Ferm PRM1004 Uživatelský manuál

Značka
Ferm
Kategorie
energetické routery
Modelka
PRM1004
Typ
Uživatelský manuál
ÚDRŽBA
Přesvědčte se, že přístroj není zapojený do sítě při
údržbě motoru.
Přístroje Ferm jsou zkonstruovány pro dlouhodobý pro-
voz s minimální údržbou. Stálý bezporuchový provoz
zájistíte správnou péčí a pravidelným čistěním.
Čistění
Pravidelně čistěte povrch přístroje měkkou látkou,
nejlépe po každém použití. Ventilační otvory udržujte
bez prachu a špíny.
Nejde-li špína odstranit suchou látkou, použijte látku
navlhčenou mýdlovou vodou. Nepoužívejte
rozpouštědla jako je benzín, líh, čpavek apod. Tato
rozpouštědla by mohla poškodit plastové části.
Mazání
Přístroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.
Poruchy
Nastane-li porucha způsobená např. opotřebováním
části, obraťte se prosím na místního zástupce firmy
Ferm.
Na konci této příručky naleznete schematický přehled
částí, které lze objednat.
BALENÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Přístroj je před poškozením při dopravě chráněn
pevným obalem. Většina použitých balicích materiálů je
recyklovatelná. Odevzdejte tyto materiály v příslušných
sběrnách.
Nepotřebné přístroje odevzdejte místnímu zástupci
firmy Ferm. Zde s nimi bude naloženo způsobem
nepoškozujícím životní prostředí.
ZÁRUKA
Záruční podmínky jsou uvedeny v přiloženém záručním
listu.
Prohlašujeme, že tento výrobek splňuje následující
normy nebo normativní dokumenty:
EN50144-1, EN50144-2-17,
EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
v souladu se stanoveními ve směrnicích:
98/37EEC
73/23EEC
89/336EEC
od 26-11-1999
GENEMUIDEN NL
W. Kamphof
Quality department
CE
ı
PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM
(
CZ
)
38 Ferm
Stel voor het frezen van kunst stoffen werkstukken
altijd een laag toerental in.
Zet de machine pas weg wanneer de motor volledig is
uitgedraaid. Zet de machine niet weg op een stoffige
ondergrond. Stofdeeltjes kunnen het mechaniek binnen-
dringen.
ONDERHOUD
Zorg dat de machine niet onder spanning staat
wanneer onderhoudswerkzaamheden aan het
mechaniek worden uitgevoerd.
De machines van Ferm zijn ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een mini-
mum aan onderhoud. Door de machine regelmatig te
reinigen en op de juiste wijze te behandelen, draagt u bij
aan een hoge levensduur van uw machine.
Reinigen
Reinig de machine-behuizing regel matig met een zachte
doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat de
ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn.
Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd
met zeepwater. Gebruik geen oplosmiddelen als ben-
zine, alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadi-
gen de kunststof onderdelen.
Smeren
De machine heeft geen extra smering nodig.
Storingen
Indien zich een storing voordoet als gevolg van bijvoor-
beeld slijtage van een onderdeel, neem dan contact op
met uw plaatselijke Ferm-dealer.
Achterin deze gebruiksaanwijzing vindt u een onderde-
lentekening met de na te bestellen onderdelen.
MILIEU
Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de
machine in een stevige verpakking geleverd. De verpak-
king is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar materi-
aal. Maak daarom gebruik van de mogelijkheid om de ver-
pakking te recyclen.
Breng oude machines wanneer u ze vervangt naar uw
plaatselijke Ferm-dealer. Daar zal de machine op milieu-
vriendelijke wijze worden verwerkt.
GARANTIE
Lees voor de garantievoorwaarden de apart bijgevoegde
garantiekaart.
Wij verklaren dat dit product
voldoet aan de volgende
normen of normatieve documenten
EN50144-1, EN50144-2-17,
EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
overeenkomstig de bepalingen in de richtlijnen
98/37EEC
73/23EEC
89/336/EEC
vanaf 26-11-2002
GENEMUIDEN NL
W. Kamphof
Quality department
CE
ı
CONFORMITEITSVERKLARING
(
NL
)
Ferm 11
MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Před montáží příslušenství vypněte přístroj ze zásuvky.
Před výměnou nože musí být přístroj v klidu
a nůž vychladlý.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ NOŽŮ
Fig. B
Používejte pouze nože s průměrem dříku odpovídajícím veli-
kosti upínacího pouzdra. Používejte pouze nože vhodné pro
maximální rychlost stroje. Průměr nože nesmí překročit
maximální průměr (viz ‘Technické údaje’).
Stiskněte zámek vřetena (7) a otočte matici upí-
nacího pouzdra (6), dokud nezapadne do zámku.
Zámek vřetena přitom držte stisknutý.
Pomocí klíče otevřte matici upínacího pouzdra.
Vložte dřík nože do pouzdra.
Utáhněte matici upínacího pouzdra, aby byl nůž
správně upevněn.
Při výměně nože uvolněte matici upínacího pouzdra.
MONTÁž A NASTAVENÍ ROVNOBůžNÉHO
VODÍTKA
Fig. C
Rovnoběžné vodítko je vhodné při obrábění úzkých
předmětů.
Vodicí tyče (18) připojte k rámu (17) pomocí šoubů
(19).
Uvolněte uzamykací šrouby (4) a vložte vodicí tyče
do otvorů (5).
Nastavte rovnoběžné vodítko na požadovanou vzdá-
lenost.
Opět utáhněte uzamykací šrouby.
MONTÁž VODICÍHO POUZDRA
Fig. D
Vodicí pouzdro je vhodné při obrábění vzorků.
Vodicí pouzdro (20) připevněte na základnu frézky
(3) pomocí šroubů (21).
MONTÁž ADAPTÉRU PRO ODSÁVÁNÍ
PRACHU
Fig. E
Používejte adaptér pro odsávání prachu.
Adaptér pro odsávání prachu (16) připevněte na
základnu frézky (3) pomocí šroubů (21).
Ústí odsávače připojte na výstup adaptéru
výstupu prachu..
Výstup z přístroje ponechávejte za strojem, abyste
měli nerušený pohled na obráběný předmět.
PROVOZ
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a příslušné
předpisy.
Při zapínání a vypínání stroje udržujte přístroj v klidu na
předmětu.Nůž v pouzdře může poškodit obráběný
předmět.
Sevřete předmět a ujistěte se, že nemůže při
obrábění vyklouznout zpod přístroje.
Přístroj držte pevně a rovnoměrně jím pohybujte nad
předmětem. Netlačte na něj.
Používejte pouze nože beze známek opotřebení.
Opotřebované nože mají nepříznivý vliv na účinnost
přístroje.
Před vytažením zástrčky ze sítě vždy frázku vypněte.
NASTAVENÍ řEZNÉ HLOUBKY
Fig. F
Ŕeznou hloubku lze nastavit dvěma způsoby.
Nastavení použitím tlačítka nastavení výšky
Pro nastavení pevné řezné hloubky použijte tlačítko
nastavení výšky (14). Otáčením tlačítka ve směru hodi-
nových ručiček snížíte výšku přístroje, otáčením tlačítka
proti směru hodinových ručiček zvýšíte výšku přístroje.
Nastavení pomocí stupnice
Uvolněte uzamykací šroub hloubkové zarážky (9).
Uvolněte upínací páku (11) a přístroj zatlačte dolů,
dokud se nůž nedotkne obrobku.
Znovu upevněte upínací páku.
Hloubkovou zarážku (10) dejte do nejnižší polohy
otáčením tlačítka proti směru hodinových ručiček.
Upevněte uzamykací šroub.
Otočte stupnici (12) do polohy 0 (šipka ukazuje 0).
Uvolněte uzamykací šroub.
Nastavte požadovanou řeznou hloubku pomocí
stupnice (12) a hloubkové zarážky (10)
Upevněte uzamykací šroub.
Uvolněte upínací páku.
Nastavení pomocí revolverové zarážky hloubky
Revolverová hloubková zarážka umožňuje rychlý výběr
mezi šesti různými řeznými hloubkami. Ty jsou určeny i
nastavením hloubkové zarážky (10).
Nastavte požadovanou řeznou hloubku otáčením
revolverové hloubkové zarážky (8).
ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ
Fig. A
Přístroj zapnete stisknutím spínače (1) palcem.
Řeznou rychlost můžete nastavit otáčením regu-
lačního kola (13).
Přístroj vypnete uvolněním spínače tak, že palcem
stisknete okraj spínače.
Při obrábění plastů vždy zvolte nízkou rychlost.
Nepokládejte frézku, dokud motor běží. Neodkládejte ji
na zaprášený povrch. Prach by se mohl dostat do mecha-
nismu přístroje
Ferm 37
DÉFONCEUSE
LES CHIFFRES DU TEXTE SUIVANT CORRESPON-
DENT AUX ILLUSTRATIONS PAGE 2
TECHNICAL SPECIFICATIONS
CONTENU DE L’EMBALLAGE
1 Défonceuse
1 Fraise (fraise à défoncer)
1 Guide parallèle
1 Guide-gabarit
2 Vis
2 Écrous
1 Adaptateur pour l’aspiration de poussière
1 Clé à ergots
1 Mode d’emploi
1 Cahier de sécurité
1 Certificat de garantie
Vérifiez si la machine, les pièces détachées et les acces-
soires n’ont pas été endommagés au transport.
INFORMATION SUR LE PRODUIT
Fig. A
La défonceuse FBF-1000E est appropriée pour les tra-
vaux de fraisage professionnels du bois et des matériaux
ligneux ainsi que des plastiques.
1 Bouton marche/arrêt
2 Poignée
3 Semelle de fraisage
4 Vis de serrage du guide parallèle
5 Dispositif d’insertion du guide parallèle
6 Écrou de la pince de serrage
7 Dispositif de blocage d’arbre
8 Butée de profondeur-revolver
9 Vis de serrage de la butée de profondeur
10 Butée de profondeur
11 Levier de blocage
12 Échelle graduée profondeur de fraisage
13 Molette de réglage électronique de la vitesse
14 Bouton de réglage de hauteur
15 Adaptateur de retrait de poussière
16 Sortie de poussière
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Dans ce mode d’emploi, il est fait usage des pictogram-
mes suivants :
Indique un éventuel risque de lésion corporelle, un
danger de mort ou un risque d’endommagement
de la machine si les instructions de ce mode d’emploi ne sont
pas respectées.
Indique la présence de tension électrique.
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser la
machine. Assurez-vous d’avoir bien pris connaissance du
fonctionnement de la machine et de son utilisation.
Entretenez la machine conformément aux instructions
afin qu’elle fonctionne toujours correctement. Conser-
vez ce mode d’emploi et la documentation jointe à proxi-
mité de la machine.
Lors d’utilisation de machines électriques, observez
les consignes de sécurité locales en vigueur en
matière de risque d’incendie, de chocs électriques et
de lésion corporelle. En plus des instructions ci-des-
sous, lisez entièrement les consignes de sécurité con-
tenues dans le cahier de sécurité fourni à part.
Conservez soigneusement ces instructions!
Assurez-vous que les pièces à façonner ne compor-
tent pas des clous etc.. Si c’est le cas, retirez ces der-
niers.
Tenez vos mains éloignées de la surface à fraiser.
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Vérifiez toujours si la tension de votre réseau correspond
à la valeur mentionnée sur la plaque signalétique.
La machine est doublement isolée conformément à
la norme EN 50144 ; un fil de mise à la terre n’est
pas donc pas nécessaire.
En cas de changement de câbles ou de fiches
Jetez immédiatement les câbles ou fiches usagés dès
qu’ils sont remplacés par de nouveaux exemplaires. Il est
dangereux de brancher la fiche d’un câble défait dans une
prise de courant.
En cas d’emploi de câbles prolongateurs
Employez exclusivement un câble pro longateur homo-
logué, dont l’usage est approprié pour la puissance de la
machine. Les fils conducteurs doivent avoir une section
minimale de 1,5 mm2. Si le câble prolongateur se trouve
dans un dévidoir, déroulez entièrement le câble.
Tension | 230 V~
Fréquence | 50 Hz
Puissance consommée | 1000 W
Vitesse à vide/min | 9000-30000
Diamètre de fraisage max. | 30 mm
Profondeur de fraisage | 30 mm
Pince de serrage | 6 & 8 mm
Poids | 3.8 kg
Lpa (pression sonore) | 85.6 dB(A)
Lwa (puissance sonore) | 98.6 dB(A)
Valeur vibratoire | 1.1 m/s2
F
Français
12 Ferm
MONTAGE DES ACCESSOIRES
Avant de procéder au montage des accessoires, retirez
toujours la fiche de la prise de courant.
Si vous désirez changer de fraise durant les tra-
vaux, attendez que la machine s’immobilise com-
plètement et que la fraise refroidisse.
MISE EN PLACE ET RETRAIT DES FRAISES
Fig. B
Employez des fraises dont le diamètre du corps correspond
à la dimension de la pince de serrage. Utilisez uniquement des
fraises compatibles avec la vitesse maximale de la machine.
Le diamètre des fraises ne doit pas dépasser le diamètre
maximal (voir ‘Spécifications techniques’).
Enfoncez le dispositif de blocage d’arbre (7) et tournez
l’écrou de la pince de serrage (6) jusqu’à ce que ce der-
nier tombe dans le dispositif de blocage. Maintenez le dis-
positif de blocage d’arbre enfoncé aussi longtemps que
vous suivez cette procédure.
•A l’aide de la clé à ergots, desser rez l’écrou de la pince de
serrage.
Placez le corps de la fraise dans le dispositif d’insertion de
la pince de serrage.
Serrez l’écrou de la pince de serra ge de manière à ce que
la fraise soit bien bloquée.
Desserrez de nouveau l’écrou de la pince de serrage si
vous désirez changer de fraise.
Si vous désirez changer de fraise durant les tra-
vaux, attendez que la machine s’immobilise com-
plètement et que la fraise refroidisse.
MONTAGE ET RÉGLAGE DU GUIDE PARALLÈLE
Fig. C
Le guide parallèle convient comme accessoire dans le frai-
sage de pièces à façonner étroites.
Assemblez le guide parallèle. A l’aide des boulons (19),
fixez les barres de guidage (18) sur le bâti. (17).
Desserrez les vis de serrage (4) et insérez les barres de
guidage dans les dispositifs d’insertion (5).
Réglez le guide parallèle à la distance de guidage souhaitée.
Resserrez les vis de serrage.
MONTAGE DU GUIDE-GABARIT
Fig. D
Le guide-gabarit convient comme accessoire dans le frai-
sage suivant un gabarit.
Montez le guide-gabarit (15) au moyen des vis (20) et
des écrous (21) sur la semelle de fraisage (3).
MONTAGE DE L’ADAPTATEUR POUR
L’ASPIRATION DE POUSSIÈRE
Fig. E
Utilisez l’adaptateur pour évacuer la poussière qui se
dégage.
Montez l’adaptateur pour l’aspiration de poussière
(16) au moyen des vis (17) et des écrous (21) sur la
semelle de fraisage (3).
Placez l’embout d’un aspirateur de poussière sur le
sortie de possière.
Pour avoir une bonne vue sur la pièce à façonner, main-
tenez le tuyau de l’adaptateur derrière la machine.
UTILISATION
Observer les consignes de sécurité ainsi que les règ-
les en vigueur.
Maintenez la machine en position de repos sur la pièce à
façonner quand vous mettez en marche ou stoppez la
machine. La fraise présente dans la pince de serrage peut,
en effet, endommager la pièce à façonner.
Bloquez la pièce à façonner et veillez à ce qu’elle ne
puisse pas glisser sous la machine durant les travaux.
Tenez fermement la machine et déplacez-la avec
régularité sur la pièce à façonner. Ne forcez pas sur la
machine.
Employez exclusivement des fraises qui ne présen-
tent encore pas de signes d’usure. Les fraises usées
affectent l’efficacité de la machine.
Après avoir achevé les travaux, éteignez d’abord la
machine avant de retirer la fiche de la prise de courant.
RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE FRAISAGE
Fig. F
La machine possède deux possibilités de réglage de la
profondeur de fraisage.
Réglage utilisant le bouton de réglage de hauteur
Utiliser le bouton de réglage de hauteur (14) pour
ajuster une profondeur de coupe fixe. Tourner le
bouton dans le sens des aiguilles d’une montre pour
rédure la hauteur de la machine ; tourner le bouton
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour
augmenter la hauteur de la machine.
Réglage utilisant le plateau
Desserrer la bille de blocage de la butée de profon-
deur (9).
Retirer le levier de blocage (11) et appuyer sur la
machine vers le bas jusqu’à ce que la coupeuse touche
la pièce de fabrication.
Resserrer le levier de blocage.
Abaisser la butée de profondeur (10) totalement en
faisant pivoter le bouton dans le sens des aiguilles
d’une montre.
Serrer la bille de blocage.
Faire pivoter l’échelle graduée (12) jusqu’à la position
0 (flèche indiquant 0).
Retirer la bille de blocage.
Positionner la profondeur de coupe requise en utili-
sant l’échelle graduée (12) et la butée de profondeur
(10)
Serrer la bille de blocage.
Retirer le levier de blocage.
Réglage à l’aide de la butée de profondeur-revolver
La butée de profondeur à revolver vous permet de choi-
sir rapidement entre six profondeurs de coupe différen-
tes. Celles-ci sont aussi fixées par la réglage de la butée de
profondeur (10).
Ajuster la profondeur de coupe en faisant pivoter la
butée de profondeur à revolver (8).
Ferm 13
FRÉZKA
ČÍSLA V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU SE VZTAHUJÍ
K OBRÁZKŮM NA STRANĒ 2
TECHNICKÉ ÚDAJE
SEZNAM DÍLŮ
1 Frézka
1 Nůž (část frézky)
1 Rovnoběžné vodítko
1 Vodicí pouzdro
2 Šrouby
2 Matice
1 Adaptér pro odsávání prachu
1 Klíč
1 Návod k použití
1 Bezpečnostní pokyny
1 Záruční list
Zkontrolujte, zda přístroj a příslušenství nebylo
poškozeno při dopravě.
INFORMACE O VÝROBKU
Fig. A
Frézka FBF-1000E byla zkonstruována pro profesionální
obrábění dřeva a výrobků ze dřeva a umělých hmot.
1 Vypínač
2 Rukojeť
3 Základna frézky
4 Uzamykací šroub rovnoběžného vodítka
5 Otvor pro rovnoběžné vodítko
6 Matice upínacího pouzdra
7 Zámek vřetena
8 Revolverová zarážka hloubky
9 Uzamykací šroubová zarážka hloubky
10 Hloubková zarážka
11 Upínací páka
12 Stupnice řezné hloubky
13 Kolo pro elektronické řízení rychlosti
14 Tlačítko nastavení všky
15 Adaptér pro odsávání prachu
16 Výstup prachu
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
V této příruřčce jsou použity následující symboly:
Označuje nebezpečí zranění, úmrtí osoby nebo
poškození zařízení v případě nedodržení pokynů
této příručky.
Označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto
příručku, seznamte se s činností a provozem zařízení.
Přístroj udržujte podle pokynů, abyste zajistili jeho bez-
chybný provoz. Tuto příručku a přiloženou dokumentaci
ponechávejte u přístroje.
Při používání elektrických přístrojů dodržujte bez-
pečnostní pokyny platné ve vaší zemi, abyste snížili
riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.
Přečtěte si následující i přiložené bezpečnostní
pokyny. Uložte tyto pokyny na bezpečné místo!
Zkontrolujte, zda v obráběném materálu nejsou
hřebíky apod. Pokud ano, odstra te je.
Ruce m jte v bezpe né vzdálenosti od obráb ného
povrchu.
ELEKTRICKÁ BEZPEŐNOST
Vždy zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá napětí
uvedenému na typovém štítku.
Zařízení je chráněno dvojitou izolací podle
EN50144, proto není potřeba nulovací vodič.
Výměna kabelů a zástrček
Staré přívodní kabely nebo zástrčky vyhoďte okamžitě
po jejich výměně. Je nebezpečné vkládat zástrčku
nepřipojeného kabelu do zásuvky.
Použití prodlužovacích kabelů
Používejte pouze schválené prodlužovací kabely s
průřezem odpovídajícím příkonu přístroje. Minimální
průřez vodiče je 1,5 mm2. Používáte-li kabelový naviják,
odviňte celý kabel.
Napětí | 230 V
Kmitočet sítě | 50 Hz
Příkon | 1000 W
Otáčky naprázdno/min | 9000-30000
Max.průměr nože | 30 mm
Hloubka řezu | 30 mm
Upínací pouzdro | 6 & 8 mm
Váha | 3.8 kg
Lpa (akustický tlak) | 85,6 dB(A)
Lwa (akustický výkon) | 98.6 dB(A)
Vibrační zrychlení | 1.1 m/s2
C
esky
CZ
ˇ
36 Ferm
/