Acer XB252Q Rychlý návod

Značka
Acer
Kategorie
Televizory
Modelka
XB252Q
Typ
Rychlý návod
Čeština
Monitor LCD Acer – Průvodce pro rychlé nastavení (QSG)
Důležité bezpečnostní upozorně
Pečlivě si přečtěte následující pokyny.
1. Postup čištění obrazovky monitoru LCD: Ověřte si, že elektrické parametry monitoru jsou vhodné pro provoz s použitím napájecího
kabelu pro střídavé napětí, které je k dispozici ve vaší oblasti.
Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel.
•Na hadřík nastříkejte čisticí prostředek bez obsahu rozpouštědla a šetrně vyčistěte obrazovku.
• PŘÍMO NA OBRAZOVKU ANI NA OBAL NIKDY NESTŘÍKEJTE ANI NEVYLÉVEJTE ŽÁDNOU KAPALINU.
• NA LCD DISPLEJ ANI NA OBAL NEPOUŽÍVEJTE ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA BÁZI ČPAVKU NEBO ALKOHOLU.
•Společnost Acer neponese odpovědnost za škody vyplývající z používání čisticích prostředků na bázi čpavku nebo alkoholu.
2. Neumisťujte monitor LCD k oknu. Pokud bude monitor vystaven působení deště, vlhkosti nebo slunečního svitu, může se vážně poškodit.
3. Na obrazovku LCD nijak netlačte. Působení nadměrného tlaku může displej trvale poškodit.
4. Nesnímejte kryt (obal) monitoru ani se nepokoušejte tento přístroj sami opravovat. Veškerý servis musí provádět autorizovaný technik.
5. Monitor LCD skladujte v místnosti s teplotou -20° C až 60° C (-4° F až 140° F). Skladování monitoru LCD mimo uvedený rozsah teplot
může způsobit trvalé poškození.
6. Pokud nastanou následující okolnosti, ihned odpojte monitor ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného technika.
Kabel pro přenos signálu z monitoru do počítače je rozedřený nebo poškozený.
Na monitor LCD se vylije kapalina nebo je monitor vystaven působení deště.
Monitor LCD nebo jeho kryt je poškozen.
Upevnění monitoru k základně
1. Vyjměte základnu monitoru z obalu a položte ji na stabilní a rovnou pracovní desku.
2. Vyjměte monitor z obalu.
3. Upevněte monitor k základně.
Ujistěte se, že je základna zajištěna v rameni podstavce monitoru. (pro vybrané modely)
•Upevněte základnu k monitoru otočením šroubu: použijte vestavěný jazýček nebo minci vhodné velikosti. (pro vybrané modely)
Připojení monitoru k počítači
1. Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel počítače.
2. 2-1 Připojení kabelu HDMI
a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
b. Připojte kabel HDMI k počítači.
2-2 Připojení kabelu DP (výchozí vstup)
a. Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
b. Připojte kabel DP k počítači.
3. Připojení audio kabelu. (Volitelné)
4. Zapojte napájecí kabel monitoru do portu pro napájení na zadní
straně monitoru.
5. Zapojte napájecí kabely počítače a monitoru do nejbližší elektrické
zásuvky.
6. Výběrem jedné z možností Power-off USB charge ON/OFF
(ZAPNOUT/VYPNOUT nabíjení přes port USB při vypnutí) aktivujte
nebo deaktivujte funkci nabíjení přes port USB při vypnutí.
Externí ovládací prvky
Č. Položka Popis
1, 2
Tlačítko napájení /
indikátor
Zapnutí/vypnutí monitoru. Modrá barva
značí zapnutý stav. Žlutá barva značí,
že monitor je v pohotovostním režimu
či režimu úspory energie.
3
Tlačítko navigace/
OK
Stisknutím aktivujte nabídku OSD,
poté je využijte jako směrovou
klávesu, jejímž prostřednictvím
zvýrazníte požadovanou funkci.
Opětovným stisknutím provedete
výběr položky.
4Tlačítko vstupu Stisknutím změníte vstupní zdroj.
5
Tlačítka klávesových
zkratek 1, 2
Stisknutím aktivujte funkci zkratek
nastavených uživatelem.
DP
HDMI
POWER
HDMI
DP
12 3 4 5
Čeština
Předpisy a bezpečnostní upozorně
Upozornění FCC (Federálního výboru pro telekomunikace)
Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro třídu B digitálních zařízení, podle oddílu 15 Pravidel FCC. Tyto limity zabezpečují odpovídající
ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii,
a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.
Nelze však zaručit, že se rušení v určité instalaci neobjeví. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu,
které lze zjistit vypnutím nebo zapnutím zařízení, je uživateli doporučeno pokusit se rušení potlačit jedním z následujících opatření:
Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
Připojte zařízení k jinému výstupu okruhu, než ke kterému je nyní připojen.
Poraďte se s distributorem nebo zkušeným technikem specializovaným na obor rádio a televizory.
Prohlášení o shodě CE
Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD je v souladu se základními požadavky a dalšími platnými ustanoveními
směrnice EMC 2014/30/EU, 2014/35/EU (směrnice týkající se nízkého napětí), směrnice RoHS 2011/65/EU a směrnice 2009/125/EC,
týkající se rámců pro stanovení požadavků na ekologickou konstrukci pro produkty využívající energii.
Upozornění:
Nezvedejte monitor za základnu, aby nedošlo k poškození monitoru.
Upozornění: Stíněné kabely
Veškerá připojení k jiným zařízením výpočetní techniky je nutno provádět s využitím stíněných kabelů, aby byla zajištěna shoda s předpisy
pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
Upozornění: Periferní zařízení
K tomuto zařízení smějí být připojena pouze periferní zařízení (zařízení pro vstup a výstup signálu, terminály, tiskárny apod.) certifikovaná
ohledně shody s limity pro třídu B. Provoz necertifikovaných periferních zařízení pravděpodobně způsobí rušení příjmu rádia a televize.
Varování
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, by mohly anulovat oprávnění uživatele používat tento produkt (oprávně
garantuje Federální výbor pro telekomunikace).
Provozní podmínky
Toto zařízení vyhovuje požadavkům FCC, oddíl 15. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého
rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může být příčinou nežádoucího provozu.
Upozornění: Uživatelé v Kanadě
Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadskému standardu ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Likvidace zařízení vyřazených uživateli v soukromých domácnostech v Evropské unii
Tento symbol na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem.
Namísto toho přejímáte odpovědnost za likvidaci zařízení tak, že je odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci
vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace vyřazených zařízení přispívá k ochraně přírodních
zdrojů a zajistí recyklaci zařízení způsobem, jenž ochrání zdraví osob i životního prostředí. Další informace o tom, kde
můžete své vyřazené zařízení předat k recyklaci, vám poskytne místní obecní úřad, komunální služby nebo obchod, kde
jste produkt zakoupili.
Čeština
TECHNICKÉ ÚDAJE
Návody a další dokumenty pro svůj produkt Acer naleznete na oficiálních webových stránkách podpory společnosti Acer.
*Roční spotřeba energie se počítá s využitím typické spotřeby energie 4 hodiny denně, 365 dní v roce.
Panel LCD
Provozní systém Barevný LCD TFT
Velikost 24,5”W (62 cm)
Rozteč pixelů 0,283 mm (horizontálně) × 0,280 mm (vertikálně)
Jas
400 cd/m
2
(typický)
Kontrast 1000:1
Úhel sledování 170° (horizontálně) 160° (vertikálně) (CR=10)
Doba odezvy 1 ms (GTG)
Typ panelu TN
Horizontální frekvence
HDMI: 30–90 KHz
DP: 67–255 KHz
Vertikální frekvence
HDMI: 24–60 Hz
DP: 30–240 Hz
Zobrazení 16,7 Milionů
Frekvence bodů HDMI: 148,5 MHz, DP: 556,8 MHz
Maximální rozlišení 1920 × 1080 při 240 Hz
Funkce Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Třída energetické efektivity B
*Roční spotřeba energie 38 (kWh) (pro model se vstupem HDMI)
Spotřeba energie
(při jasu 200 nitů)
Režim Zapnuto 23 W (typicky)
Režim spánku 0,46 W (typicky)
Režim Vypnuto 0,43 W (typicky)
Konektor vstupu
HDMI 19 kolíků
DP 20 kolíků
Vstupní videosignál
HDMI
DP
Maximální velikost obrazovky
Horizontálně: 543,744 mm
Vertikálně: 302,616 mm
Zdroj napájení 100–240 V, 50/60 Hz
Podmínky okolního prostředí
Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
Skladovací teplota -20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost: 20 % až 85%
Rozměry 557,89 (Š) × 390,87 ~ 505,87 (V) × 268,31 (H) mm
Hmotnost (čistá) 6,2 kg (čistá)
Technické údaje mechanismu
Naklonění: -5° až +21° (pro úhel zdvihu lze dosáhnout záklonu 21 stupňů pouze v nejvyšším bodě)
Otáčení: -45° až +45°
Nastavení výšky: 0 mm až 115 mm
Otočení: -90° až +90°
Odnímatelný stojan: Ne
Externí ovládací
prvky
Spínače a tlačítka
Tlačítko napájení
Klávesová zkratka 1
Klávesová zkratka 2
Vstup
Klávesa navigace 5
Funkce
Kontrast
Jas
6osá barva
Teplota barev
Modré světlo
Režim rychlého spuště
Gamma
Adaptive contrast
Dark boost
sRGB
Nasytit
Hodnota obnovovací frekvence
Transparentnost
Zaměřovač
OD
Přiřazení klávesových zkratek
Širokoúhlý režim (na celou obrazovku / poměr)
Power LED
Hluboký spánek
ULMB (pouze DP)
nVidia 3D Light Boost
Nabíjení přes port USB při vypnutí
Jazyk
Časový limit nabídky na obrazovce
Výběr vstupního signálu
Informace o displeji
Resetovat
Ukončit
Jakékoli technické údaje zařízení mohou být změněny bez předchozího upozornění.
/