ONEFORALL urc 6211 Uživatelský manuál

Značka
ONEFORALL
Kategorie
Terénní vozidlo
Modelka
urc 6211
Typ
Uživatelský manuál
74 WWW.ONEFORALL.COM
Obsah
INSTALACE BATERIÍ 75
VLASTNOSTI A FUNKCE 75
NASTAVENÍ
(Postup nastavení dálkového ovládání ZAPPER pro televizní přijímač)
Přímé nastavení kódu 76
Metoda vyhledávání 78
Zjištění kódu 79
NASTAVENÍ KÓDŮ
Televizní přijímač 82
PORADCE PŘI POTÍŽÍCH
Užitečné tipy 80
Česk
y
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 74
WWW.ONEFORALL.COM 75
Instalace baterií
Do dálkového ovládání ZAPPER se vkládají 2 nové alkalické baterie AAAA.
1 Sejměte kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání ZAPPER tak, že stlačíte západku.
2 Nasměrujte baterie podle značek + a – v přihrádce pro baterie a vložte je do přihrádky.
3 Zatlačte kryt baterií zpět na místo.
DDůůlleežžiittéé ppoozznnáámmkkyy::
- Nechcete-li dálkové ovládání ZAPPER po výměně baterií znovu programovat, musíte
nové baterie vložit do 5 minut. Dále je vhodnější nepoužívat nabíjecí baterie.
Vlastnosti a funkce
1 Tlačítko napájení (červená kontrolka LED – Light Emitting Diode)
Tlačítko napájení obsluhuje stejnou funkci jako na původním dálkovém ovládání.
Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se rozsvítí při každém jeho stisknutí.
2 Tlačítka kanál +/-, hlasitost +/- a ztlumení
Tlačítka kanál +/- a hlasitost +/- fungují stejně jako na původním dálkovém ovládání.
Tato tlačítka se také používají při nastavování dálkového ovládání ZAPPER.
3 MAGIC
Tlačítko MAGIC (tlačítko nastavení) slouží k nastavení dálkového ovládání ZAPPER.
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 75
76 WWW.ONEFORALL.COM
Přímé nastavení kódu
Při nastavování dálkového ovládání ZAPPER pro televizní přijímač postupujte podle níže
uvedených pokynů.
1 V části s nastavovacími kódy (strana 82 –107) najděte kód vašeho televizního přijímače.
Kódy jsou uvedeny podle názvu značky. Nejčastější kódy jsou uvedeny jako první.
2 Přesvědčte se, zda je televizní přijímač zapnutý (nikoli v pohotovostním režimu).
3 Stiskněte a přidržte tlačítko MAGIC, až kontrolka LED dvakrát blikne
(kontrolka LED pod tlačítkem napájení nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
4 Podle níže uvedené tabulky zadejte kód o 5 číslicích. Kontrolka LED pod
tlačítkem napájení dvakrát blikne.
5 Nyní namiřte dálkové ovládání ZAPPER na televizní přijímač a stiskněte tlačítko
napájení. Pokud se televizní přijímač vypne, je dálkové ovládání ZAPPER
připravené pro ovládání zařízení.
VOLUME + = 1
VOLUME - = 2
CHANNEL - = 4
MUTE = 5
CHANNEL + = 3
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 76
WWW.ONEFORALL.COM 77
6 Znovu zařízení zapněte a vyzkoušejte všechny funkce dálkového ovládání a zjistěte,
zda správně fungují. Pokud funkce nefungují, opakujte kroky 1 – 5 a použijte jiný kód
uvedený pod stejnou značkou.
Příklad: Chcete-li zadat kód 33121 televizního přijímače Sony, stiskněte tato tlačítka kanál
+, kanál +, hlasitost +, hlasitost -, hlasitost +.
Pokud jste vyzkoušeli všechny kódy uvedené pro příslušnou značku a zařízení
stále na dálkové ovládání ZAPPER nereaguje, zkuste použít metodu vyhledávání
popsanou na straně 78. Do polí na této straně si poznamenejte správný kód o
5 číslicích.
DDůůlleežžiittéé ppoozznnáámmkkyy::
- Některé kódy si jsou poměrně podobné. Pokud televizní přijímač při použití jednoho z
kódů nereaguje nebo nefunguje správně, proveďte kroky 1 – 5 s každým
kódem uvedeným u příslušné značky.
- Pokud pro televizní přijímač nefunguje žádný z kódů uvedených u příslušné značky,
použijte metodu vyhledávání popsanou v následující části. Metodu vyhledávání
můžete také použít, pokud vaše značka není v seznamu vůbec uvedena.
- Do níže uvedených polí si poznamenejte kód svého televizního přijímače, abyste jej
příště snadno a rychle našli.
Kód televizního přijímače
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 77
78 WWW.ONEFORALL.COM
Metoda vyhledávání
Pokud jste vyzkoušeli všechny kódy uvedené pro příslušnou značku a televizní přijímač
stále na dálkové ovládání ZAPPER nereaguje, zkuste kód vyhledat. Postup vyhledání kódu
televizního přijímače:
1 Zapněte televizní přijímač.
2 Stiskněte a přidržte tlačítko MAGIC, až kontrolka LED dvakrát blikne (kontrolka
LED pod tlačítkem napájení nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
3 Pak stiskněte tlačítka ztlumení, kanál -, kanál -.
4 Zamiřte dálkové ovládání ZAPPER na televizní přijímač. Pak střídavě tiskněte
tlačítko napájení a kanál, dokud se televizní přijímač nevypne. Tlačítka může být
nutné stisknout mnohokrát (až 150krát), buďte proto trpěliví. Po celou dobu
vyhledávání kódu musíte dálkovým ovládáním ZAPPER mířit na zařízení.
5 Jakmile se zařízení vypne, uložte kód stisknutím tlačítka MAGIC.
Dálkové ovládání ZAPPER je nyní připraveno k ovládání televizního přijímače. Znovu
zařízení zapněte a vyzkoušejte všechny funkce dálkového ovládání a zjistěte, zda
správně fungují. Pokud některé funkce dálkového ovládání ZAPPER nefungují
správně, znovu použijte metodu vyhledávání, pravděpodobně používáte nesprávný
kód.
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 78
WWW.ONEFORALL.COM 79
Zjištění kódu
Po použití metody vyhledávání, můžete podle počtu bliknutí kontrolky zjistit kód, na který
dálkové ovládání ZAPPER reagovalo. Znalost kódu televizního přijímače je užitečná,
chcete-li jej později znovu použít. Kód lze zjistit pouze v případě, že dálkové ovládání
ZAPPER již náležitě ovládá vaše zařízení.
Postup zjištění kódu televizního přijímače:
1 Stiskněte a přidržte tlačítko MAGIC, až červená kontrolka LED dvakrát blikne
(kontrolka LED pod tlačítkem napájení nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
2 Pak stiskněte tlačítka ztlumení, kanál -, kanál +.
3 Chcete-li zjistit první číslici kódu o 5 číslicích, stiskněte tlačítko hlasitost + a
spočítejte bliknutí červené kontrolky.
4 Chcete-li zjistit druhou číslici, stiskněte tlačítko hlasitost - a spočítejte červená bli-
knutí.
5 Chcete-li zjistit třetí číslici, stiskněte tlačítko kanál + a spočítejte červená bliknutí.
6 Chcete-li zjistit čtvrtou číslici, stiskněte tlačítko kanál - a spočítejte červená bliknutí.
7 Chcete-li zjistit pátou číslici, stiskněte tlačítko ztlumení a spočítejte červená bliknutí.
Do polí uvedených na straně 77 si poznamenejte kód svého televizního přijímače, abyste
jej příště snadno a rychle našli.
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 79
80 WWW.ONEFORALL.COM
Problém:
Značka není uvedena v části s kódy pro
dálkové ovládání ZAPPER.
Dálkové ovládání ZAPPER nefunguje s
vaším televizním přijímačem.
Dálkové ovládání ZAPPER neprovádí
příkazy správně.
Na televizním přijímači nelze přepnout na
kanál 10 a vyšší.
Dálkové ovládání ZAPPER po stisknutí
tlačítka nereaguje.
Kontrolka LED při stisku tlačítka nebliká.
Řešení:
Použijte metodu vyhledávání.
A) Vyzkoušejte všechny kódy uvedené u
příslušné značky.
B) Použijte metodu vyhledávání.
Pravděpodobně používáte nesprávný kód.
Zopakujte postup přímého nastavení kódu
s každým kódem uvedeným u příslušné
značky nebo znovu použijte metodu
vyhledávání a najděte správný kód.
Pokud původní dálkové ovládání nebylo
vybaveno tlačítky kanál +/-, dálkové
ovládání ZAPPER nemůže tuto funkci
ovládat.
Přesvědčte se, zda používáte nové baterie a
zda je dálkové ovládání ZAPPER namířené
na zařízení.
Vyměňte baterie za dvě nové alkalické
baterie AAAA.
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 80
WWW.ONEFORALL.COM 81
Zákaznický servis
Pokud máte otázky týkající se provozu univerzálního dálkového ovládání ONE FOR ALL a
pokud jste informace nenalezli v části Poradce při potížích, můžete se o pomoc obrátit na
oddělení zákaznického
servisu.
Česky Slovakia
Fax : 0225386101 Fax : +421 55 611 8111
Tel. : 0225 386191 Tel. : +421 55 611 8131
Web. : www.dsicz.cz Web. : www.dsi.sk
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 81
Polski
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcie nie wystąpią żadne wady materiałowe ani
produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1
rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcie, zostanie on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty
przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja
nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE
FOR ALL, lub wynikłe z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / na-
prawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterki jest wypadek, niewłaściwe użycie,
nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, mo-
dyfikacje, ogień, woda, błyskawica, klęski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbałość. Aby skorzystać z serwisu gwaran-
cyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych.
W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że mogą przysługiwać
prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.
Č
Č
e
e
s
s
k
k
y
y
Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude
při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek
vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Přepravní ná-
klady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poško-
zení či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo
způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek upraven
nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena neho-
dou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou,
požárem, vodou, bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v
průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu.
Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisejí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná
práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.
Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands
706113_URC-6210-11_E_10t:Zapper_3 12-12-2007 11:56 Pagina 111
/

Tato příručka je také vhodná pro