Remington PG6060 Uživatelský manuál

Značka
Remington
Kategorie
zastřihovače vlasů
Modelka
PG6060
Typ
Uživatelský manuál
70
ČESKY
Děkujeme,žejstesizakoupilinovýproduktRemington®.
Předpoitímsi,prosím,pečlivěpřtetytoinstrukceauložtejenabezpnémísto.Před
použimodstraňteveškerýobal.
A POZOR
• Tentospotřebičnesmíbýtovládánextermčasovačemnebosystémemdálkového
ovládání.
• Nepoužívejtespotřebič,je-lipoškozenneboseobjevujíporuchy.
C KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
1 TlačítkoOn/O
2 Strojeknaúpravuvzhledu
3 Širokýzastřihov
4Detailnízastřihovač
5 HolicínástavecMiniscreen
6 Zasihovacínástavecnanosníaušníchloupky
7 Zasihovačchloupků
88hřebenovýchnástavců
9 Ukazatelnaje
10 Stojan
11 Adaptér
•3rokyzáruka
C ZAČÍNÁME
, NABÍJENÍ STROJKU
• Předprvnímpoužimstrojeknajejtepodobu14-16hodin.
• Umístestrojekdonajehostojánku,připojteadaptérnabíjeníkvýrobkuapotédo
sítě.
• Rozsvítísekontrolkanajení.
• Proúplnénabitínajejte3.5hodiny.
• Prozachováníživotnostibateriíjenechtekaždých6měsícůvytapotéjeznovu
nabíjejtepodobu14až16hodin.
Rychlý čas
nabíjení
5
minut
10
minut
15
minut
30
minut
1
hodina
2
hodiny
Doba běhu
(min.)
4 8 12 20 45 90
PG6060-INT-T22- SS2013 amended.indd 70 11/21/2012 2:09:07 PM
71
ČESKY
C NÁVOD K POUŽITÍ
,NASAZOVÁNÍ A SNÍMÁNÍ VODICÍCH HŘEBENŮ
• Držtezastřihovacíbřittak,abysměřovalodvás.Vodícíhřebennasuňtepřeszadnístranu
zastřihovahobřituazacvaktehonamísto.
• Držtezastřihovacíbřittak,abysměřovalodvás.Vodícíhřebenzezastřihovačeseširokou
hlavouopatrněvysuňte.
, NEŽ ZAČNETE
Nežzačnetezasihovat,vždysivousynebochloupkynaobličejipročeštejemnýmhřebenem.
Předpoitímstrojkubychloupkymělybýtsuchéabezjakýchkolivoskůnebovod.
, ZTENČENÍ A ZEŠPIČATĚNÍ BRADKY NEBO KNÍRU
• Nasteširokouzastřihovacíčepel.
• Nastenástavecprodélkuvousůnazasihovacíčepel,zvoltepadovanoudélkua
zapněte.
• Začnětezastřihávatpodbradou,potépostupujtekčelistníkosti.Jtesměremkuchua
kekotletámapohybujtesměremnahoru.
, ÚPRAVA OKRAJE BRADKY NEBO KNÍRU
• Nastemalýzastřihovacíbřit.
• Držtestrojektak,abyčepelsměřovalakvám.
• Začněteuokrajebradky/kníruapozvolnapřibližujtečepelzastřihovačekpokožce.
lejtepomalépohyby,vytvořítetaklinkubradky/kníru.
, ZASTŘIHÁVÁNÍ OKRAJŮ KOTLET
• Držtestrojektak,abyčepelsměřovalakvám.
• Hřenkemchlupynadzdvihte.Dtehřebenvpožadovanédélcevousůnebokru.
• Pohybujtestrojkempolhřebenuazasihávejtevousy.Lehcezatlačteadobře
kontrolujtepohybprozastřeníchloup.
, ZASTŘIHOVÁNÍ VLASŮ NA ZÁTYLKU
• Nasteširokouzastřihovacíčepel.
• Prstysizvednětevlasynazátylkuhlavy.Ukazočkemzakryjtekořínkyzvedanýchvlasů,
abystezabránilijejichnáhodmuusihnutí.
• Druhourukoudtestrojekuspodníčástikrkutak,abysihacíjednotkasměřovala
nahoru,apohybujtestrojkemnahorupodélkrku,ažsedotkneprstu,kterýpřekrývá
kořínkyvlasůnazátylku.Přitomtopostupupohybujtestrojkempomaluadejtepozor,
abystesineustřihlivlasynazátylkuukořínků.
, ODSTRANÍ CHLOUPKŮ Z NOSU
• Upevnětenástavecnanos,ušiaobočí.
• Vltejemněstřihacíjednotkudonosnídírky.
• Jemněstrojkempohybujtedovnitřavenzdírkyazároveňstrojekočejte.
• Nevsunujtestřihacíjednotkudonosuhloujinež6mm.
PG6060-INT-T22- SS2013 amended.indd 71 11/21/2012 2:09:07 PM
72
ČESKY
, ODSTRANÍ CHLOUPKŮ Z OBÍ
• Upevnětenástavecnanos,ušiaobočí.
• Střihacíjednotkujemněnasměrujteknežádoucímchloupm,kteréjsoumimolinii
obočínebozobočívystupu.
• Chcete-lichloupkyodstranitúplně,přiltestrojektěsněkpokožceapřejtepřes
příslušnémísto.
• Používejtepomaléapřesnépohyby.
E Tipy pro nejlepší výsledky
Češtěchloupkyposměrurůstu,taktodohnoumaximálnívelikostibudouaotočené
stejnýmsměrem
Pozasenípřejtelehceupravovanépartieplanžetou,dohnetetakdokonalejšího
výsledku.
Pokudchloupkynerostouvšechnystejnýmsměrem,mnábudetechtítvyzkoušetrůzné
zastřihovacípozice(např.nahoru,dolů,napříč)prolepšívýsledek.
, NASAZOVÁNÍ A SNÍMÁNÍ NÁSTAVCŮ
Upozornění:Vždyseujiste,žejezastřihovačvypnutý,nežzačneteměnitnástavce.
•Kuvolněnínástavcůdržtestrojekvjednéruceadruhourukouottehlavou
zastřihovačeprotisruhodinovýchriček.
• Přinasazovánístrojekjednourukoudržteadruhouotočtehlavicívesměruhodinových
ručiček.
, POUŽITÍ MALÝCH NÁSTAVCŮ
•Držtestrojektak,abyseplocha(zadnístrana)vocílištybřitudotýkalakůže.
•Přinejjemnějšímzástřihupoívejtepodobnépohybyjakopřiholenínamokro
Poznámka: NástavecTrimShaveTechnologysloužíjakprozástřihstrniště,takpro
nejjemnějšízástřih,atobezpodždění.
•Přinasazováníhřebenenamalýzastřihovačdbejtenato,abynastavitelnýkrytsměřoval
kvelkýmzubůmamalézubypřekrýval.
•Jakmilejekrytnamístě,můžetepomocínastavovacíhotlačítkanahřebenupalcem
nastavitvýškustřihu.
, POUŽITÍ HOLICÍHO STROJKU MINISCREEN
• Držtestrojektak,abyseMiniscreenlehcedotýkalvašehoobličeje.
• Pomocíkrátkýchapřesnýchpohybůoholteplochuokolobrady/kníru.Volnourukousi
napínejtepokožku.Tímsevousyvzímíabudesnadnějšíjeoholit.
POZNÁMKA:HolicístrojekMiniscreenjeurčenkholenímalýchplochokolobrady/kníru/
kotlet.Neníurčenkholenícelétře.Chcete-lizaručenědohnouthladšího,příjemnějšího
ohole,poijteněkterýzelektrickýchholicíchstrojkůRemington.
PG6060-INT-T22- SS2013 amended.indd 72 11/21/2012 2:09:07 PM
73
, ZASTŘIHÁVÁNÍ CHLOUPKŮ NA TĚLE
• Nastenástavecshlavouzastřihovačechloupků.
• Prodosaženípadovanédélkychloupkůjetřebaposunovatvodícíhřeben–posunv
rámcitřípolohnahlavě.Různépolohyodpovídajírůznédélcechloupků–2,8mm,
5,6mm a 9,6mm.
• Přiltezasihovačnakůžiplochýmhornímkoncem.
• Pomalupřejíždějtezastřihovačempřeschloupkyvesměrujejichrůstu.
• Zasihávejtepomaluajistýmipohyby.
• Pokudseběhemzastřihovánívevomhřebenuhromadíchloupky,strojekvypnětea
vodícíhřebensejte.Zastřihovačočisteštětečkemahřebenopláchněte.
• Polteplochýkonechřebenovéhonástavcenapokožku.
• Pomalupohybujtezasihovačemskrzchloupkyposrujejichrůstu.
• Používejtepomaléapřesnépohyby.
• Pokuddojdeběhemzastřihováníkzaneseníhřebenestrojkuchloupky,vypte
zastřihovačasejmětehřebenovýnástavec.Zasihovačočistětekartáčkemahřeben
opláchněte.
, ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOUPKŮ
•Prodokonaléodstraněníchloupkůzastřihujtena1,2mmbezpoitívodícíhohřebenua
pakpoužijteholícínástavecMiniScreen.
•Holicíhlavudržtepřilenounakůži.
•Pomocívolnérukykůžinapínejte,abychloupkystályvzpřímeně.
•Přiholenínaholícíhlavuvyvíjejtepouzejemnýtlak.
•Holteprotisměrurůstuchloupků.
C PÉČE O STROJEK NA ÚPRAVU VZHLEDU
Pečujteosjvýrobek,zajistítetakjehodlouhotrvajícívýkonnost.Doporučujemevám
strojekpokaždémpoužitívyčistit.
Nejjednoduššímanejhygieničjšímzpůsobemčisnístrojkujeopláchnouthlavuvýrobkuv
teplévo.Nahlavuholicíhonástavcevždynasazujtekryt,akdyžholicístrojeknepoužíte,
udržujtezastřihovačvpozici“o”.
E PO KAŽDÉM POUŽITÍ
• Spláchtenahromanéchloupkyzbřitůavytřeptepřebytečnouvodu.Případně
použijtekartáčekdovanýsvýrobkem
• Lehcepokleptenarovnouplochu,abysteodstranilivlasovéčástečky,apotézbylévlasy
odstraňtekarčkem.
• Načepelenakaptejednuaždvěkapkyoleje.Zaptepřístroj,abyseolejrovnoměrně
rozmístil,veškerýpřebytečnýolejotřete.
• Hlavníjednotkuotřetevlhkýmhaíkemaihnedpotéosušte.
Ujistese,žepřičistěnínebonanášeníolejejepřístrojvypnutý.
ČESKY
PG6060-INT-T22- SS2013 amended.indd 73 11/21/2012 2:09:07 PM
74
F DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Varování – k prevenci nebezpí pole, zasažení elektrickým proudem nebo zraně
osob:
• Pokudjepřístrojvzásuvce,nenechávejtehobezdozoru.
• Přístrojpokdejtepouzenažáruvzdornýpovrch.
• Ujistese,žesezástrčkaakabelnedostanoudokontaktusvodou.
• Nepřipojujteaneodpojujtezasihovačzesítěmokrýmarukama.
• Nepoužívejtespotřebič,je-lipkozenneboseobjevujíporuchy.Pokudjepkozený
kabel,musíjejvynitvýrobce,jehoservisnízástupceneboosobapodobně
kvalikova,abynedošlokriziku.
•Nestáčejteanezamotávejtekabelaneočejtejejokolozízení.
•Přístrojskladujtepřiteplotěmezi15°Ca35°C.
• Nepoužívejtepříslenstvínebopřídavnéprvkymimotěch,kterédodávámemy.
• Používání,čisníaúdržbazařízenídítětemstaršímosmiletneboosobous
nedostatečnýmiinformacemi,zkušenostminebosesníženýmifyzickými,smyslovými
nebomentálnímischopnostmimůžebýtrealizovánopouzepoté,codanáosoba
dostanepříslušnéinstrukceapoddohledemodpovědnédospěléosoby,která
zkontroluje,žedanéčinnostijsouproványbezpečněažeprovádějícíosobaje
poučenaomožnýchrizicíchapředcházíjim.
• Nedávejtepřístrojdovody,nepoužívejtejivblízkostivodyvevaně,
umyvadlenebojinénádoběanepoužívejtejivenku.
• Předtímnežstrojekdátedonosuneboucha,jejzapte.
Předejdetetakmožnýmzraněním
H OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Abynedošlokohroženízdravíaživotníhoprostředívlivemnebezpečnýchlátek
obsenýchvelektrickýchaelektronickýchproduktech,spotřebičeoznačené
tímtosymbolemnesmějíbýtvhazoványdosměsnéhoodpadu,
alejenutnojeobnovit,znovupoužítneborecyklovat.
F VYNDÁNÍ BATERIÍ
•Bateriejetřebazpřístrojevyndatpředm,nežhodátedošrotu.
•Přivyjímáníbateriímusíbýtpřístrojvypojenzezásuvky.
•Vypojtestrojekzesítě,abynedošlokúrazuelektrickýmproudem.
•Zadníkrytstrojkusejmetetak,žeodpáčítegumovýpanelzestrojkupomocíplochého
šroubováku.Odčtepřenačon/opomocíplochéhošroubováku.Předníkrytstrojku
odšroubujtepomocímahošroubováku.Horníkrytodšroubujetepomo
maléhošroubovákuaodpáčítehopomocíplochéhošroubováku.Taksedostanetek
ČESKY
PG6060-INT-T22- SS2013 amended.indd 74 11/21/2012 2:09:07 PM
75
bateriím.
•Pomocíšpacíchkltíodcvaktepřívodnídrátybaterie.
•Bateriezpřístrojevyjměte.Ohledněbezpnélikvidacekontaktujtemístníchúřady.
•Bateriemusíbýtbezpečněodstrana.
ESERVIS A ZÁRUKA
Tentovýrobekbylzkontrolovánanevykazuježádnévady.
Ručímezato,žetentovýrobeknevykazuježádnédefektyvdůsledkuvadymateriálůnebo
neprofesionálnívýroby,atopodobuzáruky,ježsepočítáodpůvodníhodatakoupě.
Pokuddojdekezjištěnízávadběhemzáručnídoby,popředloženíúčtenkyvšechnyzávady
opravímenebozdarmavyměnívýrobekneboněkterouzjehočástí.
Vpřípadězárukystačízavolatservisnícentrumvevašemregionu.
Tatozárukajeposkytovánanadrámecvašichzákonnýchpráv.
Tutozárukulzeuplatnitvevšechzemích,kdebylvýrobekprodávánprostřednictvím
autorizovanéhoprodejce.
Tatozárukasenevztahujenaškodyzpůsobenénehodounebonesprávnýmpoužitím,
zneužitím,poškozenímnebopoužitímvrozporustechnickýmia/nebobezpečnostními
instrukcemi.
Tutozárukunelzerovněžuplatnitvpřípadě,ževýrobekbylrozdělánneboopravenosobou
nemajícínašeoprávnění.
PokudzavolátedosvéhoServisníhocentra,mějte,prosím,přirucečíslomodelu,jinakvám
nebudeme schopni pomoct.
ČESKY
PG6060-INT-T22- SS2013 amended.indd 75 11/21/2012 2:09:07 PM
/