Ferm HDM1001 Uživatelský manuál

Značka
Ferm
Kategorie
vrtací kladiva
Modelka
HDM1001
Typ
Uživatelský manuál
GARANTIE
Pour les conditions de garantie, lisez le certificat de
garantie joint à part.
Nous declarons sous notre propre responsabilité
que ce produit est en conformité avec les normes
ou documents normalisés suivants
EN50144-1,EN50144-2-6
EN50155-2-6,
EN55014-1,EN55014-2,
EN61000-3-2,EN61000-3-3
conforme aux réglementations:
98/37/CEE
73/23/CEE
89/336/CEE
dès 01-06-2002
GENEMUIDEN NL
W. Kamphof
Quality department
ELEKTRISK ROTERANDE
BORRHAMMARE
SIFFRORNA I NEDANSTÅENDE TEXT KORRES-
PONDERAR MED FIGURERNA PÅ SIDAN 2.
AVSETT ÄNDAMÅL
Ferm FBH-620 är avsedd till att borra hål i material som
sten, betong och liknande. Med lämpade borrbits kan
maskinen även användas till att borra hål i trä eller metall.
Tillsammans med lämpade mejslar kan maskinen använ-
das som rivningshammare.Allt annat bruk är strängt förb-
judet.
TEKNISKA DATA
Kontrollera maskinen och tillbehören på transports-
kada.
PRODUKTINFORMATION
Fig.A - Beskrivning
1. Rotationsomkopplare
2. Strömbrytare
3. Huvudhandtag
4. Valomkopplare slagstopp
5. Kolborstkåpa
6. Nätsladd
7. Sidohandtag
8. Djupstopp
9. Dammkåpa
10. Borr
11. Låskrage
SÄKERHETSANVISNINGAR
Följande symboler används i denna bruksanvisning:
Anger risk för personskada, dödsfall eller
maskinskada om manualens anvisningar inte
följs.
Anger risk för elektriska stötar.
Spänning | 230 V~
Frekvens | 50 Hz
Effoktförbrukning | 620 W
Varvtal,obelastad/min | 750/min
Antal slag/min | 2920/min
Max.borrdiameter betong | Ø 26 mm
metall | Ø 13 mm
tra | Ø 40 mm
Vikt | 5.3 kg
Lpa (bullernivå) | 93 dB(A)
Lwa (bullereffekt) | 106 dB(A)
Vibrationsvärde | 5.6 m/s
2
S
Svenska
CE
ı
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
(
F
)
Ferm 15
ŘEŠENĺ PROBLÉMŮ
Motor se po zapnutí napájení netoãí
•Poškozená dodávka energie
Zkontrolujte dodávku energie
Špatný kontakt vypínače
Opravte nebo vyměňte vypínač
Příliš nízké napětí v síti
Příliš dlouhý prodlužovacíkabel
•Poškozený motor
Dejte spravit váš stroj odborníkovi.
•Opotřebované kartáče
Vyměňte uhlíkové kartáče
Motor vydává nadměrný hluk a točí se pomaly
nebo vůbec
•Motor přetížený kvůli nadměrnému tlaku nebo
hloubky vrtu
Snižte tlak nebo hloubku vrtu,snižte sílu
•Poškozený motor
Dejte spravit váš stroj odborníkovi.
Příliš nízké napětí v síti
Upravte napětív síti
•Opotřebované kartáče
Vyměňte uhlíkové kartáče
Přehřátí povrchu převodovky
Přetížený nebo tupý vrták
Snižte zátěž nebo naostřete vrták
Snížené napětí
Upravte napětív síti
Zpozorováno jiskření
Zkrat nebo poškozená armatura
Opravte armaturu
Povrch armatury špinavý nebo nerovnoměrný
Odstraňte nečistoty a cizípředměty z povrchu armatury
ÚDRŽBA PŘÍSTROJE
Ujistěte se, že přístroj není zapojen do zásuvky,
jestliže se provádíúdržba jeho motoru.
Přístroje firmy Ferm byly navrženy tak, aby bezchybně
fungovaly dlouhou dobu s minimem údržby. Dlouhá
životnost přístroje závisí na správném zacházení s ním a
jeho pravidelném čištění.
VÝMĚNA UHLĺKOVÉHO KARTÁČE
•Oba uhlíkové kartáče měňte zároveň.
•Pravidelně kontrolujte opotřebování.
•Opotřebované uhlíkové kartáče vždy vyměňte.
Uhlíkové kartáče vždy udržujte čisté a nezabloko-
vané.
Při kontrole nebo výměně uhlíkového kartáče uvol-
něte kryt pomocí šroubováku.
Uhlíkový kartáč vyjměte a v případě potřeby jej
vyměňte.
•Kryt uhlíkového kartáče zatáhněte.
VADY
Stroj je nutné pravidelně kontrolovat,jestli se nevyskytla
některá z níže uvedených běžných vad a v případě
potřeby jí odstraňte.
•Poškozený kabel
•Nefungující vypínač
Zkraty
•Poškození pohyblivých částí
Čištění
Abyste zabránili nadměrnému přehřátí přístroje,větrací
otvory přístroje udržujte v čistotě.
Pravidelně čistěte obal přístroje měkkým hadříkem, nej-
lépe po každém použití.Ujistěte se, že ventilační otvory
jsou čisté,bez stopy prachu nebo špíny.
Na odstranění odolných nečistot použijte měkký hadřík
navlhčený mýdlovou vodou.Nepoužívejte rozpouštědla
jako jsou benzín,alkohol,čpavek apod.,neboť tyto slouč-
eniny poškozují plastové části přístroje.
Mazání
Přístroj nepotřebuje dodatečné mazání.
Selháníněkteré součásti
V případě, že některá součást nebo příslušenství selže,
např.z důvodu jejího opotřebování,prosíme,kontaktujte
nejbližšího prodejce firmy Ferm.
Na zadní straně těchto pokynů najdete obrázek se všemi
dodávanými náhradními díly.
BALENÍ VÝROBKU
Aby se zabránilo poškození přístroje během jeho trans-
portu,je dodáván v balení z pevného materiálu.Balení je
vyrobeno z pokud možno recyklovatelného materiálu.
Prosíme,zamyslete se i nad rozumnou možností likvidace
tohoto odpadu.
V případě, že se hodláte zbavit starých přístrojů tohoto
typu,vezměte je k vašemu nejbližšímu prodejci,který se
postará o jejich ekologicky nezávadnou likvidaci.
ZÁRUŚNÍ PODMÍNKY
Záruční podmínky najdete na přiloženém záručním listu.
38 Ferm
Označuje riziko elektrického šoku.
Před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod.
Buďte si jisti, že víte, jak stroj funguje a jak jej ovládat.
Údržbu stroje provádějte v souladu s instrukcemi,
abyste zajistili jeho správnou činnost. Uschovejte tento
manuál a přiloženou dokumentaci ke stroji.
Elektrická bezpečnost
Upozornění! Při použitíelektrických nástrojů musíte
vždy dodržet základníbezpečnostníopatření,abyste
minimalizovali riziko požáru, elektrického šoku a
zraněníosob.Před prvním použitím tohoto výrobku
přečtěte všechny instrukce a pak je uschovejte.
Vždy zkontrolujte,že napětísouhlasís napětím na
výkonovém štítku.
Stroj je dvojnásobně izolovaný v souladu s
EN50144;proto nenípotřebný uzemňovacíkabel.
Výměna kabelů nebo zástrček
Staré kabely a zástrčky po výměně za nové okamžitě
vyhoďte. Je nebezpečné vložit do elektrické zásuvky
zástrčku s uvolněným kabelem.
Použití prodlužovacích kabelů
Pro napájení stroje používejte pouze schválené
prodlužovací kabely. Minimální velikost vodiče je 1,5
mm2.Používáte-li naviják na kabel,vždy kompletně vytáh-
něte celou cívku.
ZVLÁŠTNĺ BEZPEČNOSTNĺ
OPATŘENĺ
PŘED POUŽITģM NÁSTROJE
1. Prozkoumejte, nejsou-li pod povrchem skryté elek-
trické kabely, plynové potrubí nebo jiné překážky.
Použijte např.detektor kovů.
2. Zkontrolujte následující body:
•Odpovídá napětí motoru elektrickému napětí
tě?
Jsou prodlužovací kabely, izolace kabelů a
zástrčka v dobrém stavu: pevné, neuvolněné a
nepoškozené?
•Je v zásuvce dobrý kontakt?
Pracuje vrtačka neobvykle, přehřívá se nebo
vytváří nadměrné jiskření?
•Zpozorujete-li některý z uvedených problémů,
vyhněte se dalšímu používání a proveďte
okamžitou opravu.
PROVOZ
Příklepové vrtánívyžaduje slabý tlak obsluhy.
Nadměrný tlak může způsobit zbytečné přetíženímotoru.
RUŚNģ BOŚNģ ÚCHYTKA
Ruční boční úchytku můžete otočit na obě strany stroje
tak,aby byl zajištěn bezpečný a pohodlný provoz pro pra-
váky i leváky.
1. Úchytku uvolněte otočením proti směru hodinových
ručiček.
2. Otočte úchytku do požadované polohy.
3. Úchytku pevně zatáhněte.
VÝMŰNA A ODSTRANŰNģ VRTÁKU
Obr.B
Před výměnou vrtáku zkontrolujte, že zástrčka
nenív elektrické zásuvce.
Vrtáky pravidelně kontrolujte
Tupé vrtáky musíte naostřit nebo vyměnit
1. Před vložením vrtáku do stroje jemně namažte hřídel
vrtáku.
2. Umístěte hřídel vrtáku do otvoru sklíčidla vrtáku a
otáčejte jej,dokud nezaklapne.
3. Chcete-li vrták uvolnit a vyjmout, stáhněte objímku
sklíčidla směrem dozadu.
NASTAVENģ HLOUBKOMŰRU
1. Uvolněte ruční boční úchytku.
2. Rovnou část hloubkoměru prostrčte přes díru v
úchytce.
3. Zarážku nastavte na požadovanou hloubku vrtáku.
4. Úchytku pevně zatáhněte.
INSTALACE LAPAŚE PRACHU
Obr.C
Lapaã prachu zabraÀuje tomu,aby se pŞi vrtání do stropu
dostalo do stroje vût‰í mnoÏství prachu.
1. Vyjměte vrták.
2. Nasuňte lapač prachu přes hřídel vrtáku.
3. Umístěte vrták s lapačem do sklíčidla.
4. Poškozený lapač prachu vždy okamžitě vyměňte.
PŘEPģNAŚ REŽIMŮ
Obr.D
Správné polohy přepínací páčky pro každý režim vrtání
jsou zobrazeny v diagramu na straně 2.
D1 = příklepové vrtání.
D2 = vrtání.
D3 = sekání.
ZAPNUTģ A VYPNUTģ
Začít vrtání:stiskněte vypínač.
Ukončit vrtání:uvolněte vypínač.
VRTÁNģ S ADAPTÉREM SKLģŚIDLA
Obr.E
Při vrtání do oceli, dřeva a plastu doporučujeme použití
sklíčidla s ozubeným věncem a cylindrického hřídele.
Ferm 37
Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder
maskinen.Se till att du vet hur maskinen fungerar och hur
den ska skötas. Ge maskinen underhåll enligt anvisnin-
garna för att garantera en god funktion. Förvara denna
manual och bifogade dokument i närheten av maskinen.
Elektrisk säkerhet
Varning! Vid bruk av elektriska verktyg måste grund-
läggande säkerhetsåtgärder alltid iakttas för att
undvika risken för brand,elchock och personskada.
Läs alla dessa anvisningar innan du börjar använda
apparaten och behåll anvisningarna.
Kontrollera alltid att nätspänningen överens-
kommer med spänningen på typskylten.
Maskinen är dubbelt isolerad enligt
EN50144;därför krävs ingen jordledare.
Byte av sladd eller stickkontakt
Kasta genast gamla sladdar eller kontakter när de har
bytts ut mot nya.Det är farligt att sätta en kontakten på
en lös sladd i ett vägguttag.
Bruk av förlängningssladd
Använd endast en godkänd förlängningssladd som är läm-
pad för maskinens ineffekt.Minimal ledartjocklek är 1,5
mm2.Vid bruk av en kabelrulle måste denna alltid rullas av
helt.
SÄRSKILDA
SÄKERHETSANVISNINGAR
INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN
1. Kontrollera arbetsytan på dolda elkablar, gaslednin-
gar och andra hinder,t.ex.med en metalldetektor.
2. Kontrollera följande punkter:
•Överensstämmer motorns arbetsspänning med
nätspänningen?
•Är förlängningssladd,kabelisolering och stickkon-
takt i gott skick:stadiga,inte lösa eller skadade?
Sitter kontakten ordentligt i uttaget?
Löper borrmaskinen onormalt,blir den för varm
eller gnistrar den för hårt?
•Om något av ovanstående problem konstateras
måste du genast avbryta arbetet och reparera
felet.
ANVÄNDNING
Slagborrning kräver endast ringa tryck från
användaren.Vid för kraftigt tryck kan motorn
utsättas för onödigt
hög belastning.
MANUELLT SIDOHANDTAG
Det manuella sidohandtaget kan vridas till båda sidor av
maskinen för säkert och bekvämt bruk för både höger-
hänta och vänsterhänta användare.
1. Lossa handtaget genom att vrida det motsols.
2. Vrid handtaget till önskat läge.
3. Drag åt greppet stadigt.
BYTE OCH UTTAGNING AV BORRBITS
Fig.B
Kontrollera innan du byter borrbits att kon-
takten är utdragen ur vägguttaget.
Syna bitsen regelbundet
Slöa borr måste slipas eller kastas
1. Smörj borrskaftet lätt innan du sätter det i chucken.
2. Placera borrets skaft i chuckens öppning och vrid tills
det spärras.
3. För att lossa och avlägsna borret drar du chuckens
krage bakåt.
INSTÄLLNING DJUPSTOPP
1. Lossa sidohandtaget.
2. För djupstoppets räta del genom hålet i handtaget.
3. Ställ in stoppet till önskat borrdjup.
4. Drag åt greppet stadigt.
MONTERING DAMMFÅNGARE
Fig.C
Dammfångaren förekommer att stora mängder damm
tränger in i maskinen när du borrar i ett innertak.
1. Avlägsna borrbitset.
2. Skjut dammfångaren över borrskaftet.
3. Placera borret med fångaren i chucken.
4. Skadad dammfångare måste alltid genast bytas ut.
FUNKTIONSOMKOPPLARE
Fig.D
Diagrammet på sidan 2 visar i vilket läge omkopplaren ska
stå för olika borrändamål.
D1 = slagborrning .
D2 = borrning.
D3 = mejsling.
KOPPLING TILL OCH FRÅN
Starta genom att trycka på strömbrytaren.
Stäng av borren genom att släppa strömbrytaren.
BORRNING MED CHUCKADAPTER
Fig.E
Vid borrning av stål, trä och plast rekommenderar vi att
du använder chucken med kuggring och det cylindriska
skaftet.
16 Ferm
FELSÖKNING
Motorn startar ej när strömmen kopplas in
-Strömavbrott
Kontrollera strömkällan
-Dålig brytarkontakt
Reparera eller byt ut strömbrytaren
- För låg nätspänning
För lång förlängningssladd
-Motorskada
Låt en yrkesman expert reparera maskinen.
- Slitna kolborstar
Byt ut borstarna
Motorn ger onormalt buller och roterar lång-
samt eller inte alls
-Motorn överbelastad på grund av för hårt tryck eller
stort borrdjup
Reducera trycket eller borrdjupet,sänk kraften
-Motorskada
Låt en yrkesman reparera maskinen.
- För låg nätspänning
Välj rätt nätspänning
- Slitna kolborstar
Byt ut borstarna
Överhettning av drevhuset
Överbelastning eller slött borrbits
Reducera belastningen eller slipa borret
Reducerad spänning
Välj rätt nätspänning
Gnistor konstateras
Kortslutning eller trasigt ankare
Reparera ankaret
Ankarets yta smutsig eller ojämn
Avlägsna smuts och främmande föremål från anka-
rets yta
UNDERHÅLL
Tillse att maskinen inte är spänningsförande
när underhållsarbeten utförs på de mekaniska
delarna.
Ferms maskiner har konstruerats för att under lång tid
fungera problemfritt med ett minimalt underhåll.Genom
att regelbundet rengöra maskinen och hantera den på
rätt sätt bidrar du till en lång livslängd för din maskin.
BYTE AV KOLBORSTAR
Byt ut båda kolborstarna samtidigt.
•Kontrollera regelbundet på slitage och skada.
•Byt alltid ut borstar som är långt slitna.
•Håll borstarna alltid rena och fria från hinder.
För kontroll eller byta av kolborsten lossar du kåpan
med en skruvmejsel.
•Tag ut kolborsten och byt ut den om det behövs.
•Drag åt kolborstkåpan.
DEFEKTER
Syna maskinen regelbundet på följande tydliga defekter
och utför nödvändiga reparationer.
Skadad sladd
•Fel på strömbrytaren
•Kortslutning
Skadade rörliga delar
Rengöring
Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk duk,före-
trädesvis efter varje användning.Tillse att ventilations-
springorna är fria från damm och smuts.
Använd en mjuk duk fuktad med tvålvatten vid svår
smuts.Använd inga lösningsmedel som bensin, alkohol,
ammoniak etc.Sådana ämnen skadar plastdelarna.
Smörjning
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
Driftstörningar
Om en driftstörning uppträder till exempel till följd av att
en del har blivit sliten,kontakta då din lokala Ferm-åter-
försäljare.
Längst bak i denna bruksanvisning finns en ritning med de
delar som kan efterbeställas.
MILJÖ
För att undvika transportskador levereras maskinen i en
så stadig förpackning som möjligt.Förpackningen har så
långt det är möjligt tillverkats av återvinningsbart mate-
rial.Ta därför tillvara möjligheten att återvinna förpack-
ningen.
Återlämna gamla maskiner till din lokala Ferm-återförsäl-
jare när du byter ut dem.Där kommer maskinen att tas
om hand på ett miljövänligt sätt.
GARANTI
Garantivillkoren framgår av det separat bifogade garanti-
kortet.
Ferm 17
Ezennel kinyilvánítjuk azirányú egyedüli felelősségünket,
hogy ez a termék megfelel az alábbi szabványoknak vagy
szabványként használt dokumentumoknak
EN50144-1,EN50144-2-6
EN50155-2-6,
EN55014-1,EN55014-2,
EN61000-3-2,EN61000-3-3
szabványoknak megfelelően.
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
01-06-2002-tól
GENEMUIDEN NL
W. Kamphof
Quality department
ELEKTRICKÁ ROTAČNĺ
PŘĺKLEPOVRTAČKA
ČĺSLA V NÁSLEDUJĺCĺM TEXTU ODPOVĺDAJĺ
OBRÁZKŮM NA STRANĚ 2.
POUŽITĺ
Ferm FBH-620 je určen na vrtání děr do materiálů jako je
kámen, beton a podobné materiály. S vhodnými vrtáky
můžete stroj použít i na vrtání děr do dřeva nebo kovu.
Stroj může být v kombinaci s vhodnými dláty použit
jako demoliční kladivo. Všechna ostatní použití jsou
výslovně vyloučena.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Zkontrolujte, nebyl-li stroj nebo příslušenství během
transportu poškozen.
INFORMACE O VÝROBKU
Obr.A - Popis
1. Otočná volicí páčka
2. Vypínač
3. Hlavní rukojeť
4. Volicí páčka na zastavení příklepu
5. Uzávěr uhlíkového kartáče
6. Elektrický kabel
7. Pomocná rukojeť
8. Hloubkoměr
9. Prachový kryt
10. Vrták
11. Blokovací objímka
BEZPEČNOSTNĺ OPATŘENĺ
V tomto návodu k použití se používají následující sym-
boly:
Označuje riziko zraněnínebo usmrcení osob nebo
poškozenínástroje v případě nedodrženíinstrukcí
uvedených v tomto návodu.
Napětí | 230 V
~
Kmitočet | 50 Hz
Příkon | 620 W
Otáčky při chodu |
naprázdno/min. | 750/min
Počet úderů | 2920/min
Proměr vrtáky béton | Ø 26 mm
kov 13 mm
dřevo 40 mm
Váha | 5.3 kg
Lpa (hladina hluku) | 93 dB(A)
Lwa (hlukový výkon) | 106 dB(A)
Vibrační hodnota | 5.6 m/s
2
C
esky
CZ
ˇ
CE
ı
MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA
(
H
)
36 Ferm
/