Samsung VR05R5050WK Návod k obsluze

Značka
Samsung
Modelka
VR05R5050WK
Typ
Návod k obsluze
Seria VR05R50****
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Polski
Niniejszą instrukcję należey przechowywać w
bezpiecznym miejscu oraz należy zapoznać
się z nią przed obsługą urządzenia.
Vietinis belaidis tinklas
Zakres częstotliwości
2412 - 2472 MHz
20 dBm
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że odkurzacz jest zgodny z dyrektywą
2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności z wymogami Unii Europejskiej można znaleźć
pod następującym adresem: Oficjalna Deklaracja zgodności znajduje się w witrynie http://ww-
w.samsung.com. Należy wybrać pozycję Support (Wsparcie) > Search Product Support
(Wyszukaj wsparcie techniczne) i wprowadzić nazwę modelu.
Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do
odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.
Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno
nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i
pomieszczeń, oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzglednieniem pyłu
budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie
bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
Moc nadajnika (maks.)
OSTRZEŻENIE
INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
2 3
WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA
Podczas używania urządzenia elektrycznego należy zachować podstawowe zasady bezpiec-
zeństwa, w tym opisane poniżej:
PRZED UŻYTKOWANIEM (TEGO URZĄDZENIA) ZAPOZNAĆ SIĘ Z WSZYSTKIMI
INSTRUKCJAMI. Niestosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem
prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami.
UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:
1. Nie używać urządzenia na zewnątrz i na mokrych powierzchniach.
2. Nie pozwalać na zabawę urządzeniem. Zachować szczególną uwagę, jeśli urządzenie
używane jest przez lub w pobliżu dzieci, zwierząt i roślin.
3. Stosować zgodnie z opisem w instrukcji. Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez
producenta.
4. Nie używać w przypadku uszkodzonego przewodu lub wtyku. Jeśli urządzenie i/lub stacja
dokowania nie działają prawidłowo, zostały upuszczone, uszkodzone, pozostawione na
zewnątrz lub zanurzone w wodzie, należy je zwrócić do centrum serwisowego.
5. Nie wolno ciągnąć lub trzymać za kabel, używać kabla jako uchwytu, przycinać go drzwiami
lub zawijać wokół ostrych brzegów czy narożników. Nie pozwalać na pracę urządzenia na
przewodach. Kabel należy utrzymywać z dala od rozgrzanych powierzchni.
6. Nie odłączać, pociągając za kabel. Aby odłączyć, należy chwycić za wtyczkę, nie za kabel.
7. Nie dotykać ładowarki, w tym wtyku i styków, mokrymi rękoma.
8. Nie umieszczać w otworach żadnych przedmiotów. Nie używać, jeśli choć jeden z otworów
jest zablokowany. Utrzymywać je wolne od kurzu, kłaczków, włosów i innych rzeczy, które
mogą ograniczać przepływ powietrza.
9. Nie zbliżać włosów, luźnej odzieży, palców i innych części ciała do otworów i ruchomych
elementów.
10. Nie używać do sprzątania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, oraz nie używać w
miejscach, gdzie takie ciecze mogą się znajdować.
11. Nie zbierać palących i dymiących się przedmiotów, takich jak papierosy, zapałki czy gorący
popiół.
12. Nie używać bez założonego pojemnika na kurz i/lub filtrów.
13. Zapobiegać niezamierzonemu uruchamianiu. Upewnić się, że przełącznik główny jest w
pozycji wyłączonej przed podłączaniem zestawu akumulatorów, podnoszeniem lub
przenoszeniem urządzenia. Przenoszenie urządzenia z palcem umieszczonym na
przełączniku lub zasilanie urządzenia z przełącznikiem w pozycji włączonej może
powodować wypadki.
14. Odłączyć od urządzenia zestaw akumulatorów przed wykonywaniem regulacji, zmianą
akcesoriów lub składowaniem. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadko-
wego uruchomienia urządzenia.
15. Ładować jedynie za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka odpowied-
nia dla jednego typu akumulatorów może stwarzać ryzyko pożaru w przypadku użycia z
innym typem akumulatorów.
16. Używać urządzenia jedynie ze specjalnie do tego przeznaczonym zestawem akumula-
torów. Wszelkie inne akumulatory mogą stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
17. Jeśli zestaw akumulatorów nie jest używany, utrzymywać go z dala od innych metalowych
przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby czy inne
metalowe przedmioty, które mogą stworzyć połączenie między stykami. Zwarcie styków
akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
18. W niesprzyjających warunkach z akumulatora może wydobywać się ciecz. Unikać
kontaktu. W przypadku kontaktu przepłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami
zasięgnąć porady lekarza. Ciecz z akumulatora może powodować podrażnienia i oparzenia.
19. Nie używać zestawu akumulatorów i urządzenia, które są uszkodzone lub zmodyfikowane.
Mogą one wykazać nieprzewidziane zachowanie skutkujące pożarem, wybuchem lub
ryzykiem obrażeń.
20. Nie narażać zestawu akumulatorów lub urządzenia na ogień i nadmierne temperatury.
Narażenie na ogień lub temperatury powyżej 130°C może spowodować wybuch.
21. Nie używać i nie składować urządzenia w wyjątkowo gorącym lub zimnym miejscu (poniżej
4°C lub powyżej 40°C). Ładować robota w temperaturze powyżej 4°C i poniżej 40°C.
22. Postępować zgodnie z instrukcjami ładowania i nie ładować zestawu akumulatorów lub
urządzenia poza zakresem temperatury określonym w instrukcji. Niewłaściwe ładowanie
lub ładowanie w temperaturze spoza określonego zakresu może uszkodzić akumulator i
zwiększyć ryzyko pożaru.
23. Serwisowanie zlecać wykwalifikowanej osobie korzystającej wyłącznie z identycznych
części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa produktu.
24. Nie modyfikować i nie próbować naprawiać urządzenia i zestawu akumulatorów poza
czynnościami określonymi w instrukcji użytkowania i pielęgnacji.
25. Umieścić przewody innych urządzeń poza sprzątanym obszarem.
26. Nie używać odkurzacza w pomieszczeniu, gdzie śpi dziecko.
27. Nie używać odkurzacza w obszarach, gdzie zapalone świece lub delikatne przedmioty
znajdują się na podłodze.
28. Nie używać odkurzacza w pomieszczeniu, gdzie zapalone świece znajdują się na meblach,
które mogą zostać przypadkowo uderzone przez odkurzacz.
29. Nie pozwalać dzieciom siadać na odkurzaczu.
30. Nie używać urządzenia na mokrych powierzchniach.
31. Nie używać uszkodzonej stacji dokowania.
32. Wyłączyć zasilanie urządzenia przed jego czyszczeniem lub konserwacją.
33. Należy odłączyć wtyk od gniazda zasilającego przed czyszczeniem lub konserwacją stacji
dokowania.
34. Odłączyć urządzenie od stacji dokowania i wyłączyć zasilanie urządzenia przed wyjęciem
akumulatora w celu usunięcia urządzenia.
35. Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, naładować go do pełna i wyłączyć
zasilanie, a także odłączyć ładowarkę.
36. Do stosowania tylko ze stacją dokowania VCA-RDS50.
37. Urządzenie może być używane przez dzieci 8-letnie i starsze oraz osoby o ograniczonej
sprawności ruchowej, czuciowej lub umysłowej, a także osoby bez doświadczenia lub
wiedzy, jeśli działają pod nadzorem lub po przeszkoleniu z zakresu bezpiecznego
użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny
bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez
dzieci będące bez nadzoru.
38. Informacje o polityce ochrony środowiska firmy Samsung i zobowiązania prawne dla
poszczególnych produktów, np. program REACH (WEEE, akumulatory) znajdują się na
stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/ corporatecitizenship/-
data_corner.html
39. Nie wylewać na urządzenie wody ani innej cieczy. Może to zwiększyć ryzyko awarii
urządzenia lub pożaru.
40. Nie należy używać odkurzacza POWERbot w pobliżu grzejników lub materiałów
łatwopalnych.
Nie należy używać odkurzacza powerbot w poblu źródeł ciepła i płomieni, takich jak
przenośne grzejniki, płomienie świec, lampy biurowe, kominki itp. lub w miejscu
przechowywania materiałów łatwopalnych, takich jak benzyna, alkohol, rozpuszczalniki itp.
41. Aby zapobiec kolizji i odłączeniu się elektrycznych grzejników lub wentylatorów, należy
42. Nie należy używać odkurzacza POWERBOT na czarnych podłogach.
upewnić się, że w pobliżu strefy czyszczenia nie znajdują się niebezpieczne przedmioty.
- Odkurzacz POWERBOT może działać niepoprawnie.
4 5
Przedstawienie produktu
Manual
Obsługa produktu
Ostrzeżenie
Urządzenie
Stacja dokowania
Szczotka do czyszczenia 2 pary szczotek bocznych
FiltrPilot
Instrukcja
Mop X2Przystawka mopa
Kabel zasilający
1. Nie używać robota na mokrych powierzchniach lub na powierzchniach ze stojącą wodą.
Przed używaniem produktu na dywanie z frędzlami należy schować frędzle pod dywan.
2. Konieczne może być umieszczenie fizycznej przeszkody przy krawędzi przepaści, aby
zabezpieczyć urządzenie przed upadkiem.
3. Usunąć z podłogi przewody zasilające i małe przedmioty, które mogą zakłócać pracę
odkurzacza, oraz uprzątnąć obszar, umieszczając krzesła itp. w odpowiednich miejscach.
4. Usunąć z podłogi wszelkie rzeczy, jak kapcie, przewody, zasłony itp., aby zapewnić równą
pracę robota.
Baterie (Typ AAA)
6 7
Szybki start
Krok 1
1.5 M
1.5 M
1.5 M
1.5 M
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Start/Pauza
Krok 5
Szybki start
3 4
1
LUB
Pierwsze użycie
Dla systemu mopującego
Wyjąć zbiornik, naciskając znajdują-
cy się na nim przycisk.
Umieścić zespół ze zbiornikiem w
urządzeniu.
Nacisnąć „ ” i rozpocząć
mopowanie.
Przed użyciem usuń „białą uszczelkę
zderzaka”.
Przestroga
Remove it
before using
Napełnić wodą.
2
Uwaga
a. Namoczenie suchego mopa zajmuje 5–10 minut.
Przed użycia mopa należy namoczyć wodą.
b. Ilość wody można kontrolować za pomocą aplikacji POWERbot-E.
Atenção
a. Não introduza qualquer produto de
limpeza nem detergente químico.
b. Utilize apenas água.
8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Przedstawienie pilota
Ostrzeżenie
Przewodnik po aplikacji (POWERbot-E)
Szybki start - aplikacja
Krok 1 Krok 2
Krok 3
Dokowanie
Start/Pauza
(czyszczenie zygzakiem)
Sprzątanie punktowe
Zmniejszanie ssania
Kierunek
Sprzątanie przy krawędziach
Automatyczne sprzątanie
Zwiększanie ssania
Dokowanie: W trybie czuwania i trybie roboczym urządzenie powróci do stacji dokowania na
ładowanie.
Kierunek: Kontrolowanie kierunku ruchu przez przycisk sterowania w przód/lewo/prawo.
Start/Pauza (czyszczenie zygzakiem): W trybie gotowości urządzenie rozpoczyna lub wstrzymuje
pracę z czyszczeniem zygzakiem.
Sprzątanie punktowe: Rozpoczyna sprzątanie w trybie spiralnym w określonej strefie.
Sprzątanie przy krawędziach: Sprzątanie przy krawędzi przeszkody.
Sprzątanie automatyczne: Sprzątanie w sposób automatyczny.
Zwiększanie ssania: Zwiększanie siły ssania.
Zmniejszanie ssania: Zmniejszanie siły ssania.
a. Umieścić baterię w pilocie przed użytkowaniem. Wyjąć baterię przy dłuższej przerwie w użytkowaniu.
b. Ze względów bezpieczeństwa nie ma funkcji cofania.
c. Obsługiwać pilota w odległości do 5 m od urządzenia.
Przewodnik dotyczący dostępu do sieci
Wyszukaj aplikację „POWERbot-E” w
App Store lub Google Play i pobierz ją.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie, by zarejestrować się i
zalogować w aplikacji.
Kliknij „+ Add Device” na ekranie i
postępuj zgodnie ze wskazówkami.
Podczas pierwszego użycia wolne miganie
lampki kontrolnej Wi-Fi oznacza wejście
odkurzacza w stan konfiguracji dostępu do sieci.
Należy teraz kliknąć „Next Step” w aplikacji i
dokonać konfiguracji zgodnie ze wskazówkami
na ekranie.
Uwagi: Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie miga, naciśnij
przycisk „ ” i przytrzymaj przez 3 sekundy, a
następnie zwolnij po usłyszeniu sygnału
dźwiękowego.
UWAGA:
Aplikacja SmartThings jest niezgodna z tabletami i
niektórymi urządzeniami mobilnymi.
– Zalecany jest system Android 6.0 lub nowszy (co
najmniej 2 GB RAM).
iPad i niektóre urządzenia mobilne mogą nie być
obsługiwane.
– Obsługiwany jest system iOS 10.0 lub nowszy / iPhone 6 lub nowszy.
Odwiedź Play Store lub App Store, aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie mobilne jest
zgodne z SmartThings.
Obsługiwane funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
10 11
Przewodnik po aplikacji (POWERbot-E)
Szybki start - aplikacja
Ostrzeżenie
Krok 4
Tryby sprzątania
Moc ssania
Ponowne ładowanie
Przewodnik po aplikacji (SmartThings)
Przewodnik dotyczący dostępu do sieci
Po pomyślnym skonfigurowaniu
dostępu do sieci można obsługiwać
odkurzacz za pomocą aplikacji.
Start/Pauza
Upewnij się, że Twój telefon jest podłączony do domowej sieci Wi-Fi.
Jeśli chcesz używać aplikacji SmartThings do kontrolowania robota, należy wykonać poniższe
czynności.
KROK 1. Zarejestruj się w aplikacji POWERbot-E.
KROK 2. Pobierz aplikację SmartThings, wyszukując „SmartThings” w App Store lub Google Play.
- Przed użyciem aplikacji SmartThings musisz zalogować się do konta Samsung.
- Aby skonfigurować konto Samsung, postępuj zgodnie ze wskazówkami aplikacji SmartThings.
KROK 3. Zarejestruj się i zaloguj w aplikacji SmartThings.
KROK 4. Połącz aplikację SmartThings z POWERbot-E zgodnie z poniższą instrukcją, a następnie
kontroluj robota poprzez SmartThings.
Więcej ustawień
Sterowanie ręczne
Krok 1
Krok 2 Krok 3 Krok 4
n
W przypadku niewłaściwego funkcjonowania odnieść się do poniższej tabeli:
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Rozwiązanie Problem Możliwa przyczyna
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Rozwiązanie Przyczyna Wyjaśnienie problemuProblem
12 13
W przypadku niewłaściwego funkcjonowania odnieść się do poniższej tabeli:
Urządzenie nie ładuje się
- Przełącznik zasilania nie jest w pozycji
włączonej podczas ładowania
- Urządzenie i styki ładowania nie są w
całkowitym kontakcie
- Włączyć przełącznik zasilania
- Upewnić się, że urządzenie jest w całkowitym
kontakcie ze stykami ładowania
Urządzenie utknęło
- Urządzenie znalazło się w przewodach,
zasłonie lub kocach
- Szczotki boczne, szczotka główna itp.
zakleszczyły się i urządzenie nie może
działać normalnie
- Urządzenie automatycznie uruchomi tryb
ucieczki. Jeśli to nie pomoże, konieczna
będzie pomoc ręczna
- Wyczyścić szczotkę boczną i zrestartować.
Jeśli to nie pomoże, skontaktować się z
działem obsługi posprzedażowej
Nie zakończono sprzątania, a
robot powraca do stacji
ładowania
- Stan naładowania akumulatora robota
nie przekracza 20% i powraca on
automatycznie do stacji ładowania
- Robot sprząta określone miejsce i
uznaje sprzątanie za zakończone
- Naładować urządzenie
- Ponownie uruchomić urządzenie i wybrać
automatyczny tryb czyszczenia, który może
być bardziej odpowiedni dla układu Twojego
domu
Brak sprzątania o ustalonym
czasie
- Zasilanie nie zostało włączone
- Zaplanowane działanie zostało
anulowane
- Włączyć zasilanie urządzenia
- Zresetować i zaplanować działanie
Po zainstalowaniu nakładki
mopującej urządzenie nie
przepuszcza wody
- Odpadł magnes uchwytu mopa
- Brak wody w zbiorniku
- Otwór wylotowy podstawy urządzenia
jest zablokowany
- Skontaktować się z centrum obsługi
posprzedażowej
- Dolać wody
- Wyczyścić wylot wody i filtr zbiornika
Urządzenie nie działa
- Przełącznik zasilania nie został
włączony
- Niski poziom naładowania akumulatora
- Problem z kołami, trzy grupy czujników
wykrywają stan upadku
- Włączyć zasilanie urządzenia
- Naładować urządzenie
- Umieścić urządzenie blisko podłoża
- Skontaktować się z centrum obsługi
posprzedażowej
Urządzenie wycofuje się
- Przed urządzeniem znajduje się
przeszkoda
- Zablokowana szyna odbijaka
- Usunąć przeszkody
- Ostukać szynę odbijaka, aby sprawdzić, czy
nie utknęły tam ciała obce
Urządzenie czasami uruchamia
się ponownie
- Jest to objaw spowodowany chwilowym
wyładowaniem elektrostatycznym
spowodowanym przez dywan
- Urządzenie działa prawidłowo, jeśli restartuje
się w ciągu 3 sekund
Aplikacja informuje o
braku połączenia
Brak połączenia
między telefonem a
urządzeniem
- Ocenić, czy telefon ma
dostęp do sieci
- Ocenić, czy router działa
normalnie
- Odkurzacz musi być
zasilony
- Konfiguracja Wi-Fi
urządzenia została
wyczyszczona
- Hasło Wi-Fi lub sieć uległy
zmianie
- Należy ponownie połączyć telefon z
siecią
- Ponownie uruchomić router
- Ponownie zasilić urządzenie
- Dodać do aplikacji nowe urządzenia
- Po uruchomieniu systemu nacisnąć
przycisk „ ” i przytrzymać przez 3
sekundy, a następnie zwolnić po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego
- Usunąć wszystkie konfiguracje Wi-Fi
odkurzarza i ponownie dodać
elektryczne urządzenia domowe.
Wolne działanie
aplikacji
Połączenie sieciowe
nie jest płynne
- Sieć zajęta
- Słaby odbiór sygnału Wi-Fi
przez telefon
- Przepustowość sieci nie jest
odpowiednia
- Ponownie uruchomić router i
ograniczyć liczbę użytkowników z
dostępem do sieci
- Sprawdzić ustawienia w telefonie
- Zwiększyć przepustowość sieci
Informacje o oprogramowaniu typu Open Source
Oprogramowanie zamieszczone w produkcie oparte jest na licencji otwartego
oprogramowania (open source).
Adres URL http://opensource.samsung.com/opensource/VR_5000_M/seq/0 prowadzi do
informacji o licencji otwartego oprogramowania odnoszącej się do niniejszego produktu.
Niniejsza oferta jest obowiązująca dla każdego odbiorcy tej informacji.
Produktreihe VR05R50****
BEDIENUNGSANLEITUNG
Deutsche
Diese Bedienungsanleitung gut aufbewahren
und vor dem Gebrauch sorgfältig durchlesen.
Wi-Fi
Frequenzbereich
2412 - 2472 MHz
20 dBm
Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass der Staubsauger der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden
Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.sam-
sung.com. Wechseln Sie zu Support > Produktsuche, und geben Sie den Modellnamen ein.
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
Senderleistung (Max)
VORSICHT
SICHERHEITSHINWEISE
2 3
SICHERHEIT
SWARNUNG
Während der Verwendung elektrischer Geräte sind die nachfolgenden, grundlegenden Sicherhe-
itsvorkehrungen einzuhalten:
LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH (DIESES GERÄTS) ALLE ANLEITUNGEN DURCH. Bei
Nichtbeachtung von Warnungen und Anleitungen können Stromschlag, Feuer und/oder
schwerwiegende Verletzungen verursacht werden.
WARNUNG – Zur Vermeidung der Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen:
1. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf feuchten Oberflächen.
2. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Strenge Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät in der Nähe
von Kindern, Haustieren oder Pflanzen verwendet wird.
3. Benutzen Sie das G
erät nur gemäß dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie nur vom
Hersteller empfohlenes Zubehör.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Falls das Gerät
oder die Ladestation nicht ordnungsgemäß funktionieren bzw. fallengelassen, beschädigt oder
im Freien gelassen wurden oder ins Wasser gefallen sind, senden Sie diese Teile an den
Kundendienst.
5. Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Kabel. Verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.
Klemmen Sie das Kabel nicht in Türen ein und schützen Sie es vor scharfen Kanten und
Ecken. Stellen Sie das Gerät nicht auf das Kabel.
Halten Sie das Kabel von heen
Oberflächen fern.
6. Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie den Netzstecker trennen; ziehen Sie immer am Stecker.
7. Berühren Sie das Ladegerät einschließlich des Ladesteckers und der Ladeanschlüsse nicht
mit nassen Händen.
8. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn
Öffnungen blockiert sind. Halten Sie die Öffnungen frei von Staub, Fusseln, Haaren und
anderen Materialien, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten.
9. Halten Sie Haare, lockere Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und
beweglichen Teilen fern.
1
0. Saugen Sie mit dem Gerät keine brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten wie Benzin auf,
und verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen solche Materialien vorhanden sind.
11. Saugen Sie mit dem Gerät keine brennenden oder qualmenden Materialien auf, wie z.B.
Zigaretten, Streichhölzer oder hee Asche.
12. Verwenden Sie das Gerät nur mit installiertem Staubbehälter und/oder Filter.
13. Verhindern Sie das versehentliche Starten des Geräts. Der Schalter muss auf der O-Position
stehen, bevor Sie die Batterie verbinden oder das Gerät anheben bzw. tragen. Wenn Sie das
Gerät tragen und
Ihr Finger den Schalter berührt bzw. das Gerät mit bereits eingeschalteter
Taste an die Stromversorgung anschließen, können leicht Unfälle verursacht werden.
14. Trennen Sie die Batterie vom Gerät, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln
oder das Gerät lagern. Diese präventiven Maßnahmen reduzieren die Gefahr des versehen-
tlichen Einschaltens.
15. Laden Sie die Batterie nur mit dem vom Hersteller vorgegebenen Ladegerät auf. Ladegeräte,
die für eine Art von Batterie geeignet sind, können bei anderen Batterien Feuer verursachen.
16. Verwenden Sie das Gerät nur mit Batterien gemäß den Spezifika
tionen. Die Verwendung
anderer Batterien kann Feuer und Verletzungen verursachen.
17. Halten Sie die Batterie während des Nichtgebrauchs von anderen Metallgegenständen wie
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder ähnlichem fern, da solche
Gegenstände die Pole der Batterie miteinander verbinden könnten. Der Kurzschluss der
Batteriepole kann Verätzungen verursachen oder Feuer aussen.
18. Bei Missbrauch kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten; vermeiden Sie den Kontakt. Falls
Sie versehentlich mit Batterieflüssigkeit in Kontakt kommen, spülen Sie betroffene Stellen mit
Wasser ab. Falls die Flüssigkeit in Ihr
e Augen gelangt, suchen Sie außerdem einen Arzt auf.
Austretende Batterieflüssigkeit kann Hautreizungen und Verätzungen verursachen.
19. Verwenden Sie keine Batterien oder Geräte, die beschädigt sind oder modifiziert wurden.
Beschädigte oder modifizierte Batterien können unvorhersehbare Situationen verursachen,
wie z.B. Feuer, Explosionen oder Verletzungen.
20. Schützen Sie die Batterie oder das Gerät vor Feuer und übermäßigen Temperaturen. Feuer
oder Temperaturen über 130°C können zu Explosionen führen.
21. Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht in extrem kalten oder heißen Umgebungen (unter
4°C oder
über 40°C). Laden Sie das Gerät bei Temperaturen über 4°C und unter 40°C auf.
22. Beachten Sie alle Anleitungen zum Aufladen und laden Sie die Batterie bzw. das Gerät nur
innerhalb des in dieser Bedienungsanleitung vorgegebenen Temperaturbereichs auf. Ein
unsachgemäßes Aufladen oder Temperaturen außerhalb des vorgegebenen Temperaturb-
ereichs können Schäden an der Batterie verursachen und die Gefahr von Feuern erhöhen.
23. Reparaturen rfen nur von qualifizierten Wartungstechnikern und unter Verwendung
identischer Ersatzteile durchgeführt werden. So wird die Sicherheit des Geräts gewährleist
et.
24. Versuchen Sie nicht, das Gerät oder die Batterie zu modifizieren bzw. zu reparieren, es sei
denn dies ist ausdrücklich in den Gebrauchs- und Wartungsanleitungen vorgeschrieben.
25. Entfernen Sie Kabel anderer Geräte aus dem zu reinigenden Bereich.
26. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Säuglinge oder Kinder schlafen.
27. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Kerzen brennen oder leicht zerbrechliche
Gegenstände auf dem zu reinigenden Boden stehen.
28. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen brennende Kerzen auf Möbeln stehen,
gegen die das Gerät versehentlich fahren könnte.
2
9. Kinder rfen nicht auf dem Gerät sitzen.
30. Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Oberflächen.
31. Verwenden Sie die Ladestation nicht, falls diese beschädigt ist.
32. Schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste aus, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.
33. Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, bevor Sie die Ladestation reinigen oder
warten.
34. Nehmen Sie das Gerät aus der Ladestation und stellen Sie die Betriebstaste auf die
O-Position, bevor Sie die Batterie zwecks Entsorgung des Geräts entfernen.
35. Falls die das Gerät längere Zeit nicht verwenden werden, laden Sie es vollständig auf,
schalten Sie das G
erät AUS und trennen Sie es vom Ladegerät.
36. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch mit der VCA-RDS50 Ladestation vorgesehen.
37. Dieses Gerät ist geeignet für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung
und Wissen, sofern sie beaufsichtigt oder bzgl. der sicheren Verwendung des Geräts
angeleitet werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder rfen nicht
mit dem Gerät spielen. Reinigungsarbeiten und Benutzerwartungen rfen von Kindern nur
unter Aufsicht durchgeführt werden.
38. Informationen übe
r das Umweltengagement von Samsung sowie andere produktspezifische
Vorschriften, wie z.B. REACH (WEEE, Batterien), finden Sie unter:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/ corporatecitizenship/-data_corner.html
39. Gießen Sie weder Wasser noch andere Fssigkeiten auf das Gerät. Es besteht die Gefahr
von Geräteschäden und Feuer.
40. Verwenden Sie POWERbot nicht in der Nähe von Heizgeräten oder brennbaren Materialien.
– Verwenden Sie POWERbot nicht in der Nähe von Zündquellen und offenen Flammen (z.
B. tragbare Heizkörper, Kerzen, Schreibtischlampen, Kamine usw.) oder an Stellen, an
denen brennbare Materialien wie Benzin, A
lkohol, Verdünner usw. vorhanden sind.
41. Um Kollisionen zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass sich im Reinigungsbereich des
42.Verwenden Sie den POWERbot nicht auf schwarzen Böden.
POWERbot keine gefährlichen Gegenstände befinden, und trennen Sie elektrische
Heizgeräte und Ventilatoren vom Netz.
- In diesem Fall funktioniert der POWERbot möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
4 5
Produktübersicht
Manual
Gebrauch
Vorsicht
Gerät
Ladestation
Reinigungsbürste Seitliche Bürste, 2 Stück
FilterFernbedienung
Bedienungsanleitung
Mopp, 2xMopp-Halterung
Netzkabel
1. Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Oberflächen oder Oberflächen mit angestautem
Wasser. Bevor Sie das Gerät auf einem Teppich mit Quasten verwenden, schlagen Sie die
Kanten nach unten um.
2. Es ist eventuell erforderlich, Gefälle mit einer Absperrung zu sichern, damit das Gerät nicht
herunterstürzt.
3. Entfernen Sie Netzkabel und kleine Gegenstände vom Boden, durch die das Gerät behindert
werden könnte, und räumen Sie den zu reinigenden Bereich auf, indem Sie Möbel wie Stühle
an ihre richtige Position stellen.
4. Entfernen Sie alle Gegenstände vom Boden, wie z.B. Schuhe, Kabel, Gardinen, usw., um
den reibungslosen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Batterien (Typ AAA)
6 7
Kurzanleitung
Schritt 1
1.5 M
1.5 M
1.5 M
1.5 M
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Start/Pause
Schritt 5
Kurzanleitung
3 4
1
ODER
Erstmaliger Gebrauch
Mopp
Drücken Sie auf die Taste am Tank
und entfernen Sie den Tank.
Schieben Sie dann die gesamte
Tankeinheit in das Gerät.
Drücken Sie die Taste „ “, um den
Betrieb zu starten.
Bitte entfernen Sie vor dem Einsatz die
„Weiße Stoßstangendichtung“.
Vorsicht
Remove it
before using
Füllen Sie den Tank mit Wasser.
2
Hinweis
a. Es dauert 5-10 Minuten, bis der trockene Mop nass ist.
Befeuchten Sie den Mop mit Wasser, bevor Sie ihn verwenden.
b. Die Wassermenge kann in der POWERbot-E App eingestellt werden.
Vorsicht
a. Setzen Sie keine chemischen
Reinigungs- und Pflegemittel ein.
b. Verwenden Sie nur Wasser.
8 9
1
2
3
Fernbedienung
4
5
Vorsicht
6
7
8
Anleitungen für die APP (POWERbot-E)
Kurzanleitung
Schritt 1 Schritt 2
Schritt 3
Zur Ladestation
Start/Pause
(Zickzack-Reinigung)
Punktreinigung
Saugleistung reduzieren
Richtung
Kantenreinigung
Saugleistung erhöhen
Autom. Reinigung
Zur Ladestation: Das Gerät kehrt im Standby-Modus oder während des Betriebs zum Aufladen zur
Ladestation zurück.
Richtung: Mit den Tasten Vorwärts/Rückwärts/Links/Rechts navigieren Sie das Gerät in die
gewünschte Richtung.
Start/Pause (Zickzack-Reinigung): Wenn der Standby-Modus aktiviert ist, startet bzw. beendet das
Gerät die Zickzack-Reinigung.
Punktreinigung: Reinigung im Spiralmodus in bestimmten Zonen.
Kantenreinigung: Reinigung an den Kanten eines Gegenstandes entlang.
Autom. Reinigung: Reinigung im automatischen Modus.
Saugleistung erhöhen: Die Saugleistung wird erhöht.
Saugleistung reduzieren: Die Saugleistung wird reduziert.
a. Legen Sie vor dem Gebrauch der Fernbedienung die Batterie ein. Entfernen Sie die Batterie, falls Sie die
Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden werden.
b. In Gefahrensituationen ist die Rückwärtsfunktion nicht verfügbar.
c. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von 5 m.
Netzwerkzugang
Suchen Sie im Apple App Store oder
Google Play Store die Anwendung
„POWERbot-E“ und laden Sie die App
herunter. Folgen Sie den Anleitungen
auf dem Bildschirm, um die App zu
registrieren und anzumelden.
Klicken Sie in der Anzeige auf „+
Gerät hinzufügen“ und folgen Sie
den Anweisungen.
Während des erstmaligen Gebrauchs blinkt die
Wi-Fi-Anzeige langsam und weist somit darauf
hin, dass der Modus für die Konfiguration des
Netzwerkszugriffs aktiviert wurde. Klicken Sie
nun in der App auf „Weiter“ und führen Sie die
Konfiguration des Netzwerkzugangs gemäß den
Anweisungen auf dem Bildschirm durch.
Hinweis: Falls die Wi-Fi-Anzeige nicht blinkt,
halten Sie die Taste „ “ 3 Sekunden lang
gedrückt, bis ein Klickgeräusch ertönt.
HINWEIS:
SmartThings ist mit Tablets und bestimmten Mobilgeräten
nicht kompatibel.
– Android 6.0 oder höher (mindestens 2 GB RAM) wird
empfohlen.
iPads und bestimmte andere Mobilgeräte werden
möglicherweise nicht unterstützt.
– iOS 10.0 oder höher / iPhone 6 oder besser werden unterstützt.
Besuchen Sie den Play Store oder den App Store, um zu sehen, ob Ihr Mobilgerät mit
SmartThings kompatibel ist.
Die unterstützten Funktionen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
10 11
Anleitungen für die APP (POWERbot-E)
Kurzanleitung
Caution
Schritt 4
Weitere Einstellungen
Manuelle Steuerung
Reinigungsmodi
Saugleistung
Aufladen
Anleitungen für die APP (SmartThings)
Netzwerkzugang
Nach der erfolgreichen Konfiguration
des Netzwerkzugangs können Sie das
Gerät anhand der App steuern.
Start/Pause
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Handy mit dem Wi-Fi-Netzwerk zuhause verbunden ist.
Falls Sie die App SmartThings für die Steuerung Ihres Geräts verwenden möchten, gehen Sie bitte wie
folgt vor:
SCHRITT 1. Registrieren Sie die App POWERbot-E App.
SCHRITT 2. Laden Sie die App „SmartThings“ aus dem Apple App Store oder Google Play Store
herunter.
- Sie müssen sich mit einem Samsung-Konto anmelden, bevor Sie die SmartThings-App verwenden
können.
- Folgen Sie den Anleitungen in der SmartThings-App, um ein Samsung-Konto einzurichten.
SCHRITT 3. Registrieren Sie die App SmartThings App und melden Sie sich an.
SCHRITT 4. Verknüpfen Sie die Apps SmartThings und POWERbot-E gemäß nachfolgenden Anleitun-
gen und steuern Sie das Gerät dann via SmartThings.
Schritt 1
Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4
n
Im Fall von Funktionsstörungen informieren Sie sich bitte in der nachfolgenden Tabelle.
STÖRBEHEBUNG
BehebungProblem Mögliche Ursache
STÖRBEHEBUNG
SolutionCause TroubleshootingProblem
12 13
Im Fall von Funktionsstörungen informieren Sie sich bitte in der nachfolgenden Tabelle.
Das Gerät lässt sich nicht
aufladen.
- Die Betriebstaste steht während des
Ladevorgangs nicht auf der
Ein-Position.
- Unvollständiger Kontakt zwischen Gerät
und Ladeanschlüssen.
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
vollständig mit den Ladeanschlüssen in Kontakt
ist.
Das Gerät ist blockiert.
- Das Gerät wird von Kabeln auf dem
Boden, herabhängenden Gardinen oder
herumliegenden Decken behindert.
- Die seitliche Bürste, die Bürstenrolle
usw. sind blockiert, sodass das Gerät
nicht normal laufen kann.
- Das Gerät aktiviert automatisch den
Rückzugsmodus. Falls es sich nicht befreien
kann, müssen Sie manuell eingreifen.
- Reinigen Sie die Windungen der seitlichen
Bürste und starten Sie das Gerät neu. Falls das
Gerät dann noch immer nicht läuft, wenden Sie
sich an den Kundendienst.
Das Gerät reinigt nicht
vollständig und kehrt zur
Ladestation zurück.
- Die Batteriekapazität ist niedriger als
20%; das Gerät kehrt zum Aufladen
automatisch zur Ladestation zurück.
- Das Gerät reinigt einen bestimmten
Bereich und erfasst diesen dann als
„Gereinigt“.
.- Laden Sie das Gerät auf.
- Starten Sie das Gerät neu und wählen Sie dann
den „automatischen“ Modus; dieser Modus ist
eventuell besser für das Layout Ihrer Wohnung
geeignet.
Das Gerät reinigt nicht gemäß
der voreingestellten Zeit.
- Gerät ist nicht eingeschaltet.
- Die Programmierung wurde gelöscht.
- Schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste
ein.
- Setzen Sie die Einstellung zurück und
programmieren Sie erneut eine Zeit.
Nach der Installation der
Mopp-Halterung ist das Gerät
undurchlässig.
- Der Magnet der Mopp-Halterung ist
getrennt.
- Es ist kein Wasser im Tank.
- Die Austrittsöffnung des Geräts ist
verstopft.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Füllen Sie den Tank mit Wasser.
- Reinigen Sie die Austrittsöffnung und den Filter
des Tanks.
Das Gerät funktioniert nicht.
- Das Gerät ist nicht eingeschaltet.
- Niedrige Batterie
- Die Räder hängen in der Luft und die
drei Sturzsensoren erfassen einen
Sturz.
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Laden Sie das Gerät auf.
- Setzen Sie das Gerät auf den Boden.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das Gerät setzt zurück.
- Es ist ein Hindernis vorhanden.
- Die Stoßleiste klemmt.
- Beseitigen Sie das Hindernis.
- Tippen Sie auf die Stoßleiste, um zu
überprüfen, ob Fremdkörper darin eingeklemmt
sind.
Das Gerät startet häufig neu.
- Dieses Phänomen wird durch plötzliche
Entladung statischer Elektrizität an der
Teppichoberseite verursacht.
- Das Gerät ist im normalen Zustand, wenn es
innerhalb von 3 Sekunden neu startet.
In der App wird die
Trennung des Geräts
angezeigt
Trennung von Handy
und Gerät
- Überprüfen Sie, ob das
Handy mit dem Netzwerk
verbunden ist.
- Überprüfen Sie, ob der
Router richtig funktioniert.
- Das Gerät muss
eingeschaltet sein.
- Die Wi-Fi-Konfigurationen
des Geräts wurden
gelöscht.
- Wi-Fi-Passwort oder
Netzwerk wurden geändert.
- Verbinden Sie das Handy erneut mit
dem Netzwerk.
- Starten Sie den Router neu.
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Fügen Sie in der App neue Geräte
hinzu.
- Halten Sie die Taste „ “ nach dem
Einschalten 3 Sekunden lang
gedrückt, bis ein Klickgeräusch ertönt.
- Löschen Sie alle Wi-Fi-Einstellungen
am Gerät und fügen Sie erneut ein
Gerät hinzu.
App ist sehr langsam
Netzwerkverbindung
instabil
- Netzwerk überlastet.
- Schlechter Wi-Fi-Empfang
am Handy.
- Die Bandbreite des
Netzwerks ist nicht geeignet.
- Starten Sie den Router erneut und
reduzieren Sie die Anzahl der Nutzer,
die einen Zugang haben.
- Überprüfen Sie die Einstellungen am
Handy.
- Erhöhen Sie die Bandbreite des
Netzwerks.
Open Source Ankündigung
Die im Lieferumfang enthaltene Software enthält Open Source Software.
Der nachfolgende Link http://opensource.samsung.com/opensource/VR_5000_M/seq/0
führt Sie zu den für das Produkt geltenden Open Source Lizenzinformationen. Dieses
Angebot gilt für alle Personen, die diese Information erhalten.
VR05R50**** Series
GEBRUIKSAANWIJZING
Nederlands
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
en lees deze voordat u begint
Wi-Fi
Frequentiebereik
2412 - 2472 MHz
20 dBm
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de stofzuiger voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De
volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
De officiële conformiteitsverklaring kunt u vinden op http://www.samsung.com. Ga naar Support
> Search Product Support en voer de naam van het model in.
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
Vermogen zender (max)
LET OP
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
2 3
VEILIGHEID-
SWAARSCHUWING
Bij gebruiken van elektrische apparaten moeten er steeds basisvoorzorgsmaatregelen worden
getroffen, waaronder de volgende:
LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK (VAN DIT APPARAAT), als u de waarschuwin-
gen en instructies niet naleeft, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig
letsel.
WAARSCHUWING - Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:
1. Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken.
2. Laat niet toe dat het als speelgoed wordt gebruikt. U moet zeer aandachtig zijn bij het
gebruiken door of in de buurt van kinderen, huisdieren of planten.
3. Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen de door de fabrikant
aanbevolen hulpstukken.
4. Niet gebruiken als het snoer of de stekker beschadigd is. Als het apparaat of dockingstation
niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buiten werd gelaten of in water viel, breng
het dan naar een servicecentrum.
5. Trek of draag niet aan het snoer, gebruik het snoer niet als handvat, sluit geen deur over het
snoer of laat het snoer niet langs scherpe randen of hoeken lopen. Laat het apparaat niet
over het snoer lopen. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
6. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak de stekker vast
en niet het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
7. Raak de lader, inclusief laadstekker, en oplaadpolen niet aan met natte handen.
8. Steek geen voorwerpen in openingen. Niet gebruiken als de openingen geblokkeerd zijn;
hou vrij van stof, pluisjes, haar en alles dat de luchtstroom kan verminderen.
9. Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en
bewegende delen.
10. Zuig geen ontvlambare of brandbare vloeistoffen op, zoals benzine, of gebruik niet in
gebieden waar deze aanwezig kunnen zijn.
11. Pak geen brandende of rokende voorwerpen op, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
12. Niet gebruiken zonder dat de opvangbak en/of filters geplaatst zijn.
13. Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de stand O_ staat voordat u
de batterij aansluit, het apparaat oppakt of draagt. Het dragen van het apparaat met uw
vinger aan de schakelaar of een apparaat met stroomvoorziening waarop de schakelaar
aanstaat, kan ongevallen veroorzaken.
14. Koppel de batterij los van het apparaat voordat u aanpassingen doorvoert, accessoires
verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico op het per ongeluk starten van het apparaat.
15. Laad alleen op met de lader die door de fabrikant gespecificeerd werd. Een lader die
geschikt is voor het ene type batterij kan een brandgevaar vormen als deze gebruikt wordt
voor een andere batterij.
16. Gebruik het apparaat alleen met specifiek aangegeven batterijen. Het gebruik van andere
batterijen kan leiden tot letsel en brand.
17. Wanneer de batterij niet wordt gebruikt, moet u deze uit de buurt houden van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere
metalen voorwerpen die een verbinding kunnen maken van de ene pool naar de andere.
Kortsluiting van de batterijpolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
18. Indien misbruikt kan er vloeistof uit de batterij worden uitgestoten; Vermijd contact. Als er
per ongeluk contact optreedt, spoel met water. Als vloeistof in contact komt met de ogen,
moet u medische hulp opzoeken. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie of brandwon-
den veroorzaken.
19. Gebruik geen batterij of apparaat dat beschadigd of aangepast is. Een beschadigde of
gemodificeerde batterij kan onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand,
explosie of letsel.
20. Stel een batterij of apparaat niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan
vuur of temperatuur boven 130°C kan een explosie veroorzaken.
21. Niet gebruiken en opslaan in extreem warme of koude omgevingen (lager dan 4°C of hoger
dan 40°C). Laad de robot op bij een temperatuur boven de 4°C en onder 40°C.
22. Volg alle oplaadinstructies en laad de batterij of het apparaat niet op buiten het temperatu-
urbereik aangegeven in de instructies. Het niet correct opladen of bij temperaturen buiten
het opgegeven bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand vergroten.
23. Laat onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur die alleen identieke
vervangingsonderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het product wordt
gehandhaafd.
24. Probeer het apparaat of de batterij niet te repareren of te wijzigen, behalve zoals aange-
geven in de gebruiks- en onderhoudsinstructies.
25. Plaats de snoeren van andere apparaten buiten de te reinigen gebieden.
26. Gebruik de stofzuiger niet in een ruimte waar een baby of kind slaapt.
27. Gebruik de stofzuiger niet in een ruimte met aangestoken kaarsjes of breekbare voorwer-
pen op de te reinigen vloer.
28. Gebruik de stofzuiger niet in een ruimte waar kaarsen zijn aangestoken op meubels waar
de stofzuiger per ongeluk tegenaan kan botsen.
29. Laat kinderen niet op de stofzuiger zitten.
30. Gebruik de stofzuiger niet op een nat oppervlak.
31. Gebruik het dockingstation niet als het beschadigd is.
32. Schakel de stroom uit voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt.
33. De stekker moet uit het stopcontact worden verwijderd voordat het dockingstation wordt
schoongemaakt of onderhouden.
34. Verwijder het apparaat uit het dockingstation en zet de stroomschakelaar op het apparaat
uit voordat u de batterij verwijdert voor het weggooien van het apparaat.
35. Als de robot lange tijd niet wordt gebruikt, laadt u de robot volledig op en schakelt u hem uit
voor opslag en ontkoppelt u de lader.
36. Alleen voor gebruik met het VCA-RDS50-dockingstation.
37. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en
kennis als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het
apparaat op een veilige manier en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet
met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen
worden uitgevoerd als deze niet onder toezicht staan.
38. Voor informatie over de milieuverplichtingen van Samsung en product specifieke wettelijke
verplichtingen, bijv. REACH (WEEE, Batterijen) bezoek: samsung.com/uk/aboutsam-
sung/samsungelectronics/corporatecitizenship/-data_corner.html
39. Giet geen water of vloeistof op het apparaat. Dit kan het risico op storingen of brand van
het product vergroten.
40. Gebruik de POWERbot niet in de buurt van een kachel of ontvlambare materialen.
– Gebruik de POWERbot niet in de buurt van vuur of vlammen, zoals een verplaatsbare
kachel, kaars, bureaulamp, haard enz. of op een plek waar zich ontvlambare materialen
zoals benzine, alcohol, verfverdunner, enz. bevinden.
41. Zorg ervoor dat er geen gevaarlijke voorwerpen rond het reinigingsgebied van de POWER-
42. Gebruik de POWERBOT niet op zwarte vloeren.
bot aanwezig zijn om botsingen te voorkomen en haal de stekker van elektrische kachels
of ventilatoren uit het stopcontact.
- De POWERBOT werkt dan mogelijk niet naar behoren.
4 5
Product Introductie
Manual
Product werking
Let op
Toestel
Dockingstation
Reinigingsborstel Zijborstel X2 paar
FilterAfstandsbediening
Gebruiksaanwijzing
Dweil X2Dweil hulpstuk
Netsnoer
1. Gebruik uw robot niet op natte oppervlakken of oppervlakken met stilstaand water. Voordat u
het product op een tapijt met kwastjes gebruikt, vouwt u de tapijtranden onder het tapijt.
2. Het kan nodig zijn om een fysieke barrière aan de rand van een verlaging te plaatsen om te
voorkomen dat het apparaat over de rand valt.
3. Verwijder netsnoeren en kleine voorwerpen van de vloer die de robot kunnen belemmeren
en ruim het te reinigen gebied op door meubels, zoals stoelen, op de juiste plaats te zetten.
4. Verwijder alle spullen op de vloer, zoals slippers, koorden, gordijnen, enz. om ervoor te
zorgen dat de robot normaal werkt.
Batterijen (AAA type)
6 7
Snelstartgids
Stap 1
1.5 M
1.5 M
1.5 M
1.5 M
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Start/Pauze
Stap 5
Snelstartgids
3 4
1
OF
Eerste gebruik
Voor het dweilsysteem
Druk op de knop op de tank en
verwijder de tank.
Plaats vervolgens het waterreservoir
samenstel in het apparaat.
Druk op ‘‘ ’’ en begin met
dweilen.
Verwijder voor gebruik de pakking
van de witte stootrand.
Let op
Remove it
before using
Vul met water.
2
Opmerking
a. Het duurt 5~10 minuten voordat de droge dweil vochtig wordt.
Maak de dweil voor gebruik vochtig met water
b. De hoeveelheid water kan worden bepaald in de POWERbot-E-app
Let op
a. Gebruik geen chemische
schoonmaakmiddelen.
b. Gebruik alleen water.
8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Introductie van de afstandsbediening
Let op
APP Richtlijnen (POWERbot-E)
App snelstartgids
Stap 1 Stap 2
Stap 3
Docking
Start/Pauze
(zigzag reiniging)
Plek reinigen
Zuigkracht verminderen
Richting
Rand Reinigen
Automatisch Reinigen
Zuigkracht vermeerderen
Docking: In stand-by of werkmodus keert het apparaat terug naar het dockingstation om op te laden.
Richting: De bewegingsrichting regelen met de toets vooruit/links/rechts.
Start/Pauze (zigzag reiniging): in de stand-by modus begint het apparaat te werken of pauzeert het
met zigzag reinigen.
Plek Reinigen: Begin met reinigen met de spiraalmodus in een bepaalde zone.
Rand Reiniging: Reiniging langs de rand van het obstakel.
Automatisch Reinigen: op de automatische manier reinigen.
Zuigkracht vermeerderen: verhoging van de zuigkracht.
Zuigkracht verminderen: vermindering van de zuigkracht.
a. Plaats de batterij in de afstandsbediening voordat u deze gebruikt. Verwijder de batterij als u deze een
tijdje niet gebruikt.
b. Er is geen achterwaartse richtingsfunctie omwille van veiligheidsredenen.
c. Gebruik de afstandsbediening binnen de 5 meter van het apparaat.
Netwerktoegang gids
Zoek naar "POWERbot-E" in de APPLE
App Store of Google Play Store en
download de app. Volg de instructies op
de interface om de app te registreren en
in te loggen.
Klik op "+ Apparaat Toevoegen" in
de interface en ga verder zoals
aangegeven.
Bij het eerste gebruik geeft het langzaam
knipperen van het Wi-Fi-indicatielampje aan dat
de robot in de netwerktoegang configuratie
status komt, klik nu op "Volgende stap" in de
app en voer netwerkconfiguratie uit, ga te werk
volgens de aanwijzingen op de interface.
Opmerkingen: Als het Wi-Fi-indicatielampje niet
flikkert, houdt u de toets " " 3 seconden lang
ingedrukt en laat u los nadat u een tikkend
geluid hoort
OPMERKING:
SmartThings is niet compatibel met tablets en sommige
andere mobiele apparaten.
– Android 6.0 of hoger (minstens 2 GB RAM) is
aanbevolen.
iPad en sommige andere mobiele apparaten worden
mogelijk niet ondersteund.
– iOS 10.0 of hoger/iPhone 6 of hoger wordt ondersteund.
Bezoek de Play Store of de App Store om te zien of uw mobiele apparaat compatibel is
met SmartThings.
De ondersteunde functies kunnen aangepast worden zonder voorafgaande berichtgeving.
10 11
Guia rápido da App
Let op
Stap 4
Reinigingsmodi
Zuigkracht
Opladen
APP Richtlijnen (SmartThings)
Nadat de netwerktoegang succesvol
geconfigureerd werd, kunt u uw reiniger
via de app bedienen.
Start/Pauze
Zorg ervoor dat uw telefoon verbonden is met de wifi in huis.
Als u uw SmartThings-app wilt gebruiken om de robot te bedienen, volg dan onderstaande stappen:
STAP 1. Voltooi de POWERbot-E App registratie.
STAP 2. Download de SmartThings-app, zoek "SmartThings" in de APPLE App store of Google Play
Store en download.
- U moet inloggen op een Samsung-account voordat u de SmartThings-app kunt gebruiken.
- Om een Samsung-account in te stellen, volgt u de aanwijzingen van de SmartThings-app.
STAP 3. Registreer u op de SmartThings-app en log in.
STAP 4. Koppel de SmartThings-app en de POWERbot-E-app zoals hieronder beschreven en bedien
vervolgens uw robot via de SmartThings-app.
Meer Instellingen
Handmatige bediening
APP Richtlijnen (POWERbot-E)
App snelstartgids
Netwerktoegang gids
Stap 1
Stap 2
Stap 3 Stap 4
/

Tato příručka je také vhodná pro