König PSUP-NBTFIX2 Specifikace

Značka
König
Kategorie
napájecí adaptéry
Modelka
PSUP-NBTFIX2
Typ
Specifikace
11
Č ESKY
Pokyny pro uživatele
1. Ujistěte se, že je výstupní napětí uvedené na obalu tohoto výrobku stejné jako vstupní napě
vašeho notebooku uvedené na jeho typovém štítku.
2. Používejte tento adaptér pouze v případě, že má přesně stejný napájecí kolík jako originální
adaptér vašeho notebooku.
3. Nikdy nepoužívejte tento adaptér pro notebook, který vyžaduje větší příkon než je uveden na
štítku originálního adaptéru.
4. Připojte napájecí kabel střídavého napětí k adaptéru a poté do násnné zásuvky.
POZOR
1. Nezkratujte výstupní svorky.
2. Tento přístroj je vhodný pouze pro použití v uzavřených prostorách.
3. Ujistěte se, že používáte správné napětí, neboť trvalé vystavení přepětí by mohlo poškodit váš
notebook.
4. Nepokoušejte se adaptér otevřít.
5. Nepoužíváte-li adaptér, odpojte jej od elektrické sítě.
6. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jestliže nejsou pod
dohledem nebo nebyly poučeny ohledně používání tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem nehrály.
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento výrobek
otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to nezbytné. V případě,
že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek
nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modi kace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se
zařízením ruší platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a speci kace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou
chrány zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet
jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti
vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci chto výrobků existují zvláštní sběrná
střediska.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
ÖPPNA INTE
UPOZORNĚNÍ
PSUP-NBTFIXxxx.indd 11PSUP-NBTFIXxxx.indd 11 18-08-2010 07:58:1018-08-2010 07:58:10
/

Tato příručka je také vhodná pro