Defort DAG-1200N-R Uživatelský manuál

Značka
Defort
Kategorie
úhlové brusky
Modelka
DAG-1200N-R
Typ
Uživatelský manuál
DAG-1200N-R
93726379
Bedienungsanleitung ..........................6
User’s Manual ....................................7
Mode d’emploi ................................... 8
Instrucciones de servicio ..................10
Manual de instruções .......................12
Istruzione per l’uso ...........................13
Gebruiksaanwijzing ..........................15
Brugervejledning ..............................16
Bruksanvisning .................................18
Bruksanvisning .................................19
Käyttöohje ........................................21
Kasutusjuhend .................................22
Instrukcija .........................................24
Instrukcija .........................................25
Инструкция по эксплуатации .........27
Қолданысы бойынша нұсқама .......28
Інструкція з експлуатації ................29
Instruksja obsługi .............................31
Návod k použití ................................32
Uputstvo za korisnike .......................34
Használati utasítás ..........................35
Manual de utilizare ...........................37
Navodilo za uporabo ........................38
BOS
Upute za uporabu ...................40
Οδηγιεσ χρησεωσ ............................41
Kullanım kılavuzu .............................43
...........45
8 
NJO

NN . LH
5
4
3
2
7
1
8
8
9
6
32
CZ
• Rce naley trzyma z dala od obracajcych si ele-
mentów
Podczas szlifowania metalu wytwarzaj si iskry; w
obszarze roboczym nie powinny znajdowa si oso-
by postronne ani materiay atwopalne
W przypadku wadliwego dziabania mechanicznych
lub elektrycznych czci urzdzenia, naley bez-
zwocznie wyczy narzdzie i wyj wtyczk
W przypadku zablokowania tarczy tncej, czego
efektem jest szarpanie podczas pracy, naley na-
tychmiast wyczy narzdzie
W przypadku przerwy w zasilaniu na przykad na
skutek nieumylnego wycignicia wtyczki, naley
niezwocznie odblokowa wcznik blokady
i
przeczy go w pozycj OFF (wyczone), aby unik-
n nieoczekiwanego uruchomienia narzdzia
• Nie naley naciska na przyrzd z si powodujc
unieruchomienie narzdzia
PO UŻYCIU
• Przed odoeniem narzdzia naley wyczy silnik i
upewni si, e wszystkie ruchome elementy zosta-
y cakowicie zatrzymane
• Po wyczeniu narzdzia nigdy nie naley zatrzymy-
wa wirujcych elementów dziaajc na nie z bocz-
nie przyoon si
Urzdzenie jest podwójnie izolowane zgodnie
z norm EN 50144; dlatego te nie jest ko-
nieczne jego uziemienie.
KONSERWACJA
Przed rozpoczciem prac konserwacyjnych
silnika naley upewni si, e urzdzenie nie
znajduje si pod prdem.
Urzdzenia SBM Group zostay zaprojektowane do
dziaania przez duszy okres czasu przy minimalnym
nakadzie pracy zwizanym z konserwacj. Zadowala-
jce dziaanie zaley od odpowiedniego dbania o urz-
dzenie oraz regularnego czyszczenia.
Naley regularnie czyci obudow urzdzenia mikk
szmatk, najlepiej po kadym uyciu. Naley dopilno-
wa, aby otwory wentylacyjne nie byy zatkane przez
py i brud. W przypadku, gdy brud nie daje si usun,
naley uy mikkiej szmatki zwilonej wod z mydem.
Nie wolno uywa
rozpuszczalników takich jak benzy-
na, alkohol, woda z amoniakiem itd. Rozpuszczalniki te
mog uszkodzi czci wykonane z plastiku.
Urzdzenie nie wymaga dodatkowego smarowania.
W przypadku pojawienia si usterki, np. zuycia cz-
ci, naley skontaktowa si z najbliszym sprzedawc
SBM Group.
ŚRODOWISKO
W celu zabezpieczenia urzdzenia przed uszkodzenia-
mi w czasie transportu, jest ono dostarczane w odpo-
wiednio mocnym opakowaniu. Wikszo materiaów
mona podda ponownej utylizacji. Naley umieci
materiay w odpowiednich dla ich waciwoci pojem-
nikach utylizacyjnych. Nie uywany jusprzt mona
odnie do miejscowego sprzedawcy SBM Group.
Zostanie on odpowiednio zutylizowany w sposób bez-
pieczny dla rodowiska.
Úhlová bruska
ÚVOD
Tento nástroj je uren k broušení, ezání a odstraová-
ní otep kovových a kamenných materiál bez použití
vody; s vhodným píslušenstvím lze nástroj použít také
k oisování a pískování
TECHNICKÉ ÚDAJE 1
PRVKY PŘÍSTROJE 2
1. Veteno
2. Upínací píruba
3. Maticový klíe
4. Zajišovací tlaítko vetena
5. Pomocná rukoje
6. Ochranný kryt
7. Montážní píruba
8. Zajišovací spína zapnuto/vypnuto
9. Tlaítko k zajištní vypínae
BEZPEČNOSTNÍ
POZOR! tete všechny pokyny. Chyby pi dodržová-
ní níže uvedených pokyn mohou zpsobit elektrický
úder, požár, event. tžká poranní.
Používejte tento nástroj pouze k broušení nebo e-
zání za sucha
Používejte pouze píruby dodávané s tímto nástro-
jem
Tento nástroj nesmí používat osoby mladí 16 let
• Ped seizováním, mnním pilových list a píslu-
šenství, vždy vytáhnte zástrku náadí z el. Sít
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Používejte originální píslušenství SBM Group, kte-
ré obdržíte u svého prodejce SBM Group
• Pi montáži nebo používání jiného píslušenství než
znaky SBM Group se ište pokyny daného výrob-
ce
Používejte pouze píslušenství, jejichž dovolené
otáky jsou alespo tak vysoké jako nejvyšší otáky
stroje naprázdno
Nepoužívejte poškozené, deformované ani vibrující
brusné/ezné kotoue
• S brusnými/eznými kotoui manipulujte a skladujte
je opatrn, zabráníte tak jejich vylamování a praská-
• Chrate píslušenství ped nárazy, otesy a mastno-
tou
• Nepoužívejte brusné/ezné kotoue vtdí, než je
maximální doporuená velikost
Používejte pouze brusné/ezné kotoue s prmrem
otvoru, který bez vle odpovídá montážní pírub
; k nasazení brusných/ezných kotou s velkými
otvory nikdy nepoužívejte redukce ani adaptéry
• Nikdy nepoužívejte brusné/ezné kotoue se závito-
vým otvorem, jejichž závit není dostaten dlouhý,
aby pojal délku vetena nástroje
Nikdy nepoužívejte píslušenství se “slepým” závito-
vým otvorem menším než M14 x21 mm
CZ
Česky
33
CZ
VENKOVNÍ POUŽITÍ
Zapojte nástroj pes jisti poruchového proudu (FI)
se spouštcím proudem max. 30 mA
Používejte pouze takovou prodlužovaní šru, která
je urena pro venkovní použití a je vybavena spojo-
vací zásuvkou chránnou proti stíkající vod
PŘED POUŽITÍM
• Ped prvním použitím nástroje doporuujeme získá-
ní praktických informací
Neopracovávejte žádný materiál obsahující azbest
(azbeste karcinogenní)
Uite ochranná opatení, pokud pii práci mže vznik-
nout zdraví škodlivý, hoilavý nebo výbušný prach
(nkterý prach je karcinogenní); noste ochrannou
masku proti prachu a použijte, lze-li jej piipojit, od-
sávání prachu i tísek
Dejte pozor na skryté elektrické vedení nebo plyno-
i vodovodní potrubí; zkontrolujte pracovní ob-
last, napíklad pomocí detektoru kovu
• Pi vyezávání drážek pedevším do nosných zdí
bušte opatrní (drážky v nosných stnách se ídí
speci ckými pedpisy konkrétní zem; tyto pedpisy
je nutno za vdech okolností dodržovat)
Pokud obrobek nezstává stabilní svou vlastní va-
hou, provešte jeho upnutí
Neupínejte nástroj do svráku
Používejte zcela rozvinuté a bezpené prodlužovací
šry o kapacit16 ampér
Noste ochranné brýle a rukavice, ochranu sluchu a
pevnou obuv; v pípad poteby noste také zástru
• Vždy pipevnte pomocnou rukoje
a ochranný
kryt
; bez nich nástroj nikdy nepoužívejte
• Pesvdíte se, zda je nástroj pi zapojování do zá-
suvky vypnutý
BĚHEM POUŽITÍ
• Šru udržujte vždy mimo dosah pohyblivých ástí
nástroje; šru nasmrujte dozadu, pry od nástro-
je
• Pokud bhem práce dojde k poškození nebo proíz-
nutí šry, nedotýkejte se jí, ale ihned vytáhnte ze
zásuvky; nástroj s poškozenou šrou nikdy nepou-
žívejte
• Zajišovací tlaítko vetena
stisknte pouze teh-
dy, je-li veteno
v klidu
Nedotýkejte se otáivého píslušenství
• Pi broušení kovu vznikají jiskry; udržujte ostatní
osoby a holavý materiál mimo pracovní oblast
• V pípad elektrické nebo mechanické poruchy
ihned nástroj vypnte a vytáhnte ze zásuvky
Pokud dojde k zablokování ezného kotoue, které
se projeví trhavými pohyby nástroje, ihned nástroj
vypnte
• V pípad perušení proudu nebo pi náhodném vy-
tažení ze zásuvky ihned uvolnte spína vypnuto/
zapnuto 8 a dejte jej do polohy vypnuto (OFF), aby
nedošlo k nekontrolovanému optovnému spušt
Nevyvíjejte na nástroj takový tlak, pi kterém by do-
šlo k jeho zastavení
PO POUŽITÍ
• Než nástroj odložíte, vypnte motor a pesvdíte
se, že se všechny pohyblivé ásti úpln zastavily
Po vypnutí nástroje nikdy nezastavujte otáení pí-
slušenství tlakem ze strany
Tento strojje dvojnásobn izolovaný v souladu
s EN50144, proto není nutné uzemnní.
ÚDRŽBA
Když provádíte údržbu na motoru, pesvd-
te se, že stroj není pod proudem.
Stroje SBM Group byly navrženy tak, aby mohly dlou-
ho pracovat s minimem údržby. Stálý bezproblémový
provoz závisí od ádné pée o stroj a pravidelného
ištní.
Pouzdro stroje pravideln istte mkkým hadrem,
nejlépe po každém použití. Ventilaní prduchy nesmí
být blokovány prachem a neistotami. Jestli neistoty
nelze odstranit, použijte mkký hadr namoený v mý-
dlové vod. Nikdy nepoužívejte rozpouštdla jako je
benzín, alkohol, pavek apod. Tyto rozpouštdla mo-
hou poškodit plastový kryt.
Stroj nevyžaduje žádné další mazání.
Pokud se vyskytne závada, nap. po opotebení nkte-
ré souástky, obrate se prosím na místního prodejce
SBM Group.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z dvod ochrany stroje ped poškozením bhem pe-
pravy se stroj dodává v masivním obalu. Vtšinu oba-
lového materiálu lze recyklovat. Odevzdejte tyto mate-
riály na píslušných recyklaných místech. Nepotebné
stroje odevzdejte místnímu prodejci SBM Group. Zde
budou zlikvidovány zpsobem bezpeným pro životní
prostedí.
50
CS
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Pod punom odgovornošu izjavljujemo da je ovaj
proizvod usklaen sa sledeim standardima ili stand-
ardizovanim dokumentima: EN60745-2-3,EN60745-2-
3,EN55014-1,EN55014-2,EN61000-3-2,EN61000-3-3,
u skladu sa odredbama smernica 2006/42/EEC,
2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745,
nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi <92,5 dB(A), a
jaina zvuka <103,5 dB(A) |normalno odstupanje: 3
dB), a vibracija <8,17 m/s
2
(mereno metodom na šaci-
ruci).
UA
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
   ,  -
     -
 : EN60745-2-3, EN60745-2-3,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
-   : 2006/42/EEC, 2006/95/EEC,
2004/108/EEC.
     -
  EN60745     -
  <92,5 (),   -
 <103,5 (),   <8,17 /
2
.
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
CZ
STRVZUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
Potvrzujeme na odpovdnost, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám nebo normativním
podkladm: EN60745-2-3, EN60745-2-3, EN55014-
1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 podle
ustanovení smrnic 73/23/EWG, 2006/42/EWG,
2006/95/EWG, 2004/108/EWG.
HLUNOSTI/VIBRACí Meno podle EN 60 745 iní
tlak hlukové vlny tohoto pístroje <92,5 dB(A) a dávka
hlunosti <103,5 dB(A) (standardní odchylka: 3 dB), a
vibrací <8,17 m/s
2
(metoda ruka-paže).
HU
HASONLÓSÁGI NYILATKOZAT
Teljes felelsségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen
termék a következ szabványoknak vagy kötelez
hatósági elírásoknak megfelel: EN60745-2-3,
EN60745-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-
3-2, EN61000-3-3 a 2006/42/EWG, 2006/95/EWG,
2004/108/EWG. elírásoknak megfelelen.
ZAJ/REZGÉS Az EN 60 745 alapján végzett mérések
szerint ezen készülék hangnyomás szintje <92,5
dB(A) a hangteljesltmény szintje <103,5 dB(A) (normál
eltérés: 3 dB), a kézre ható rezgésszám <8,17 m/s
2
.
RO
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarm pe proprie rspundere c acest product
este conform cu urmtoarele standarde sau docu-
mente standardizate: EN60745-2-3, EN60745-2-3,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-
3 în conformitate cu regulile 2006/42/EEC, 2006/95/
EEC, 2004/108/EEC.
ZGOMOT/VIBRAII Msurat în conformitate cu EN 60
745 nivelul de presiune a sunetului generat de acest
instrument este de <92,5 dB(A) iar nivelul de putere a
sunetului <103,5 dB(A) (abaterea standard: 3 dB), iar
nivelul vibraiilor <8,17 m/s
2
(metoda min - bra).
PL
OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med følgende normer eller
normative dokumenter: EN60745-2-3, EN60745-2-3,
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/42/
EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF.
STØJ/VIBRATION Måles efter EN 60 745 er lydtry-
kniveau af dette værktøj <92,5 dB(A) og lydeffekt-
niveau <103,5 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og
vibrationsniveauet <8,17 m/s
2
(hånd-arm metoden).
ÇEVRE KORUMA BILGILERI
TR
Eski elektrikli cihazlar dönüştürülebilir malzeme olup ev çöpüne
atılmamalı! Doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına etkin
biçimde katkıda bulunmak üzere cihazı lütfen toplama merkez-
lerine (varsa) iade edin.
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY ŚRODOWISKA
PL
Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wol-
no wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ
mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospo-
darowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska natural-
nego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składo-
wania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.
POKYNY K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
СZ
Staré elektrické přístroje jsou recyklovatelné odpady a nepatří
proto do domácího odpadu!
Chceme vás tímto požádat, abyste aktivně příspěli k podpoře
ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí, a odevzdali ten-
to přístroj na k tomu určených sběrných místech .
UPUTE O ZAŠTITI OKOLIŠAI
HR/BOS
Stari električni uređaji sastoje se od vrijednih materijala te stoga
ne spadaju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim
aktivnim doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti okoliša,
te da ovaj uređaj predate na mjesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizirao.
УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
RU
Старые электроприборы подлежат вторичной переработке и поэ-
тому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами! Поэтому
мы хотели бы попросить Вас активно поддержать нас в деле эконо-
мии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в
приемный пункт утилизации (если таковой имеется).
ВКАЗІВКИ ПО ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
UA
Старі електроприлади являють собою сукупність технічних
матеріалів і тому не можуть бути утилізовані з побутовими
відходами! Тому ми хотіли б попросити Вас активно підтримати нас
у справі економії ресурсів і захисту навколишнього середовища і
здати цей прилад у приймальний пункт утилізації (якщо такий є).
UPUTSTVO O ZAŠTITI OKOLINE
CS
Stari električni uređaji sastoje se od vrednih materijala i ne spa-
daju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim aktivnim
doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti životne sredine,
te da ovaj uređaj predate na mesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizovano.
NAPOTKI ZA ZAŠČITO OKOLJA
SI
Stare električne naprave so material, ki ne spada v gospodinjske
odpadke. Prosimo vas, da nam aktivno pripomorete pri ohranja-
nju naravnih virov in zaščiti okolja, zato neuporabno električno
napravo odstranite na predvidenih, v te namene urejenih odvze-
mnih mestih.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
KZ
Сізге керек емес бұйымды, керек-жарақтарды жəне (немесе)
қорапты қайталама қайта өңдеумен айналысатын ұйымға
өткізу қажет.
AE
INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
RO
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru
care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză,
vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor
naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat
la centrele de preluare a acestora, în cazul în care ele există.
A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
HU
A kiselejtezett elektromos készülékek értékes nyersanyagokat
tartalmaznak, és erre gyelemmel nem tartoznak a háztartási
hulladék körébe! A gyártómű minden felhasználót arra kér, hogy
a maga részéről is tegyen meg mindent a költségkímélés és kör-
nyezetvédelem érdekében, és a kiselejtezett készüléket adja át
az erre a célra kialakított visszavételi helyen, amennyiben van
ilyen a környéken.
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
GR
Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές είναι πολύτιμα υλικά και συνεπώς
δεν έχουν θέση στα οικιακά απορρίμματα! Θα θέλαμε λοιπόν να
σας παρακαλέσουμε να μας υποστηρίξετε συμβάλλοντας ενερ-
γά στην προστασία των πρώτων υλών και του περιβάλλοντος
παραδίδοντας τη συσκευή αυτή στις υπηρεσίες ανακύκλωσης
- εφόσον υπάρχουν.
/