Ford 307 Uživatelský manuál

Značka
Ford
Kategorie
auta
Modelka
307
Typ
Uživatelský manuál
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
18/43
nippusiteillä (2x P) kuvan mukaan vetolaitteen poikkikannat-
timeen ja ajoneuvoon.
Leikkaa sivuverhouksen mattoon takapuolella olevan
merkinnän mukaan pyöreä halkaisijaltaan 121 mm reikä.
Leikkaa sen jälkeen reikää ylhäältä ja alhaalta (merkinnät)
säteittäisesti noin 15 mm. Raot varmistavat suojauksen
kääntymiseltä.
Aseta suojauksen eturunko (AM5J-313A16-A*) kuvan
mukaan sisäpuolelta matossa olevaan reikään. Sen jälkeen
aseta suojan takarunko (AM5J-313A16-A*) maton taka-
puolelle ja anna napsahtaa kiinni eturunkoon.
Asenna matto korjaamokäsikirjan mukaan ja aseta kansi
paikalleen kuvan mukaan.
Huomio: Ennen kannen asentamista on käyttöyksikön
käsipyörästä irrotettava avain!
Ohje:
Tässä kohtaa tehdään sähkösarjan asennus valmiiksi.
Asenna puretut tai irrotetut osat korjaamokäsikirjan
mukaisesti.
Liitä antenni (X3), jos sellainen on, takaisin ja liitä mas-
sakaapeli akkuun.
Ohjeita käytöstä:
Pidä kytkinkuula puhtaana ja rasvaa se (*).
(*) Poikkeus:
Käytettäessä vakauslaitteita, jotka vaikuttavat
kytkinkuulaon, menetellään vakauslaitteiden valmistajan
antamien ohjeiden mukaan. Käytettäessä vakauslaitteita
on kytkinkuulasta tarkistettava säännöllisin väliajoin
mahdolliset kulumat.
Vetokytkin on asennettava ja tarkastettava voimassa
olevien määräysten mukaisesti.
Heti kun kytkinkuulan halkaisijan jossain kohdassa saavute-
taan 49,0 mm tai sen alle, vetolaitetta ei saa enää käyttää
vetoon, tarvittaessa on vetolaite uusittava.
Ajoneuvon tyhjäpaino nousee vetolaitteen asennuksen
jälkeen noin 25,0 kg.
VOD K MONTÁŽI – VYSOUVACÍ TAŽNÉ
ZAŘÍZENÍ
Typ: 307 388
D-hodnota: 10,0 kN
Zatížení podpěry: 75 kg
Výrobce: Westfalia Automotive GmbH
Am Sandberg 45, D-33378
Rheda-Wiedenbrück
EHS čís. schválení typu: e13*94/20*3108
Oblast použití: Ford C-Max 08/2010
Úřední označení typu: DXA
Upozornění:
Nástavbu je třeba provádět podle tohoto návodu.
Pro provoz jsou ohledně celkové hmotnosti přívěsu a
zatížení tažného zařízení osobního automobilu směrodatné
údaje výrobce vozidla, přičemž se hodnoty závěsného zaří-
zení nesmějí překročit.
Vzorec pro zjišťování hodnoty D:
Nejvyšší dovolená celková hmotnost kombinace vozidla a
přívěsu nesmí být překročena. Údaj o dovolené hmotnosti
jízdní soupravy je uveden na typovém štítku vozidla. Váš
prodejce Ford Vám rád pomůže.
Ještě než se začne závěsné zařízení pro přívěs používat, je
třeba instalovat příslušnou soupravu elektro.
Doporučuje se instalovat sadu elektro před zabudování
závěsného zařízení.
V oblasti kontaktních ploch je třeba odstranit materiál pro
utěsnění podlahy, na ochranu proti korozi a tlumení hluku.
Pokud je třeba, naneste antikorozní ochranu podle směrnic
Ford.
Pozor: Společně s vysouvacím tažným zařízením je třeba
navíc zabudovat tento obsah dodávky (souprava krytu,
váš prodejce značky Ford vám rád poradí):
AM5J-313A16-A*
Pozor: Pro vozidla s funkcí 'keyless entry' je třeba navíc
zabudovat tento obsah dodávky (souprava pro upevnění
antény, váš prodejce značky Ford vám rád poradí):
AM3M5J-10K015-A*
Odpojte ukostřovací kabel od baterie. Zdvihněte vozidlo.
Zadní nárazník (X1) a nárazové těleso odmontujte podle
dílenské příručky. Nárazového tělesa už nebude zapotřebí.
CZ
Zatížení tažného zařízení [kg] x celková hmotnost vozidla [kg] 9,81
Zatížení tažného zařízení [kg] + celková hmotnost vozidla [kg] 1000
x
= D [kN]
XXXX kg
SF
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
19/43
CZ
Matice nárazového tělesa (6x X2) opět našroubujte na závity
na plechu zadní stěny a utáhněte předepsaným utahovacím
momentem.
Pokud se tam nachází anténa (X3), uvolněte ji z držáku
nárazníku. Připevňovacích součástí už nebude zapotřebí.
Boční díly (B + C) tažného zařízení zasuňte do podélných
nosičů, vyrovnejte s protilehlými podložkami (2x D) a šrouby
(4x E) pevně zašroubujte.
Pozor: Šroubový spoj tažného zařízení na
karoserii se musí provést čistě bez oleje a tuku na
šroubech a závitech!
Příčný nosník (A) tažného zařízení vyrovnejte s bočními díly
(B + C) a pevně utáhněte šrouby s podložkami (4x F + 4x
G).
Před utažením šroubů (E) vyrovnejte protilehlé podložky (2x
D) podle vyobrazení.
Pozor: Protilehlé podložky nesmějí doléhat k ple-
chové přírubě!
Nejdříve utáhněte šrouby (4x E) na bočních dílech předep-
saným utahovacím momentem.
Potom utáhněte šrouby (4x F) na příčném nosiči předep-
saným utahovacím momentem.
Pokud se tam nachází anténa (X3), připevněte podle
vyobrazení pěnovým dílem a kabelovými svorkami
(AM3M5J-10K015-A*) na horní straně příčného nosiče
tažného zařízení.
Demontujte koberec pod bočním obložením vzadu vpravo
podle dílenské příručky.
U vozidel Grand odstraňte záslepky z podlahy. Záslepek už
nebude zapotřebí.
U vozidel Compact na místě vyznačeném důlčíkem vyvrtejte
zespodu do plechu podlahy otvor o průměru 28,5 mm. Po
vyvrtání odstraňte ostřiny a naneste antikorozní ochranu
podle směrnic Ford.
Zasaďte hmoždinky pro držák (3x I) podle vyobrazení do
otvorů v boční stěně.
Nasaďte držák (K1 nebo K2) a připevněte šrouby (3x H) na
boční stěně.
Elektrická vedení a bovden tažného zařízení (A) protáhněte
až k pryžové průchodce otvorem v podlaze.
Za pravým obložením stěny vytáhněte přívodní vedení (X4)
ze zásuvky 12 V a spojte s vhodnou dvoupólovou zástrčkou
elektrického vedení tažného zařízení.
Nakonec připojte dvoupólovou zásuvku elektrického vedení
tažného zařízení do zásuvky 12 V. Zasuňte čtyřpólovou
zástrčku pro bzučák (malý průřez kabelu) na zadní straně
obslužné jednotky (L).
Pozor: Pro spojení bovdenu (A) s obslužnou jednotkou
(L) musí být stříbrné označení na ručním kole a šipka na
krytu vyrovnané podle vyobrazení.
Nakonec bovden zasuňte až na doraz do obslužné jednotky
a zajistěte zasunutím klipsu. Nasuňte obslužnou jednotku (L)
na držák (K1 nebo K2) tak, aby zapadla.
Pozor: Zkontrolujte pevné uložení pryžové průchodky v
podlaze!
Svorky volného elektrického vedení (A) zasuňte podle
vyobrazení do krytu (N) a překlopte výběžky. Nasaďte
pojistku (M) a upevněte držák pojistky (N) podle vyobrazení
kabelovou svorkou (O) na bovdenu.
Nakonec zkontrolujte mechanickou funkci spouštění výsu-
vného tažného zařízení. Obsluha je popsána v příručce k
vozidlu.
Upevněte elektrické vedení tažného zařízení kabelovými
spojkami (2x O) na bovdenu. Bovden upevněte velkými
kabelovými svorkami (2x P) podle vyobrazení na příčném
nosiči tažného zařízení a na vozidle.
V koberci bočního obložení podél vyražení na zadní straně
vyřízněte kruhový otvor o průměru 121 mm. Poté otvor
nahoře a dole (vyražení) radiálně cca 15 mm rovně
nařízněte. Zářezy slouží jako pojistka proti přetočení pro
kryt.
Přední rám krytu (AM5J-313A16-A*) nasaďte zevnitř do
otvoru v koberci podle vyobrazení. Poté přiložte zadní rám
krytu (AM5J-313A16-A*) na zadní stranu koberce a nechte
zapadnout s předním rámem.
Položte koberec podle dílenské příručky a nasaďte víko
podle vyobrazení.
Pozor: Před nasazením víka se musí vytáhnout klíč z
ručního kola obslužné jednotky!
Upozornění:
Na tomto místě dokončete instalaci sady elektro.
Demontované nebo uvolněné díly namontujte podle dílenské
příručky.
Pokud se tam nachází anténa (X3), opět ji připojte a připněte
ukostřovací kabel k baterii.
Pokyny pro provoz:
Spojovací hlavici je třeba udržovat v čistotě a mazat ji (*).
(*) Výjimka:
Při použití stabilizačních zařízení, která působí na
spojovací hlavici, postupujte podle pokynů výrobce
stabilizačních zařízení. Při použití stabilizačních zařízení je
třeba v pravidelných intervalech kontrolovat, zda není
spojovací hlavice opotřebená.
Jakmile se průměr na jakémkoli místě kulové hlavy sníží na
49,0 mm nebo méně, nesmí se už závěsné zařízení pro
přívěs používat a je popř. nutno ho vyměnit.
Hmotnost prázdného vozidla se po montáži závěsného zaří-
zení zvýší asi o 25,0 kg.
!
!
/

Tato příručka je také vhodná pro