Palram 704743 instalační příručka

Typ
instalační příručka
Bezpečnostní pokyny
Zbezpečnostních důvodů silně doporučujeme, aby montáž výrobku prováděli dva lidé.
Zjistěte se, že ve stěně nejsou žádné skryté trubky nebo kabely před začátkem vrtání.
Některé součásti mají kovové hrany. Při manipulaci buďte proto opatrní.
Během montáže používejte ochranné rukavice, obuv a bezpečnostní brýle.
Neprovádějte montáž krytu – přístřešku za větrných nebo deštivých povětrnostních podmínek.
Neprovádějte montáž přístřešku, jestliže jste unaveni, požili jste léky, medikamenty nebo alkohol,
nebo jste-li náchylní k záchvatům závrati.
Zlikvidujte bezpečně všechny plastové sáčky – odstraňte je z dosahu malých dětí.
Zabraňte dětem vstupu do oblasti montáže.
Používáte-li žebřík nebo nářadí pod proudem, zajistěte, že budete dodržovat bezpečnostní
pokyny výrobce.
Nelezte na střechu ani na ní nestůjte.
Nezavěšujte se ani nelehejte na profily.
Ze střechy a okapů odstraňujte sníh, nečistoty a listí.
Velké zatížení sněhem na střeše může způsobit poškození výrobku a tedy je nebezpečné pro
pobývat pod ním, nebo v jeho blízkosti.
Hvis farve blev ridset under montage, kan den løses.
Pokyny k čištění
Je-li potřeba váš přístřešek-kryt vyčistit, použijte k tomu slabý saponátový roztok a opláchněte
čistou chladnou vodou.
K čištění panelu nepoužívejte aceton, abrasivní čistidla nebo jiné speciální čisticí prostředky.
• Po dokončení montáže očistěte produkt.
Před montáží
Vyberte si místo před zahájením montáže pozorně.
Před montáží zvažte otevírání dveří (dovnitř nebo ven).
Roztřiďte součásti a zkontrolujte podle seznamu obsahu.
Součástky rozložte tak, aby jste je měli po ruce. Dejte všechny malé součástky (šrouby, atd.) do
misky, aby se neztratily.
Obraťte se na místní úřady, pokud je nutné nějaké povolení před montáží výrobku.
Dodatečné informace:
Pokud je to nutné, pak použijte silikonové těsnění
Jste výlučně odpovědní za rozhodnutí, zda manipulace, uskladnění, montáž, instalace nebo
použití tohoto výrobku bude bezpečné a vhodné vzhledem k místu nebo pro libovolnou
aplikaci. Výrobcem není zodpovědný za jakékoliv škody nebo úrazy, vaše ani jiných osob
nebo poškození majetku vyplývající z nesprávného zacházení, uskladnění, instalace, montáže
nebo použití tohoto výrobku, nebo pochybění v dodržení písemných instrukcí Výrobcem
ohledně manipulace, uskladnění, instalace, montáže a používání tohoto výrobku. Tento
výrobek je určen výhradně pro běžné rezidenční použití. Nepoužívejte tento výrobek pro
jakékoliv aplikace, které nejsou doporučovány v těchto instrukcích nebo stavebním zákoně
platné v místě, kde se tento výrobek bude používat. Vždy buďte pozorní a používejte
odpovídající bezpečnostní vybavení (včetně ochrany zraku), když provádíte vlastní montáž
nebo instalaci tohoto výrobku.
Během montáže použijte měkký povrch pod díly, aby nedošlo k poškrábání a poškození.
Krok 5: Dávejte pozor, abyste od tohoto kroku dále nepoškrábali panel!
* Na konci montáže dotáhněte všechny matice.
DŮLEŽITÉ
Předtím, než začnete terasovou střechu sestavovat, si pečlivě přečtěte tyto pokyny.
Provádějte jednotlivé kroky v pořadí uvedeném v těchto pokynech.
Uchovávejte tyto pokyny pro další potřebu na bezpečném místě.
CS
Poznámka:
Sada pro ukotvení na zeď dodávaná s tímto produktem je vhodná pouze pro
betonové zdi. Ostatní typy zdí potřebují odpovídající sadu pro upevnění na zeď.
Při montáži
Když narazíte na informační ikonu, podívejte se prosím na příslušný montážní krok
na doplňující komentáře a rady.
EL
Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών
Λεπτοέρειε: Πόρτα Canopy Cover
Η εταιρεία Palram Εφαρογέ (1995) Ltd (αριθό Εταιρεία: 512106824), η έδρα τη οποία βρίσκεται στο Teradion Industrial Park, MP Misgav
20174, Ισραήλ (“Palram”) εγγυάται ότι το προϊόν δεν θα είναι ελαττωατικά υλικά ή την εργασία για ια περίοδο 3 ετών από την αρχική
ηεροηνία αγορά και ε την επιφύλαξη των ορισών, του όρου και τι προϋποθέσει που επεριέχονται στην παρούσα εγγύηση.
1. Συνθήκες
1.1 Αυτή η εγγύηση ισχύει όνο αν το Προϊόν εγκαθίσταται, καθαρίζεται, χρησιοποιείται και συντηρείται σύφωνα ε τι γραπτέ
συστάσει τη Palram.
1.2 Χωρί να παρεκκλίνουε από τα παραπάνω, δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση η ζηιά που προκαλείται από τη χρήση δύναη,
η ορθό χειρισό, ακατάλληλη χρήση, απρόσεχτη χρήση ή συναρολόγηση ή συντήρηση, ατυχήατα, κρούση από ξένα σώατα,
βανδαλισό, ρύπου, αλλαγέ, βαφή, σύνδεση, κόλληα, σφράγισα που γίνεται χωρί συόρφωση ε το εγχειρίδιο χρήστη ή ζηιά
που προκύπτει από καθαρισό ε η συβατά καθαριστικά και ικρέ αποκλίσει του Προϊόντο.
1.3 Η εγγύηση αυτή δεν εφαρόζεται για ζηίε που προκύπτουν από “ανώτερη βία”, οι οποίε περιλαβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε,
χαλάζι, καταιγίδα, ανεοστρόβιλο, θύελλα, χιονοθύελλε, πληύρα, αποτελέσατα πυρκαγιά.
1.4 Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει αν τα δοικά έρη και τα συστατικά που χρησιοποιούνται δεν είναι συβατά ε τι γραπτέ συστάσει τη
Palram
1.5 Η εγγύηση αυτή εφαρόζεται όνο για τον αρχικό αγοραστή του Προϊόντο. εν ισχύει για οποιονδήποτε άλλο αγοραστή ή χρήστη
του Προϊόντο (συπεριλαβανοένων, αλλά όχι περιορισένων, οποιοδήποτε ατόων που αποκτήσουν το Προϊόν από τον αρχικό
αγοραστή).
2. Αξιώσεις και Ειδοποιήσεις
2.1 Κάθε αίτηση αποζηίωση λόγω εγγύηση θα πρέπει να αποσταλεί γραπτώ στην Parlam εντό 30 ηερών από την ανακάλυψη του
ελαττωατικού προϊόντο, επισυνάπτοντα την αρχική απόδειξη αγορά καθώ και την παρούσα εγγύηση.
2.2 Ο αιτών πρέπει να επιτρέψει στην Palram να εξετάσει το εν λόγω Προϊόν και το σηείο τη εγκατάσταση ενώ το Προϊόν βρίσκεται
στην αρχική του θέση και δεν έχει ετακινηθεί ή αφαιρεθεί ή αλλαχθεί ε οποιοδήποτε τρόπο ή/και να επιστρέψει το Προϊόν στην
Palram για εξέταση.
2.3 Η Palram δεσεύει το δικαίωα να εξετάσει ανεξάρτητα την αιτία οποιουδήποτε προβλήατο.
3. Αποζημίωση
3.1 Αν ια αξίωση υπό αυτή την Εγγύηση ειδοποιηθεί ορθά και την εγκρίνει η Palram, ο αγοραστή, ε την επιλογή τη Palram, πορεί
είτε να (α) αγοράσει ένα Προϊόν ή έρο/-η ω αντικατάσταση ή (β) να λάβει αποζηίωση τη τιή του αρχικού Προϊόντο ή έρο/-ή
αυτή, όλα σύφωνα ε το ακόλουθο χρονοδιάγραα:
3.2 Για να αποφευχθούν τυχόν απορίε, ο υπολογισό για την αποζηίωση για τα ελαττωατικά έρη, σύφωνα ε τον παραπάνω
πίνακα, θα βασίζεται στο ερίδιο του ελαττωατικού έρο σε σχέση ε την αρχική τιή του Προϊόντο. Η Palram δεσεύει το
δικαίωα να παράσχει αντικαταστάσει αν το Προϊόν ή οποιοδήποτε έρο του δεν είναι διαθέσιο ή αν δεν υπάρχει.
3.3 Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει οποιοδήποτε κόστο και έξοδα αφαίρεση και εγκατάσταση του Προϊόντο ή φόρου ή έξοδα
αποστολή ή οποιεσδήποτε άεσε ή έεσε ζηίε οι οποίε προκύπτουν από η λειτουργία του Προϊόντο.
4. Γενικές συνθήκες και περιορισμοί
4.1 ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΕΙΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΝ ΟΛΝ ΤΝ ΕΜΜΕΣΝ ΕΓΓΥΗΣΕΝ ΕΜΠΟΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΚΟΠΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.
4.2
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΡΗΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η PALRAM ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΗΠΟΤΕ ΑΠΛΕΙΕΣ
Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΘΕΙ ΑΜΕΣΑ, ΕΜΜΕΣΑ Ή Σ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, Ή ΣΥΝΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
4.3 ΑΝ Η PALRAM ΑΠΟΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΥΠΟ ΟΠΟΙΟΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΝΟΜΟ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΤΙΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘Η
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, Η ΙΑΡΚΕΙΑ ΟΠΟΙΟΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΝ ΕΓΓΥΗΣΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΡΗΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή, ΑΝ Η ΠΕΡΙΟΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ
ΝΟΜΟΣ.
4.4 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΑΝ Η ΧΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΗΠΟΤΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΣΕ ΟΠΟΙΑΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ. Η
PALRAM ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ Η ΙΙΟΚΤΗΣΙΑ ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΜΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
4.5 ΕΑΝ Η PALRAM ΕΝ ΗΛΝΕΙ ΡΗΤΑ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
Η PALRAM ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΗΠΟΤΕ ΑΠΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ, ΚΟΣΤΟΣ Ή ΕΞΟΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΕΝ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΗΓΙΕΣ Ή ΠΟΥ ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΗΠΟΤΕ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΙΚΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
Περίοδος μετά από την αγορά Προϊόν ή μέρος/-η ως αντικατάσταση Επιστροφή
Από την ηεροηνία αγορά ω το τέλο του 1ου έτου Χωρί χρέωση 100%
Τέλο του 1ου έτου ω το τέλο του 2ου έτου ο αγοραστή θα πληρώσει το 33% τη αρχική τιή αγορά 66%
Τέλο του 2ου έτου ω το τέλο του 3ου έτου ο αγοραστή θα πληρώσει το 66% τη αρχική τιή αγορά 33%
CS
3 letá omezená záruka Palram
Detaily produktu: Dvířka krytu dveří
Palram Applications (1995) Ltd (Společnost číslo: 512106824), jejíž registrační kancelář je na adrese Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174000,
Izrael („Palram“), zaručuje, že Produkt nebude mít žádné vady materiálu nebo řemeslného zpracování po dobu 3 let od data původního nákupu.
Toto podléhá denicím, podmínkám a ujednáním obsaženým v této záruce.
1. Podmínky
1.1 Tato záruka bude platit, pouze pokud se Produkt instaluje, čistí, ovládá a udržuje v souladu s písemnými doporučeními společnosti Palram.
1.2 Bez ohledu na výše uvedené tato záruka nekryje poškození způsobená silou, nesprávnou manipulací, nepříslušným používáním,
nedbalým používáním, montáží nebo údržbou, nehodami, vlivem cizích objektů, vandalismem, znečišťujícími látkami, pozměněními,
malováním, spojením, slepením, utěsněním, které nejsou v souladu s uživatelskou příručkou, poškození následkem čištění
nekompatibilními čisticími prostředky, ani menší odchylky Produktu.
1.3 Tato záruka nekryje poškození způsobená „vyšší mocí“’, která mimo jiné zahrnují krupobití, bouři, tornádo, hurikán, sněhovou bouři,
záplavy a účinky ohně.
1.4 Tato záruka je neplatná, pokud nejsou konstrukční části a komponenty používány v souladu s písemnými doporučeními společnosti
Palram.
1.5 Tato záruka platí pouze pro původního kupujícího Produktu. Neprodlužuje se na žádného jiného kupujícího nebo uživatele Produktu
(včetně, ale ne pouze na jakoukoliv osobu, která získá Produkt od původního kupujícího).
2. Požadavky a oznámení
2.1 Každý záruční požadavek musí být společnosti Palram oznámen písemně do 30 dní od zjištění vadného Produktu a musí mít přiložený
doklad o nákupu a tuto záruku.
2.2 Žadatel musí umožnit společnosti Palram kontrolu souvisejícího Produktu a vlastního místa instalace, dokud je Produkt stále ve své
původní poloze a nebyl odstraněn ani žádným způsobem změněn, a/nebo vrácení Produktu společnosti Palram na testování.
2.3 Společnost Palram si vyhrazuje právo nezávisle prošetřit příčinu jakéhokoliv selhání.
3. Kompenzace
3.1 Pokud je požadavek podle této Záruky správně oznámen a schválen společností Palram, pak může kupující podle výběru společnosti
Palram buď (a) koupit náhradní Produkt nebo část/části; nebo (b) obdržet vrácení peněz původní ceny Produktu nebo části/částí, vše v
souladu s následujícím rozvrhem:
3.2 Výpočet pro rozhodnutí ohledně kompenzace za vadnou část / vadné části bude kvůli zamezení jakýmkoliv pochybnostem v souladu s
výše uvedeným rozvrhem založen na přispění vadné části k původní ceně Produktu. Společnost Palram si vyhrazuje právo na poskytnutí
náhrad, pokud Produkt nebo jakákoliv část nejsou dostupné, nebo jsou zastaralé.
3.3 Tato záruka nekryje žádné náklady ani výdaje s odstraněním a instalací Produktu ani daně nebo náklady na dopravu nebo jinou přímou
nebo nepřímou ztrátu / jiné přímé nebo nepřímé ztráty, které můžou nastat následkem selhání Produktu.
4. Všeobecné podmínky a omezení
4.1 KROMĚ TOHO, CO JE SPECIFICKY UVEDENO V TÉTO ZÁRUCE, JSOU VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, AŤ UŽ VYJÁDŘENÉ NEBO NAZNAČENÉ
VČETNĚ VŠECH NEPŘÍMO VYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL VYLOUČENY V MAXIMÁLNÍM
ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.
4.2 KROMĚ PŘÍPADŮ, KTERÉ JSME SPECIFICKY UVEDLI V TO ZÁRUCE, NEMŮŽE BÝT SPOLEČNOST PALRAM ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ
ZTRÁTY ANI POŠKOZENÍ, KTERÉ KUPUJÍCÍ UTRPÍ PŘÍMO, NEPŘÍMO NEBO NÁSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO JINÝM ZPŮSOBEM
SOUVISEJÍCÍM S PRODUKTEM.
4.3 POKUD MÁ SPOLEČNOST PALRAM PODLE JAKÉHOKOLIV PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA ZAKÁZÁNO VYLOUČIT NEPŘÍMO VYJÁDŘENÉ ZÁRUKY
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL V SOUVISLOSTI S PRODUKTEM, PAK JE DOBA TRVÁNÍ VŠECH TĚCHTO NEPŘÍMO
VYJÁDŘENÝCH ZÁRUK VÝSLOVNĚ OMEZENA NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO ZÁRUKY NEBO MAXIMÁLNÍ DOBU VYŽADOVANOU PŘÍSLUŠNÝM
ZÁKONEM, POKUD JE TATO DOBA DELŠÍ.
4.4 KUPUJÍCÍ JE VÝHRADNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA ROZHODNUTÍ, ZDA JE MANIPULACE, USKLADNĚNÍ, MONTÁŽ, INSTALACE NEBO POUŽÍVÁNÍ
PRODUKTU BEZPEČNÉ A VHODNÉ V JAKÉMKOLIV UMÍSTĚNÍ PRO JAKÉKOLIV DANÉ POUŽITÍ NEBO DANÉ OKOLNOSTI. SPOLEČNOST
PALRAM NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY ANI ZRANĚNÍ KUPUJÍCÍHO NEBO JINÉ OSOBY ČI MAJETKU NÁSLEDKEM NESPRÁVNÉ
MANIPULACE, USKLADNĚNÍ, INSTALACE, MONTÁŽE NEBO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU, NEBO NEDODRŽENÍM PÍSEMNÝCH POKYNŮ OHLEDNĚ
MANIPULACE, USKLADNĚNÍ, INSTALACE, MONTÁŽE A POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU.
4.5 POKUD SPOLEČNOST PALRAM VÝSLOVNĚ NEUVEDE JINAK, JE VÝROBEK URČEN POUZE PRO BĚŽNÉ DOMÁCÍ A KOMERČNÍ ÚČELY
SPOLEČNOST PALRAM NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ ANI NÁKLADY NÁSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU PRO
JAKÝKOLIV ÚČEL, KTERÝ NENÍ DOPORUČENÝ PÍSEMNÝMI POKYNY, NEBO KTERÝ NENÍ POVOLNÝ ŽÁDNOU PŘÍSLUŠNOU LEGISLATIVOU ANI
JINOU SBÍRKOU ZÁKONŮ PLATNÝMI V UMÍSTĚNÍ, KDE BUDE KUPUJÍCÍ PRODUKT POUŽÍVAT. .
Období po nákupu Výměna produktu nebo části/částí Vrácení peněz
Od data nákupu do konce 1. roku Zdarma 100%
Od konce 1. roku do konce 2. roku kupující zaplatí 33 % procent původní ceny 66%
Od konce 2. roku do konce 3. roku kupující zaplatí 66 % původní ceny 33%
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39

Palram 704743 instalační příručka

Typ
instalační příručka