Geemarc AMPLICALL 1 Uživatelská příručka

Typ
Uživatelská příručka
šimněte si prosím: Záruka se vztahuje pouze na EU.
ZÁRUKA
Od okamžiku zakoupení Geemarc produktu, poskytuje společnost
Geemarc záruku po dobu dvou let.
Během této doby jsou všechny opravy nebo výměny (podle našeho uvážení)
zdarma. Pokud narazíte na problém, kontaktujte naší asistenční linku nebo
navštivte webové stránky na www.geemarc.com. Záruka se nevztahuje na
nehody, nedbalost nebo rozbití jakékoli části.
Výrobek nesmí být upravován nebo rozebírán jinou osobou než oprávněným
zástupcem Geemarc
Záruka Geemarc nijak neomezuje vaše zákonná práva.
DŮLEŽITÉ: DOKLAD O KOUPI JE SOUČÁSTÍ ZÁRUKY A MUSÍ BÝT
UCHOVÁN A PŘEDLOŽEN V PŘÍPADĚ UPLATŇOVÁNÍ ZÁRUKY.
A Prohlášení: Společnost Geemarc tímto prohlašuje, že výrobek splňuje
základní požadavky a další ustanovení směrnice o rádiových zařízeních a
telekomunikačních koncových zařízeních č. 2014/53/UE.
Kopii prohlášení o shodě se základními požadavky 2014/53/UE
lze nalézt na www.geemarc.com
SMĚRNICE O RECYKLACI
Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) byla
zavedena s cílem, aby byly výrobky na konci své životnosti recyklovány
nejlepším možným způsobem.
Po skončení životnost tento výrobek nevyhazujte do domovního odpadu.
Použijte jeden z následujících způsobů likvidace:
- Odložte výrobek na vhodném místě v souladu s OEEZ.
- Nebo vraťte starý výrobek prodejci. Pokud budete kupovat nový je povinný
jej přijmout.
Při dodržení těchto pokynů přispějete k ochraně lidského zdraví a životního
prostředí.
Potřebujete-li technickou podporu, navštivte naše webové stránky na adrese
www.geemarc.com
Nebo kontaktujte Geemarc France:
Parc de l’Etoile,
2 rue Galilée,
59791 Grande-Synthe Cedex
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26

Geemarc AMPLICALL 1 Uživatelská příručka

Typ
Uživatelská příručka