Black & Decker AST18XC Návod k obsluze

Značka
Black & Decker
Kategorie
elektrické vrtačky
Modelka
AST18XC
Typ
Návod k obsluze
45
ČESKY
Použití
Vaše vrtačka Black&Decker je určena k vrtání do dřeva,
kovů, plastů a zdiva a také ke šroubování. Toto nářadí
je určeno pro domácí použití.
Bezpečnostní pokyny
Varování! Při práci s elektrickým nářadím je
nutno dodržovat základní bezpečnostní opatření
a bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.
Snížíte tím riziko požáru, zasažení elektrickým
proudem, poranění osob a vzniku materiálních
škod.
Před započetím práce s nářadím pečlivě prostudujte
tento návod.
Návod uschovejte pro příští potřebu.
Před přenášením, opravami a údržbou nářadí vždy
odpojte od přívodu elektrického proudu.
Udržujte pracovní prostor v čistotě.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní ploše může
vést k úrazu.
Pracujte s ohledem na okolní prostředí.
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím ve
vlhkém prostředí. Zajistěte dobré osvětlení pracovního
prostoru. Nepoužívejte nářadí, pokud hrozí nebezpečí
požáru, výbuchu a v blízkosti hořlavých kapalin
a plynů.
Chraňte nářadí před dětmi.
Nedovolte dětem, nepovolaným osobám a zvířatům
pohybovat se v pracovním prostoru a dotýkat se nářadí
nebo přívodního kabelu.
Používejte vhodný oděv.
Při práci s elektrickým nářadím nepoužívejte volný oděv
ani šperky. Mohou být zachyceny pohyblivými částmi
stroje. Při práci venku používejte gumové rukavice a obuv
s neklouzavou podešví. Jestliže máte dlouhé vlasy,
používejte vhodnou pokrývku hlavy.
Prvky osobní ochrany.
Používejte ochranné brýle a v případě, že při práci vzniká
prach nebo odlétávají drobné úlomky materiálu, pracujte
s ochranným štítem nebo respirátorem. Používejte
vhodné prostředky k ochraně sluchu.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných těles (např. potrubí,
radiátorů, sporáků a ledniček). Elektrická bezpečnost
může být zvýšena použitím vysoce citlivého (30mA/30ms)
zařízení zbytkového proudu (RCD).
Zamezte přepracování.
Při práci vždy dodržujte správný postoj a rovnováhu.
Buďte pozorní.
Pozorně sledujte průběh pracovních operací. Pokud jste
unavení, ukončete práci s nářadím.
Upevněte řádně obrobek.
Opracovávaný materiál upevněte pomocí svorek nebo
svěráku. Zajistíte tím větší bezpečnost při práci a umož-
níte obsluhu nářadí oběma rukama.
Používejte lapače prachu.
Pokud je nářadí vybaveno zařízením pro zachycování
prachu a úlomků materiálu, zkontrolujte, zda je toto řádně
k nářadí připevněno.
Odstraňte z nářadí klíče.
Před prací s nářadím vždy zkontrolujte, zda jsou z něho
odstraněny utahovací a seřizovací klíče.
Prodlužovací kabely.
Před započetím práce s elektrickým nářadím vždy
zkontrolujte prodlužovací kabely a v případě jejich
poškození je vyměňte. Při práci venku používejte pouze
kabely určené pro venkovní použití. Prodlužovací kabely
Black&Decker do délky 30m neovlivní žádným způsobem
výkon zařízení.
Používejte vhodné nástroje.
V tomto návodu je popsáno správné použití nářadí.
Nepoužívejte příliš slabé nástroje nebo přídavná zařízení
při práci s výkonným nářadím v těžkých podmínkách.
Práce je účinnější a bezpečnější, pokud používáte nářadí
a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny. Na nářadí příliš
netlačte.
Varování! Používání přídavných zařízení nebo
příslušenství nebo provádění úkonů nedoporučených
tímto návodem může vést k poranění osob.
Kontrolujte stav nářadí.
Před započetím práce pečlivě zkontrolujte, zda nářadí
nebo přívodní kabely nejsou poškozeny. Zkontrolujte,
zda nejsou pohyblivé části opotřebovány, poškozeny
nebo nedošlo k jejich prasknutí. Zkontrolujte stav
krytů, vypínačů a ostatních částí, jež mohou mít vliv na
bezpečný chod zařízení. Zkontrolujte funkčnost nářadí.
V případě poškození některé z částí nářadí nepoužívejte.
Nepoužívejte nářadí, pokud je nefunkční hlavní vypínač.
Opravu nebo výměnu poškozených částí svěřte
autorizovanému servisnímu středisku Black&Decker.
Neprovádějte neodborné opravy.
Odpojení nářadí.
Nářadí vždy odpojte od přívodu elektrického proudu
před výměnou částí nářadí nebo nástrojů, příslušenství
a přídavných zařízení a před prováděním údržby.
Zabraňte nechtěnému spuštění přístroje.
Při přenášení nářadí se prstem nedotýkejte hlavního
vypínače. Před připojením k elektrické síti zkontrolujte,
zda je nářadí vypnuto.
Chraňte kabel před poškozením.
Nepřenášejte nářadí za přívodní kabel a netahejte za
kabel při odpojování nářadí ze sítě. Chraňte kabel před
vysokými teplotami, oleji a ostrými předměty.
Uskladnění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, skladujte jej na su-
chém,uzavřeném místě,mimo dosah dětí.
Péče o nářadí.
Ostré a čisté nástroje Vám zajistí účinnější a bezpečnější
práci. Dodržujte pokyny pro údržbu a výměnu příslu-
šenství. Rukojeti a vypínače udržujte suché, čisté a
zbavené mastnot.
Opravy.
Toto nářadí vyhovuje přísným bezpečnostním poža-
davkům. Opravy smí provádět výhradně autorizovaný
servis za použití originálních náhradních dílů
Black&Decker.
46
ČESKY
Elektrická bezpečnost.
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací;
proto není potřeba zemnícího kabelu. Vždy
zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá
hodnotám
uvedeným na výrobním štítku nářadí.
Popis přístroje
1. Vypínač s plynulou regulací otáček
2. Aretační tlačítko
3. Přepínač levého a pravého chodu
4. Volič režimu
5. Boční rukojeť
6. Upínací hlava
Kompletace
Upozornění! Před kompletací zkontrolujte, zda je nářadí
vypnuto a odpojeno od přívodu elektrického proudu.
Upevnění boční rukojeti (Obr. A)
Otáčejte rukojetí (7) proti směru hodinových ručiček
tak, aby šlo boční madlo (5) volně nasunout na
přední část vrtačky (viz. obr.).
Natočte rukojeť do požadované polohy.
Otáčením rukojeti po směru hodinových ručiček
dotáhněte madlo.
Upevnění vrtáku nebo šroubovací násady (Obr. B)
Otevřete upínací hlavu zatažením její přední části (8)
jednou rukou, zatímco zadní část (9) držíte druhou
rukou.
Vložte vrták (10) a dotáhněte upínací hlavu.
Vyjmutí a upevnění upínací hlavy (Obr.C)
Upínací hlavu co nejvíce otevřete.
Pomocí šroubováku vyšroubujte po směru
hodinových ručiček zajišťovací šroub (11) umístěný
v přední části upínací hlavy.
Do hlavy upněte šestiboký klíč (12) a kladivem hlavu
uvolněte dle vyobrazení.
Vyjměte klíč z hlavice.
Vyšroubujte hlavu proti směru hodinových ručiček.
Při nasazování hlavu našroubujte na vřeteno po
směru hodinových ručiček a zajistěte šroubem.
Pokyny k obsluze
Varování! Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů
zjistěte polohu elektrických vedení a vodovodních,
plynových nebo jiných potrubí.
Volba směru otáčení (levý/pravý chod) (Obr.D)
Při vrtání a utahování šroubů musí být přepínač
chodu (3) ve střední poloze.
Při povolování šroubů nebo uvolňování zaseknutého
vrtáku nastavte přepínač (3) do levé polohy.
Varování! Nikdy neměňte směr otáčení během chodu
motoru.
Volba režimu vrtání
Při vrtání do zdiva nastavte volič režimu (4) do polohy
vrtání s příklepem .
Při vrtání do jiných materiálů a při šroubování
nastavte volič (4) do polohy .
Zapnutí a vypnutí (Obr.E)
Vrtačku spustíte zmáčknutím vypínače (1). Rychlost
otáček lze tímto vypínačem plynule regulovat. Při
vrtání s vrtáky o větším průměru používejte nižší
otáčky, než při vrtání malých otvorů.
Pro nastavení stálého chodu zamáčkněte aretační
tlačítko (2) a uvolněte hlavní vypínač. Tento pracovní
režim je možný pouze při plných otáčkách.
Vrtačku vypnete uvolněním hlavního vypínače.
Při režimu stálého chodu vrtačku vypnete úplným
zamáčknutím a následným uvolněním hlavního
vypínače.
Příslušenství
Výkon Vašeho nářadí je závislý na používaném
příslušenství. Příslušenství Black&Decker a Piranha
jsou vyvinuty podle nejvyšších standardů kvality a jejich
používání zvyšuje pracovní výkon Vašeho nářadí a zajistí
optimální pracovní výsledky.
Údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby Vám sloužilo
po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Řádná
péče o nářadí a jeho pravidelné čištění Vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Ochrana životního prostředí
Firma Black&Decker poskytuje službu
bezplatné recyklace výrobků Black&Decker po
skončení jejich životnosti. Chcete-li této služby
využít, odevzdejte, prosím, Váš nepoužívaný
přístroj některému z autorizovaných servisních
středisek.
Kontakty na Vaše regionální střediska Black&Decker
naleznete v tomto návodu. Kompletní informace
o prodejní a servisní síti firmy Black&Decker naleznete
na internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
AST1XC
Napětí V
AC
230/240
Příkon W 500
Otáčky min
-1
0-2800
Maximální průměr vrtáku
Ocel/beton mm 10
Dřevo mm 20
47
ČESKY
Prohlášení o shodě v rámci EU
Firma Black&Decker prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají normám 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 55014, EN 60335 a EN 61000.
L
PA
(akustický tlak) 91 dB(A)
L
WA
(akustický výkon) 104 dB(A)
Vibrace přenášené na obsluhu 5,2 m/s
2
Kevin Hewitt
Výrobní ředitel Black&Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
48
ČESKY
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je
náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc, obraťte
se s důvěrou na nejbližší servis Black & Decker, kde
Vám vyškolený personál poskytne naše služby na
nejvyšší úrovni.
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního výrobku
Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje
také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout Vám
záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní vady
v průběhu 24 měsíců záruční lhůty, garantujeme
jejich bezplatné odstranění případně, dle našeho
uvážení, bezplatnou výměnu přístroje za následujících
podmínek:
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených servisních
středisek Black & Decker, která jsou autorizována
k provádění záručních oprav.
Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím či přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je výslovně doporučeno jako vhodné
k používání spolu s přístroji Black &
Decker.
Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
Přístroj nevykazuje žádné příčiny poškození
způsobené opotřebením.
Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
patrné žádné známky poškození vnějšími
vlivy.
Do přístroje nebylo zasahováno nepovo-
lanou osobou. Osoby povolané tvoří
personál pověřených servisních středisek
Black & Decker, která jsou autorizována
k provádění záručních oprav.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré
provedené opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství (vrtáky,
šroubovací nástavce, pilové kotouče, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, brusný papír a pod.).
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek, jejichž
seznam naleznete na záručním listu.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Tel.: 244 402 450
Fax: 241 770 204
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
LT
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Faks: 273 74 73
LV
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
Dokumentace záruční opravy
A garanciális javitás dokumentálása
Garantinių remontų dukumentacija
CZ
H
LT
CZ Číslo Datum příjmu Datum zakázky Číslo zakázky Závada Razítko
Podpis
H Sorszám Bejelentés idopontja Javítási idopont Javitási Hiba jelleg oka Pecsét
Jótállás új határideje munkalapszám Aláírás
LT Nr. Registracijos data Remonto data Remonto Nr. Defektas Antspaudas
Parašas
LV N.p.k. Pieņemšanas Remonta datums Remonta doku- Defekti Zīmogs
datums menta numurs Paraksts
PL Nr. Data zgłoszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg Stempel
naprawy Podpis
SK Číslo Dátum nahlásenia Dátum opravy Číslo Popis Pečiatka
dodávky objednávky poruchy Podpis
582536 - 08 02/05
~
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Garantijas remonta dokumentācija
Przebieg napraw gwarancyjnych
Záznamy o záručných opravách
LV
~
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
PL
SK
/

Tato příručka je také vhodná pro