Einhell Classic Akku-Bohrschrauber TC-CD 18-2 Li Uživatelský manuál

Kategorie
Akumulátorové kombinované vrtačky
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

TC-CD 18-2 Li
Art.-Nr.: 45.138.46 I.-Nr.: 11016
1
D Originalbetriebsanleitung
Akku-Bohrschrauber
GB Original operating instructions
Cordless drill/screwdriver
F Instructions d’origine
Perceuse sans l
I Istruzioni per l’uso originali
Trapano avvitatore a batteria
DK/ Original betjeningsvejledning
N Akku-bore-/skruemaskine
S Original-bruksanvisning
Batteridriven
borrmaskin/skruvdragare
HR/ Originalne upute za uporabu
BIH Akumulatorska bušilica-izvijač
RS Originalna uputstva za upotrebu
Akumulatorska bušilica-izvijač
CZ Originální návod k obsluze
Akumulátorový vrtací šroubovák
SK Originálny návod na obsluhu
Akumulátorový vŕtací skrutkovač
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 1Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 1 05.09.2016 14:13:0005.09.2016 14:13:00
CZ
- 75 -
Nebezpečí! - Ke snížení rizika zranění si přečíst návod k obsluze
Pozor! Noste ochranu sluchu. Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.
Pozor! Noste ochranné brýle. Jiskry vznikající při práci nebo odštěpky dřeva, třísky a prachy vystupu-
jící z přístroje mohou způsobit ztrátu viditelnosti.
Pozor! Noste ochrannou masku proti prachu. Při zpracování dřeva a jiných materiálů může vznikat
zdraví škodlivý prach. Materiál obsahující azbest nesmí být opracováván!
Aby se zabránilo poškození převodovky, smí být přepínání směru otáčení prováděno pouze ve
vypnutém stavu.
Skladování akumulátorů pouze v suchých místnostech s teplotou okolí od +10°C do +40°C.
Akumulátory skladovat pouze v nabitém stavu (min. 40% nabité).
Pouze pro použití v suchých místnostech.
Třída ochrany II
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 75Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 75 05.09.2016 14:13:1905.09.2016 14:13:19
CZ
- 76 -
Nebezpečí!
Při používání přístrojů musí být dodržována určitá
bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním
a škodám. Přečtěte si proto pečlivě tento návod
k obsluze / bezpečnostní pokyny. Dobře si ho/
je uložte, abyste měli tyto informace kdykoliv
po ruce. Pokud předáte přístroj jiným osobám,
předejte s ním prosím i tento návod k obsluze/
bezpečnostní pokyny. Nepřebíráme žádné ručení
za škody a úrazy vzniklé v důsledku nedodržování
tohoto návodu k obsluze a bezpečnostních
pokynů.
1. Bezpečnostní pokyny
Příslušné bezpečnostní pokyny naleznete v
přiložené brožurce.
Nebezpečí!
Přečtěte si všechny bezpečnostní poky-
ny a instrukce. Zanedbání při dodržování
bezpečnostních pokynů a instrukcí mohou mít
za následek úder elektrickým proudem, požár
a/nebo těžká zranění. Všechny bezpečnostní
pokyny a instrukce si uložte pro budoucí
použití.
2. Popis přístroje a rozsah dodávky
2.1 Popis přístroje (obr. 1)
1. Nastavení točivého momentu
2. Indikace kapacity akumulátoru
3. Přepínač směru otáčení
4. Za-/vypínač
5. Akumulátor
6. Nabíječka
7. Přepínač 1. rychl. stupeň – 2. rychl. stupeň
8. Západkové tlačítko
9. Rychloupínací sklíčidlo
10. LED světlo
2.2 Rozsah dodávky
Zkontrolujte prosím úplnost výrobku na základě
popsaného rozsahu dodávky. V případě
chybějících dílů se prosím obraťte nejpozději
během 5 pracovních dnů po zakoupení výrobku
za předložení platného dokladu o koupi na naše
servisní středisko nebo prodejnu, kde jste přístroj
zakoupili. Dbejte prosím na tabulku o záruce v
servisních informacích na konci návodu.
Otevřete balení a přístroj opatrně vyjměte z
balení.
Odstraňte obalový materiál a ochrany balení /
dopravní pojistky (jsou-li k dispozici).
P řekontrolujte, zda je rozsah dodávky úplný.
Zkontrolujte přístroj a příslušenství, zda neby-
ly při přepravě poškozeny.
Balení si pokud možno uložte až do uplynutí
záruční doby.
Nebezpečí!
Přístroj a obalový materiál nejsou dětská
hračka! Děti si nesmějí hrát s plastovými
čky, fóliemi a malými díly! Hrozí nebezpečí
spolknutí a udušení!
Akumulátorový vrtací šroubovák
Nabíječka
Baterie
Originální návod k obsluze
Bezpečnostní pokyny
3. Použití podle účelu určení
Akumulátorový vrtací šroubovák je vhodný na
za- a vyšroubovávání šroubů a na vrtání do dřeva,
kovu a plastu.
Přístroj smí být používán pouze podle svého
účelu určení. Každé další, toto překračující
použití, neodpovídá použití podle účelu určení. Za
z toho vyplývající škody nebo zranění všeho dru-
hu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce.
Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly
podle svého účelu určení konstruovány pro
živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové
použití. Nepřebíráme proto žádné ručení, pokud
je přístroj používán v živnostenských, řemeslných
nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných
činnostech.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 76Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 76 05.09.2016 14:13:1905.09.2016 14:13:19
CZ
- 77 -
4. Technická data
Zásobování motoru napětím ...................18 V d.c.
Otáčky chodu naprázdno: ..... 0-350/0-1250 min
-1
Stupně točivého momentu: ......................... 18+1
Pravý/levý chod .............................................. ano
Rozsah upínání sklíčidla ...................max. 10 mm
Výstupní napětí nabíječky: .................... 23 V d. c.
Výstupní proud nabíječky: ........................... 0,5 A
ťové napětí nabíječky ......100-240 V ~ 50/60 Hz
Typ akumulátoru: ........................................ Li-Ion
Počet akumulátorových článků: ......................... 5
Kapacita akumulátoru: ..............................1,5 Ah
Hmotnost ....................................................1,6 kg
Max. průměr šroubů: ................................... 6 mm
Max. průměr šroubů popisuje maximální průměr
šroubu, který může být zašroubován do dřeva.
Průměr šroubu se může odlišovat podle druhu
dřeva.
Nebezpečí!
Hluk a vibrace
Hluk a vibrace změřeny podle normy EN 60745.
Hladina akustického tlaku L
pA
........... 70,88 dB(A)
Nejistota K
pA
.................................................3 dB
Hladina akustického výkonu L
WA
....... 81,88 dB(A)
Nejistota K
WA
................................................3 dB
Noste ochranu sluchu.
Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.
Hodnoty celkových vibrací (vektorový součet tří
směrů) změřeny podle normy EN 60745.
Vrtání do kovů
Emisní hodnota vibrací a
h
2,5 m/s
2
Nejistota K = 1,5 m/s
2
Šroubování bez příklepu
Emisní hodnota vibrací a
h
2,5 m/s
2
Nejistota K = 1,5 m/s
2
Uvedená emisní hodnota vibrací byla změřena
podle normované zkušební metody a může se
měnit v závislosti na druhu a způsobu použití
elektrického přístroje, a ve výjimečných případech
se může nacházet nad uvedenou hodnotou.
Uvedená emisní hodnota vibrací může být použita
ke srovnání jednoho elektrického přístroje s jinými
přístroji.
Uvedená emisní hodnota vibrací může být také
použita k úvodnímu posouzení negativních vlivů.
Omezte tvorbu hluku a vibrace na minimum!
Používejte pouze přístroje v bezvadném sta-
vu.
Pravidelně provádějte údržbu a čiště
přístroje.
P řizpůsobte Váš způsob práce přístroji.
Nepřetěžujte přístroj.
V případě potřeby nechte přístroj zkontrolo-
vat.
P řístroj vypněte, pokud ho nepoužíváte.
Noste rukavice.
Pozor!
Zbývající rizika
I přesto, že obsluhujete elektrický přístroj
podle předpisů, existují vždy zbývající rizi-
ka. V souvislosti s konstrukcí a provedením
elektrického přístroje se mohou vyskytnout
následující nebezpečí:
1. Poškození plic, pokud se nenosí žádná vhod-
ná ochranná maska proti prachu.
2. Poškození sluchu, pokud se nenosí žádná
vhodná ochrana sluchu.
3. Poškození zdraví, které je následkem vi-
brací na ruce a paže, pokud se přístroj
používá delší dobu nebo není řádně veden a
udržován.
Omezte pracovní dobu.
Přitom je třeba zohlednit všechny části pra-
covního cyklu (například doby, ve kterých je
elektrický přístroj vypnut, a takové, ve kterých je
přístroj zapnut, ale běží bez zatížení).
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 77Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 77 05.09.2016 14:13:1905.09.2016 14:13:19
CZ
- 78 -
5. Před uvedením do provozu
P řed uvedením akumulátorového šroubováku do
provozu si bezpodmínečně přečtěte tyto pokyny:
1. Akumulátor nabíjejte dodanou nabíječkou.
Prázdný akumulátor je nabitý po cca 3–5 ho-
dinách.
2. Používejte pouze ostré vrtáky a také bezvad-
né a vhodné bity.
3. Při vrtání a šroubování ve stěnách a zdech
tyto zkontrolovat, zda se v nich nenalézají
skrytá vedení elektrického proudu, plynu a
vody.
6. Obsluha
6.1 Nabíjení LI akumulátorového článku (obr.
2–3)
1. Akumulátorový článek (5) vytáhněte z rukoje-
ti, přitom stlačte postranní západkové tlačítko
(8) směrem dolů.
2. Porovnejte, zda souhlasí síťové napětí uve-
dené na typovém štítku se síťovým napětím,
které je k dispozici.
3. Zastrčte nabíječku (6) do zásuvky a spojte
nabíjecí kabel (a) s akumulátorem (5). 3 LED
kontrolky na indikaci kapacity akumulátoru (2)
signalizuje, že se akumulátor nabíjí.
- Vybitý akumulátor: Všechny 3 LED střídavě
blikají
- nabito na 1/3: levá LED svítí, prostřední a
pravá LED střídavě blikají
- nabito na 2/3: levá a prostřední LED svítí,
pravá LED bliká
4. Když proces nabíjení po cca 3–5 hodinách
skončí, svítí všechny 3 LED kontrolky po
dobu cca 10 minut. Akumulátor odpojte od
nabíječky.
5. Pokud všechny 3 LED kontrolky najednou
blikají, došlo k podkročení, resp. k překročení
teploty akumulátoru. Odpojte akumulátor od
nabíječky, nechte akumulátor odpočívat jeden
den při pokojové teplotě a zkuste to znovu.
6. Pokud přetrvává signalizace této chyby,
znamená to, že je akumulátor defektní. De-
fektní akumulátor se již nesmí používat, resp.
nabíjet. Odpojte nabíječku od akumulátoru.
Pokud by nabití akumulátorového článku nebylo
možné, překontrolujte prosím
zda je v zásuvce k dispozici síťové napě
zda je k dispozici bezvadný kontakt na
nabíjecích kontaktech nabíječky.
Pokud by nabití akumulátorového článku nebylo i
nadále možné, prosíme Vás
nabíječku
a akumulátorový článek
zaslat do našeho zákaznického servisu.
V zájmu dlouhé životnosti akumulátoru, byste se
měli starat o včasné nabití akumulátoru. Toto je
v každém případě třeba tehdy, když zjistíte, že
výkon akumulátorového šroubováku klesá.
6.2 Nastavení točivého momentu
(obr. 4/pol. 1)
Pozor! Stavěcí kroužek pro točivý moment
nastavovat pouze u zastaveného stroje.
Akumulátorový šroubovák je vybaven mecha-
nickým nastavováním točivého momentu.
To čivý moment pro určitou velikost šroubu se
nastavuje na nastavovacím kroužku. Točivý mo-
ment je závislý na několika faktorech:
na druhu a tvrdosti opracovávaného materiálu
na druhu a délce použitých šroubů
na nárocích, které jsou kladeny na šroubové
spojení.
Dosažení točivého momentu je signalizováno ch-
rastivým vypnutím spojky.
6.3 Vrtání (obr. 4/pol. 1)
K vrtání nastavte nastavovací kroužek pro točivý
moment na poslední stupeň „vrtání“. Ve stupni vr-
tání je kluzná třecí spojka mimo provoz. Při vrtání
je k dispozici maximální točivý moment.
6.4 Vypínač směru otáčení (obr. 5/pol. 3)
Posuvným vypínačem nad za-/vypínačem
můžete nastavit směr otáčení akumulátorového
šroubováku a akumulátorový šroubovák zajistit
proti nechtěnému zapnutí. Můžete volit mezi
levým/pravým chodem. Aby bylo zabráněno
poškození převodu, je třeba směr otáčení
přepínat pouze ve vypnutém stavu. Pokud se po-
suvný vypínač nachází ve středové poloze, je za-/
vypínač blokován.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 78Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 78 05.09.2016 14:13:1905.09.2016 14:13:19
CZ
- 79 -
6.5 Za-/vypínač (obr. 5/pol. 4)
Za-/vypínačem můžete počet otáček plynule re-
gulovat. Čím dále vypínač zmáčknete, tím vyšší je
počet otáček akumulátorového šroubováku.
6.6 Přepínání převodový stupeň 1 -
převodový stupeň 2 (obr. 4/pol. 7)
Podle polohy přepínače můžete pracovat buď s
vyšším nebo s nižším počtem otáček. Aby se zab-
ránilo poškození převodu, měly by být převodové
stupně přepínány pouze ve vypnutém stavu.
6.7 Indikace kapacity akumulátoru
(obr. 1/pol. 2)
Stiskněte spínač indikace kapacity akumulátoru
(a). Indikace kapacity akumulátoru (2) signalizuje
stav nabití pomocí 3 LED.
Všechny 3 LED svítí:
Akumulátor je kompletně nabitý.
2 nebo 1 LED svítí
Akumulátor disponuje dostatečným zbytkovým
nabitím.
1 LED bliká:
Akumulátor je prázdný, akumulátor znovu nabijte.
Všechny LED blikají:
Teplota akumulátoru je překročena. Odpojte aku-
mulátor od přístroje, nechte akumulátor odpočívat
jeden den při pokojové teplotě. Pokud se chyba
objeví znovu, došlo k hlubokému vybití akumu-
látoru, čímž se stal defektním. Vyjměte akumulá-
tor z přístroje. Defektní akumulátor se již nesmí
používat, resp. nabíjet.
6.8 LED světlo (obr. 1/pol. 10)
LED světlo (10) umožňuje osvětlení mís-
ta šroubování, resp. vrtání při nepříznivých
světelných poměrech. LED světlo (10) svítí auto-
maticky, jakmile je stisknut za-/vypínač (4).
6.9 Výměna nástroje (obr. 6)
Pozor! Při všech pracích (např. výměna nást-
roje; údržba; atd.) nastavte na akumulátorovém
šroubováku přepínač směru otáčení (3) do
středové polohy.
Akumulátorový šroubovák je vybaven
rychloupínacím sklíčidlem (9) s automatickou
aretací vřetena.
Otevřete sklíčidlo (9). Otvor sklíčidla (a) musí
být dostatečně veliký, aby bylo možné nástroj
(vrták, resp. bit) upnout.
Zvolte vhodný nástroj. Zastrčte nástroj do ot-
voru sklíčidla (a) tak dalece, jak je to možné.
Sklíčidlo pevně utáhněte (9) a poté zkontroluj-
te pevné usazení nástroje.
6.10 Šroubování:
Používejte nejlépe samostředicí šrouby (např.
torx, křížová drážka), které zajišťují bezpečnou
práci. Dbejte na to, aby použitý hrot (bit) a šroub
souhlasily tvarem a velikostí. Proveďte nastavení
točivého momentu, jak je uvedeno v návodu, od-
povídajíc velikosti šroubu.
7. Čištění, údržba a objednání
náhradních dílů
Nebezpečí!
Před všemi čisticími pracemi vytáhněte síťovou
zástrčku.
7.1 Čiště
Udržujte bezpečnostní zařízení, větrací otvory
a kryt motoru tak prosté prachu a nečistot, jak
jen to je možné. Otřete přístroj čistým hadrem
nebo ho profoukněte stlačeným vzduchem při
nízkém tlaku.
Doporučujeme přímo po každém použití
přístroj vyčistit.
Pravidelně přístroj čistěte vlhkým hadrem
a trochou mazlavého mýdla. Nepoužívejte
čisticí prostředky nebo rozpouštědla; tyto
by mohly narušit plastové díly přístroje.
Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala
voda. Vniknutí vody do elektrického přístroje
zvyšuje riziko úderu elektrickým proudem.
7.2 Údržba
Uvnitř přístroje se nevyskytují žádné další díly
vyžadující údržbu.
7.3 Objednávání náhradních dílů a
příslušenství:
Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést
následující údaje:
Typ přístroje
Číslo artiklu přístroje
Identifikaččíslo přístroje
Číslo požadovaného náhradního dílu
Aktuální ceny a informace naleznete na
www.isc-gmbh.info
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 79Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 79 05.09.2016 14:13:2005.09.2016 14:13:20
CZ
- 80 -
Tip: Pro dobré pracovní
výsledky doporučujeme
používat vysoce kvalitní
příslušenství značky
! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
8. Likvidace a recyklace
Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno
poškození při přepravě. Toto balení je surovina a
tím znovu použitelné nebo může být dáno zpět do
cirkulace surovin. Přístroj a jeho příslušenství jsou
vyrobeny z rozdílných materiálů, jako např. kov
a plasty. Defektní přístroje nepatří do domovního
odpadu. K odborné likvidaci by měl být přístroj
odevzdán na příslušném sběrném místě. Pokud
žádné takové sběrné místo neznáte, měli byste se
informovat na místním zastupitelství.
9. Skladování
Skladujte přístroj a jeho příslušenství na tmavém,
suchém a nezamrzajícím místě a mimo dosah
dětí. Optimální teplota skladování leží mezi 5 a 30
˚C. Uložte elektrický přístroj v originálním balení.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 80Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 80 05.09.2016 14:13:2005.09.2016 14:13:20
CZ
- 81 -
Jen pro země EU
Elektrické nářadí a přístroje neodhazujte do domovního odpadu!
Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a
při prosazování národního práva musí být spotřebované elektrické nářadí sbíráno samostatně a musí
být dopraveno do odpovídajícího ekologického recyklačního závodu.
Alternativa recyklace k výzvě na zpětné odeslání výrobku:
Vlastník elektrického přístroje je povinen alternativně namísto zpětného odeslání zařízení spolupůsobit
při jeho správném zužitkování v případě, že se vzdá jeho vlastnictví. Starý přístroj lze v takovém případě
odevzdat také ve sběrně, která provede odstranění ve smyslu národního zákona o recyklaci a odpa-
dech. Tyto předpisy se nevztahují na díly příslušenství a pomocné prostředky bez elektrických součástí
přidané ke starým přístrojům.
Patisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních listin, také ve výtažcích, je přípustný pouze s
výslovným souhlasem rmy iSC GmbH.
Technické změny vyhrazeny
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 81Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 81 05.09.2016 14:13:2005.09.2016 14:13:20
CZ
- 82 -
Servisní informace
Ve všech zemích uvedených v záručním listu máme kompetentní servisní partnery, jejichž kontaktní
údaje naleznete v záručním listu. Jsou Vám k dispozici pro všechny servisní požadavky jako opravy, ob-
jednávání náhradních a rychle opotřebitelných dílů nebo nákup spotřebních materiálů.
Je třeba dbát na to, že u tohoto přístroje podléhají následující díly opotřebení přiměřenému použití nebo
přirozenému opotřebení, resp. jsou potřebné jako spotřební materiál.
Kategorie Příklad
Rychle opotřebitelné díly* Sklíčidlo, Akumulátor
Spotřební materiál/spotřební díly* Šroubovací bity/vrtáky
Chybějící díly
* není nutně obsaženo v rozsahu dodávky!
V případě nedostatků nebo chyb Vás žádame, abyste příslušnou chybu nahlásili na internetové stránce
www.isc-gmbh.info. Dbejte prosím na přesný popis chyby a odpovězte přitom v každém případě na nás-
ledující otázky:
Fungoval přístroj předtím nebo byl od začátku defektní?
Všimli jste si něčeho před vyskytnutím poruchy (příznak před poruchou)?
Jakou chybnou funkci přístroj podle Vašeho názoru vykazuje (hlavní příznak)?
Popište tuto chybnou funkci.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 82Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 82 05.09.2016 14:13:2105.09.2016 14:13:21
CZ
- 83 -
Záruční list
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, je
nám to velice líto a prosíme Vás, abyste se obrátili na naši servisní službu na adrese uvedené na tomto
záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na uvedeném servisním telefonním čísle.
Pro uplatňování požadavků poskytnutí záruky platí následující:
1. Tyto záruční podmínky jsou určeny výlučně pro spotřebitele, tzn. fyzické osoby, které tento výrobek
nebudou používat ani v rámci své profesní, ani jiné výdělečně činné aktivity. Tyto záruční podmínky
upravují dodatečné záruky, které níže uvedený výrobce poskytuje kupujícím nových přístrojů navíc
k zákonné záruce. Vaše zákonem stanovené nároky na záruku zůstanou touto zárukou nedotčeny.
Naše záruka je pro Vás bezplatná.
2. Záruka se vztahuje výhradně na nedostatky na vámi zakoupeném novém přístroji níže uvedeného
výrobce, které jsou způsobené chybou materiálu nebo výrobní chybou, a podle našeho uvážení je
omezena na odstranění těchto nedostatků na přístroji nebo výměnu přístroje.
Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro
živnostenské, řemeslnické nebo odborné použití. Záruční smlouva se proto nenaplní, pokud byl
přístroj během záruční doby používán v živnostenských, řemeslnických nebo průmyslových pod-
nicích nebo byl vystaven srovnatelnému zatížení.
3. Z naší záruky jsou vyloučeny:
- Škody na přístroji, které vznikly nedodržením montážního návodu nebo na základě neoborné
instalace, nedodržením návodu k použití (jako např. připojení na chybné síťové napětí nebo druh
el. proudu), nebo nedodržením pokynů k údržbě a bezpečnostních pokynů, vystavením přístroje
nepřirozeným povětrnostním podmínkám nebo nedostatečnou péčí a údržbou.
- Škody na přístroji, které vznikly neoprávněným nebo nesprávným použitím (jako např. přetížení
přístroje nebo použití neschválených přídavných nástrojů nebo příslušenství), vniknutím cizích těles
do přístroje (jako např. písek, kameny nebo prach, škody při přepravě), používáním násilí nebo cizím
působením (jako např. škody způsobené pádem).
- Škody na přístroji nebo na dílech přístroje, které jsou způsobeny běžným opotřebením
přiměřeného použití nebo jiným přirozeným opotřebením.
4. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná datem koupě přístroje. Požadavky poskytnutí záruky musí
být uplatňovány před uplynutím záruční doby během dvou týdnů poté, co byla vada zjištěna.
Uplatňování požadavků poskytnutí záruky po uplynutí záruční doby je vyloučeno. Oprava nebo
výměna přístroje nevede ani k prodloužení záruční doby, ani nedojde tímto výkonem k zahájení no
záruční doby pro tento přístroj nebo pro jakékoli zabudované náhradní díly. To platí také při využití
místního servisu.
5. Pro uplatňování požadavků na poskytnutí záruky nahlaste prosím váš defektní přístroj na: www.
isc-gmbh.info. Mějte připravenu nákupní účtenku nebo jiné doklady o vašem nákupu. Přístroje, které
jsou zaslány bez odpovídajících dokladů a bez typového štítku, jsou ze záručního plnění vyloučeny
z důvodu nedostatečné možnosti jednoznačného přiřazení. Pokud je defekt přístroje zahrnut v naší
záruce, obdržíte obratem zpátky opravený nebo nový přístroj.
Samozřejmě Vám rádi odstraníme nedostatky na přístroji na Vaše náklady, pokud tyto nedostatky nej-
sou nebo už nejsou zahrnuty v rozsahu záruky. V takovém případě nám prosím zašlete přístroj na naší
servisní adresu.
V případě rychle opotřebitelných dílů, spotřebních dílů a chybějících dílů poukazujeme na omezení této
záruky podle servisních informací uvedených v tomto návodu k obsluze.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 83Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 83 05.09.2016 14:13:2105.09.2016 14:13:21
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

Einhell Classic Akku-Bohrschrauber TC-CD 18-2 Li Uživatelský manuál

Kategorie
Akumulátorové kombinované vrtačky
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro