Festool TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA Uživatelský manuál

Značka
Festool
Modelka
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA
Typ
Uživatelský manuál
de Originalbetriebsanleitung - Akku-Tauchsäge 7
en Original Instructions - Cordless plunge-cut saw 17
fr Notice d'utilisation d'origine - scie plongeante sans fil 26
es Manual de instrucciones original - Sierra de incisión de batería 36
it Manuale d'uso originale - Sega ad affondamento a batteria 46
nl Originele gebruiksaanwijzing - Accu-invalcirkelzaag 56
sv Originalbruksanvisning – batterisänksåg 65
fi Alkuperäiset käyttöohjeet - Akku-upotussaha 73
da Original brugsanvisning – akku dyksav 82
nb Original bruksanvisning - batteridrevet dykksag 91
pt Manual de instruções original - Serra de incisão de bateria 100
ru
Оригинальное руководство по эксплуатации — аккумуляторная погружная
пила
110
cs Originální návod k použití – akumulátorová ponorná pila 120
pl Oryginalna instrukcja obsługi - zagłębiarka akumulatorowa 129
TSC 55 REB
Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
+49 (0)7024/804-0
www.festool.com
719610_A / 2019-04-15
Obsah
1 Symboly................................................... 120
2 Bezpečnostní pokyny...............................120
3 Technické údaje.......................................123
4 Jednotlivé součásti..................................123
5 Použití v souladu s daným účelem..........123
6 Uvedení do provozu................................. 123
7 Nastavení.................................................124
8 Práce s nářadím......................................125
9 Údržba a ošetřování................................ 127
10 Příslušenství............................................127
11 Životní prostředí...................................... 127
12 Všeobecné pokyny................................... 128
1 Symboly
Varování před všeobecným nebezpečím
Varování před úrazem elektrickým pro
udem
Přečtěte si návod k použití, bezpeč
nostní pokyny!
Noste chrániče sluchu!
Noste ochranné rukavice!
Používejte respirátor!
Noste ochranné brýle!
Nasazení akumulátoru
Vyjmutí akumulátoru
Maximální výkon se dvěma akumuláto
ry (36 V).
Menší výkon s jedním akumulátorem
(14,4 V / 18 V).
Neodkládejte pilu s volným pilovým ko
toučem
Směr otáčení pily a pilového kotouče
STOP
Elektrodynamická doběhová brzda
Nevyhazujte do domovního odpadu.
Rozměry pilového kotouče
a ... průměr
Nářadí má čip pro uložení dat. Viz kapi
tolu 12.1
Značka CE: Potvrzuje shodu elektric
kého nářadí se směrnicemi Evropské
ho společenství.
Instruktážní návod
Rada, upozornění
2 Bezpečnostní pokyny
2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
elektrické nářadí
VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpeč
nostní pokyny a instrukce. Nedodržování
bezpečnostních pokynů a instrukcí může způso
bit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo
těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce
uschovejte, abyste je mohli použít i v budouc
nosti.
Pojem „elektrické nářadí“ používaný v bezpeč
nostních pokynech se vztahuje na síťové elek
trické nářadí (se síťovým kabelem) nebo na
akumulátorové nářadí (bez síťového kabelu).
Dodržujte návod k obsluze nabíječky a akumu
látoru.
2.2 Specifické bezpečnostní pokyny pro
ruční kotoučové pily
Řezání
NEBEZPEČÍ! Nedávejte ruce do blíz
kosti pily a pilového kotouče. Druhou ru
kou držte přídavnou rukojeť nebo kryt mo
toru. Když držíte okružní pilu oběma ruka
ma, nemůžete si je o pilový kotouč poranit.
Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt vás
pod obrobkem nemůže před pilovým kotou
čem chránit.
Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce obrob
ku. Pod obrobkem by mělo být vidět méně
než plnou výšku zubů.
Řezaný obrobek nepřidržujte nikdy rukou
nebo na noze. Obrobek zajistěte do stabil
ního upnutí. Je důležité obrobek dobře
upevnit, aby se minimalizovalo nebezpečí
tělesného kontaktu, uváznutí pilového ko
touče nebo ztráty kontroly.
Český
120
Když provádíte práce, při nichž může ná
stroj narazit na skrytá elektrická vedení,
držte elektrické nářadí za izolované ruko
jeti.Při kontaktu s elektrickým vedením pod
napětím se ocitnou pod napětím i kovové
části elektrického nářadí, což způsobí úraz
elektrickým proudem.
Při podélných řezech používejte vždy do
raz nebo rovnou vodicí hranu. Zlepšuje to
přesnost řezu a snižuje možnost uváznutí
pilového kotouče.
Vždy používejte pilové kotouče o správné
velikosti a s vhodným upínacím otvorem
(např. kosočtvercovým nebo kruhovým).
Pilové kotouče, které se nehodí do upínání
pily, nemají vystředěný běh a vedou ke ztrá
tě kontroly nad pilou.
Nikdy nepoužívejte poškozenou nebo ne
správnou upínací přírubu pilového kotouče
či poškozené nebo nesprávné šrouby pilo
vého kotouče. Upínací příruba a šrouby pi
lového kotouče byly speciálně zkonstruová
ny pro vaši pilu, aby zajistily optimální vý
kon a bezpečnost provozu.
Zpětný ráz – příčina a příslušné bezpečnostní
pokyny
Zpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zase
knutého, uvízlého nebo špatně vyrovnaného
pilového kotouče, která vede k tomu, že se
pila nekontrolovaně zvedne a pohybuje se
z obrobku směrem k pracovníkovi;
když se pilový kotouč zasekne nebo uvázne
ve svírající štěrbině řezu, zablokuje se a sí
la motoru vymrští nářadí zpět směrem
k pracovníkovi;
pokud je pilový kotouč v řezu zkroucený ne
bo je špatně vyrovnaný, mohou se zuby
v zadní části pilového kotouče zaseknout
v povrchu obrobku, a v důsledku toho pilový
kotouč vyskočí ze spáry řezu a pila se pohy
buje směrem k pracovníkovi.
Zpětný ráz je důsledek špatného nebo nespráv
ného používání pily. Lze mu zabránit pomocí
vhodných preventivních opatření, která jsou po
psaná níže.
Držte pilu pevně oběma rukama a paže
mějte v takové poloze, abyste byli schopní
zachytit sílu zpětného rázu. Vždy stůjte
tak, abyste měli pilový kotouč po straně,
nikdy ne v jedné přímce s tělem. Při zpět
ném rázu může okružní pila odskočit doza
du, pracovník ale může sílu zpětného rázu
zvládnout, pokud učinil vhodná opatření.
Když se pilový kotouč zasekne nebo když
přerušíte práci, uvolněte vypínač a držte
klidně pilu v obrobku, dokud se pilový ko
touč úplně nezastaví. Nikdy se nesnažte
pilu z obrobku odstranit nebo táhnout do
zadu, dokud se pilový kotouč točí, jinak
může dojít ke zpětnému rázu. Zjistěte
a odstraňte příčinu zaseknutí pilového ko
touče.
Pokud chcete znovu spustit pilu, která je
uvízlá v obrobku, vyrovnejte pilový kotouč
v řezu a zkontrolujte, zda nejsou zuby za
seklé v obrobku. Pokud je pilový kotouč
uvízlý, může po opětovném zapnutí pily vy
jet z obrobku nebo způsobit zpětný ráz.
Velké desky podepřete, abyste zabránili
riziku zpětného rázu způsobeného zase
klým pilovým kotoučem. Velké desky se
mohou působením vlastní hmotnosti pro
hnout. Desky je nutné podepřít na obou
stranách, jak v blízkosti štěrbiny řezu, tak
také na hraně.
Nepoužívejte tupé nebo poškozené pilové
kotouče. Pilové kotouče s tupými nebo
špatně vyrovnanými zuby způsobují v dů
sledku úzké štěrbiny řezu větší tření, uvá
znutí pilového kotouče a zpětný ráz.
Před řezáním pevně utáhněte nastavení
hloubky řezu a úhlu řezu. Pokud se během
řezání nastavení změní, může pilový kotouč
uváznout a může dojít ke zpětnému rázu.
U „řezů zanořením“ do stěn nebo jiných
míst, do kterých nevidíte, buďte obzvláště
opatrní. Zanořující se pilový kotouč se mů
že při řezání zablokovat ve skrytých před
mětech a způsobit zpětný ráz.
Funkce ochranného krytu
Před každým použitím zkontrolujte, zda se
ochranný kryt správně uzavírá. Pilu ne
používejte, pokud ochranný kryt není vol
ně pohyblivý a nezavírá se okamžitě.
Ochranný kryt nikdy nezajišťujte ani neu
vazujte; pilový kotouč by tak nebyl chráně
ný. Pokud by pila neúmyslně spadla na
zem, může se ochranný kryt zdeformovat.
Zajistěte, aby se ochranný kryt volně pohy
boval a při jakýchkoli úhlech a hloubkách
řezu se nedotýkal pilového kotouče ani
ostatních dílů.
Zkontrolujte stav a funkci pružiny ochran
ného krytu. Pokud ochranný kryt a pružina
nefungují správně, nechte u nářadí před
použitím provést údržbu. Poškozené díly,
lepivé usazeniny nebo nahromaděné piliny
způsobují opožděné fungování ochranného
krytu.
Český
121
Při „řezu zanořením“, který není pravoú
hlý, zajistěte základní desku pily proti po
sunutí. Posunutí do strany může vést
k uváznutí pilového kotouče a tím ke zpět
nému rázu.
Neodkládejte pilu na pracovní plochu nebo
na zem, pokud pilový kotouč není zakrytý
ochranným krytem. Nechráněný, dobíhající
pilový kotouč pohybuje pilou proti směru
řezu a řeže vše, co mu přijde do cesty. Ne
zapomínejte nikdy na doběh pily.
Funkce vodicího klínu [5-5]
a. Používejte pilový kotouč vhodný pro vodicí
klín. Aby vodicí klín fungoval, musí být tělo
pilového kotouče tenčí než vodicí klín a šíř
ka zubů musí být větší než tloušťka vodicího
klínu.
b. Nepoužívejte pilu s ohnutým vodicím klí
nem. I nepatrná porucha může uzavírání
ochranného krytu zpomalit.
2.3 Další bezpečnostní pokyny
Zabraňte ucpání ochranného krytu (např.
u plastů), protože jinak může být ohrožena
bezpečnostní funkce.
Při práci může vznikat škodlivý či jedovatý
prach (např. nátěry s obsahem olova, ně
které druhy dřeva a kovy). Materiály obsa
hující azbest smí zpracovávat pouze osoby
s odbornými znalostmi. Kontakt s tímto
prachem nebo jeho vdechování může pro
obsluhu nebo osoby nacházející se v blíz
kosti představovat ohrožení. Dodržujte bez
pečnostní předpisy platné ve vaší zemi.
K ochraně svého zdraví používejte re
spirátor P2.
Elektrické nářadí Festool se smí montovat
pouze na pracovní stoly, které jsou k tomu
firmou Festool určené. Montáž na jiný pra
covní stůl nebo pracovní stůl vlastní výroby
může způsobit, že elektrické nářadí nebude
bezpečné, což může vést k těžkým úrazům.
Elektrické nářadí nepoužívejte v dešti ne
bo ve vlhkém prostředí. Vlhkost v elektric
kém nářadí může způsobit zkrat a požár.
K provozu akumulátorového elektrického
nářadí nepoužívejte žádné síťové zdroje
nebo cizí akumulátory. K nabíjení akumu
látoru nepoužívejte žádné cizí nabíječky.
Používání příslušenství neschváleného vý
robcem může vést k elektrickému úrazu a/
nebo těžkému poranění.
2.4 Obrábění hliníku
Při obrábění hliníku je z bezpečnostních
důvodů nutné dodržovat následující opatření:
K nářadí připojte vhodný vysavač.
Pravidelně čistěte prach usazený v krytu
motoru.
Použijte pilový kotouč na hliník.
Zavřete průzor / ochranný kryt proti tří
skám.
Noste ochranné brýle!
Při řezání desek je nutné mazání petrole
jem, tenkostěnné profily (do 3 mm) lze ře
zat bez mazání.
2.5 Hodnoty emisí
Hodnoty zjištěné podle EN 62841 představují ty
picky:
Hladina akustického tlaku L
PA
= 95 dB(A)
Hladina akustického výkonu L
WA
= 106 dB(A)
Nejistota K = 5 dB
UPOZORNĚNÍ
Při práci vzniká hluk
Poškození sluchu
Používejte ochranu sluchu.
Hodnota vibrací a
h
(součet vektorů ve třech
směrech) a nejistota K zjištěné podle EN 62841:
Řezání dřeva
a
h
= ≤ 2,5 m/s
2
K = 2 m/s
2
Řezání hliníku
a
h
= ≤ 2,5 m/s
2
K = 2 m/s
2
Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hlučnost)
slouží k porovnání nářadí,
jsou vhodné také pro předběžné posouzení
zatížení vibracemi a hlukem při použití ná
řadí,
vztahují se k hlavním druhům použití elek
trického nářadí.
Český
122
UPOZORNĚNÍ
Hodnoty emisí se mohou od uvedených hod
not lišit. Závisí to na použití nářadí a druhu
obrobku.
Je nutné posoudit skutečné zatížení během
celého provozního cyklu.
V závislosti na skutečném zatížení je nutné
stanovit vhodná bezpečnostní opatření na
ochranu pracovníka.
3 Technické údaje
Akumulátorová ponorná
pila
TSC 55 REB
Napětí motoru 14,4 – 2× 18 V
Otáčky (volnoběh) 1× 18 V
2 650–3 800 min
-1
Otáčky (volnoběh) 2× 18 V
2 650–5 200 min
-1
Šikmá poloha −1° až 47°
Hloubka řezu při 0° 0–55 mm
Hloubka řezu při 45° 0–43 mm
Rozměry pilového kotouče 160 × 2,2 × 20 mm
Hmotnost bez akumuláto
ru
3,7 kg
4 Jednotlivé součásti
[1-1]
Rukojeti
[1-2]
Otočné knoflíky pro nastavení úhlu
[1-3]
Úhlová stupnice
[1-4]
Páčka pro výměnu nástroje
[1-5]
Blokování zapnutí
[1-6]
Vypínač
[1-7]
Odsávací hrdlo
[1-8]
Odjištění pro šikmé řezy −1° až 47°
[1-9]
Stavěcí čelisti
[1-10]
Regulace otáček
[1-11]
Akumulátory
[1-12]
Ukazatel kapacity
[1-13]
Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
[1-14]
Dvoudílná stupnice pro hloubkový do
raz (s vodicí lištou / bez vodicí lišty)
[1-15]
Šroub pro nastavení hloubky řezu pro
naostřené pilové kotouče
[1-16]
Hloubkový doraz
[1-17]
Ukazatel řezu
[1-18]
Průzor / chránič proti třískám
[1-19]
Zábrana
Uvedené obrázky naleznete na začátku a konci
návodu k obsluze.
Zobrazené nebo popsané příslušenství zčásti
není součástí dodávky.
5 Použití v souladu s daným
účelem
Akumulátorová okružní pila je určená k řezání
dřeva, materiálů podobných dřevu, vláknitých
materiálů pojených sádrou a cementem a dále
plastů. Se speciálními pilovými kotouči na hli
ník, které nabízí Festool, lze nářadí používat
i k řezání hliníku.
Smí se používat pouze pilové kotouče s násle
dujícími parametry:
pilové kotouče podle EN 847-1
průměr pilového kotouče 160 mm
šířka řezu 2,2 mm
upínací otvor 20 mm
tloušťka těla kotouče max. 1,8 mm
vhodné pro otáčky až 9 500 min
-1
Nepoužívejte brusné kotouče.
Řezejte pouze materiály, pro které je příslušný
pilový kotouč určený.
Toto elektrické nářadí smějí používat výhradně
odborníci nebo zaškolené osoby.
Při použití v rozporu s určeným účelem
přebírá odpovědnost uživatel.
Elektrické nářadí je vhodné pro použití s aku
mulátory Festool konstrukční řady BP stejné
napěťové třídy.
6 Uvedení do provozu
6.1 Výměna akumulátoru
Vyjmutí akumulátoru [2 A]
Nasazení akumulátoru [2 B]
Upozornění! Provoz nářadí je možný
pouze za následujících podmínek [2
C]:
Jsou nasazené oba akumulátory. Maximální vý
kon se dvěma akumulátory (36 V).
Je nasazený pouze dolní akumulátor. Menší vý
kon s jedním akumulátorem (14,4 V/18 V).
Český
123
6.2 Ukazatel kapacity
Ukazatel kapacity [1-12] indikuje automaticky
při stisknutí spínače zap/vyp [1-6] stav nabití
akumulátoru:
70–100 %
40–70 %
15–40 %
< 15 %
Doporučení: před dalším
používáním akumulátor
nabijte.
Červená LED – trvale svítí: te
plota akumulátoru, elektroniky
nebo motoru je mimo přípust
né mezní hodnoty.
Červená LED – bliká: obecná
indikace chyby, např. není do
konalý kontakt, zkrat, vadný
akumulátor atd.
7 Nastavení
VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění
Před prací na elektrickém nářadí z něj vy
jměte akumulátor.
7.1 Elektronika
Pozvolný rozběh
Elektronicky regulovaný rozběh zajišťuje klidný
rozběh elektrického nářadí.
Konstantní otáčky
Otáčky motoru jsou elektronicky udržovány na
konstantní hodnotě. Tím je i při zatížení dosaže
no rovnoměrné rychlosti řezu.
Regulace otáček
Otáčky lze pomocí ovládacího kolečka [1-10]
plynule nastavovat v rozsahu otáček (viz Tech
nické údaje). Tím lze optimálně přizpůsobit ry
chlost práce příslušnému povrchu (viz kapitolu
8.7 ).
Omezovač proudu
Omezovač proudu zabraňuje příliš velkému od
běru proudu při extrémním přetížení. To může
vést ke snížení otáček motoru. Když přetížení
pomine, motor hned zase naběhne do původ
ních otáček.
Brzda
Elektrické nářadí je vybavené elektronickou
brzdou. Po vypnutí se pilový kotouč elektronicky
zabrzdí během cca 2 sekund.
Tepelná pojistka
Při příliš vysoké teplotě motoru se omezí přívod
proudu a otáčky. Elektrické nářadí běží jen
s omezeným výkonem, aby bylo zajištěno rychlé
vychladnutí pomocí větrání motoru. Po vychlad
nutí se elektrické nářadí opět samo naplno roz
běhne.
7.2 Nastavení hloubky řezu
Hloubku řezu lze nastavit od 0 do 55 mm na
hloubkovém dorazu [3-1].
Pilu lze nyní zatlačit dolů až na nastavenou
hloubku řezu.
Hloubka řezu bez vodicí lišty
max. 55 mm
+FS
Hloubka řezu s vodicí lištou FS
max. 51 mm
7.3 Nastavení úhlu řezu
od 0° do 45°:
Povolte otočné knoflíky [4-1].
Natočte pilu na požadovaný úhel řezu[4-2].
Utáhněte otočné knoflíky [4-1].
Obě polohy (0° a 45°) jsou nastavené
z výroby a lze je nechat seřídit v servi
su.
Při úhlových řezech posuňte průzor /
chránič proti otřepům do nejhornější po
lohy!
Na šikmý řez -1° a 47°:
Natočte pilu podle výše uvedeného popisu
do koncové polohy (0°/45°).
Mírně povytáhněte odjištění [4-3].
Pro šikmý řez -1° navíc vytáhněte odjištění
[4-4].
Pila poklesne do polohy -1°/47°.
Utáhněte otočné knoflíky [4-1].
7.4 Volba pilového kotouče
Pilové kotouče Festool jsou označeny barevným
kroužkem. Barva kroužku označuje materiál,
pro který je pilový kotouč vhodný.
Český
124
Barva Materiál Symbol
Žlutá Dřevo
Červená Laminované dřevěné
desky
Zelená Cementovláknité des
ky, eternit
Modrá Hliník, plast
7.5 Výměna pilového kotouče
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí poranění o horký a ostrý nástroj
Nepoužívejte tupé a vadné nástroje.
Noste ochranné rukavice.
Před výměnou pilového kotouče naklopte
nářadí do polohy 0° a nastavte maximální
hloubku řezu.
Překlopte páčku [5-3] až nadoraz.
S páčkou [5-3] manipulujte pouze, když je
nářadí zastavené!
Zatlačte řezací agregát dolů, až zaskočí.
Inbusovým klíčem [5-2] povolte šroub
[5-6].
Vyjměte pilový kotouč [5-7].
Nasaďte nový pilový kotouč.
Směr otáčení pilového kotouče [5-8]
a nářadí [5-4] musí být shodný! Nedodržení
této zásady může mít za následek těžká po
ranění.
Nasaďte vnější přírubu [5-9] tak, aby unáše
cí čepy zapadly do otvoru vnitřní příruby.
Zkontrolujte šrouby a přírubu, zda nej
sou znečištěné, a používejte jen čisté a ne
poškozené díly!
Utáhněte šroub [5-6].
Překlopte páčku [5-3] zpět.
7.6 Nasazení průzoru/chrániče proti
otřepům [6]
Průzor (průhledný) [6-1] umožňuje pohled na
pilový kotouč a optimalizuje odsávání prachu.
Chránič proti otřepům (zelený) [6-2] navíc zdo
konaluje při 0° řezech kvalitu řezné hrany řeza
ného obrobku na horní straně.
Nasaďte chránič proti otřepům [6-2].
Našroubujte šroub [6-3] oválným otvorem
do chrániče otřepů.
Dbejte na to, aby matice [6-4] byla
pevně usazená v chrániči otřepů.
Používejte pouze šroub, který je přilože
ný k ponorné pile. Šroub od jiné pily mů
že být příliš dlouhý a může zablokovat pilový ko
touč.
Před prvním použitím je nutné chránič proti ot
řepům naříznout:
Nastavte nářadí na maximální hloubku řezu.
Nastavte otáčky nářadí na stupeň 6.
7.7 Odsávání
VAROVÁNÍ
Ohrožení zdraví působením prachu
Nikdy nepracujte bez odsávání.
Dodržujte národní předpisy.
Integrované odsávání
Upevněte přípojku [7-2] vaku na prach [7-3]
jedním otočením doprava k odsávacímu
hrdlu [7-1].
Pro vyprázdnění sejměte přípojku [7-2] va
ku na prach [7-3] jedním otočením doleva
z odsávacího hrdla [7-1].
Mobilní vysavač Festool
K odsávacímu hrdlu [7-1] lze připojit mobilní
vysavač s průměrem sací hadice 27 mm nebo
36 mm (kvůli menšímu nebezpečí ucpání dopo
ručujeme 36 mm).
Přípojku sací hadice o Ø 27 nasaďte do kolínka
[7-4]. Přípojku sací hadice o Ø 36 nasaďte do
kolínka [7-4].
Když se nepoužívá antistatická sací hadice, mů
že docházet k elektrostatickým výbojům. Pra
covník může dostat ránu elektrickým proudem.
8 Práce s nářadím
Při práci dodržujte všechny bezpečnostní
pokyny uvedené za začátku a následující
pravidla:
Elektrické nářadí veďte proti obrobku, jen
pokud je zapnuté.
Před každým použitím zkontrolujte funkci
montážního zařízení a nářadí používejte po
uze tehdy, pokud toto zařízení řádně fungu
je.
Po pádu na zem zkontrolujte elektrické ná
řadí a pilový kotouč, zda nejsou poškozené.
Poškozené díly nechte před použitím opra
vit. Poškozené nářadí může způsobit pora
nění a nespolehlivost nářadí.
Český
125
Obrobek upevněte vždy tak, aby se při práci
nemohl pohybovat.
Při práci držte elektrické nářadí vždy obě
ma rukama za rukojeti [1-1]. Snižuje to ne
bezpečí úrazu a je to předpokladem pro
přesnou práci.
Pilu vždy posouvejte dopředu [10-2], nikdy
ji nepřitahujte zpět k sobě.
Přizpůsobenou rychlostí posuvu zabraňte
přehřívání ostří pilového kotouče a při řezá
ní plastu jeho tavení.
Před zahájením práce zkontrolujte, zda
jsou všechny otočné knoflíky [1-2] pevně
utažené.
Zkontrolujte pevné usazení pilového kotou
če.
Při řezání (např. MDF) může docházet k na
bíjení statickou elektřinou.
Při prašné práci používejte respirátor.
8.1 Zapnutí/vypnutí
Posuňte blokování vypnutí [1-5] nahoru
a stiskněte spínač ZAP/VYP [1-6] (stis
knutí = zapnutí / uvolnění = vypnutí).
Stisknutím blokování vypnutí se odjistí zanořo
vací zařízení. Pila se může pohybovat dolů. Při
tom se pilový kotouč vynoří z ochranného krytu.
8.2 Akustické výstražné signály
Při následujících provozních stavech zní aku
stické výstražné signály a nářadí se vypne:
peep ― ―
Vybitý akumulátor nebo
přetížené nářadí:
Vyměnit akumulátor
Snižte zatížení nářadí
8.3 Řezání podle orýsování
Ukazatel řezu [8-2] ukazuje při 0° a 45° řezech
(bez vodicí lišty) průběh řezu.
8.4 Přiřezávání
Nářadí nasaďte přední částí stolu pily na obro
bek, zapněte ho, zatlačte dolů na nastavenou
hloubku řezu a posunujte ve směru řezu.
8.5 Řezání výřezů (řezy zanořením)
Abyste při řezech zanořením zamezili
zpětným nárazům, je bezpodmínečně
nutné dodržovat následující pokyny:
Nářadí vždy přiložte zadní hranou stolu pily
k pevnému dorazu.
Při práci s vodicí lištou přiložte nářadí k do
razu proti zpětnému rázu FS-RSP (příslu
šenství) [10-4], který je upevněný na vodicí
liště.
Postup
Nasaďte nářadí na obrobek a přiložte ho
k dorazu (dorazu proti zpětnému rázu).
Zapněte nářadí.
Pomalu zatlačte nářadí dolů na nastavenou
hloubku řezu a posouvejte ho ve směru ře
zu.
Značky [8-1] ukazují při maximální hloubce ře
zu a použití vodicí lišty nejpřednější a nejzadněj
ší bod řezu pilového kotouče (Ø 160 mm).
8.6 Sádrovláknité a cementovláknité desky
Kvůli vysoké prašnosti doporučujeme používat
kryt ABSA-TS55 (příslušenství), který lze na
montovat ze strany na ochranný kryt, a mobilní
vysavač Festool.
8.7 Nastavení otáček podle materiálu
Materiál Stupeň otáček
Masivní dřevo (tvrdé, měkké)
Dřevotřískové a dřevovláknité desky
Vrstvené dřevo, laťovky, dýhované desky a desky s povrchovou vr
stvou
6
3–6
6
Plasty, plasty vyztužené vlákny (sklolaminát). papír a tkanina
Akrylátové sklo
3–5
4–5
Sádrovláknité a cementovláknité desky 1–3
Hliníkové desky a profily do 15 mm 4–6
Český
126
9 Údržba a ošetřování
VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění elektrickým proudem
Před prováděním údržby a ošetřování vždy
vyjměte z elektrického nářadí akumulátor.
Všechny práce údržby a opravy, které vyža
dují otevření krytu motoru, smí provádět
pouze autorizovaný zákaznický servis.
Servis a opravy smí provádět
pouze výrobce nebo servisní díl
ny. Nejbližší adresu najdete na:
www.festool.cz/služby
Používejte jen originální ná
hradní díly Festool! Obj. č. na:
www.festool.cz/služby
EKAT
1
2
3
5
4
Dodržujte následující pokyny:
Poškozené ochranné prvky a díly musejí být
odborně opraveny nebo vyměněny kvalifiko
vaným servisem, pokud není v návodu k ob
sluze uvedeno jinak.
Pro zajištění cirkulace vzduchu musí být
chladicí otvory v krytu vždy volné a čisté.
Ze všech otvorů elektrického nářadí vysajte
úlomky, třísky a piliny.
Připojovací kontakty elektrického nářadí,
nabíječky a akumulátory udržujte čisté.
Po práci se sádrovláknitých a cementovlá
knitých desek nářadí obzvláště důkladně vy
čistěte. Vyčistěte větrací otvory elektrického
nářadí a vypínač suchým stlačeným vzdu
chem bez oleje. V opačném případě se může
sádrový prach usadit uvnitř elektrického ná
řadí a na vypínači a ve spojení s vlhkostí ve
vzduchu zatvrdnout. To může způsobit po
škození spínacího mechanismu.
9.1 Naostřené pilové kotouče
Pomocí nastavovacího šroubu [9-1] lze přesně
nastavit hloubku řezu naostřených pilových ko
toučů.
Nastavte hloubkový doraz [9-2] na 0 mm (s
vodicí lištou).
Odjistěte pilu a zatlačte ji až nadoraz dolů.
Zašroubujte nastavovací šroub [9-1] natolik,
aby se pilový kotouč dotýkal obrobku.
10 Příslušenství
Používejte pouze příslušenství a spotřební ma
teriál schválený firmou Festool. Viz katalog Fe
stool nebo www.festool.com.
Používání jiného příslušenství a spotřebního
materiálu může způsobit nespolehlivost elek
trického nářadí a těžké úrazy.
Kromě popsaného příslušenství nabízí Festool
další bohaté systémové příslušenství, které vám
umožní mnohostranné a efektivní používání va
šeho nářadí, např.:
paralelní doraz, rozšíření stolu PA-TS 55
postranní kryt, drážky ABSA-TS 55
doraz proti zpětnému rázu FS-RSP
paralelní doraz FS-PA a prodloužení FS-
PA-VL
multifunkční stůl MFT/3
10.1 Pilové kotouče, ostatní příslušenství
Abyste mohli rychle a čistě řezat různé mate
riály, nabízí vám Festool pro všechny druhy
použití pilové kotouče přizpůsobené speciálně
pro vaši ruční okružní pilu.
10.2 Vodicí systém
Vodicí lišta umožňuje přesné, čisté řezy a sou
časně chrání povrch obrobku před poškozením.
Ve spojení s bohatým příslušenstvím umožňuje
vodicí systém provádět přesné úhlové řezy, po
kosové řezy a vyřezávání. Možnost upevnění po
mocí svěrek [10-5] zajišťuje stabilní upevnění
a bezpečnou práci.
Pomocí obou stavěcích čelistí [10-1] na
stavte vůli vedení stolu pily na vodicí liště.
Před prvním použitím vodicí lišty nařízněte
chránič proti otřepům [10-3]:
Nastavte otáčky nářadí na stupeň 6.
Nasaďte nářadí celou vodicí deskou na zadní
konec vodicí lišty.
Zapněte nářadí.
Zatlačte nářadí pomalu dolů až k maximální
nastavené hloubce řezu a bez přerušování
nařízněte chránič otřepů po celé délce.
Hrana chrániče proti otřepům nyní přesně od
povídá řezné hraně.
11 Životní prostředí
Nářadí nevyhazujte do domovního odpa
du! Nářadí, příslušenství a obaly ode
vzdejte k ekologické recyklaci. Dodržujte
platné vnitrostátní předpisy.
Pouze EU: Podle evropské směrnice o odpad
ních elektrických a elektronických zařízeních
a provádění v národním právu se musí staré
Český
127
elektrické nářadí shromažďovat odděleně
a odevzdat k ekologické recyklaci.
Informace k REACh: www.festool.com/reach
12 Všeobecné pokyny
12.1 Informace k ochraně údajů
Elektrické nářadí obsahuje čip pro automatické
uložení údajů o nářadí a provozních údajů.
Z uložených údajů nelze vyvozovat žádnou pří
mou souvislost s určitými osobami.
Údaje lze bezkontaktně načíst pomocí speciál
ních zařízení a společnost Festool je používá vý
hradně pro diagnostiku závad, provádění oprav
a vyřizování záruky a dále pro zlepšování kvality,
resp. další vývoj elektrického nářadí. Tyto údaje
nejsou – bez výslovného souhlasu zákazníka –
využívány nad tento rámec.
12.2
Bluetooth
®
Značka Bluetooth
®
a loga jsou registrované
značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a v rámci
licence je používá společnost TTS Tooltechnic
Systems AG & Co. KG a tedy Festool.
Český
128
/