BOMANN CB 801 Návod k obsluze

Kategorie
Pánské holicí strojky
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

CZ
19
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod
k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a
podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené
účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v
otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněné používání
venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením,
vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými
hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže
dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze
zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za
zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li
namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště
opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy
tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarej-
te se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození.
Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného
opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahr-
adit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro
zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
Používejte jen originální příslušenství.
Používání přístroje
Vložte jednu 1,5 V baterii do přihrádky na baterie.
Odstraňte ochranný kryt.
Zapněte přístroj. Žárovka svítí.
Přiložte špičku střižné hlavy k nosní dírce, popř. ušnímu boltci.
Odstraňujite, prosím, pouze chloupky, přečnívajicí přes nosní dírku, popř.
ušní .
Vypněte přístroj a použijte čistící kartáček.
Abyste mohli přistroj důkladně vyčistit, vyjměte, prosím, baterii a uvolněte
střižnou hlavu tak, že jí budete otáčet proti směru hodinových ručiček.
Vyjměte střižný list (pozor, je ostrý). Čisticím štětcem přejíždějte přes
střižnou hlavu a držák.
Přístroj v opačném pořadí opět složte.
CZ
20
Pozor: Baterie nepatří do domovního odpadu. Prosím, odevzdejte vybité bate-
rie na příslušném sběrném místě nebo v obchodě.
Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době plat-
ných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direkti-
va o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších
bezpečnostně-technických předpisů.
Vyhrazujeme si technické změny!
Záruka
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data
prodeje (pokladní doklad).
Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo
příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a
to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají
za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou
záruku!
Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit
bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu.
V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním
obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.
*) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu
kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé
skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady!
Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému
opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové
ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu
nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je
proto nutno je uhradit!
Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.
Po uplynutí záruky
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném
odborném obchodě nebo opravně.
1 / 1

BOMANN CB 801 Návod k obsluze

Kategorie
Pánské holicí strojky
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro

Související papíry