Casio MS-100BM, MS-120BM Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
Cálculos de impostos
Para definir uma taxa de imposto
Exemplo: Taxa de imposto = 5%
A&(RATE SET)(Até que TAX e % apareçam.)
5* &(RATE SET)
Você pode verificar a taxa definida atualmente pressionando A e, em seguida, S(TAX
RATE).
* Para taxas de 1 ou maiores, você pode introduzir até seis dígitos. Para taxas menores que
1, você pode introduzir até 10 ou 12 dígitos, incluindo 0 para o dígito inteiro e zeros não
significativos (embora somente seis dígitos significativos, contados da esquerda e começando
com o primeiro dígito não zero, possam ser especificados).
Exemplos: 0,123456, 0,0123456, 0,000012345
Especificações
Alimentação: Sistema de alimentação de duas vias, com pilha solar e uma pilha tipo botão LR54
(LR1130)
Vida útil da pilha: Aproximadamente 3 anos (1 hora de operação por dia)
Temperatura de operação: 0°C a 40°C
Dimensões: 28,8 (A) × 103 (L) × 147 (P) mm
Peso: Aproximadamente 115 g (incluindo a pilha)
Русский
Обязательно храните всю пользовательскую документацию под рукой, чтобы
пользоваться ею для справки в будущем.
Важные меры предосторожности
Не ронять калькулятор и никаким другим образом не подвергать его сильным ударам.
Не пытаться разбирать калькулятор.
Для очистки калькулятора протирать его мягкой сухой тканью.
Содержание инструкции может быть изменено без предупреждения.
Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD.» не несет ответственности никакого вида и не
принимает никакого рода претензий от третьей стороны в связи с использованием
данного изделия.
Питание
Двойная система питания обеспечивает питание даже в полной темноте.
Замену батареи производите только у официального дилера.
Поставляемая в комплекте батарея за время транспортировки и хранения несколько
разряжается. В связи с этим, может потребоваться ее замена за некоторое время до
истечения ожидаемого срока ее службы.
k Функция автоматического отключения питания
Автоматическое отключение питания — примерно через 6 минут после последнего
нажатия на клавишу.
Налоговые вычисления
Задание ставки налога
Пример: ставка налога 5 %
A&(RATE SET)(пока не появится индикация «TAX» и «%»)
5* &(RATE SET)
Заданную ставку можно проверить нажатием на клавишу A, а затем на клавишу
S(TAX RATE).
* Если ставка 1 и выше, можно ввести до 6 цифр. Если ставка ниже 1, можно ввести до 10
или 12 цифр, включая 0 в качестве целого и начальные ноли (но только 6 значащих цифр,
считая слева с первой цифры, отличной от ноля).
Примеры: 0,123456, 0,0123456, 0,000012345
Технические характеристики
Питание система двойного питания калькулятора с солнечным элементом и одной
батареей LR54 (LR1130) кнопочного типа
Срок службы батареи примерно 3 года (при условии работы 1 час в день)
Рабочая температура 0 – 40°C
Размеры 28,8 (т) × 103 (ш) × 147 (д) мм
Масса ок. 115 г (с батареей)
Magyar
Minden felhasználói dokumentációt tartson kéznél kébbi útmutatásért.
Fontos tudnivalók
Ne ütögesse és ne ejtse le a számolópet.
Soha ne szedje szét a számológépet.
A számológép felületének tisztítását puha, száraz ronggyal végezze.
A használati útmutató tartalma minden előzetes értesítés nélkül változhat.
CASIO COMPUTER CO., LTD. nem vállal felelősséget e termék használatából származó
veszteségekért illetve harmadik fél követeléseiért.
Energiaellátás
Kétutas energiarendszer biztosítja az energiát akár teljes sötétségben is.
Az elemcserét mindig bízza jogosult kereskedőre.
Az új készülékben levő elem a szállítás és raktározás ideje alatt kissé gyengül, emiatt lehet,
hogy normál élettartamánál hamarabb cserére szorul.
k Automatikus kikapcsolás
Automatikus kikapcsolás: Körülbelül 6 perccel az utolsó gombnyomás után
Adószámítások
Az adókulcs beállítása
lda: Adókulcs = 5%
A&(RATE SET)(Amíg TAX és % meg nem jelenik.)
5* &(RATE SET)
Ellenőrizheti az éppen beállított akulcsot az A, majd a S(TAX RATE) gomb
megnyomásával.
* 1 vagy nagyobb adókulcsoknál legfeljebb hat számjegyet adhat meg. 1-nél kisebb
adókulcsoknál legfeljebb 10 vagy 12 számjegyet adhat meg, beleértve az egész számjegyhez
való 0-t és a vezető nullákat (csak hat értékes jeggyel, balról számítva és az első nem nulla
számjeggyel kezdve adható meg).
Példák: 0,123456, 0,0123456, 0,000012345
Műszaki adatok
Energiaellátás: Kétutas energia rendszer, napelem és egy LR54 (LR1130) típusú gombelem
Elem élettartama: Kb. 3 év (napi 1 óra használat mellett)
Működési hőmérséklet: 0°C-tól 4C-ig
Méretek: 28,8 (M) × 103 (Sz) × 147 (H) mm
Súly: Kb. 115 g (elemmel együtt)
Česky
Ponechte si veškerou uživatelskou dokumentaci při ruce pro budoucí použití.
Důležitá upozornění
Dbejte na to, aby Vám kalkulátor nespadl a nevystavujte jej velkým nárazům.
Nikdy kalkulátor nerozebírejte.
Přístroj čistěte měkkým suchým hadříkem.
Obsah tohoto návodu k použití podléhá změnám bez upozornění.
Firma CASIO COMPUTER CO., LTD. nebere žádnou zodpovědnost za jakékoli ztráty či nároky
třetích stran, které mohou být způsobeny používáním tohoto výrobku.
Napájení
Dvoucestný systém napájení poskytuje zdroj energie i za úplné tmy.
Vždy ponechte výměnu baterie na autorizovaném servisu.
Baterie dodávaná s tímto přístrojem se pomalu vybíjí během převozu a uskladnění. Z tohoto
vodu je možné, že bude třeba baterii vyměnit dříve, než je její běžná životnost.
k Funkce automatického vypnutí
Automatické vypnutí: Přibližně šest minut od posledního stisknutí klávesy
Daňové výpočty
Nastavení výše da
íklad: výše daně = 5%
A&(RATE SET)(Až se objeví TAX a %.)
5* &(RATE SET)
Právě nastavenou výši daně lze zkontrolovat stisknutím A a poS(TAX RATE).
* Pro sazbu daně s hodnotou 1 a vší lze vložit až šest míst. Pro sazbu daně menší než 1 lze
vložit až 10 nebo 12 míst včetně 0 na integerovém místě (před desetinnou čárkou) a nuly na čele
za desetinnou čárkou (lze specifikovat pouze šest platných míst počítáno zleva a započato na
prvním nenulovém místě).
Příklady: 0,123456, 0,0123456, 0,000012345
Technické údaje
Napájení: dvoucestný systém napájení se solárními články (fotočlánky) a jednou knoflíkovou
baterií LR54 (LR1130)
Životnost baterie:ibližně 3 roky (1 hodina provozu denně)
Provozní teplota:C až 40°C
Rozměry: 28,8 (V) × 103 (Š) × 147 (D) mm
Hmotnost: přibližně 115 g (včetně baterie)
0.
%
TAX
0.
%
TAX
5.
%
TAX
5.
%
TAX
0.
%
TAX
0.
%
TAX
5.
%
TAX
5.
%
TAX
0.
%
TAX
0.
%
TAX
5.
%
TAX
5.
%
TAX
0.
%
TAX
0.
%
TAX
5.
%
TAX
5.
%
TAX
Polski
Upewnij się, czy posiadasz całą dokumentację użytkownika, w celu otrzymania niezbędnych
informacji.
Ważne środki ostrożności
Unikaj opuszczania kalkulatora oraz narażania go na silne uderzenia.
Nigdy nie próbój rozbierać kalkulatora.
Do czyszczenia jednostki używaj suchej i miękkiej szmatki.
Zawartość tej Instrukcji Obsługi może ulec zmianie bez uprzedzenia.
Firma CASIO COMPUTER CO. LTD., nie odpowiada za żadne straty i roszczenia przez osoby
trzecie, które mogą wyniknąć podczas użytkowania artyku.
Zasilanie
Dwuźróowy system zasilania dostarcza mocy nawet w zupełnych ciemnościach.
Zawsze pozostaw wymianę baterii uprawnionemu sprzedawcy.
Załączona wraz z jednoską bateria podczas przewozu i magazynowania nieznacznie s
wyczerpuje. Dlatego też, może zajść potrzeba wymiany jej na nową, wcześniej niż przewiduje
normalny okres użytkowania baterii.
k Funkcja automatycznego wączania zasilania
Automatyczne wyłączanie zasilania: W przybliżeniu 6 minut po ostatniej operacji klawisza
Obliczanie podatków
Aby nastawiać stopę podatko
Przykład: Stopa podatkowa = 5%
A&(RATE SET)(Aż do ukazania się “TAX” i “%”.)
5
* &(RATE SET)
Możesz sprawdzić obecnie wyszczególnioną stopę podatkową, naciskając A, a naspnie
S(TAX RATE).
* Dla stawek z 1 lub większych, możesz wprowadzać do 6 cyfr. Dla stawek mniejszych niż 1,
możesz wprowadzać do 10 lub 12 cyfr, włącznie z 0 dla liczb ckowitych i pierwszych zer
(niemniej jednak może być wyszczególnione jedynie sześć cyfr znaczących, liczonych od lewej
strony i rozpoczynających się od cyfry, która nie jest zerem).
Przykłady: 0,123456, 0,0123456, 0,000012345
Dane techniczne
Zasilanie: System podwójnego zasilania z ogniwem słonecznym oraz jedną baterią typu LR54
(LR1130)
Żywotność baterii: Około 3 lat (1 godzina pracy dziennie)
Temperatura pracy: 0°C do 4C
Wymiary: 28,8 (wys.) × 103 (szer.) × 147 (dł.) mm
Waga: Około 115 g (włącznie z baterią)
A
0.
6 ÷ 3 × 5 + 2.4 – 1 = 11.4
6/3*5+2.4-1=
11.4
2 × (– 3) = – 6
2*3>=
– 6.
1 + 5 = 6
5++1=
K
6.
3 + 5 = 8
3=
K
8.
7 – 6 = 1
6--7=
K
1.
2 – 6 = – 4
2=
K
4.
2 × 3 = 6
2**3=
K
6.
2 × 4 = 8
4=
K
8.
15 ÷ 3 = 5
3//15=
K
5.
21 ÷ 3 = 7
21=
K
7.
100 × 5% = 5
1#*5&
5.
100 + (100 × 5%) = 105
1#*5&+
105.
10 – (10 × 20%) = 8
10*20&-
8.
30 = 60 × ?% ? = 50
30/60&
50.
12 = 10 + (10 × ?%) ? = 20
12-10&
20.
100%
25%
$120
? ($160)
? ($40)
120+25&
-
160.
40.
8 × 9 = 72
MMA8*9l
M
72.
–) 5 × 6 = 30
5*6m
M
30.
2 × 3 = 6
2*3l
M
6.
48
M
M
48.
2 + 3 = 6
4
2+3C4=
6.
2 + 7 = –5
2+-7=
– 5.
999999999999*
1
+ 1 =
1000000000000*
2
999999999999*
1
+1=
A
E
1.00000000000*
3
0.
*
1
9999999999 (MS-100BM)
*
2
10000000000 (MS-100BM)
*
3
E1.000000000 (MS-100BM)
Tax rate/Tasa de impuesto/Taux de taxe/Steuerrate/Aliquota dell’imposta/Skattesats/
Belastingpercentage/Skattesats/Veroarvo/Afgiftsprocent/Taxa de imposto/Cтавка
налога/Adókulcs/Výše daně/Stopa podatkowa = 5%
$150 ???
A 150 S
S
S
$105 ???
A 105 T
T
T
*
4
Price-plus-tax/Precio más impuesto/Prix toutes taxes comprises/Preis-plus-Steuer/
Prezzo più imposta/Pris med skatt/Prijs plus belasting/Pris med skatt/Verollinen
hinta/Pris-med-afgift/Preço mais imposto/цена с налогом/Ár + adó/Cena s daní/Cena
z podatkiem
*
5
Tax/ Impuesto / Taxe/Steuer/Imposta /Skatt /Belasting/Skatt/Vero/Afgift/Imposto/налог/
Adó/Daň/Podatek
*
6
Price-less-tax/Precio menos impuestos/Prix hors taxes/Preis-minus-Steuer/Prezzo
meno imposta/Pris utan skatt/Prijs minus belasting/Pris uten skatt/Veroton hinta/Pris-
uden-afgift/Preço menos imposto/цена без налога/Ár – a/Cena bez da/Cena bez
podatku
0.
%
TAX
0.
%
TAX
5.
%
TAX
5.
%
TAX
*
4
157.5
TAX+
*
4
157.5
TAX+
*
5
7.5
TAX
*
5
7.5
TAX
*
4
157.5
TAX+
*
4
157.5
TAX+
*
6
100.
TAX−
*
6
100.
TAX−
*
5
5.
TAX
*
5
5.
TAX
*
6
100.
TAX−
*
6
100.
TAX−
k Cost (C), Selling Price (S), Margin (M), Margin Amount (MA)
k Costo (C), precio de venta (S), margen (M), importe de margen (MA)
k Ct (C), prix de vente (S), marge (M), montant de la marge (MA)
k Kosten (C), Verkaufspreis (S), Gewinnspanne (M),
Gewinnspannenbetrag (MA)
k Costo (C), prezzo di vendita (S), margine (M), ammontare del margine
(MA)
k Kostnad (C), förljningspris (S), marginal (M), marginalbelopp (MA)
k Kostprijs (C), verkoopprijs (S), winst (M), winstbedrag (MA)
k Kostnad (C), salgspris (S), margin (M), marginbeløp (MA)
k Kustannukset (C), myyntihinta (S), voitto (M), voittosumma (MA)
k Omkostning (C), salgspris (S), fortjeneste (M), fortjeneste (beløb) (MA)
k Custo (C), preço de venda (S), margem (M), quantia da margem (MA)
k Стоимость (C), продажная цена (S), розничная наценка (M),
сумма розничной наценки (MA)
k ltség (C), eladási ár (S), haszonkulcs (M), haszonkulcs mértéke (MA)
k Náklady (C), prodejní cena (S), marže (M), hodnota marže (MA)
k Koszt (C), cena sprzedy (S), marża (M), kwota marży (MA)
A10#z20#xv
C ($1000)
S ($2000)
M? (50%)
C ($120)
S? ($200)
M (40%)
MA? ($80)
A120z40vv
x
C? ($105)
S ($150)
M (30%)
MA? ($45)
A150x30vv
z
80.
MAR
200.
SELL
50.
MAR %
45.
MAR
105.
COST
A10#z20#xv
C ($1000)
S ($2000)
M? (50%)
C ($120)
S? ($200)
M (40%)
MA? ($80)
A120z40vv
x
C? ($105)
S ($150)
M (30%)
MA? ($45)
A150x30vv
z
80.
MAR
200.
SELL
50.
MAR %
45.
MAR
105.
COST
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Casio MS-100BM, MS-120BM Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál