Hikoki C 6U2 Uživatelský manuál

Značka
Hikoki
Kategorie
Elektrické nářadí
Modelka
C 6U2
Typ
Uživatelský manuál
75
Čeština
3) Osobní bezpečnost
a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní,
věnujte pozornost tomu, co právě děláte,
soustřeďte se a střízlivě uvažujte.
Elektrické řadí nepoužívejte, jste-li unavení
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilková nepozornost při používání elektrického
řadí může způsobit vážné zranění.
b) Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy
používejte ochranu očí.
Osobní ochranné prostředky jako respirátor,
bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou,
ochranná přilba nebo ochrana sluchu používané v
příslušných podmínkách snižují možnost zranění.
c) Zabraňte neúmyslnému spouštění. Před
připojením ke zdroji napájení anebo
akumulátorovému zdroji či před zvedáním nebo
přenášením elektrického nářadí se ujistěte, že je
spínač v poloze „vypnuto“.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači
nebo zapojování zástrčky se zapnutým spínač
em
může být příčinou úrazu.
d) Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte
všechny seřizovací nástroje nebo klíče.
Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte
připevněný k rotující části elektrického nářadí, může
způsobit zranění.
e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete.
Vždy si udržujte stabilní postoj a rovnováhu.
Budete tak lépe ovládat elektrické nářadí
v nepředvídaných situacích.
f)
Oblékejte se vhodným způsobem Nenoste volné
oděvy ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte
v dostačující vzdálenosti od pohybujících se části.
Volné oděvy, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
vtaženy do pohybujících se částí.
g) Pokud jsou k dispozici prostředky pro připojení
zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte,
aby byla připojena a správně používána.
Použitím zařízení ke sběru prachu lze omezit
nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.
4) Používání elektrického nářadí a péče o něj
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte vždy
správné elektrické nářadí, které je určeno pro
prováděnou práci.
Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji
vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
b) Nepoužívejte elektrické řadí, které nelze
zapnout a vypnout spínačem.
Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat
spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před jakýmkoli seřizováním, před výměnou
příslušenství nebo uskladněním elektrického
řadí vždy nejprve odpojte zástrčku ze zdroje
napájení anebo odpojte akumulátorový zdroj.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují
nebezpečí neúmyslného spuštění elektrického nářadí.
d) Nepoužívané elektrické řadí skladujte mimo
dosah dětí a nedovolte osobám, které nebyly
seznámeny s nářadím nebo s těmito pokyny, aby
řadí používaly.
Elektrické řadí je v rukou nevyškolených uživatelů
nebezpečné.
e) Udržujte elektrické řadí. Kontrolujte seřízení
pohybujících se částí a jejich pohyblivost,
soustřeďte se na praskliny, zlomené součásti
a jakékoli další okolnosti, které mohou ohrozit
funkci elektrického nářadí.
Je-li řadí poškozeno, před dalším používáním
zajistěte jeho opravu.
Mnoho nehod vzniká v důsledku nedostatečně
udržovaným elektrickým nářadím.
OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI
ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ
UPOZORNĚ
Přečtěte si všechna varování týkající se bezpečnosti a
všechny pokyny.
Nedodržení veškerých následujících varování a pokynů
může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru
anebo vážnému zranění.
Všechna varování a pokyny uschovejte pro budoucí
použití.
Výrazem „elektrické nářadí“ ve všech dále uvedených
varováních je myšleno jak elektrické nářadí napájené ze sítě
(se šňůrou), tak i nářadí napájené z akumulátoru (bez šňůry).
1) Bezpečnost na pracovišti
a) Udržujte vaše pracoviště v čistotě a dobře
osvětlené.
Nepořádek a tmavá místa na pracovišti bývají
příčinou nehod.
b) Nepoužívejte elektrické řadí v prostředí s
nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořla
kapaliny, plyny nebo prach.
V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou
zapálit prach nebo výpary.
c) Při používání elektrického nářadí zamezte
přístupu dětí a dalších osob.
Budete-li vyrušováni, můžete ztratit kontrolu nad
prováděnou činností.
2) Elektrická bezpečnost
a) Zástrčka pohyblivého př
ívodu elektrického
řadí musí odpovídat síťové zásuvce.
Nikdy se nepokoušejte zástrčku jakkoli
upravovat.
S uzemněným elektrickým nářadím nikdy
nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry.
Zástrčky, které nejsou znehodnoceny úpravami,
a odpovídající zásuvky sníží nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy,
jako jsou trubky, radiátory, sporáky a lednice.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li
vaše tělo uzemněno.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo
mokru.
Voda, která vnikne do elektrického nářadí, zvýší
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
d) Zacházejte správně s napájecí šňůrou. Nikdy
nenoste a netahejte elektrické nářadí za šňůru
ani nevytrhávejte zástrčku ze zásuvky tahem za
šňůru.
Chraňte napájecí šňůru před horkem,
mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se
částmi.
Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
e) Je-li elektrické nářadí používáno venku,
používejte prodlužovací přívod vhodný pro
venkovní použití.
Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní
použití snižuje nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
f) Pokud je použití elektrického nářadí na vlhkém
místě
nevyhnutelné, použijte napájení s
ochranným zařízením na zbytkový proud.
Použití zařízení na zbytkový proud snižuje riziko
elektrického šoku.
(Překlad původního návodu)
76
Čeština
f) Udržujte řezací nástroje ostré a čisté.
Správně udržované a naostřené řezací nástroje se
s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo
se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
g)
Elektrické nářadí, příslušenství, vsazené části
atd. používejte v souladu s těmito pokyny a
takovým způsobem, jaký byl předepsán pro
konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na
dané pracovní podmínky a druh prováděné práce.
Používání elektrického řadí k provádění jiných
činností, než pro jaké bylo určeno, může vést
k nebezpečným situacím.
5) Servis
a) Opravy vašeho elektrického nářadí svěřte
kvali kované osobě, která bude používat
identické náhradní díly.
Tímto způsobem bude zajištěna stejná roveň
bezpečnosti elektrického nářadí jako před opravou.
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
Nedovolte přístup dětem a nemohoucím osobám.
Pokud nářadí nepoužíváte, měli byste je skladovat
mimo dosah dětí a nemohoucích osob.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI
POUŽITÍ KOTOUČOVÉ PILY
Postupy při řezání
a)
NEBEZPEČÍ: Dodržujte bezpečnou vzdálenost
rukou od místa řezání a pilového listu. Druhou rukou
uchopte pomocné držadlo nebo plášť motoru.
Pokud obě ruce drží pilu, nemůže dojít k jejich pořezání
pilovým listem.
b) Nesahejte pod zpracovávaný materiál.
Ochranný kryt vás nemůže ochránit před pilovým listem
pod zpracovávaným materiálem.
c) Nastavte hloubku řezání podle tloušťky
zpracovávaného materiálu.
Pod zpracovávaným materiálem by neměl být viditelný
celý zub pilového listu.
d) Nikdy nedržte řezanou část ve svých rukou nebo
na noze. Zajistěte zpracovávaný materiál na stabilní
podklad.
Práci je nezbytné provádět náležitým způsobem, aby se
minimalizovalo ohrožení osoby, ohýbání pilového listu
nebo aby nedošlo ke ztrátě kontroly nad nářadím.
e)
Při práci, při které se řezné nářadí může dostat do
styku se skrytým vedením nebo s vlastní šňůrou,
držte elektrické nářadí za izolované úchopné plochy.
Kontakt s vedením pod proudem může mít taktéž vliv
na kovové části elektrického nářadí pod proudem a
způsobit úraz elektrickým proudem.
f) Při podélném řezání vždy používejte pravítko pro
podélné řezání nebo vedení příměrného pravítka.
Zvýší se tím přesnost řezání a sníží se tím
pravděpodobnost ohnutí pilového listu.
g) Vždy používejte pilové listy se správnou velikostí
a tvarem (kosočtvercový nebo kruhový) upínacích
otvorů.
Pilové listy, které nejsou vhodné pro montážní díly pily,
budou mít výstředný chod a mohou způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
h) Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné
podložky a šroub pilového listu.
Podložky a šroub pilového listu byly speciálně
konstruovány pro váš typ pily pro dosažení optimální
výkonnosti a bezpečnosti práce.
Příčiny zpětného rázu a příslušná varování
-
zpětný ráz je náhlá reakce na sevření, ohnutí nebo vybočení
pilového listu, která způsobí nekontrolované zvednutí pily
ze zpracovávaného materiálu směrem k obsluze;
- když je pilový list pevně sevřený nebo ohnutý zavřením
řezu, list uvázne a reakce motoru vrhne nářadí zpět
směrem k obsluze;
- pokud se pilový list v řezu zkroutí nebo vybočí, zuby
hřbetu pilového listu se mohou zaříznout do horní plochy
dřeva, což má za následek vysunutí pilového listu z řezu
a jeho odskočení zpět směrem k obsluze.
Zpětný ráz je důsledek chybného použití anebo nesprávných
pracovních postupů nebo podmínek a lze se ho vyvarovat
vhodnými níže uvedenými preventivními opatřeními.
a) Pilu vždy pevně držte oběma rukama a umístěte své
paže tak, aby zachytily síly zpětného rázu. Poloha
vašeho těla musí být na jedné, nebo na druhé
straně pilového listu, nikoli podél pilového listu.
Zpětný ráz může způsobit, že pila odskočí zpět, ale
obsluha může kontrolovat síly zpětného rázu, pokud jsou
učiněna náležitá preventivní patření.
b) Když se pilový list ohýbá nebo když dojde
z jakéhokoli důvodu k přerušení řezání, uvolněte
vypínač a p
řidržte pilu bez pohybu v materiálu,
dokud se pilový list zcela neuvede do klidu.
Když je pilový list v pohybu, nikdy se nepokoušejte
vytáhnout pilu ze součásti nebo zatáhnout pilu
dozadu, protože může dojít ke zpětnému rázu.
Zjistěte příčinu ohýbání pilového listu a proveďte
nápravné opatření, aby se odstranila.
c) Když pilu znovu spouštíte ve zpracovávaném
materiálu, vystřeďte pilový list v řezu a zkontrolujte,
zda zuby pily nejsou zaříznuté v materiálu.
Pokud se pilový list ohýbá, může se vysunout ze
zpracovávaného materiálu nebo může dojít ke zpětnému
rázu listu, jakmile se pila znovu uvede do chodu.
d)
Rozměrné desky podložte, aby se zmenšilo na nejnižší
míru riziko sevření pilového listu a jeho zpětného rázu.
Rozměrné desky mají tendenci se vlastní hmotností
prohýbat. Podpěry je třeba umístit pod deskou na obou
stranách v blízkosti řezání a v blízkosti hrany desky.
e) Nepoužívejte otupené nebo poškozené pilové listy.
V důsledku tupých nebo nesprávným způsobem
nastavených pilových listů vzniká úzký řez, což je příčinou
nadměrného tření, ohýbání pilového listu a zpětného rázu.
f) Zajišťovací páky hloubky a zešikmení pilového listu
musí být před zahájením řezání utažené a zajištěné.
Pokud se nastavení pilového listu při řezání posune,
může to způsobit ohnutí nebo zpětný ráz.
g) Zvýšená opatrnost je potřebná při řezu do stěn
nebo jiných nepřehledných míst.
Vyčnívající pilový list se může zaříznout do předmětů a
způsobit zpětný ráz.
Funkce spodního ochranného krytu
a) Před každým použitím zkontrolujte, zda je náležitě
uzavřený spodní ochranný kryt. Neuvádějte pilu
do provozu, jestliže se spodní ochranné kryty
volně nepohybují a okamžitě neuzavírají. Nikdy
nezajišťujte nebo nepřipojujte spodní ochranný
kryt v otevřené poloze.
Jestliže pilu nechtěně upustíte, spodní ochranný kryt se
může ohnout.
Zvedněte spodní ochranný kryt pomocí zatahovací páčky
a zajistěte, aby se kryt volně pohyboval a nedotýkal se
pilového listu nebo jakékoli jiné části ve všech úhlech a
hloubkách řezání.
b) Zkontrolujte funk
čnost pružiny spodního
ochranného krytu. Pokud ochranný kryt a pružina
nepracují správně, je třeba je před použitím opravit.
Spodní ochranný kryt může mít zpomalenou funkci
v důsledku poškozených částí, lepkavých nečistot nebo
vytvořených třísek.
c) Spodní ochranný kryt je třeba zatáhnout ručně
pouze pro speciální druhy řezání, jako například u
„zapichovacích“ a „složitých“ řezů.
77
Čeština
Zvedněte spodní ochranný kryt pomocí zatahovací
čky, a jakmile pilový list vnikne do materiálu, spodní
ochranný kryt uvolněte.
Pro všechna ostatní řezání musí spodní ochranný kryt
pracovat automaticky.
d) Vždy sledujte, zda spodní ochranný kryt zakrývá
pilový list před umístěním pily na pracovní stůl
nebo podlahu.
Nechráněný pilový list dobíhající setrvačností způsobí,
že pila se posunuje dozadu a řeže vše, co jí stojí v cestě.
Zajistěte, aby se pilový list po uvolnění vypínače zastavil.
Funkce štípacího nože
a) Používejte správný pilový kotouč pro štípací nůž.
Pro správnou funkci štípacího nože musí být pilový
kotouč tenčí než štípací nůž a ozubení kotouče musí být
širší než tloušťka štípacího nože.
b) Nastavte štípací nůž tak, jak je popsáno v tomto
návodu.
Nesprávné umístění a vyrovnání vzdálenosti může
způsobit, že štípací nůž není funkční, aby se zabránilo
zpětnému rázu pily.
c) Vždy používejte štípací nůž kromě případu, kdy
provádíte zapichovací řezní.
Štípací nůž se musí po provedení zapichovacího řezání
opět namontovat. Štípací nůž při zapichování p
řekáží a
může způsobit zpětný ráz pily.
d) Aby byl štípací nůž funkční, musí být zasunutý do
řezaného materiálu.
Aby se zabránilo zpětnému rázu pily během provádě
krátkých řezů, vyřadí se štípací nůž z funkce.
e) Neuvádějte pilu do provozu, když je štípací nůž
ohnutý.
Dokonce i mírné bránění ve funkci může zpomalit
rychlost zavírání ochranného krytu.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
1. Používejte výhradně průměr břitu speci kovaný na stroji.
2. Nepoužívejte brusný disk.
3. Nepoužívejte pilové kotouče, které jsou deformované
nebo prasklé.
4.
Nepoužívejte pilové kotouče vyrobené z rychlořezné oceli.
5. Nepoužívejte pilové kotouče, které nesplňují parametry
uvedené v těchto pokynech.
6. Nezastavujte pilové kotouče bočním tlakem na kotouč.
7. Pilové kotouče udržujte vždy naostřené.
8. Zajistěte, aby se spodní ochranný kryt pohyboval plynule
a volně.
9. Nikdy nepoužívejte kotoučovou pilu, pokud je spodní
ochranný kryt upevněn v otevřené poloze.
10. Ujistěte se, že zatahovací mechanismus ochranného
systému řádně pracuje.
11. Těleso pilových kotoučů musí být vždy užší než štípací
nůž a šířka řezu nebo řezná spára (pomocí zubů) musí
být větší než tloušťka štípacího nože.
12. Nikdy nepracujte s kotoučovou pilou, pokud je pilový
kotouč otočen nahoru nebo do boku.
13. Zajistěte, aby se v materiálu nenacházely žádné další
předměty, například hřebíky.
14. Štípací nůž je třeba používat vždy vyjma případu, kdy se
provádí zapichování uprostřed řezaného materiálu.
15. Pro modely C6U2 a C6BU2 by měl být rozsah pilových
kotoučů od 165 mm do 162 mm.
Pro modely C7U2 a C7BU2 by měl být rozsah pilových
kotoučů od 190 mm do 185 mm.
16. Před jakýmkoli nastavováním, opravou nebo údržbou
odpojte zástrčku ze zásuvky.
17. U modelů C6BU2 a C7BU2 buďte opatrní na zpětný ráz
brzdy.
Modely C6BU2 a C7BU2 jsou vybaveny elektrickou
brzdou, která se uvede do činnosti, když se uvolní
vypínač. Protože dochází ke zpětnému rázu při uvedení
brzdy do činnosti, drže hlavní tělo nářadí pevně.
18. Když se vypínač vypne, může někdy dojít ke vzniku jisker
způsobených bržděním, neboť modely C6BU2 a C7BU2
používají elektrické brzdy.
Tento jev však nepředstavuje závadu nářadí.
19. Když brzda u modelů C6BU2 a C7BU2 ztratí účinnost,
vyměňte uhlíkové kartáčky za nové.
20. Zkontrolujte, zda používaný zdroj napětí splňuje
požadavky uvedené na štítku výrobku.
21. Ujistěte se, že je spínač v poloze OFF - vypnuto.
Pokud je zástrčka zapojena do zásuvky a spínač je
v poloze ON – zapnuto, elektrické nářadí se okamžitě
spustí, což může způsobit vážný úraz.
22. Pokud je pracoviště vzdáleno od zdroje napájení, použijte
prodlužovací kabel o správné tloušťce a kapacitě. Je
třeba, aby prodlužovací kabel byl co nejkratší.
23. Protože se pilový kotouč vysune na druhou stranu
spodní plochy dřevěného prkna, při řezání umístěte
dřevěné prkno na pracovní stůl. Pokud se používá jako
pracovní deska čtvercový blok, zajistěte, aby podklad
byl pro dosažení náležité stability rovný. Pracovat na
nestabilní pracovní desce je nebezpečné. (Obr. 1)
Aby se zabránilo možnému vzniku nehody, vždy zajistěte,
aby část dřevěného prkna zbylá po řezání byla bezpečným
způsobem podepřena nebo přidržena v poloze.
24. Pokud by tento kno ík zůstal uvolněný, vznikla by velmi
nebezpečná situace. Vždy jej důkladně upněte. (Obr. 2)
25. Je velmi nebezpečné ponechat křídlovou matici
povolenou. Vždy ji důkladně utáhněte. (Obr. 4)
26.
Před řezáním zkontrolujte materiál, který budete řezat. Pokud
očekáváte, že materiál bude vytvářet škodlivý/toxický prach,
přesvědčte se, že sáček na prach nebo vhodný systém na
odsávání prachu je pevně připojen k vývodu prachu.
Pokud máte k dispozici protiprachovou masku, použijte i ji.
Ochranný povrch z PFTE se používá u základových
desek typu C6BU2 a C7BU2. Netlačte příliš velkou silou
na těleso nářadí, neboť jinak dochází k velkému zatížení
motoru. Použitím mírného tlaku se segment posunuje
snadněji a umožní řezání menší silou. Pokud se snažíte
řezat dřevo, které je pokryto materiálem z tvrdých částic,
jako je například písek nebo kovové třísky, dojde snadno
k poškození ochranného povrchu plochy poškrábáním,
proto buďte v tomto případě opatrní.
Před uvedením pily do chodu se přesvědčte, že
pilový kotouč dosáhl maximálních otáček.
Pokud se při chodu pilový kotouč zastaví nebo se ozve
neobvyklý zvuk, okamžitě vypněte vypínač (poloha
OFF).
Vždy dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do
blízkosti otáčejícího se pilového listu.
Práce s kotoučovou pilou, jejíž pilový kotouč je
otočen nahoru nebo do boku, je velmi nebezpečná.
Vyvarujte se tohoto neobvyklého způsobu použití.
Při řezání materiálu vždy používejte ochranné brýle.
Po dokončení práce vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
27. Po upevnění pilového kotouče se znovu ujistěte, že
pojistná páčka je pevně zajištěná ve stanovené poloze.
78
Čeština
SYMBOLY
UPOZORNĚ
Následující text obsahuje symboly, které jsou
použity na zařízení. Než začnete nářadí používat,
ujistěte se, že rozumíte jejich významu.
C6U2 / C6BU2 / C7U2 / C7BU2 : Kotoučová pila
Přečtěte si všechna varování týkající se
bezpečnosti a všechny pokyny.
Vždy používejte ochranu očí.
Vždy používejte ochranu sluchu.
Jen pro státy EU
Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního odpadu!
Podle evropské směrnice 2002/96/ES
o nakládání s použitými elektrickými a
elektronickými zařízeními a podle odpovídajících
ustanovení právních předpisů jednotlivých
zemí se použitá elektrická nářadí musí sbírat
odděleně od ostatního odpadu a podrobit
ekologicky šetrnému recyklování.
V
Jmenovité napě
Hloubka řezání
P
Příkon
n
0
Otáčky bez zatížení
kg
Hmotnost (bez šňůry)
ZAPNUTÍ
VYPNUTÍ
Odpojte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky
řadí II. třídy
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obsah balení přístroje (1) navíc obsahuje příslušenství
uvedené níže.
Pilový kotouč (namontovaný na nářadí) ........................1
prům. 165 mm .................. C6U2, C6BU2
prům. 190 mm .................. C7U2, C7BU2
Klíč na vnitřní šestihrany ...............................................1
Vedení……………………………… .....................………1
Křídlový šroub…………………… ......................……….1
Páka (krátký typ) ………………..................... ………….1
Sběrač prachu………………… ..................... ………….1
Standardní příslušenství podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
POUŽITÍ
Řezání různých typů dřeva.
)(
SPECIFIKACE
Speci kace k tomuto přístroji jsou uvedeny v tabulce na
straně 128.
POZNÁMKA
Vlivem stále pokračujícího výzkumného a vývojového
programu společnosti HITACHI mohou zde uvedené
parametry podléhat změnám bez předchozího
upozornění.
MONTÁŽ A PROVOZ
Činnost Obrázek Strana
Úprava hloubky řezu 2 129
Seřízení štípacího nože 3 129
Úprava úhlu sklonu 4 129
Seřízení vedení 5 129
Seřízení vodicího segmentu 6 129
Řezací linka 7 129
Činnost spínače 8 129
Demontáž pilového kotouče 9 130
Montáž pilového kotouče* 10 130
Montážní sada lapače prachu 11 130
Úprava základové desky a pilového
kotouče pro zachování kolmosti
12 130
Výběr příslušenství 131
* Podložka (A) se dodává pro 2 typy pilového kotouče
s průměry otvorů 16 mm a 30 mm.
(Při koupi kotoučové pily se dodává jeden typ podložky (A).)
ÚDRŽBA A KONTROLA
1. Kontrola pilového kotouče
Protože tupý pilový kotouč snižuje efektivitu a může
způsobit poruchy motoru, naostřete nebo vyměňte pilový
kotouč, jakmile zjistíte, že je opotřebený.
2. Kontrola montážních šroubů
Pravidelně kontrolujte všechny montážní šrouby a
zajistěte, aby byly řádně utaženy. Pokud jsou jakékoli
šrouby uvolněné, okamžitě je dotáhněte. Pokud tak
neučiníte, vystavujete se vážnému nebezpečí.
3. Údržba motoru
Vinutí motoru je „srdce“ elektrického nářadí.
Ujistěte se, že vinutí není poškozené nebo mokré od
vody či oleje.
4. Kontrola uhlíkových kartáčku (Obr. 13)
V motoru jsou použity uhlíkové kartáče, které podléhají
opotřebení. Vzhledem k tomu, že opotřebené kartáče
mohou vést k problémům s motorem, vyměňte kartáče
za nové se stejným číslem (viz obrázek), jakmile se
opotřebí nebo se blíží k mezi opotřebení . Navíc vždy
udržujte uhlíkové kartáče čisté a zajistěte, aby se hladce
pohybovaly v držácích kartáčů.
POZOR
Při výměně uhlíkových kartáčků vždy použijte originální
uhlíkové kartáčky rmy Hitachi s číslem uvedeným na
výkres.
Pokud se použijí jiné uhlíkové kartáčky, než jsou uvedeny
u modelu C6BU2 a C7BU2 a C7BU2, nemusí být brzda
funkční.
Když brzda ztratí účinnost, vyměňte uhlíkové kartáčky za
nové.
79
Čeština
5. Výměna uhlíkových kartáčků
Šroubovákem sejměte kryt kartáčků. Poté lze kartáčky
lehce vyjmout.
6. Výměna napájecího přívodu
Pokud je nezbytné vyměnit napájecí přívod, měl by výměnu
provést výrobce, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.
7. Údržba spodního ochranného krytu
Aby byla zajištěna bezpečná a řádná práce, vždy udržujte
přístroj a větrací štěrbiny v čistotě. Spodní ochranný
kryt se musí vždy volně pohybovat a automaticky se
zatahovat. Proto vždy udržujte prostor kolem spodního
ochranného krytu v čistotě. Odstraňte prach a piliny
stlačeným vzduchem nebo pomocí kartáče.
POZOR
Při obsluze a údržbě elektrických zařízení musí být
dodržovány bezpečnostní předpisy a normy platné v každé
zemi, kde je výrobek používán.
ZÁRUKA
Ručíme za to, že elektrické nářadí Hitachi splňuje zákonné/
místně platné předpisy. Tato záruka nezahrnuje závady
nebo poškození vzniklé v důsledku nesprávného použití,
hrubého zacházení nebo běžného opotřebení. V případě
reklamace zašlete prosím elektrické nářadí v nerozebraném
stavu společně se ZÁRUČNÍM LISTEM připojeným na konci
těchto pokynů pro obsluhu do autorizovaného servisního
střediska společnosti Hitachi.
Informace o hluku a vibracích
Měřené hodnoty byly určeny podle EN60745 a deklarovány
ve shodě s ISO 4871.
Změřená vážená hladina akustického výkonu Α: 101 dB (A)
Změřená vážená hladina akustického tlaku Α: 90 dB (A)
Neurčitost K: 3 dB (A).
Používejte ochranu sluchu.
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet triax) stanovené
dle normy EN60745.
Řezání dřevotřísky:
Hodnota vibračních emisí
a
h
= 2,7 m/s
2
Nejistota K = 1,5 m/s
2
Deklarovaná hodnota vibrací byla změřena v souladu se
standardní metodou testování a může být použita pro
porovnání jednoho nářadí s druhým.
Tuto deklarovanou hodnotu vibrací lze rovněž použít v
předběžném hodnocení vystavení.
UPOZORNĚ
Vibrační emise během vlastního používání elektrického
řadí se může od deklarované celkové hodnoty lišit v
závislosti na způsobu jeho použití.
Stanovte bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy
založená na odhadu vystavení vlivům v daných
podmínkách použití (v úvahu je třeba vzít všechny části
pracovního cyklu, například doby, kdy je nářadí vypnuté i
kdy běží naprázdno před spuštěním).
POZNÁMKA
Vlivem stále pokračujícího výzkumného a vývojového
programu společnosti HITACHI mohou zde uvedené
parametry podléhat změnám bez předchozího upozornění.
133
English Dansk Română
GUARANTEE CERTIFICATE
1 Model No.
2 Serial No.
3 Date of Purchase
4 Customer Name and Address
5 Dealer Name and Address
(Please stamp dealer name and address)
GARANTIBEVIS
1 Modelnummer
2 Serienummer
3 Købsdato
4 Kundes navn og adresse
5 Forhandlers navn og adresse
(Indsæt stempel med forhandlers navn og
adresse)
CERTIFICAT DE GARANŢIE
1 Model nr.
2 Nr. de serie
3 Data cumpărării
4 Numele și adresa clientului
5 Numele și adresa distribuitorului
(Vă rugăm aplicaţi ștampila cu numele și adresa
distribuitorului)
Deutsch Norsk Slovenščina
GARANTIESCHEIN
1 Modell-Nr.
2 Serien-Nr.
3 Kaufdaturn
4 Name und Anschrift des Kunden
5 Name und Anschrift des Händlers
(Bitte mit Namen und Anschrift des Handlers
abstempeln)
GARANTISERTIFIKAT
1 Modellnr.
2 Serienr.
3 Kjøpsdato
4 Kundens navn og adresse
5 Forhandlerens navn og adresse
(Vennligst stemple forhandlerens navn og adresse)
GARANCIJSKO POTRDILO
1 Št. modela
2 Serijska št.
3 Datum nakupa
4 Ime in naslov kupca
5 Ime in naslov prodajalca
(Prosimo vtisnite žig z imenom in naslovom
prodajalca)
Français Suomi Slovenčina
CERTIFICAT DE GARANTIE
1 No. de modèle
2 No de série
3 Date dʼachat
4 Nom et adresse du client
5 Nom et adresse du revendeur
(Cachet portant le nom et lʼadresse du revendeur)
TAKUUTODISTUS
1 Malli nro
2 Sarja nro
3 Ostopäivämäärä
4 Asiakkaan nimi ja osoite
5 Myyjän nimi ja osoite
(Leimaa myyjän nimi ja osoite)
ZÁRUČNÝ LISTA
1 Č. modelu
2 Sériové č.
3 Dátum zakúpenia
4 Meno a adresa zákazníka
5 Názov a adresa predajcu
(Pečiatka s názvom a adresou predajcu)
Italiano Ελληνικά Български
CERTIFICATO DI GARANZIA
1 Modello
2 N° di serie
3 Data di acquisto
4 Nome e indirizzo dellʼacquirente
5 Nome e indirizzo del rivenditore
(Si prega di apporre il timbro con questi dati)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
1 Αρ. Μοντέλου
2 Αύξων Αρ.
3 Ημερομηνία αγοράς
4 Όνομα και διεύθυνση πελάτη
5 Όνομα και διεύθυνση μεταπωλητή
(Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί σφραγίδα)
ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ
1 Модел
2 Сериен
3 Дата за закупуване
4 Име и адрес на клиента
5 Име и адрес на търговеца
(Моля, отпечатайте името и адрес на дилъра)
Nederlands Polski Srpski
GARANTIEBEWIJS
1 Modelnummer
2 Serienummer
3 Datum van aankoop
4 Naam en adres van de gebruiker
5 Naam en adres van de handelaar
(Stempel a.u.b. naam en adres vande de
handelaar)
GWARANCJA
1 Model
2 Numer seryjny
3 Data zakupu
4 Nazwa klienta i adres
5 Nazwa dealera i adres
(Pieczęć punktu sprzedaży)
GARANTNI SERTIFIKAT
1 Br. modela.
2 Serijski br.
3 Datum kupovine
4 Ime i adresa kupca
5 Ime i adresa prodavca
(Molimo da stavite pečat na ime i adresu trgovca)
Español Magyar Hrvatski
CERTIFICADO DE GARANTÍA
1 Número de modelo
2 Número de serie
3 Fecha de adquisición
4 Nombre y dirección del cliente
5 Nombre y dirección del distribudor
(Se ruega poner el sello del distribudor con su
nombre y dirección)
GARANCIA BIZONYLAT
1 Típusszám
2 Sorozatszám
3 A vásárlás dátuma
4 A Vásárló neve és címe
5 A Kereskedő neve és címe
(Kérjük ide elhelyezni a Kereskedő nevének és
címének pecsétjét)
JAMSTVENI CERTIFIKAT
1 Br modela.
2 Serijski br.
3 Datum kupnje
4 Ime i adresa kupca
5 Ime i adresa trgovca
(Molimo stavite pečat na ime i adresu trgovca)
Português Čeština Український
CERTIFICADO DE GARANTIA
1 Número do modelo
2 Número do série
3 Data de compra
4 Nome e morada do cliente
5 Nome e morada do distribuidor
(Por favor, carímbe o nome e morada do
distribuidor)
ZÁRUČNÍ LIST
1 Model č.
2 Série č.
3 Datum nákupu
4 Jméno a adresa zákazníka
5 Jméno a adresa prodejce
(Prosíme o razítko se jménem a adresou prodejce)
ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
1 моделі
2 серії
3 Дата придбання
4 Імʼя і адреса клієнта
5 Імʼя і адреса дилера
(Будь ласка, поставте печатку з іменем і
адресою дилера)
Svenska Türkçe Русский
GARANTICERTIFIKAT
1 Modellnr
2 Serienr
3 Inköpsdatum
4 Kundens namn och adress
5 Försäljarens namn och adress
(Stämpla försäljarens namn och adress)
GARANTİ SERTİFİKASI
1 Model No.
2 Seri No.
3 Satın Alma Tarihi
4şteri Adı ve Adresi
5 Bayi Adı ve Adresi
(Lütfen bayi adını ve adresini kaşe olarak basın)
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
1 Модель
2 Серийный
3 Дата покупки
4 Название и адрес заказчика
5 Название и адрес дилера
(Пожалуйста, внесите название и адрес дилера)
139
Dansk Polski
Genstand for erklæring: Hitachi Randsav C6U2, C6BU2, C7U2,
C7BU2
EF-OVERENSS TEMMELSESERKLÆRING
Vi erlkærer os fuldstændige ansvarlige for, at dette produkt modsvarer
gældende standard eller standardiserings dokumenter EN60745-1,
EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 og EN61000-
3-3 i overensstemmelse med direktiver 2004/108/EF og 2006/42/
EF. Dette produkt er også i overensstemmelse med RoHS direktiv
2011/65/ EU.
Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe Ltd. er
autoriseret til at kompilere den tekniske l.
Denne erklæring qælder produkter, der er mærket med CE.
Przedmiot deklaracji: Hitachi Pilarka tarczowa C6U2, C6BU2, C7U2,
C7BU2
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z EC
Oznajmiamy z całkowitą odpowiedzialnością, że produkt ten
jest zgodny ze standardami lub standardowymi dokumentami
EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 i
EN61000-3-3 w zgodzie z Zasadami 2004/108/EC i 2006/42/EC. Ten
produkt spełnia także wymagania Dyrektywy RoHS 2011/65/EU.
Menedżer Standardów Europejskich w rmie Hitachi Koki Europe Ltd.
Jest upoważniony do kompilowania pliku technicznego.
To oświadczenie odnosi się do załączonego produktu z oznaczeniami
CE.
Norsk Magyar
Erklæringens objekt: Hitachi Sirkelsag C6U2, C6BU2, C7U2, C7BU2
EF’S ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE
Vi erklærer herved at vi påtar oss det fulle ansvar for at dette produktet er
i overensstemmelse med normer eller standardiseringsdokumentene
EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2
og EN61000-3-3 i samsvar med direktivene 2004/108/EF og 2006/42/
EF. Dette produktet er også i samsvar med RoHS-direktivet 2011/65/
EU.
Lederen for europeiske standarder ved Hitachi Koki Europe Ltd. har
fullmakt til å utarbeide det tekniske dokumentet.
Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE-merking.
Megfelelőségi nyilatkozat: Hitachi Körfűrész C6U2, C6BU2, C7U2, C7BU2
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel
az EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-
3-2 és EN61000-3-3 szabványoknak illetve szabványosítási
dokumentumoknak, az Európa Tanács 2004/108/EK és 2006/42/
EK Direktíváival összhangban. Ez a termék is megfelel a 2011/65/EU
RoHS irányelvnek.
Az Hitachi Koki Europe Ltd. Európai Szabványkezelője fel van
hatalmazva a műszaki fájl elkészítésére.
Jelen nyilatkozat a terméken feltüntetett CE jelzésre vonatkozik.
Suomi Čeština
Ilmoituksen kohde: Hitachi Pyörösaha C6U2, C6BU2, C7U2, C7BU2
EY-ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA
Yksinomaisella vastuudella vakuutamme, että tämä tuote vastaa tai
normitettuja dokumentteja EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2 ja EN61000-3-3 ohjeiden 2004/108/EY
ja 2006/42/EY mukaisesti. Tämä tuote on myös RoHS-direktiivin
(2011/65/EU) mukainen.
Hitachi Koki Europe Ltd.:n eurooppalaisten standardien johtaja on
valtuutettu laatimaan tekniset asiakirjat.
Tämä ilmoitus sovelletaan tuotekohtaiseen CE-merkintään.
Předmět prohlášení: Hitachi Kotoučová pila C6U2, C6BU2, C7U2,
C7BU2
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S CE
Prohlašujeme na svoji zodpovědnost, že tento výrobek odpovídá
normám EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2 a EN61000-3-3 v souladu se směrnicemi 2004/108/EC
a 2006/42/EC. Tento výrobek je rovněž v souladu se směrnicí RoHS
2011/65/EU.
Vedoucí pracovník pro Evropské normy v Hitachi Koki Europe Ltd. je
oprávněný ke zpracování technického souboru.
Toto prohlášení platí pro výrobek označený značkou CE.
Ελληνικά
Türkçe
Αντικείμενο δήλωσης:
Hitachi Δισκοπρίονο C6U2, C6BU2, C7U2,
C7BU2
EK ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΟΥ
Δηλώνουμε με απόλυτη υπευθυνότητα ότι αυτό το προιόν είναι
εναρμονισμένο με τα πρότυπα ή τα έγραφα δημιουργίας προτύπων
EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-
2 και EN61000-3-3 σε συμφωνία με τις Οδηγίες 2004/108/EK και
2006/42/EK. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται επίσης με την οδηγία
RoHS 2011/65/EU.
Ο υπεύθυνος για τα ευρωπαϊκά πρότυπα στην Hitachi Koki Europe
Ltd. είναι εξουσιοδοτημένος να συντάσσει τον τεχνικό φάκελο.
Αυτή η δήλωση ισχύει στο προιόν με το σημάδι CE.
Beyan konusu: Hitachi Daire testere C6U2, C6BU2, C7U2, C7BU2
AB UYGUNLUK BEYANI
Bu ürünün, 2004/108/EC, 2006/42/EC sayılı Direkti erine uygun
olarak, EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2 ve EN61000-3-3 sayılı standartlara ve standardizasyon
belgelerine uygun olduğunu, tamamen kendi sorumluluğumuz altında
beyan ederiz. Bu ürün, ayrıca RoHS Yönergesi 2011/65/EU'ya
uygundur.
Hitachi Koki Europe Ltd. Avrupa Standartlar Müdürü, teknik dosyayı
hazırlama yetkisine sahiptir.
Bu beyan, üzerinde CE işareti bulunan ürünler için geçerlidir.
Hitachi Koki Europe Ltd.
Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17, lreland
25. 7. 2014
A. Yoshida
Vice-President & Director
25. 7. 2014
John de Loughry
European Standard Manager
Representative o ce in Europe
Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany
Head o ce in Japan
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan
/

Tato příručka je také vhodná pro