WMF PERFECT Operativní instrukce

Značka
WMF
Kategorie
tlakové hrnce
Modelka
PERFECT
Typ
Operativní instrukce
207
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Návod k obsluze
CZ
Obsah
1.
Bezpečnostní pokyny
2. Ovládátlakového hrnce
3. Pokyny k obsluze
4. Tepelná úprava v tlakovém hrnci
5. Čtyři metody pro snížetlaku
6. če o tlakový hrnec
Čištění, uložení, údržba
7. Mnohostranné použi
8. Prohlášeo záruce
9. Vyloučení zodpovědnosti
10. Odstranění poruch
11. Tabulka časů vaře
Příslušensta náhradní díly
viz obálka
1. Bezpečnostní pokyny
1. Dříve než začnete používat tlakový hrnec WMF,
přečtěte si laskavě celý návod k obsluze a
všechny pokyny. Neodborným používáním se
může výrobek poškodit.
2. Nenechávejte tlakový hrnec používat osoby,
které se předtím neseznámily s návodem k jeho
obsluze.
3. Když se s tlakovým hrncem pracuje, neměly by se
v blízkosti zdržovat děti.
4. Tlakový hrnec nikdy nepoužívejte v troubě.
Vysokými teplotami se poškodí držadla, ventily
a bezpečnostní zařízení.
5. Pokud je tlakový hrnec pod tlakem, zacházejte
s ním velice opatrně. Nedotýkejte se horkých
povrchů. Používejte držadla a tlačítka.
V přípapotřeby použijte rukavice.
6. Tlakový hrnec používejte pouze pro takové účely,
pro které je určen.
7. Toto zařízení využívá při vaření tlak. Nevhodné
použití může vést k popáleninám. Dbejte na to,
aby byl hrnec před zahřátím vždy správně uza-
vřený. Další informace naleznete v návodu k
obsluze.
8. Tlakový hrnec nikdy neotevírejte násilím. Neote-
vírejte ho, dokud se nepřesvědčíte o tom, že se
vnitřní tlak plně snížil. Další informace naleznete
v návodu k obsluze.
9. Tlakový hrnec v žádném případě nezahřívejte,
aniž byste do něj předtím nalili vodu, vážně by
se tím poškodil. Minimum: 1/4l vody.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 207
208
Důležité upozornění:
Dbejte na to, aby se tekutina nikdy úplně nevy-
pařila. Mohlo by dojít k připálení potravin a k
poškození hrnce roztavenými díly z plastu a nebo
by se roztavením hliníku na dně hrnce mohlo
poškodit varné místo. Pokud by tento případ na-
stal, vypněte zdroj tepla a hrncem nepohybujte,
dokud zcela nevychladne.
10. Tlakový hrnec nikdy nenaplňujte více než do
2/3 celkového objemu. Při vaření potravin,
které se v průběhu tepelné úpravy rozpínají,
např. rýže nebo sušená zelenina, naplňte
tlakový hrnec nejvýše do poloviny celkového
objemu a přitom dodržujte případné pokyny
výrobce Vašeho tlakového hrnce.
11. Tlakový hrnec byste nikdy neměli nechávat bez
dozoru. Přívod energie usměrňujte takovým
způsobem, aby varný signál nevystoupil nad
příslušný oranžový varný kroužek. Když se
přívod energie nesníží, začne ventilem unikat
pára. Tím se změní doba tepelné úpravy a
úbytek tekutiny může vést k poruchám funkce.
12. Používejte jen takové tepelné zdroje, které jsou
uvedeny v návodu k obsluze.
13. Když vaříte maso i s kůží (např. hovězí jazyk),
které se může tlakem nadout, nepíchejte do
něj, dokud kůže nesplaskne, mohli byste se
spálit.
14. Před každým otevřením zatřeste hrncem,
zabráníte tím vystříknutí parních bublin, kte
by vás mohly opařit. Zvlášť důležité je toi
rychlém odpařenebo ochlazení pod tekoucí
vodou.
15. Při rychlém odpaření nebo ochlazení pod
tekoucí vodou mějte ruce, hlavu a tělo vždy
v bezpečné vzdálenosti. Stoupající pára by
vám mohla přivodit zranění.
16. Před každým použitím zkontrolujte funkčnost
bezpečnostních zařízení, ventilů a těsnění.
Jen takovým způsobem lze zaručit bezpečné
fungování. Další informace naleznete v
návodu k obsluze.
17. Nepoužívejte tlakový hrnec na fritová
potravin v oleji a pod tlakem.
18. V žádném případě nezasahujte do
bezpečnostních zařízes výjimkou údržby,
která je popsána v návodu k obsluze.
19. Díly podléhající opotřebení (viz Prohlášení o
záruce) pravidelvyměňujte. Součástky, které
vykazují viditelné změny barev, trhliny,
případně mají jiná poškození a nebo nesedí
správně, je nutné vyměnit za originální
náhradní díly WMF.
20. Používejte pouze originální náhradní díly
WMF. Zejména však používejte pouze hrnce
a poklice stejného modelu.
21. Tlakový hrnec nepoužívejte, je-li poškozený,
když má poškozené nebo deformované díly
a pakliže nefunguje podle v návodu k obsluze.
V takovém případě se obraťte na nejbližší
odbornou prodejnu WMF nebo na oddělení
pro zákazníky WMF AG v Geislingenu/Steige.
Tento návod k obsluze si pečlivě uschovejte.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 208
209
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
2. Ovládání tlakového hrnce
Před prvním použitím
2.1. Otevírání hrnce
Varnou zarážku (7) posuňte po obou stranách na
konec držadla. Značky na varné zarážce (7) musejí
být v poloze AUF/OPEN (otevřeno) (A).
Držadlem poklice (5) otáčejte doprava tak dlouho,
dokud nebudou značky na poklici a na dlouhém
držadle hrnce (6) ležet naproti sobě (B). Zvedněte
poklici.
2.2. Čištění hrnce
Před prvním použitím byste měli odstranit
nálepky a všechny části tlakového hrnce omýt
(viz část »Čištění«).
Poklici obraťte a odstraňte z ní držadlo (5).
Oranžovou zarážku (4) na spodní straně držadla
poklice (5) zatáhněte ve směru šipky ke konci dr-
žadla (C), držadlo odklopte a vyvěste (D).
Těsnicí kroužek (10) z poklice odstraňte (P).
2.3. Zavírání hrnce
Držadlo zavěste do poklice a oranžovou zarážku (4)
zablokujte se slyšitelným zaklapnutím přes okraj
poklice (E). Těsnicí kroužek (10) umístěte do okraje
poklice takovým způsobem, aby ležel pod vnitřním
zahnutým okrajem poklice (G). Poklici nasaďte
(viz značky na poklici a držadle hrnce) a držadlem
poklice otáčejte doleva až na doraz (B).
Varnou zarážku (7) posuňte přesně do polohy
ZU/LOCKED (zavřeno).
3. Pokyny k obsluze
3.1. Kontrola bezpečnostních zařízení před
každým použitím
Zkontrolujte, zda jsou těsnicí kroužek (10) a okraj
poklice čisté. Zkontrolujte, zda kulička na spodní
straně poklice viditelně leží v bezpečnostním
ventilu (9) (G).
Pokud se kulička nachází v horní dutině bezpeč-
nostního ventilu/podpory počáteční zavářky (9),
sundejte držadlo (5) a zamáčkněte ji prstem do
spodní dutiny (F).
Držadlo odstraňte a u hlavního ventilu (3) tlakem
prstu zkontrolujte pohyblivost (H).
Zkontrolujte, zda je těsnění varného signálu (2)
správně nasazené, a zda nevykazuje poškození.
Dbejte prosím na: Těsnění varného signálu
neprotlačujte, mohla by se tím poškodit pojistka
proti zbytkovému tlaku a správné fungování
hrnce už by nebylo zaručeno (Q).
Držadlo zavěste do poklice (E). Na hrnec položte
poklici a zavřete ho (B).
3.2. Objemy tekutin
Bez ohledu na to, zda při tepelné úpravě používáte
nástavce (12), je pro vytvoření páry potřeba
alespoň 1/4 l tekutiny.
Tlakový hrnec naplňujte maximálně do 2/3, aby
nebyla ovlivněna jeho správná funkce (M).
Když připravujete pokrmy, které pění a nebo se
výrazně rozpínají (např. masový vývar, luštěniny,
droby, kompot), naplňujte hrnec maximálně do
poloviny. Další pokyny viz část »Příprava plnohod-
notné stravy«.
Chcete-li potraviny před vařením opéci (např.
cibuli, masové kousky apod.), můžete tlakový
hrnec použít jako běžný hrnec.
Při konečné tepelné úpravě, ještě předtím než
hrnec zavřete, byste měli rozpustit usazeninu
vzniklou na masu a přidat požadované množství
tekutiny (alespoň 1/4 l).
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 209
210
Pozor! Při tepelné úpravě vždy dbejte na dosta-
tečné množství tekutiny a také na to, aby se
tekutina z potravin nikdy zcela neodpařila.
Následkem nedodržení tohoto pokynu může být
připálení potravin, poškození hrnce a plastových
držadel.
4. Tepelná úprava v tlakovém hrnci
4.1. Všeobecně
V tlakovém hrnci se pokrmy připravují pod tlakem,
tzn. při teplotách nad 100 °C. Doba tepelné úpravy
se tak sníží až o 70 %, což přináší výraznou úsporu
energie. Díky krátké úpravě v páře zůstávají aroma,
chuť a vitamíny z velké části zachovány.
4.2. Tepelná úprava s nástavci
V závislosti na velikosti tlakového hrnce je možné při
tepelné úpravě používat nástavce (12) a vložku (13).
Nástavce a vložku obdržíte jako příslušenství v od-
borné prodejně (viz »Příslušenství a náhradní díly«
v obálce).
4.3. Zahřívání
Zavřený a naplněný hrnec postavte na tepelný
zdroj a přívod energie nastavte na maximální
stupeň. Přes podporu počáteční zavářky (9), která
současně slouží jako bezpečnostní ventil, uniká
vzduch tak dlouho, dokud se ventil slyšitelně
neuzavře a nezačne se vytvářet tlak.
Varný signál (1) stoupá, je vidět žlutý tlakový
kroužek a oba oranžové varné kroužky (J).
Přívod energie snižte včas a dostatečným způso-
bem tak, aby zůstal viditelný oranžový kroužek,
který se doporučuje v receptu.
4.4. Doby tepelné úpravy
Doba tepelné úpravy začíná teprve tehdy, když je
viditelný celý varný kroužek doporučený v receptu.
Dbejte na stálou pozici kroužku. Přívod energie
regulujte odpovídajícím způsobem. Pokud varný
signál (1) klesne pod požadovaný oranžový kroužek,
je nutné znovu zvýšit intenzitu tepelného zdroje.
Tím se trochu prodlouží doba tepelné úpravy.
Pokud varný signál (1) vystoupí nad druhý oran-
žový varný kroužek, tlak páry je příliš vysoký a pára
začne slyšitelně unikat hlavním ventilem (3)
v držadle poklice.
Odstavte hrnec z varného místa, počkejte, dokud
varný signál neklesne na druhý oranžový varný
kroužek a snižte přívod energie.
Krátké doby tepelné úpravy pod tlakem jsou
umožněné vyššími teplotami, které v hrnci vznikají
díky tlaku páry:
První kroužek, cca. 110 °C pro pokrmy choulosti-
vější na přípravu, např. ryby nebo kompoty.
(provozní tlak 45 kPa, regulační tlak 90 kPa)
Druhý kroužek, cca. 119 °C pro všechny
ostatní pokrmy.
(provozní tlak 95 kPa, regulační tlak 130 kPa,
max. 150 kPa)
K úspoře energie je možné tepelný zdroj vypnout
už před koncem doby tepelné úpravy, neboť teplo,
které se v hrnci nahromadí, postačí na dokončení
varného procesu. Doby tepelné úpravy stejných po-
krmů se mohou lišit v závislosti na množství, druhu
a kvalitě konkrétních potravin.
4.5. Otevírání hrnce
Po uplynutí doby stanovené pro tepelnou úpravu
sundejte hrnec z tepelného zdroje. V zásadě je
možné poklici odklápět a odstraňovat z hrnce jen
tehdy, když se vnitřní tlak zcela sníží, tzn. varný
signál (1) musí být zcela schovaný v držadle (I).
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 210
211
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Díky pojistce proti zbytkovému tlaku se dá hrnec
otevřít jen tehdy, pokud vnitřní tlak zcela poklesne,
tzn. když není viditelný ani žlutý tlakový kroužek.
Zůstane-li žlutý kroužek viditelný (K), došlo k za-
blokování pojistky proti zbytkovému tlaku. Pojistku
uvolníte tak, že varnou zarážku (7) na chvíli posu-
nete do polohy ZU/LOCKED (zavřeno).
Pokud už neuniká pára, zatřeste krátce hrncem.
Tímto způsobem se z potravin uvolní případné
parní bubliny vytvářející se především u tekutých
a kašovitých pokrmů, které by po odstranění po-
klice mohly vystříknout ven. Teď držadlem poklice
otočte doprava, jak bylo výše uvedeno, a hrnec
otevřete.
4.6. Pokyn pro indukční sporáky
Univerzální dno TransTherm® (11) je vhodné
pro všechny typy sporáků, včetně indukčních.
U indukčních sporáků může být při vyšších
výkonech slyšitelný bzučivý zvuk. Ten je
podmíněn technicky a není známkou poruchy
sporáku nebo tlakového hrnce. Velikost hrnce a
varného pole by měly být totožné, v opačném
případě hrozí především u malých průměrů riziko,
že varné pole (magnetické pole) nebude reagovat
na dno hrnce
.
5. Tři metody pro snížení tlaku
Důležité pokyny:
U jídel, která pění nebo varem zvětšují svůj
objem (např. luštěniny, masový vývar, obiloviny),
byste neměli tlak v hrnci snižovat pomocí
metody 2 nebo 3.
Pokud se brambory na loupačku odpaří
metodou 2 nebo 3, popraskají.
Při rychlém odpaření s využitím varné zarážky
nebo pod tekoucí vodou mějte ruce, hlavu a tělo
vždy v bezpečné vzdálenosti. Stoupající pára by
vám mohla přivodit zranění.
Metoda 1
Sundejte hrnec z tepelného zdroje. Varný signál (1)
za chvíli klesne. Když zcela klesne do držadla (I),
začněte pomalu posunovat varnou zarážku na
AUF/OPEN (otevřeno) (A). Tímto způsobem se pod
držadlem poklice vypustí zbylá pára. Když pára pře-
stane unikat, zatřeste krátce hrncem, aby se z po-
krmu mohly uvolnit vytvořené parní bubliny.
Metoda 2
U pokrmů s krátkými dobami tepelné úpravy (např.
zelenina) posouvejte varnou zarážku (7) pomalu
postupně ve směru AUF/OPEN (otevřeno) (A) tak
dlouho, dokud pod držadlem poklice nezačne uni-
kat pára.
Pokud je varná zarážka kompletně v poloze
AUF/OPEN (otevřeno), pára přestala unikat a varný
signál zcela poklesnul (I), zatřeste hrncem a otev-
řete ho.
Metoda 3
Pokud vás unikající pára ruší, hrnec jednoduše
postavte do dřezu a nechte přes poklici téct stude-
nou vodu (L), dokud varný signál (1) neklesne do
držadla poklice (I). Krátce hrncem zatřeste
a otevřete ho.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 211
212
6. Péče o tlakový hrnec
6.1. Čištění
Uvolněte držadlo poklice a po obou stranách ho
umyjte pod tekoucí vodou (D)(N).
Z poklice odstraňte těsnicí kroužek (10) (P) a ručně
ho umyjte.
Hrnec, poklice a nástavce je možné mýt v myčce
na nádobí. Zbytky pokrmů neoškrabujte, nýbrž je
odmočte.
Vápenitou usazeninu odstraníte povařením vody
s octem.
Pravidelně čistěte také dno hrnce.
6.2. Uložení
Po vyčištění uložte těsnicí kroužek (10) odděleně,
aby se šetřil.
6.3. Údržba
Tlakový hrnec je technický spotřební výrobek,
jehož jednotlivé součástky se mohou opotřebovat.
Z tohoto důvodu by se po delším používání měly
všechny součástky zkontrolovat podle »Seznamu
náhradních dílů«.
Při viditelných změnách je nezbytná výměna
příslušných součástek.
Používejte pouze originální náhradní díly výrobce.
Upozornění: V případě poškozeného držadla
poklice (5) je nutná oprava v závodě.
7. Mnohostranné použití
Výhody tepelné úpravy s využitím tlaku se
nevztahují jen na běžné druhy přípravy:
7.1. Příprava zmrazených potravin
Zmrazené potraviny je možné vkládat přímo do
hrnce. Maso určené k opečení je vhodné lehce
rozmrazit. Zeleninu je možné sypat do nástavce
přímo z obalu.
Doba počáteční zavářky se prodlouží, doba tepelné
úpravy se nezmění.
7.2. Příprava plnohodnotné stravy
K přípravě plnohodnotné stravy se často používají
obiloviny a luštěniny. Nyní už není nezbytné
namáčet obiloviny a luštěniny před přípravou
v tlakovém hrnci. Doba tepelné úpravy se tím
prodlouží asi o polovinu.
Nalijte do hrnce 1/4l základní tekutiny a přidejte
na 1 díl obilovin/luštěnin min. 2 díly tekutiny.
Zbytkové teplo varného místa můžete využít k
dalšímu nabobtnání. U přípravy pokrmů, které pění
nebo se rozpínají (obiloviny, luštěniny), dbejte na
to, aby nebyl hrnec naplněn více než do poloviny
objemu.
7.3. Zavařování
Pro sklenice s objemem 1 l se používají tlakové
hrnce o objemu 6,5 l a 8,5 l, pro menší sklenice
hrnce s objemem 4,5 l. Potraviny se připravují
běžným způsobem. Nalijte do hrnce 1/4 l vody.
Zavařovací sklenice uložte do děrovaného nástavce.
Zeleninu/maso zavařujte na 2. oranžový varný
kroužek cca 20 minut
Peckové ovoce zavařujte na 1. oranžový varný
kroužek cca 5 minut
Jádrové ovoce zavařujte na 1. oranžový varný
kroužek cca 10 minut
Pro odpaření nechte hrnec pomalu vychladnout
(metoda 1) – nesnižujte tlak v hrnci pomocí varné
zarážky ani pod tekoucí vodou, protože tím by se
ze sklenic vytlačila ovocná šťáva.
7.4. Odšťavování
V malém množství se v tlakovém hrnci dají vyrábět
ovocné šťávy.
1/4 l vody dejte do hrnce, ovoce položte do
děrovaného nástavce, ten umístěte na neděrovaný
a ovoce dle potřeby přislaďte. Zahřívejte na 2.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 212
213
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
oranžový varný kroužek. Doba úpravy se pohybuje
podle druhu ovoce mezi 10-20 minutami.
Tlak v hrnci snižte pod tekoucí vodou (metoda 3).
Před otevřením hrncem krátce zatřeste.
7.5. Sterilizace
Je možné provádět také rychlou sterilizaci
kojeneckých lahví, zavařovacích sklenic atd.
Postavte je do děrovaného nástavce hrdlem dolů,
do hrnce nalijte 1/4l vody a sterilizujte 20 min na
2. oranžový varný kroužek. Nechte pomalu
vychladnout (metoda 1).
7.6. Tepelná úprava s nástavci
V závislosti na velikosti tlakového hrnce je možné
při tepelné úpravě používat nástavce a vložku.
Nástavce a vložku obdržíte jako příslušenství v
odborné prodejně.
V tlakovém hrnci lze současně připravovat různé
pokrmy. Jednotlivé přílohy se oddělí nástavci. Jako
první se do hrnce vloží pokrm s nejdelší dobou
tepelné úpravy.
Příklady
pečeně (20 min) – dno hrnce
brambory (8 min) – děrovaný nástavec
zelenina (8 min) – neděrovaný nástavec
Nejdříve 12 min tepelně upravujte pečeni. Potom
hrnec otevřete podle návodu. Brambory položte do
děrovaného nástavce na vložku, zeleninu do nedě-
rovaného nástavce, hrnec zavřete a v tepelné
úpravě pokračujte dalších 8 min.
Pokud se doby tepelné úpravy výrazně neliší, je
možné dát všechny potraviny do hrnce ve stejnou
dobu.
Otevíráním v průběhu úpravy uniká pára, přidejte
proto do hrnce o něco více vody, než je normálně
nutné.
8. Prohlášení o záruce
V průběhu záruční doby je garantováno bezchybné
fungování výrobku a všech jeho částí. Záruční doba
trvá 3 roky a začíná dnem nákupu výrobku
v odborné prodejně WMF a dokládá se záručním
kupónem, který byl řádně vyplněn prodavačem.
Pokud se u výrobku v průběhu záruční doby
vyskytnou vady, budou vadné součástky bezplatně
vyměněny za fungující díly. Výměna vadných
součástek je možná pouze v odborné prodejně
WMF nebo prostřednictvím oddělení pro zákazníky
WMF AG v Geislingen/Steige.
Nároky vyplývající ze záruky se vztahují výhradně
na toto právo. Další nároky jsou ze záruky
vyloučeny.
Při uplatňování nároku je nutné předložit záruční
kupón. Ten se kupujícímu vydává současně s
tlakovým hrncem WMF. Záruční právo se dá
uplatnit pouze při předložení řádně vyplněného
kupónu.
Tímto prohlášením o záruce samozřejmě nejsou
dotčena vaše záruční práva vyplývající ze zákona.
V rámci záručního plnění máte v rozsahu
stanoveném zákonem nárok na dodatečné plnění,
snížení ceny, odstoupení a náhradu škody.
Ze záruky se vylučují:
– těsnění varného signálu
– těsnění pojistky proti zbytkovému tlaku
– těsnění otvoru pro vypouštění páry
– bezpečnostní ventil
– těsnící kroužek
– baterie
Tyto součástky podléhají přirozenému opotřebení.
10 let záruky na dodání náhradních dílů
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 213
214
9. Vyloučení zodpovědnosti
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá z násle-
dujících příčin:
– nevhodné a neodborné používání
– chybné nebo neopatrné zacházení
– neodborně provedené opravy
– montáž náhradních dílů, které neodpovídají
původnímu provedení
chemické nebo fyzikální vlivy na površích
hrnce
– nedodržování tohoto návodu k obsluze
Název a adresa poskytovatele záruky
WMF AG
Eberhardstraße
73309 Geislingen/Steige
Záruční nároky se uplatňují buď přímo u poskyto-
vatele záruky nebo v autorizované odborné
prodejně WMF
.
10. Odstranění poruch
Poruchy tlakového hrnce
Doba počáteční zavářky je příliš dlouhá nebo
varný signál (1) nestoupá.
Z poklice stoupá pára.
Z bezpečnostního ventilu/podpory počáteční
zavářky (9) stále uniká pára (neplatí pro fázi
počáteční zavářky).
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 214
215
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Příčina
Nevhodný průměr varného místa.
Nevhodný stupeň výkonu.
Poklice není správně nasazená.
Kulička v bezpečnostním ventilu/podpoře
počáteční zavářky (9) nesedí správně.
Chybí tekutina (min. 1/4l).
Těsnicí kroužek (10) a/nebo okraj hrnce
je znečištěn.
Varná zarážka (7) není v poloze ZU/LOCKED (zavřeno).
Těsnicí kroužek (10) je poškozený nebo ztvrdlý
(opotřebením).
Kulička nemá ve ventilu správnou polohu.
Kulička byla zatlačena do horní dutiny.
Při výskytu poruchy hrnec vždy sundejte
z varného místa.
Nikdy ho neotevírejte násilím.
Odstranění poruchy
Zvolte varné místo, které odpovídá průměru
hrnce.
Nastavte nejvyšší stupeň výkonu.
Tlak v hrnci zcela snižte, otevřete jej. Zkontrolujte
správné dosednutí těsnicího kroužku (10) a hrnec
znovu zavřete.
Tlak v hrnci zcela snižte, otevřete jej, sundejte
držadlo, zkontrolujte bezpečnostní ventil (9),
zkontrolujte dosednutí kovové kuličky v poklici
(F) a (G) a znovu hrnec zavřete.
Tlak v hrnci zcela snižte, odklopte poklici. Doplňte
tekutinu a hrnec znovu zavřete.
Tlak v hrnci zcela snižte, odklopte poklici.
Očistěte těsnicí kroužek (10) a okraj hrnce,
hrnec znovu zavřete.
Varnou zarážku (7) uveďte do polohy ZU/LOCKED (zavřeno).
Vyměňte těsnicí kroužek (10) za nový originální
těsnicí kroužek WMF.
Tlak v hrnci zcela snižte, otevřete poklici
a sundejte držadlo. Zatlačte kuličku do spodní
dutiny (F), zkontrolujte pohyblivost (G) hlavního
ventilu (3) a hrnec znovu zavřete.
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 215
216
11. Tabulka časů vaření
Vepřoa telecí
V
ařit na 2. kroužek a dbát na
m
inimální množství tekutin
1
/4 l.
U
žádného pokrmu není nut
s
peciální vložka.
Hovězí
V
ařit na 2. kroužek a dbát na
m
inimální množství tekutin
1
/4l.
U
hovězího jazyka je potřebná
d
ěrovaná vložka.
Kuře
Vařit na 2. kroužek a dbát na
minimální množství tekutin
1/4l. U kuřecí polévky je
potřebná děrovaná vložka.
Zvěřina
Vařit na 2. kroužek a dbát na
minimální množství tekutin
1/4l.
Není nutná speciální vložka.
Jehněčí
Vařit na 2. kroužek a dbát na
minimální množství tekutin
1/4l.
Ryby
Vařit na 1. kroužek a dbát na
minimální množství tekutin
1/4l. U ragú a guláše není po-
třebná vložka, jinak používejte
neděrovanou.
Minuty
V
epřové na malé kousky
5
–7
V
epřový guláš
1
0–15
V
epřová pečeně
2
0–25
d
oba tepelné úpravy závisí na velikosti a tvaru
T
elecí na malé kousky
5
–7
T
elecí guláš
1
0–15
T
elecí nožička v kuse
2
5–30
T
elecí jazyk
1
5–20
p
onořit do vody
T
elecí pečeně
2
0–25
d
oba tepelné úpravy závisí na velikosti a tvaru
Sekaná pečeně
10–15
Svíčková pečeně 30–35
Hovězí jazyk 45–60
Maso na malé kousky 6–8
Guláš 15–20
Roláda 15–20
Hovězí pečeně 35–45 doba tepelné úpravy závisí na velikosti a tvaru
Kuře na polévku 20–25 max. 1/2 množství
Kousky kuřete 6–8
Krůtí stehno 25–30 závisí na tloušťce stehen
Krůtí ragú 6–10 stejně i krocan
Krůtí řízek 2–3
Zaječí pečeně 15–20
Zaječí hřbet 10–12
Jelení pečeně 25–30
Jelení guláš 15–20
Jehněčí ragú 20–25 skopové má delší doby tepelné úpravy
Jehněčí pečeně 25–30 doba tepelné úpravy závisí na velikosti a tvaru
Rybí filety
2-3 dušené ve vlastní šťávě
Celé ryby 3-4 dušené ve vlastní šťávě
Ragú nebo guláš 3-4
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 216
217
DEGBESBG
DK
FI
FR
GR
IT
NL
NO
PL
PT
RU
SE
SK
SICZ
TR
HU
HR
Polévky
V
ařit na 2. kroužek a dbát na
m
inimální množství tekutin
1
/4l až max. 1/2 obsahu hrnce.
N
ení nutná speciální vložka.
Zelenina
V
ařit na 1. kroužek a dbát na
m
inimální množství tekutin
1
/4l. U kyselého zelí a červené
ř
epy není potřebná vložka. U
v
šech ostatních pokrmů je po-
t
řebná děrovaná vložka. Od fa-
z
olí se teplota tepelné úpravy
z
vyšuje (2. kroužek).
Luštěniny
Obi
Vařit na 2. kroužek a dbát na
minimální množství tekutin
1/4l až max. 1/2 obsahu hrnce.
Na 1 díl obilí se použijí 2 díly
vody. Nenamočené obilí se musí
vařit o 20 - 30 min. déle. Mléč-
nou rýži připravujte na 1. krou-
žek.
Ovoce
Vařit na 1. kroužek a dbát na
minimální množství tekutin
1/4 l.
Tipy a triky při
vaření
Minuty
H
rachová, čočková polévka
1
2–15
n
amočené luštěniny
M
asový vývar
2
5–30
p
latí pro všechny druhy masa
Z
eleninová polévka
5
–8
G
ulášová polévka
1
0–15
K
uřecí polévka
2
0–25
d
oba tepelné úpravy závisí na velikosti
P
olévka z volské oháňky
3
5
B
ramborová polévka
5
–6
L
ilky,okurky, rajčata
2
–3
v
páře dušená zelenina nepustí šťávu tak rychle
Květák, paprika, pór
3–5
Hrášek, celer, kedlubny 4–6
Fenykl, mrkev, hlávková kapusta 5–8
Fazole, listová kapusta,
růžičková kapusta 7–10
Kyselé zelí 10–15
Červená řepa 15–25
Slané brambory 6–8 brambory na loupačku prasknou, když se rychle
Brambory ve slupce 6–10 odpaří
Hrášek, fazole, čočka 10–15 velké fazole se vaří o 10 min. déle
Pohanka, proso 7–10 doba tepelné úpravy pro namočené obilí
Kukuřice, rýže, nezralá
pšenice špalda 6–15 doba tepelné úpravy pro namočené obilí
Mléčná rýže 20–25 na 1. kroužek
Dlouhozrnná rýže 6–8
Celozrnná rýže 12–15 doba tepelné úpravy pro namočené obilí
Pšenice, žito 10–15
Třešně, švestky 2–5 doporučuje se děrovaná vložka
Jablka, hrušky 2–5 doporučuje se děrovaná vložka
Doba tepelné úpravy začíná, jakmile je vidět předepsaný kroužek varného signálu
Uvedené časy tepelných úprav jsou orientační hodnoty
Raději volte kratší časy, doba může být kdykoli prodloužena
S uvedenými časy tepelné úpravy u zeleniny získáte nerozvařené pokrmy
Teplota varu činí na 1.kroužek 109 °C a na 2.kroužek 117 °C
Recepty naleznete na www.wmf.com
BAL_PerfectPlus_Perfect_Innenteil_Alle Sprachen 19.07.11 11:20 Seite 217
/