Clatronic DB 2779 Návod k obsluze

Kategorie
Žehličky
Typ
Návod k obsluze
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod
k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a
podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené
účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v
otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněné používání
venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhko-
stí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hrana-
mi. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navl-
hčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Vyvarujte se styku s vodou.
Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrč-
ku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li
namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
Přístroj nesmí zůstat v provozu
bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opu-
stit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte
za zástrčku, nikdy ne za kabel).
Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte
se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže
přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného
opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel
nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem
pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
Používejte jen originální příslušenství.
Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.
Zvláštní bezpečnostní pokyny
POZOR! Žehlící plocha se velmi rychle zahřeje a k jejímu zchladnutí je třeba
dlouhé doby. Prosíme, nedotýkejte se jí!
Jestliže žehličku nepoužíváte, postavte ji na její odstavnou plochu.
Před plněním nádržky vodou (8) vždy žehličku odpojte od elektrické sítě.
Nádržku plňte jen do výše rysky označené MAX.
Číslování ovládacích prvků
1Regulátor teploty s plynulým 5Regulátor množství páry s plynulým
nastavováním nastavováním (odnímatelný)
2 Kontrolka 6 Plnící otvor nádržky na vodu
3 Tlačítko pro ovládání sprejování 7 Tryska pro kropení prádla
4 Tlačítko pro aktivaci parního rázu 8 Průhledná nádrěka na vodu
36
CZ
50926-05-DB 2779 11.03.2003 11:37 Uhr Seite 36
Uvedení přístroje do provozu
Žehlící plochu čistěte lehce navlhčeným hadříkem.
Nádržku na vodu (8) plňte pomocí (
6)
plnícího otvoru čistou vodou (do stup-
ně tvrdosti 2). V případě vyšší stupně tvrdosti vody ve veřejné vodovodní síti
používejte destilovanou vodu.
Používání žehličky
Upozornění: Žehlička je určena jen pro žehlení částí oděvů.
Normální žehlení – bez napařování (regulátor množství páry nastaven na
).
1. Postavte žehličku na její odstavnou plochu.
2. Stlačte regulátor množství páry (5) dolů, pak otočte symbol na značku.
3. Elektrické připojení:
Přesvědčte se, že typová hodnota napětí přístroje (viz typový štítek) souhlasí
se síťovým napětím.
4. Roztřiďte prádlo podle teploty žehlení. Začínejte žehlit vždy na nejnižší teplo-
tu. Teplotu nastavte pomocí regulátoru teploty (1) takto:
syntetická vlákna, hedvábí (nízká teplota)
• • vlna (střední teplota)
• • • bavlna, len (vysoká teplota)
5. Přístroj zapněte jenom do zásuvky o 230 V / 50 Hz, s ochranním kontaktem,
instalované podle předpisů.
6.
Rozsvítí se kontrolní svítilna (2). Jakmile tato kontrolní svítilna zhasne, znamená
to, že bylo dosaženo provozní teploty. Nyní můžete začít žehlit.
7. Po skončení používání přístroje vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Napařování ()
Pro tento proces je vždy potřebná vysoká teplota (bavlna, plátno).
8. Množství páry nastavte pomocí regulátoru množství páry (5). Stlačte
regulátor množství páry dolů, zvolte si nastavení a otočte jej na značku.
střední množství páry velké množství páry
Mimořádného `činku dosáhnete pomocí funkce parního rázu (4). Pozor! Pára
je horká. Nebezpečí opaření!
Při žehlení s nízkými teplotami dbejte na to, že je nutno snížit množství páry
nebo žehlete bez páry.
Funkce Spray ()
K navlhčení žehleného místa stisknéte tlačítko Spray (3).
Vertikální napařování umožňuje napařování i ve svislé poloze.
37
CZ
5....-05-DB 2779 11.03.2003 10:13 Uhr Seite 37
Samočistící funkce (Self-Cleaning )
1. Naplňte nádržku na vodu do poloviny vodou.
2. Zahřejte žehličku na maximální teplotu. Po zhasnutí kontrolní žárovky odpoj-
te přístroj od el. sítě.
3. Podržte nyní žehličku vodorovně nad umyvadlem, nastavte regulátor
množství páry (5) na symbol označující samočistící funkci a pohybujte s
ní kolébavým pohybem tak dlouho, až se nádržka vyprázdní. Poté regulátor
opět otočte zpět na .
4. Nyní postavte žehličku opět na podstavec a znovu jej zahřejte. Pak přežehle-
te čistý kus bavlněné látky, aby se vyčistila žehlící plocha.
Čištění a přechovávání
Vždy před zahájením čištění vytáhněte zástrčku ze zásuvky!
Těleso žehličky čistěte vlhkým hadříkem.
Žehlící plochu čistěte jen lehce navlhčeným hadříkem
Po pouzití nastavte regulátor páry vzdy do polohy , aby se tak zamezilo
tomu, ze by obsah nádrzky vytekl.
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných
směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízko-
napěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-
technických předpisů.
Vyhrazujeme si technické změny!
Záruka
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prode-
je (pokladní doklad).
Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo
příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to
opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za
následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku!
Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit
bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu.
V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním
obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.
*) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu
kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé
skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady!
38
CZ
5....-05-DB 2779 11.03.2003 10:13 Uhr Seite 38
Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému
opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové
ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu nebo
výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto
nutno je uhradit!
Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.
Po uplynutí záruky
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném
odborném obchodě nebo opravně.
39
CZ
5....-05-DB 2779 11.03.2003 10:13 Uhr Seite 39
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Clatronic DB 2779 Návod k obsluze

Kategorie
Žehličky
Typ
Návod k obsluze