LG MS2535GIB Uživatelský manuál

Značka
LG
Modelka
MS2535GIB
Typ
Uživatelský manuál
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
MIKROVLNNÁ TROUBA
ed spuštěním spotřebiče si pečlivě projděte tuto příručku
uživatele.
MS253 **** MS23****
(volitelné, zkontrolujte prosím specifikaci modelu)
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
ČEŠTINA


Mikrovlny jsou forma energie podobné rádiovým,
televizním vlnám a běžnému dennímu světlu.
Běžně se mikrovlny šíří směrem ven, když putují
atmosférou a mizí bez účinku.
Tato trouba má však magnetron, který je určen
pro využití energie v mikrovlnách. Elektřina
dodávaná do magnetronové trubice se používá k
vytvoření mikrovlnné energie.
Tyto mikrovlny vstupují do prostoru pro vaření
přes otvory uvnitř trouby. Uvnitř trouby je umístěn
tác. Mikrovlny nemohou procházet kovovými
stěnami trouby, ale mohou proniknout skrz
materiály jako je sklo, porcelán a papír, materiály,
z nichž jsou vyrobeny varné nádoby pro mikrovln-
né trouby.
Mikrovlny nevyhřívají nádobí, ačkoli varné nádoby
se nakonec zahřívají pomocí tepla generovaného
potravinami.


-

-






3 DŮLEŽITÉBEZPEČNOSTNÍ
POKYNY
8 PŘEDPOUŽITÍM
8 Vybalení a instalace
10 Ovládací panel
10 Zobrazit piktogramy
11 Nastavení hodin
11 Rychlý start
11 Více/Méně
11 Úspora energie
12 ZPŮSOBPOUŽITÍ
12 Časované vaření (Ruční vaření)
12 Úrovně výkonu mikrovlnné trouby
13 Dětská pojistka
13 Ohřev
14 Oblíbená nabídka
14 Změkčení
15 Rozpuštění
15 Jogurt
15 Udržet teplé
16 Měnič rozmrazování
16 Pokyny k nabídce měniče rozmrazování
17 NÁDOBÍVHODNÉPRO
POUŽÍVÁNÍVMIKROVLNNÉ
TROUBĚ
18 CHARAKTERISTIKYJÍDLAA
MIKROVLNNÉVAŘENÍ
20 ČIŠTĚNÍTROUBY
20 POUŽÍVÁNÍFUNKCE
INTELIGENTNÍDIAGNOSTIKY
SMARTDIAGNOSIS™
21 ODSTRAŇOVÁNÍZÁVAD
22 TECHNICKÉÚDAJE

ČEŠTINA

-

Před použitím trouby si přečtěte a dodržujte všechny pokyny, abyste předešli nebezpečí požáru, úrazu
elektrickým proudem, zranění nebo poškození při používání trouby. Tato příručka nezahrnuje všechny
možné okolnosti, které mohou nastat.
S problémy, kterým nerozumíte, se vždy obraťte na svého zástupce nebo výrobce.

Toto je bezpečnostní výstražný symbol. Tento symbol vás upozorňuje na potenciální nebezpečí, která mo-
hou vás a ostatní zabít nebo vám ublížit. Všechna bezpečnostní hlášení se budou řídit symbolem bezpeč-
nostní výstrahy a buď budou označena slovem „VAROVÁNÍ“ nebo „UPOZORNĚNÍ“. Tato slova znamenají:

Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečí nebo na nebezpečné postupy, které by mohly způsobit
vážná tělesná poranění nebo smrt.

Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečí nebo na nebezpečné postupy, které by mohly způsobit
tělesná poranění nebo škodu na majetku.

1. -


-


Narozdíl od ostatních spotřebičů je mikrovlnná trouba zařízení s vysokým napětím a vysokým elek-
trickým proudem.
Nesprávné použití a oprava by mohla mít za následek škodlivé vystavení nadměrné mikrovlnné
energii nebo úraz elektrickým proudem.
2.


To může být příčinou vážného poškození bezpečnosti, jako je požár, popálenina nebo náhlá smrt
v důsledku úrazu elektrickým proudem.
3.
T


M
Nesprávné použití může způsobit poškození jako například požár, úraz elektrickým proudem nebo
popáleniny.
4.

Mohou se popálit.
5.
T-

M

Mohlo by vybouchnout.
6.

Nesprávné používání by mohlo mít za následek poškození vaší trouby a příslušenství nebo by mohlo
způsobit jiskření či požár.
7.

Mohou se poranit.
8.
J

9.
-

10.



Toto by mohlo mít za následek škodlivé vystavení nadměrné mikrovlnné energii.
11.
P

12.
S


13.

-

14.
S


15.
B-

16.



1. 

J
Toto by mohlo mít za následek škodlivé vystavení nadměrné mikrovlnné energii. (Bezpečnostní
zámky vypnou jakoukoli činnost vaření, jakmile jsou dvířka otevřena.)
2.


Toto by mohlo mít za následek škodlivé vystavení nadměrné mikrovlnné energii.
3.



ČEŠTINA
Převaření může způsobit, že jídlo začne hořet a následně dojde ke zničení vaší trouby.
4.
P
Se vyhněte použití nádob s rovnými stranami a úzkými hrdly.
epřehřívejte.
Míchejte kapalinu předtím, než ji v nádobě umístíte do trouby a poté znovu zhruba v polovině času
ohřívání.
Po ohřevu ji nechte chvilku stát v troubě; pečlivě ji promíchejte a protřepejte a zkontrolujte její teplo-
tu před konzumací, abyste předešli popáleninám (zejména u obsahu dětských lahví a sklenic s jídlem
pro kojence).
Buďte při manipulaci s nádobou opatrní. Mikrovlnný ohřev nápojů může mít za následek zpožděný eruptivní
var, proto je třeba věnovat pozornost při manipulaci s nádobou.
5. V
Může to mít za následek poškození trouby a špatné výsledky vaření.
6.
-

V

Nesprávné používání by mohlo mít za následek poškození vaší trouby.
7.




Nesprávné používání může způsobit výbuch nebo požár.
8.


VP

-

Mohou obsah přehřát a spálit. Kovové předměty se mohou v troubě zakřivit, což může způsobit
vážné poškození.
9.

Mohou obsahovat nečistoty, které mohou způsobit vznik jisker a/nebo požáru, pokud jsou používá-
ny při vaření.
10.
T

Nesprávné používání by mohlo mít za následek poškození vaší trouby.
11.
-

Nesprávné používání by mohlo mít za následek tělesné poranění a poškození trouby.
12.
P-

Mohlo by vybouchnout.
13.
V



Uvnitř vajíčka se vytvoří tlak, který způsobí, že praskne.
14.

Toto by mohlo vést k náhlému přehřátí horké kapaliny.
15.
P-

To může způsobit vážné poškození jako požár nebo úraz elektrickým proudem.
16.
P

Vaše jídlo se může kvůli možnému poškození nádoby rozlít, což také může způsobit požár.
17.
T
-

Jsou-li horká, je zde riziko popálení, pokud si nevezmete silné kulinářské rukavice.
18.
T
Nedodržení údržby trouby v čistém stavu by mohlo vést k poškození povrchu, což by mohlo nepří-
jemně postihnout životnost spotřebiče a pravděpodobně vést k ohrožující situaci.
19.
P
Snevhodnou teplotní sondou nemůžete zaručit, že bude teplota přesná.
Tento model není vybaven teplotní sondou.
20.
T
Pracovní kuchyně v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích;
Farma;
Uklientů v hotelích, motelích a ostatních ubytovacích zařízeních;
Prostředí typu Bed and Breakfast.
21.
T
-




22.
TS


23.
S-

24.
-

P




Přepečení by mohlo způsobit, že kukuřice začne hořet.
25.
T


ČEŠTINA
 - 
 - 
 - 
V





 a -
 
P

Nesprávné použití může způsobit vážné poškození elektrickým proudem.
26. P
27.
T
Nesprávné používání by mohlo mít za následek poškození vaší trouby.
28.
T
Tato mikrovlnná trouba je určena k tomu, aby byla používána jako volně stojící.
29.
P

Používání nesprávné zástrčky nebo spínače může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
30.

31.

32.


33.



34.
V
35.

36.
P


37.
V

38.
-





Dodržováním základních kroků na těchto dvou stránkách budete moci rychle zkontrolovat správnou funkci
trouby. Věnujte prosím zvláštní pozornost pokynům ohledně umístění své trouby. Při rozbalení trouby se
ujistěte, zda jste odstranili veškeré příslušenství a obalové materiály. Zkontrolujte, zda během přepravy
nebyla vaše trouba poškozena.
1
Rozbalte troubu a položte ji na rovnou plochu.
Skleněný otočný talíř
Otočný otočná pod-
pěra
Hřídel na otáčení
podnosu

Neodstraňujte dutinový slídový plát (stříbrný plát) uvnitř trouby.
Slídový plát zde slouží k ochraně součástí mikrovln před rozstřikem potravin.
2 Umístěte troubu do požadované úrovně do výšky vyšší než
85 cm a zároveň se ujistěte, zda zbývá ještě alespoň 20 cm
prostoru nad ní a 20 cm prostoru za ní, vpravo a vlevo, abyste
zajistili dostatečnou ventilaci. Přední část trouby by měla být
nejméně 8 cm vzdálená od okraje, abyste předešli převrhnutí.
Výstup odsávání je umístěn na spodní nebo postranní části tro-
uby. Zablokování odsávání může způsobit poškození trouby.
Pokud budete používat mikrovlnou troubu v uzavřeném prosto-
ru nebo příborníku, průtok vzduchu pro chlazení produktu by
mohl být horší. To může mít za následek nižší výkon a sníženou
životnost.
Je-li to možné, používejte prosím mikrovlnnou troubu v podmín-
kách otevřeného prostoru.

Tato trouba by neměla být používána pro účely komerčního cateringu.
3 Zapojte svou troubu do standardní domácí zásuvky. Ujistěte se, že je vaše trouba jediným spotřebičem
připojeným do zásuvky. 

*Neodstraňujte
slídový plát
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
SLÍDOVÝ plát

ČEŠTINA
4 Otevřete dvířka trouby zatáhnutím za rukojeť u dveří.
Vložte otočnou podpěru do trouby a nahoru umístěte skleněný
otočný talíř.
5 Naplňte nádobu pro mikrovlny 300 ml (1/2 pinty) vody.
Umístěte ji na skleněný otočný talíř a zavřete dvířka trouby.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, jaký typ nádoby je
třeba použít, prostudujte si kapitolu Nádobí vhodné pro po-
užívání v mikrovlnné troubě.
6 Stiskněte tlačítko  a  a nastavte
čas vaření 30 sekund.
7  odpočítá ze 30 sekund.
Když dosáhne hodnoty 0, ozve se PÍPÁNÍ. Otevřete dvířka trouby a
zkontrolujte teplotu vody.
Pokud vaše trouba funguje, voda by měla být teplá.


8 Obsah kojeneckých lahví a sklenic s dětským jídlem by měl být před konzumací promíchán nebo
protřepán a teplota zkontrolována, abyste předešli popálení.
9 Rozpoznávání tlačítek může být zpomaleno za následujících
okolností:
Je stlačena pouze vnější část tlačítka.
Tlačítko je stlačeno pomocí nehtu nebo špičkou prstu.

Nepoužívejte gumové nebo jednorázové rukavice.
Při otírání dotykového ovládacího panelu mokrým hadříkem odstraňte po skončení vlhkost z dotyko-
vého ovládacího panelu.
10 Nastavení doby vaření by mělo být kratší než u běžné mikrovlnné trouby (700 W, 800 W) vzhledem
k poměrně vysokému výstupnímu výkonu produktu. Nadměrné ohřívání výrobku může způsobit
tvorbu vlhkosti na dveřích.
 

1
5
3
7
2
6
4
8

1

Zobacz strona 12Časované vaření”
2

Zobacz strona 16 „Měnič rozmrazování”
3

Zobacz strona 15 „Jogurt”
Zobacz strona 15Udržet teplé”
4

Měnič Vaření vám umožní uvařit většinu vašeho
oblíbeného jídla výběrem typu potravin a hmot-
nosti pokrmu.
Zobacz strona 13Ohřev”
Zobacz strona 14Oblíbená nabídka”
Zobacz strona 14 „Změkčení”
Zobacz strona 15 „Rozpuštění”
5

Zvolte nabídku vaření.
Nastavte dobu vaření a hmotnost.
Během vaření s funkcí automatického a ručního
nastavení můžete kdykoli zvýšit nebo snížit
dobu vaření stisknutím tlačítka (kromě režimu
rozmrazování).
6

Zastavte troubu a vymažte všechny položky
kromě času dne.
7

Chcete-li spustit vaření, které jste si vybrali,
stiskněte jedenkrát tlačítko.
Funkce rychlý start vám umožní nastavit
30 sekundové intervaly VYSOKO výkonného
vaření pomocí stisknutí tlačítka SPUSTIT/ZADAT.
8

Při instruktáži personálu servisního centra
podržte mikrofon telefonu až u této ikony. To vám
pomůže diagnostikovat problémy s mikrovlnnou
troubou během volání na servisní linku.


Při používání mikrovln se zobrazí ikona na
displeji.
Jakmile můžete nastavit možnost Začátek
vaření, zobrazí se ikona na displeji.
Při spuštění funkce Měnič Vaření se zobrazí
ikona na displeji.
Pokud můžete nastavit možnost Výstupní
výkon, zobrazí se ikona na displeji.
Při spuštění funkce Měnič Rozmrazování se
zobrazí ikona na displeji.
Jakmile můžete nastavit možnost Hmotnost,
zobrazí se ikona na displeji.
Pokud můžete nastavit možnost Více/Méně,
zobrazí se ikona na displeji.

ČEŠTINA

Když je trouba poprvé připojena nebo když je po
přerušení napájení obnoveno napájení, čísla na
displeji se resetují na ‚12H‘.

1. Stiskněte 
 a potvrďte
displej s hodinami
nastavenými na 12H.
(Můžete stisknout +
a zvolit 24H režim)
2. Mačkejte + dokud
displej neukáže číslo
‚11:‘.
3. Stiskněte tlačítko
.
4. Mačkejte + dokud
displej neukáže číslo
‚11:11‘.
5. Stiskněte tlačítko
.

Chcete-li znovu nastavit hodiny nebo změnit
možnosti, musíte odpojit a znovu připojit napáje-
cí kabel.
Pokud nechcete používat režim hodin, stiskněte
po připojení své trouby tlačítko STOP/VYMAZAT.

Funkce RYCHLÝ START vám umožní nastavit
30 sekundové intervaly VYSOKO výkonného vaření
pomocí stisknutí tlačítka SPUSTIT/ZADAT.

1. Stiskněte tlačítko
.
2. Zvolte 2 minuty vaření
na vysoký výkon.
Stiskněte tlačítko čtyřikrát. Tro-
uba bude spuštěna předtím než dokončíte čtvrté
stisknutí.
Během vaření s funkcí RYCHLÉHO STARTU
můžete prodlužovat čas vaření až na 99 minut
a 59 sekund opakovaným stisknutím tlačítka
.

Pomocí tlačítek nebo lze nastavit program
NAČASOVANÉ VAŘENÍ, pomocí něhož lze vařit jídlo
kratší nebo delší dobu. Stisknutí tlačítka
zvýší
čas vaření o 10 sekund pokaždé, když ho stisknete.
Stisknutí tlačítka
sníží čas vaření o 10 sekund
pokaždé, když ho stisknete. Maximální možná
doba je 99 minut a 59 sekund.



1. Stiskněte tlačítko
.
2. Mačkejte tlačítko -
, dokud
se na displeji neukáže
číslo ‚1‘.
3. Mačkejte +, dokud
displej neukáže ‚1–3‘.
4. Stiskněte tlačítko
.
5. Stiskněte nebo
Zbývající čas se zvýší
nebo sníží o 10 sekund.

Prostředky pro úsporu energie uspoří energii
vypnutím displeje. Tato funkce je v provozu pouze
tehdy, je-li mikrovlnná trouba v pohotovostním
režimu a displej bude vypnut.

Při používání režimu hodin zůstane displej zapnutý.
 



Tato funkce vám umožňuje vařit jídlo v požado-
vaném čase. Je k dispozici 5 stupňů výkonu. Níže
uvedený příklad ukazuje, jak nastavit výkon 800 W
na požadovaný čas.


1. Stiskněte tlačítko
.
2. Mačkejte tlačítko
, dokud displej
neukáže hodnotu
‚800 W‘.
(Poprvé se na displeji
zobrazí 1000 W. To
znamená, že trouba je
nastavena na hodno-
tu HI, pokud nebude
vybráno jiné nasta-
vení výkonu.)
3. Zadejte 5 minut
30 sekund stisknutím
+ dokud displej ne-
ukáže hodnotu ‚5:30 ‘.
4. Stiskněte tlačítko
.
Jakmile bude vaření hotové, ozve se pípnutí.
V okně displeje bude zobrazeno slovo .
Slovo ‚Konec‘ zůstane na displeji a každou minutu
se ozve pípnutí, dokud se dvířka neotevřou nebo
dokud nestisknete jakékoli tlačítko.

Pokud nevyberete úroveň výkonu, trouba bude
pracovat při stupni výkonu VYSOKÝ. Chcete-li
nastavit vaření na VYSOKÝ VÝKON, přeskočte
krok 2 výše.


Vaše mikrovlnná trouba je vybavena pěti úrovněmi
výkonu, které vám poskytnou maximální flexibilitu
a kontrolu nad vařením. Přiložená tabulka vám
poskytne představu o tom, které potraviny jsou
připravovány při každé z různých úrovní výkonu.
Přiložený graf zobrazuje nastavení úrovní výkonu
pro vaši troubu.




Vysoká
1000 W
Vařící voda.
Hnědnutí mletého hovězího masa.
Výroba sladkosti.
Vaření kousků drůbeže, ryby a zelenina.
Vaření jemných plátků masa.
800 W
Ohřev rýže, těstovin a zeleniny.
Rychlý ohřev připravovaných potravin.
Ohřev sendvičů.
600 W
Vaření vaječných, mléčných a pokrmů
obsahujících sýr.
Pečení koláčů a chleba.
Rozpouštění čokolády.
Pečení telecího.
Pečení celé ryby.
Vaření pudinku a krémového pudinku.
400 W
Rozmrazování masa, drůbeže a
mořských plodů.
Vaření silnějších plátků masa.
Pečení vepřových kotlet a pečeně.
200 W
Jemné ohřátí ovoce.
Změkčení másla.
Udržování kastrolů a hlavních chodů
teplých.
Měkčení másla a krémového sýra.

ČEŠTINA

Tento prvek je jedinečným bezpečnostním prvkem,
který zabraňuje nechtěnému spuštění trouby.
Jakmile je nastavena funkce DĚTSKÁ POJISTKA,
nelze provést žádné vaření.

1. Stiskněte tlačítko
.
2. Stiskněte a podržte
tlačítko-
 dokud se
na displeji neobjeví
slovo ‚Loc’ a neozve se
pípnutí.
Je-li již nastaven denní čas, na displeji se po
1 sekundě zobrazí denní čas.
Pokud již byla nastavena DĚTSKÁ POJISTKA a vy
jste se dotkli dalšího tlačítka, objeví se na displeji
slovo Loc. DĚTSKOU POJISTKU můžete zrušit podle
postupu níže.

Stiskněte a podržte
tlačítko
dokud z displeje nezmizí
slovo ‚Loc’.
Poté, co byla DĚTSKÁ POJISTKA vypnuta, bude
fungovat trouba normálně.

Nabídka vaší trouby byla předprogramována na
automatické ohřívání pokrmů. Řekněte troubě,
co chcete a kolik máte položek. Poté nechte svou
mikrovlnnou troubu, aby vám ohřála váš výběr.

1. Stiskněte tlačítko
.
2. Mačkejte tlačítko -
, dokud
se na displeji neukáže
číslo ‚1‘.
3. Mačkejte + dokud
displej neukáže ‚1-7‘.
4. Stiskněte tlačítko
.
5. Mačkejte + dokud
displej neukáže hod-
notu ‚0.2 kg‘.
6. Stiskněte tlačítko
.
 

Trouba používá nízký výkon ke změkčení potravin
(máslo, smetanový sýr a zmrzlina) Viz následující
tabulka.

1. Stiskněte tlačítko
.
2. Mačkejte tlačítko -
, dokud
se na displeji neukáže
číslo ‚3‘.
3. Mačkejte + dokud
displej neukáže ‚3-2‘.
4. Stiskněte tlačítko
.
5. Mačkejte + dokud
displej neukáže hod-
notu ‚0.2 kg‘.
6. Stiskněte tlačítko
.

Nabídka vaší trouby byla předprogramována tak,
aby automaticky vařila jídlo. Řekněte troubě, co
chcete a kolik máte položek. Poté nechte svou
mikrovlnnou troubu, aby vám uvařila váš výběr.

1. Stiskněte tlačítko
.
2. Mačkejte tlačítko -
, dokud
se na displeji neukáže
číslo ‚2‘.
3. Mačkejte +, dokud
displej neukáže ‚2-2‘.
4. Stiskněte tlačítko
.
5. Mačkejte +, dokud
displej neukáže ‚0.4 kg‘.
6. Stiskněte tlačítko
.

ČEŠTINA

Trouba používá nízký výkon pro funkci rozpouštění
potravin (máslo, sýr a čokoláda). Viz následující
tabulka.

1. Stiskněte tlačítko
.
2. Mačkejte tlačítko
,
dokud se na displeji
neukáže číslo ‚4‘.
3. Mačkejte + dokud
displej neukáže ‚4-3‘.
4. Stiskněte tlačítko
.
5. Mačkejte + dokud
displej neukáže hod-
notu ‚0.2 kg‘.
6. Stiskněte tlačítko
.

Tato funkce umožňuje vaření jogurtu stisknutím
tlačítka JOGURT / UDRŽET V TEPLE.

1. Stiskněte tlačítko
.
2. Mačkejte tlačítko

, dokud se na
displeji neukáže číslo ‚1‘.
3. Stiskněte tlačítko
. na
displeji se ukáže nápis
‘5h00’.

Funkce Udržet teplé udrží horké, vařené jídlo
při teplotě k servírování. Vždy začněte s horkým
jídlem. Používejte nádobí vhodné pro používání v
mikrovlnné troubě.


1. Stiskněte tlačítko
.
2. Mačkejte tlačítko

, dokud se na
displeji neukáže číslo
‚2‘.
3. Stiskněte tlačítko
. na
displeji se ukáže nápis
‘1h30’.

Křupavé potraviny (pečivo, koláče, pirohy atd.) by
měly být během funkce Udržet teplé odkryté.
Vlhké potraviny by měly být překryty plastikovou
fólií nebo víčkem odolným proti mikrovlnám.
Množství jídla připraveného pomocí funkce
Udržet teplé je vhodné pro 1-3 porce.
 

V troubě jsou přednastaveny čtyři sekvence
rozmrazování. Funkce Měnič rozmrazování vám
poskytuje nejlepší metodu rozmrazování pro
zmražená jídla. Průvodce vaření vám ukáže, jaká
rozmrazovací sekvence je doporučená pro potravi-
ny, které rozmrazujete.
Pro větší pohodlí obsahuje Měnič rozmrazování
zabudovaný signalizační mechanizmus, který vám
připomíná, abyste zkontrolovali, otočili, oddělili
nebo přeuspořádali potravinu tak, abyste dosáhli
těch nejlepších výsledků rozmrazování. K dispozici
jsou čtyři různé stupně rozmrazování.


1. Stiskněte tlačítko
.
2. Mačkejte tlačítko -
,
dokud se na displeji
neukáže nápis ‚dEF1‘.
3. Mačkejte + dokud
displej neukáže hod-
notu ‚1.2 kg‘.
4. Stiskněte tlačítko
.

Když zmáčknete tlačítko  displej se
změní v odečítač času rozmrazování.
Trouba zapípá během cyklu ROZMRAZOVÁNÍ
jednou.
Při zapípání otevřete dvířka a vyjměte všechny
porce, které byly rozmrazeny a otočte je.
Vraťte zmrazené porce do trouby a stiskněte tlačít-
ko  a obnovte tak cyklus rozmra-
zování.
Odstraňte ryby, měkkýše, maso a drůbež
z původního obalového papíru nebo plastového
obalu. V opačném případě obal udržuje páru
a šťávu blízko jídla, což může způsobit vaření
vnějšího povrchu potravin.
Umístěte potraviny do mělké nádoby nebo na
mikrovlnný pečicí nosič, abyste zachytili kapky.
Potraviny by měly být po vyjmutí z trouby
uprostřed stále trochu ledové.
Doba rozmrazování se liší podle toho, jak pevně
je zmražená potravina.
Tvar balení ovlivňuje, jak rychle dojde k roz-
mrazení potravin. Balení s mělkým objemem se
rozmrazí rychleji než hluboký blok.
Jídlo může být rozmrazeno více či méně v závislosti
na tvaru jídla.
-

 




Hovězí maso, Kulatý steak, Kostičky
na dušení, Hovězí steak, Hovězí
pečeně, Žebra na pečení, Pečená
kýta, Přední steak, Masová placka
do hamburgeru

Kotlety, rolovaná pečeně

Kotlety, hot dogy, žebírka, žebírka
v country stylu.
Rolovaná pečeně, klobása

Kotletky (0,5 kg, tloušťka 20 mm)
Při zapípání obraťte jídlo.
Po rozmrazení nechte
5 – 15 minut odstát.




Celá, naporcovaná, prsa (bez kostí)

Celé

Prsa
Při zapípání obraťte jídlo.
Po rozmrazení nechte
30 – 60 minut odstát.




Filety, celé steaky

Krabí maso, humří ocasy, krevety,
hřebenatky; při zapípání otočte
jídlo.
Po rozmrazení nechte
5 – 10 minut odstát.



Krájený chléb, bulky, bageta, atd.
Oddělte krajíce a umístěte je mezi
papírovou utěrku nebo na plochý
talíř.
Při zapípání obraťte jídlo.
Po rozmrazení nechte
1 – 2 minut odstát.

ČEŠTINA



Mikrovlny nemohou proniknout kovem. Odskočí od kovového předmětu v troubě a způsobí vznik oblouku,
alarmující jev, který připomíná blesk. Většina tepelně odolného nekovového nádobí na vaření je bezpečná
pro použití v troubě. Některé nádobí však mohou obsahovat materiály, které je činí nevyhovujícími pro po-
užití jako mikrovlnné nádobí. Pokud máte nějaké pochybnosti o konkrétním nádobí, existuje jednoduchý
způsob, jak zjistit, zda jej lze použít pro funkci mikrovln.
Umístěte při použití funkce mikrovln příslušné nádobí vedle skleněné misky naplněné vodou. Spusťte
mikrovlnné vaření na výkon VYSOKÝ po dobu 1 minuty. Pokud se voda ohřívá, ale nádoba zůstává chlad-
ná na dotek, nádoba je pro vaření pomocí mikrovln. Nicméně pokud voda nezmění teplotu, ale nádoba
se zahřívá, mikrovlny jsou absorbovány nádobou a ta proto není vhodná pro použití funkce mikrovln.
Pravděpodobně máte nyní v kuchyni spoustu věcí, které lze použít pro vaření pomocí mikrovln jako varné
zařízení. Jednoduše si pročtěte následující seznam.

Mnoho druhů jídelního náčiní je vhodných pro použití při vaření pomocí mikrovln. Máte-li pochybnosti,
projděte si literaturu od výrobce nebo proveďte test mikrovln. Nezahřívejte jídelní talíře, které mají jakýkoli
nátěr nebo dekoraci, jelikož způsobí tvorbu oblouku, pokud nátěr má obsah kovu.

Skleněné nádobí odolné proti žáru je vhodné k použití při vaření pomocí mikrovln. To by mělo zahrnovat
všechny značky nádobí z tvrzeného skla. Nepoužívejte nicméně jemné sklo, jako jsou skleněné pohárky
nebo sklenice na víno, protože by se při ohřívání jídla mohly rozbít.

Ty mohou být použity k umístění potravin, které mají být rychle ohřívány. Nicméně by neměly být používá-
ny k umístění potravin, které budou potřebovat značné množství času v troubě, protože horké potraviny
budou nakonec deformovat nebo tavit plastové nádoby.

Papírové talíře a nádoby jsou vhodné a bezpečné pro využití při použití funkce mikrovln za předpokladu, že
doba vaření je krátká a potraviny, které se mají vařit, mají nízký obsah tuku a vlhkosti. Papírové ručníky jsou
také velmi užitečné pro balení potravin a pro vykládání pečicích táců, ve kterých jsou pečeny mastné potra-
viny, jako je slanina. Obecně se vyvarujte barevných výrobků z papíru, protože barva může vytéct. Některé
recyklované papírové výrobky mohou obsahovat nečistoty, které by mohly při jejich použití v mikrovlnách.

Jsou-li vyrobeny speciálně pro vaření, jsou sáčky na vaření bezpečné pro vaření pomocí mikrovln. Avšak vy-
tvořte v sáčku štěrbinu, aby mohla uniknout pára. Nikdy nepoužívejte na vaření za použití funkce mikrovln
běžný plastový sáček, protože budou roztaveny a prasknou.

K dispozici jsou různé tvary a velikosti mikrovlnného nádobí. Z větší části můžete pravděpodobně použít
věci, které již máte po ruce, než investovat do nového kuchyňského vybavení.

Nádoby vyrobené z těchto materiálů jsou obvykle vhodné pro použití při využití mikrovlnné funkce, ale je
třeba je vyzkoušet.

Některé položky s vysokým obsahem olova nebo železa nejsou vhodné jako kuchyňské náčiní.
Je třeba zkontrolovat, zda jsou nádoby vhodné pro vaření pomocí mikrovln.
 


Při vaření vždy hlídejte své jídlo. Vaše mikrovlna je vybavena světlem, které se automaticky rozsvítí, když
je trouba v provozu, abyste viděli dovnitř a mohli kontrolovat, jak je na tom vaše jídlo. Pokyny uvedené v
receptech ohledně položení pokrmu výše, míchání pokrmu a podobně by měly být považovány za dopo-
ručené minimální kroky. Pokud to vypadá, že se jídlo vaří nerovnoměrně, jednoduše proveďte potřebné
úpravy, které považujete za vhodné k nápravě problému.

Dobu vaření ovlivňuje mnoho faktorů. Teplota složení použitých v receptu způsobuje velký rozdíl v době
vaření. Například pečení dortu vyrobeného z ledového másla, mléka a vajec bude trvat značně déle, než
pečení dortu se složením s pokojovou teplotou. Některé recepty, zejména ty na chléb, koláče a krémy
doporučují jídlo z trouby vyjmout ještě když není dostatečně propečené.
To není chyba. Když se jídlo nechá stát, obvykle zakryté, bude se dále vařit či péct mimo troubu, protože
teplo zachycené uvnitř vnějších částí jídla postupně docestuje směrem dovnitř. Pokud bude potravina
ponechána v troubě do té doby, dokud není zcela uvařená nebo propečená, vnější části budou přepečené
nebo dokonce spálené. Praxi v odhadu časů vaření a časů pro odležení mimo troubu pro různé potraviny
získáte časem.

Lehké, porézní potraviny, jako jsou koláče a chleby, se vaří rychleji než těžké, husté potraviny, jako jsou
pečeně a kastroly. Při mikrovlnném zpracování porézních potravin je třeba dbát na to, aby se vnější okraje
nestaly suchými a křehkými.

Horní část vysokých jídel zejména pečení se bude péct rychleji než spodní část.
Proto je dobré vysoké jídlo při pečení několikrát otáčet.

Vzhledem k tomu, že teplo vytvářené mikrovlnami způsobuje odpaření vlhkosti, by měly být relativně
suché potraviny, jako jsou pečené pečivo a nějaká zelenina, před vařením pokropeny vodou nebo zakryty
tak, aby se udržela vlhkost.

Kosti vedou teplo a tuk se vaří mnohem rychleji než maso. Při vaření kostnatých nebo mastných kusů
masa je nutno dbát na to, aby se zabránilo vzniku nerovnoměrně uvařeného nebo převařeného masa.

Množství mikrovln ve vaší troubě zůstává konstantní bez ohledu na to, kolik jídla se vaří. Proto platí, že čím
více jídla umístíte do trouby, tím delší bude doba vaření. Nezapomeňte zkrátit dobu vaření o minimálně
jednu třetinu, když snížíte množství v receptu na polovinu.

Mikrovlny pronikají jen asi do 2 cm vrstvy jídla, vnitřní část hustých potravin se vaří, protože teplo genero-
vané zvenčí putuje směrem dovnitř. Pouze vnější okraj jídla je vařený pomocí energie mikrovln; zbytek je
vařený vedením tepla. Nejhorší možný tvar pro vaření pomocí mikrovln je silný čtverec. Roh se spálí ještě
dlouho předtím než se vůbec ohřeje vnitřek. Při vaření pomocí mikrovln se nejúspěšněji připravují kulaté
tenké pokrmy a kruhovité pokrmy.

Kryt zachycuje teplo a páru, což způsobuje rychlejší vaření potravin. Použijte víko nebo přilnavou fólii pro
vaření pomocí mikrovln se sklopeným rohem, aby nedošlo k rozštěpení.

ČEŠTINA


Maso a drůbež, která je pečená patnáct minut nebo déle, lehce hnědne ve vlastním tuku. Potraviny, které
jsou vařené po kratší dobu, mohou být potřeny štětcem s omáčkou pro zhnědnutí, jako je worcestero-
vá omáčka, sójová omáčka nebo grilovací omáčka tak, abyste dosáhli chutně vyhlížející barvy. Vzhledem
k tomu, že se do jídla přidává poměrně malé množství hnědých omáček, původní chuť receptu se nezmění.

Je to volnější kryt než víko nebo přilnavá fólie, jídlo může lehce vyschnout. Ale jelikož se jedná o volnější
kryt než víko nebo přilnavá fólie, umožňuje jídlu lehce vyschnout.

Jednotlivé potraviny, jako jsou pečené brambory, malé koláče a předkrmy, se zahřívají rovnoměrněji,
pokud se umístí do trouby v rovnoměrném odstupu, nejlépe do kruhového vzoru. Nikdy nepokládejte
pokrmy jeden na druhý.

Míchání je jednou z nejdůležitějších ze všech technik u vaření pomocí mikrovln. U běžného vaření se
potraviny míchají za účelem smíchání. Jídla připravovaná pomocí mikrovln jsou však míchána proto, aby
došlo k rozšíření a přerozdělení tepla. Vždy míchejte směrem zvenčí do středu, protože vnější část jídla se
zahřívá jako první.

Velké vysoké pokrmy jako pečeně a celá kuřata by měla být obracena, aby byla vrchní a spodní část po-
krmu upečena rovnoměrně. Je také dobré obracet naporcované kuře a kotlety.

Vzhledem k tomu, že mikrovlny jsou přitahovány k vnější části potravin, má smysl umístit tlustší maso,
drůbeže a ryby na vnější okraj pečicího talíře. Tímto způsobem budou silnější části přijímat nejvíce mikro-
vlnné energie a jídlo se bude vařit rovnoměrně.

Přes rohy nebo okraje čtvercových nebo obdélníkových jídel mohou být umístěny proužky hliníkové fólie
(které blokují mikrovlny), abyste zabránili přepečení těchto částí. Nikdy nepoužívejte příliš mnoho fólie a
ujistěte se, zda je fólie připevněna k misce, neboť může způsobit vznik‚ oblouku‘ v troubě, zejména pokud
fólie prochází během otáčení příliš blízko ke stěnám trouby.

Silné nebo husté pokrmy mohou být zvednuty do výšky tak, aby mikrovlny mohly být absorbovány spodní
stranou a středem pokrmů.

Potraviny uzavřené ve skořápce, kůži nebo membráně pravděpodobně v troubě prasknou, pokud nebu-
dou před vařením propíchnuty. Mezi tyto potraviny patří vaječné žloutky a bílky, škeble a ústřice a celá
zelenina a ovoce.

Pokrmy se v troubě pečou tak rychle, že je nutné je často zkoušet. Některé potraviny budou ponechány
mikrovlnám až do úplného vaření, ale většina pokrmů, jako je maso a drůbež, je z trouby vyjímána ještě
když je mírně nehotová a je ponechána k dokončení své přípravy v době ustálení. Vnitřní teplota potravin
se během období ustálení zvýší na hodnotu mezi 3 °C (5 °F) a 8 °C (15 °F).

Potraviny mohou být často nechány ustálit na 3 až 10 minut po vyjmutí z trouby. Obvykle jsou pokrmy
během doby ustálení překryty, aby udržely teplo, pokud nemají mít suchou texturu (například dorty a
sušenky). Ustálení umožňuje dokončení přípravy pokrmů a také pomáhá smíchat a rozvinout jejich chuť.
 

1. 
Skvrny od jídla nebo rozlité kapaliny se přilepí na stěny trouby a mezi těsnění a povrchy dveří. Nejlepší
je okamžitě otřít rozlité potraviny vlhkým hadříkem. Drobky a rozlité pokrmy absorbují mikrovlnnou
energii a prodlužují dobu vaření a mohou dokonce poškodit troubu. Použijte vlhký hadřík k vymetení
drobků, které spadají mezi dveře a rám. Je důležité udržet tuto oblast čistou, aby bylo zajištěno pevné
utěsnění. Odstraňte mastné skvrny pomocí hadříku namočeném v mýdle, poté opláchněte a vysušte.
Nepoužívejte silné čisticí prostředky ani abrazivní čističe. Kovový podnos lze umýt ručně nebo v myčce
nádobí.
2. 
Před čištěním trouby odpojte síťovou zástrčku od elektrické zásuvky, abyste předešli možnému úrazu
elektrickým proudem. Vyčistěte vnější část trouby mýdlem a vodou, pak čistou vodou a osušte měk-
kým hadříkem nebo papírovým ručníkem. Aby nedošlo k poškození ovládacích částí uvnitř trouby,
nesmí voda vniknout do ventilačních otvorů. Chcete-li vyčistit ovládací panel, otevřete dvířka, abyste
předešli náhodnému spuštění trouby a otřete jej vlhkou utěrkou a následně i suchým hadříkem. Po
čištění stiskněte tlačítko STOP.
3. Pokud se uvnitř nebo kolem vnější strany dveří trouby hromadí pára, utřete panely měkkým hadříkem.
Pára nebo kondenzace vznikající uvnitř dveří jsou normální, pokud jsou pokrmy ohřívány dlouhodobě
při vyšších úrovních výkonu. Toto není porucha. Kondenzace se nakonec odpaří. Zkuste zakrývat
pokrmy nebo měnit úrovně ohřevu a čas, abyste omezili tvorbu kondenzátu ve dveřích. Toto se může
také objevit v případě, že je trouba provozována za podmínek vysoké vlhkosti a v žádném případě to
neznamená poruchu přístroje.
4. Dveře a těsnění dveří by měly být udržovány v čistotě. Používejte pouze teplou mýdlovou vodu,
opláchněte a poté pečlivě vysušte.
NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ ABRAZIVNÍ MATERIÁLY JAKO ČISTICÍ PÍSKY NEBO KOVOVÉ A PLASTOVÉ DRÁTĚN-
KY.
Kovové části bude snadnější udržovat, pokud je pravidelně otřete vlhkým hadříkem.


Tuto funkci použijte, pokud potřebujete správnou diagnózu ze strany servisního střediska společnosti
LG Electronics, pokud produkt špatně funguje nebo selže. Tuto funkci používejte pouze pro kontaktování
zástupce servisu, nikoliv během běžného provozu.
1. Pokud k tomu dostanete pokyn prostřednictvím call centra, přidržte mikrofon svého telefonu u loga
služby Smart Diagnosis™ na kontrolce.

Nedotýkejte se žádných dalších tlačítek.
2. Při zavřených dveřích stiskněte a podržte tlačítko STOP/Vymazat na 3 sekundy, aby se na displeji objevil
nápis ‚Loc‘. Držte tlačítko STOP/Vymazat ještě po dobu 5 sekund, dokud se na displeji neobjeví číslo ‚5‘.
(tudíž tlačítko STOP/Vymazat musí být nepřetržitě drženo po dobu 8 sekund).
Poté se zpoza symbolu Smart Diagnosis začne šířit tón.
3. Udržujte telefon na svém místě, dokud není dokončen přenos tónu. Displej bude odpočítávat čas.
4. Po ukončení odpočítávání a ukončení tónu pokračujte v rozhovoru s agentem call centra, který vám
pak pomůže pomocí informací předaných k analýze.

Nejlepších výsledků dosáhnete tím, že během přenosu tónů nebudete hýbat telefonem.
Pokud agent call centra nedokáže přesně zaznamenat data, můžete být vyzváni, abyste to zkusili
znovu.
Max
10 mm
/

Tato příručka je také vhodná pro