Defort DBC-6D Uživatelský manuál

Značka
Defort
Kategorie
nabíječky baterií
Modelka
DBC-6D
Typ
Uživatelský manuál
DBC-6D
98299571
Bedienungsanleitung ................................ 4
User’s Manual .......................................... 5
Mode d’emploi .......................................... 7
Instrucciones de servicio .......................... 9
Manual de instruções ............................. 10
Istruzione per l’uso ................................. 12
Gebruiksaanwijzing ................................13
Brugervejledning .................................... 15
Bruksanvisning ....................................... 16
Bruksanvisning ....................................... 17
Käyttöohje .............................................. 18
Kasutusjuhend .......................................19
Instrukcija ...............................................21
Instrukcija ...............................................22
Инструкция по эксплуатации ............... 23
Қолданысы бойынша нұсқама ............. 25
Інструкція з експлуатації ...................... 26
Instruksja obsługi ...................................28
Návod k použití ......................................29
Uputstvo za korisnike ............................. 31
Használati utasítás ................................ 32
Manual de utilizare ................................. 34
Navodilo za uporabo ..............................35
BOS
Upute za uporabu ......................... 37
Οδηγιεσ χρησεωσ .................................. 38
Kullanım kılavuzu ................................... 40
................. 42
29
CZ
1,28 kg/l (przy 20°C) – akumulator jest naładowany;
1,21 kg/l (przy 20°C) – akumulator jest naładowany do
połowy;
1,16 kg/l (przy 20°C) – akumulator jest rozładowany.
Rys. 8:
Usunąć wtyczkę z gniazda wtyczkowego
sieci zasilającej.
Rys. 9:
Usunąć zacisk czarny z ujemnej złączki
akumulatora.
Rys. 10:
Usunąć zacisk czerwony z dodatniej złącz-
ki akumulatora.
Rys. 11:
Przykręcić na miejsce nakrętki akumulato-
ra.
PRZEPISY OBSŁUGI
W trakcie wykonania jakichkolwiek prac dotyczących
czyszczenia lub doglądu urządzenia odłączyć go z
sieci zasilającej. Do wycierania urządzenia stosować
miękką suchą tkaninę. Stosowanie płynów szkodliwych
jest zabronione. Urządzenie należy przechowywać w
suchym pomieszczeniu. Chronić zaciski kablowe przed
korodowaniem.
OBSŁUGA TECHNICZNA
Okres działania zależy od przestrzegania reguł eksplo-
atacji i prawidłowej obsługi technicznej. W przypadku
powstania problemów lub uszkodzeń należy się zwró-
cić do Służby serwisowej SBM Group.
UTYLIZACJA
Jeśli zaistnieje konieczność pozbawienia się z niepo-
trzebnego więcej urządzenia należy przestrzegać re-
guły ochrony środowiska. Nie wyrzucać urządzenia,
opakowanie i stare akumulatory do zwykłych pojemni-
ków na śmieci do śmieci domowych. Wysłużone baterie
akumulatorowe należy przekazać do upełnomocnionej
rmy zajmującej się ich zbieraniem.
Nabíjecí zařízení
Vážený zákazníku! Před začátkem provozu zařízení je
nutné pozorně se seznámit s tímto návodem k použití
a zvlášť s bezpečnostními předpisy.
URČENÍ
Nabíjecí zařízení je určeno pro nabíjení olověných ky-
selinových akumulátorů s napětím 6V, 12V.
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
- Pro zamezení výbuchu, vznícení, zásahu elektric-
kým proudem je nutné provozovat zařízení v soula-
du s pokyny v tomto návodu.
- Je nutné brát zřetel na skutečnost, že zařízení je
stavěno na jmenovitý napájecí proud 230V~50Hz.
- V případě závady libovolného dílu zařízení je nutné
tento díl vyměnit nebo opravit a neprovozovat za-
řízení do jeho uvedení do provozního stavu. Kontak-
tujte Servisní službu.
- Chraňte zařízení před deštěm, vlhkostí atd.
- Chraňte zařízení před působením vysokých teplot.
- Dodržujte pravidla zacházení s akumulátory, které
stanovil jejich výrobce.
- Před připojením nebo odpojením zařízení od aku-
mulátoru nebo před technickou údržbou a čištěním
vždy odpojte zařízení od sítě napájení.
- Při připojení k akumulátoru dodržujte polaritu!
- Nenabíjejte současně několik akumulátorů.
- Nenabíjejte závadné akumulátory.
- Při nabíjení akumulátorů vznikají výbušné páry elek-
trolytu, a proto je nutné pamatovat si, že přepínač
zařízení může být zdrojem elektrického náboje a
jiskření. Současn
ě se ujistěte, že v okolí místa na-
bíjení není otevřený oheň. Pro zamezení vzniku
elektrostatických výbojů při nabíjení nepoužívejte
syntetické oblečení.
POZOR! Pokud ucítíte výrazný zápach plynu - hrozí
nebezpečí výbuchu. V tomto případě nevypínejte
zařízení a neodpojujte svorky kontaktů a okamžitě
vyvětrejte místnost. Odevzdejte akumulátor na kon-
trolu do servisního střediska.
- Nepřipouštějte dotyk svorek kabelu mezi sebou –
může to způsobit zkrat!
POZOR! Při doplnění do akumulátorů elektrolytu
nebo destilované vody a také při připojení zaříze-
ní k akumulátoru je nutné používat rukavice a brýle
odolné k působení kyseliny. Kyselina je žíravina, a
v případě kontaktu s pokožkou nebo oblečením je
nutné opláchnout kyselinu mýdlovým roztokem. Po-
kud se kapky kyseliny dostanou do očí propláchněte
je minimálně po dobu 15 minut velkým množstvím
vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nepřenášejte zařízení za napájecí šňůru. Při odpo-
jení vidlice ze zásuvky netáhněte za napájecí šňůru.
Chraňte šňůru od působení velkých teplot, olejů a
ostrých předmětů.
- Udržujte zařízení a akumulátory mimo dosah dětí.
30
CZ
NABÍJENÍ AKUMULÁTORU
Je nutné upozornit, že i standardní modi kace aut
mohou být vybaveny dostatečným množstvím elek-
trických zařízení (ABS, injektorové čerpadlo, telefon,
atd.). Prudké změny napětí se mohou stát příčinou
poškození elektronických zařízení. Proto se před na-
bíjením doporučuje odpojit akumulátor od elektrického
systému auta.
Pro nabíjení akumulátoru dodržujte následující po-
stup:
Obr. 1:
Sundejte víčka s akumulátoru.
Obr. 2:
Zkontrolujte hladinu elektrolytu v akumu-
látoru. Doplňte destilovanou vodu pokud je
to nutné.
Pozor! Pokud elektrolyt přijde do kontaktu
s pokožkou nebo oblečením, neprodleně
ho spláchněte mýdlovým roztokem. Pokud
se kapky kyseliny dostanou do očí pro-
pláchněte je minimálně po dobu 15 minut
velkým množstvím vody. Vyhledejte léka-
řskou pomoc.
Obr. 3:
Nejdříve připojte červenou svorku zařízení
k plusovému kontaktu akumulátoru.
Obr. 4:
Poté připojte černou svorku zařízení k mi-
nusovému kontaktu akumulátoru.
Obr. 5:
Připojte nabíjecí zařízení k síti střídavého
proudu 230V ~ 50Hz.
Pozor! Při nabíjení je možný vznik nebez-
pečných výparů elektrolytu. Pro zamezení
vznícení nebo výbuchu není přípustný
vznik jisker nebo otevřeného ohně v bez-
prostřední blízkosti místa nabíjení!
Obr. 6:
Výpočet doby nabíjení. Doba nabíjení je
závislá na stupni vybití akumulátoru.
Pro vybitý akumulátor je možné vypočítat orientač
dobu nabíjení dle následujícího vzorce:
Doba nabíjení (hod) = kapacita akumulátoru (А*hod) /
aritmetický nabíjecí proud (А)
Pokud je akumulátor ve funkčním stavu, bude začáte-
ční nabíjecí proud vysoký, a při nabíjení bude postupně
klesat.
Obr. 7:
Jediným způsobem jak přesně stanovit stu-
peň vybití akumulátoru je měření hustoty
elektrolytu pomocí hustoměru.
1,28 kg/l (při 20°C) – akumulátor je nabit;
1,21 kg/l(při 20°C) – akumulátor je nabit na 50%;
1,16 kg/l (při 20°C) – akumulátor je vybit.
Obr. 8:
Vyndejte vidlici napájení ze síťové zásu-
vky.
Obr. 9:
Sundejte černou svorku z minusového kon-
taktu akumulátoru.
Obr. 10:
Sundejte červenou svorku z plusového
kontaktu akumulátoru.
Obr. 11:
Umístěte na svá místa zátky akumulátoru.
PRAVIDLA ÚDRŽBY
Odpojujte zařízení od napájecí sítě při provedení libo-
volných prací po očištění a údržbě zařízení. Pro utírání
zařízení používejte suchou měkkou látku. Je zakázáno
používat agresivní kapaliny. Uskladňujte zařízení v su-
ché místnosti. Chraňte kabelové svorky před korozí.
TECHNICKÁ ÚDRŽBA
Životnost zařízení je závislá na dodržování pravidel
provozu a správné technické údržby. V případě vzniku
problémů nebo závad kontaktujte Servisní službu spo-
lečnosti SBM Group.
LIKVIDACE
Pokud je nutné provést likvidaci zařízení po ukončení
doby jeho životnosti dodržujte pravidla ochrany život-
ního prostředí.
Nevhazujte zařízení, balicí materiály a použité akumu-
látory do obyčejných odpadních kontejnerů pro komu-
nální odpad. Akumulátory po ukončení doby životnosti
odevzdávejte do specializovaných sběren , který pro-
vádějí jejich likvidaci.
44
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
UA
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Ми з повною відповідальністю заявляємо, що
справжній виріб відповідає наступним стандартам і
нормативним документам: EN60335-1, EN60335-2-
29, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104,
- згідно із правилами: 2006/42/EEC, 2006/95/EEC,
2004/108/EEC.
KZ
СƏЙКЕСТІЛІК ЖӨНІНДЕ ӨТІНІШ
Осы бұйым келесі стандарттар мен нормативті
құжаттарға сəйкестігі жөнінде толық жауапкершілікпен
мəлімдейміз: EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-
3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104, - ережелеріне
сəйкес 2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
RU
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Мы с полной ответственностью заявляем, что насто-
ящее изделие соответствует следующим стандартам
и нормативным документам: EN60335-1, EN60335-2-
29, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104,
- согласно правилам: 2006/42/EEC, 2006/95/EEC,
2004/108/EEC.
PL
OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med følgende normer eller
normative dokumenter: EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104, i
henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/42/
EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF.
CZ
STRVZUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
Potvrzujeme na odpovědnost, že tento výrobek od-
povídá následujícím normám nebo normativním pod-
kladům: EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN55014, EN55104, podle ustanovení
směrnic 2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/
EWG.
SK
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj pro-
izvod usklađen sa sledećim standardima ili standardi-
zovanim dokumentima: EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104, u
skladu sa odredbama smernica 2006/42/EEC, 2006/95/
EEC, 2004/108/EEC.
HU
HASONLÓSÁGI NYILATKOZAT
Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen
termék a következő szabványoknak vagy kötelező ha-
tósági előírásoknak megfelel: EN60335-1, EN60335-2-
29, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104, a
2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/EWG. előírá-
soknak megfelelően.
SI
IZJAVA O USTREZNOSTI
Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z
naslednjimi standardi ali standardnimi dokumenti:
EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-
3-3, EN55014, EN55104, v skladu s predpisi navodil
2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
HR
BOS
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod
usklađen sa slijedećim normama i normativnim doku-
mentima: EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN55014, EN55104, prema odredbama
smjernica 2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/
EWG.
RO
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarăm pe proprie răspundere că acest product este
conform cu următoarele standarde sau documente
standardizate: EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-
3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104, în conformita-
te cu regulile 2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/
EEC.
TR
STANDARDIASYON BEYANI
Yeğane sorumlu olarak, bu ürünün aşağıdaki stan-
dartlara veya standart belgelerine uygun olduğunu
beyan ederiz: EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-
3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104, yönetmeliği
hükümleri uyarınca 2006/42/EWG, 2006/95/EWG,
2004/108/EWG.
GR
ΟΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Δηλούμε υπευθύνως ότι το προϊόν αυτό είναι κατασκευα-
σμένο σύμφωνα με τους εξής κανονισμούς ή κατασκευαστι-
κές συστάσεις: EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN55014, EN55104, κατά τις διατάξεις των
κανονισμών της Κοινής Αγοράς
2006/42/
ΕOΚ
, 2006/95/
ΕOΚ
, 2004/108/
ΕOΚ
.
AE
2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014, EN55104
46
ÇEVRE KORUMA BILGILERI
TR
Eski elektrikli cihazlar dönüştürülebilir malzeme olup ev çöpüne
atılmamalı! Doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına etkin
biçimde katkıda bulunmak üzere cihazı lütfen toplama merkez-
lerine (varsa) iade edin.
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY ŚRODOWISKA
PL
Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wol-
no wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ
mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospo-
darowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska natural-
nego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składo-
wania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.
POKYNY K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
СZ
Staré elektrické přístroje jsou recyklovatelné odpady a nepatří
proto do domácího odpadu!
Chceme vás tímto požádat, abyste aktivně příspěli k podpoře
ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí, a odevzdali ten-
to přístroj na k tomu určených sběrných místech .
UPUTE O ZAŠTITI OKOLIŠAI
HR/BOS
Stari električni uređaji sastoje se od vrijednih materijala te stoga
ne spadaju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim
aktivnim doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti okoliša,
te da ovaj uređaj predate na mjesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizirao.
УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
RU
Старые электроприборы подлежат вторичной переработке и поэ-
тому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами! Поэтому
мы хотели бы попросить Вас активно поддержать нас в деле эконо-
мии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в
приемный пункт утилизации (если таковой имеется).
ВКАЗІВКИ ПО ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
UA
Старі електроприлади являють собою сукупність технічних
матеріалів і тому не можуть бути утилізовані з побутовими
відходами! Тому ми хотіли б попросити Вас активно підтримати нас
у справі економії ресурсів і захисту навколишнього середовища і
здати цей прилад у приймальний пункт утилізації (якщо такий є).
UPUTSTVO O ZAŠTITI OKOLINE
SK
Stari električni uređaji sastoje se od vrednih materijala i ne spa-
daju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim aktivnim
doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti životne sredine,
te da ovaj uređaj predate na mesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizovano.
NAPOTKI ZA ZAŠČITO OKOLJA
SI
Stare električne naprave so material, ki ne spada v gospodinjske
odpadke. Prosimo vas, da nam aktivno pripomorete pri ohranja-
nju naravnih virov in zaščiti okolja, zato neuporabno električno
napravo odstranite na predvidenih, v te namene urejenih odvze-
mnih mestih.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
KZ
Сізге керек емес бұйымды, керек-жарақтарды жəне (немесе)
қорапты қайталама қайта өңдеумен айналысатын ұйымға
өткізу қажет.
AE
INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
RO
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru
care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză,
vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat
la centrele de preluare a acestora, în cazul în care ele există.
A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
HU
A kiselejtezett elektromos készülékek értékes nyersanyagokat
tartalmaznak, és erre gyelemmel nem tartoznak a háztartási
hulladék körébe! A gyártómű minden felhasználót arra kér, hogy
a maga részéről is tegyen meg mindent a költségkímélés és kör-
nyezetvédelem érdekében, és a kiselejtezett készüléket adja át
az erre a célra kialakított visszavételi helyen, amennyiben van
ilyen a környéken.
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
GR
Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές είναι πολύτιμα υλικά και συνεπώς
δεν έχουν θέση στα οικιακά απορρίμματα! Θα θέλαμε λοιπόν να
σας παρακαλέσουμε να μας υποστηρίξετε συμβάλλοντας ενερ-
γά στην προστασία των πρώτων υλών και του περιβάλλοντος
παραδίδοντας τη συσκευή αυτή στις υπηρεσίες ανακύκλωσης
- εφόσον υπάρχουν.
/