Black & Decker KR703 Uživatelský manuál

Značka
Black & Decker
Kategorie
Elektrické nářadí
Modelka
KR703
Typ
Uživatelský manuál
17
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše příklepová vrtačka Black & Decker je určena
k vrtání dřeva, kovu, plastů a zdiva, zrovna tak jako
ke šroubování.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné poranění. Označení “výkonné nářadí”
ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje
na vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje
napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené
bateriemi (bez napájecího kabelu).
USCHOVEJTE TYTO POKYNY.
1. Pracovní prostředí
a. Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole
a nedostatek světla v jeho okolí může vést
ke způsobení nehody.
b. Nepracujte s elektrickým nářadím v
prostorách s výbušnou atmosférou, jako
jsou například prostory obsahující hořlavé
kapaliny, plyny nebo výbušnou koncentraci
prachu. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření,
což může vést k zapálení prachu nebo výparů.
c. Při práci s výkonným nářadím držte děti
a okolní osoby z jeho dosahu. Odvrácení
pozornosti může zapříčinit ztrátu kontroly.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy
žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
jakékoliv redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko
vzniku úrazu elektrickým proudem.
b. Vyvarujte se dotyku s uzemněnými
plochami jako je potrubí, radiátory, sporáky
a ledničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkým provozním podmínkám. Pokud
do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, jeho posouvání nebo
za něj netahejte při odpojování nářadí od
elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty
a pohyblivými částmi nářadí. Poškozený
nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým proudem.
e. Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací kabel
určený do venkovního prostředí. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
3. Bezpečnost obsluhy
a. Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím přemýšlejte.
S nářadím nepracujte pokud jste unavení
nebo pokud jste pod vlivem omamných
látek, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b. Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte ochranu zraku. Bezpečnostní
výbava jako je respirátor, neklouzavá
bezpečnostní obuv, pevná přilba nebo
ochranné sluchátka použitá v odpovídajících
podmínkách snížuje riziko úrazu.
c. Zabraňte náhodnému spuštění. Dříve, než
nářadí připojíte do elektrické zásuvky,
zajistěte, aby byl hlavní vypínač ve vypnuté
poloze. Přenášení nářadí s prstem na spínači
nebo jeho připojování, pokud je hlavní spínač
v poloze zapnuto, může vést k poranění osob.
d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky
zapomenuté na rotačních částech nářadí
mohou způsobit úraz.
e. Nepřekážejte sami soběPři práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožňuje lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
Vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volné
šaty, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g. Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
18
ČEŠTINA
4. Použití výkonného nářadí a jeho údržba
a. Na nářadí příliš netlačte. Pro konkrétní
aplikace používejte vhodné nářadí. Správný
typ nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji,
jestliže bude používáno ve výkonnostním
rozsahu, pro který bylo určeno.
b. Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c. Před prováděním seřízení, výměnou
příslušenství nebo uskladněním nářadí vždy
odpojte od přívodu elektrického proudu.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
d. Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámených s obsluhou nářadí nebo
s tímto návodem, aby s nářadím pracovali.
Elektrické nářadí je v rukou neobeznámených
osob nebezpečné.
e. Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení či zaseknutí pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti,
jež mohou mít vliv na chod nářadí. Pokud
je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.
Mnoho poruch vzniká nedostatečnou údržbou
nářadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a jsou lépe ovladatelné.
g. Používejte elektrické nářadí, příslušenství,
nástroje atd. v souladu s těmito pokyny
a způsobem doporučeným pro daný typ
nářadí s ohledem na pracovní podmínky
a druh vykonávané práce. Použití nářadí
k jiným účelům, než ke kterým je určeno může
být nebezpečné.
5. Servis
a. Svěřte opravu vašeho nářadí pouze osobě
s příslušnou kvalifi kací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tak
zajistíte bezpečný chod nářadí.
Doplňující bezpečnostní pokyny pro příklepové
vrtačky
Při vrtání s příklepem použijte vhodnou
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může
způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může
vést k úrazu.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana
uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda
napájecí napětí zdroje odpovídá hodnotě
na výrobním štítku.
Toto nářadí není určeno pro použití
nedospělými či slabými osobami bez dozoru.
Děti musí být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
rmy Black & Decker.
Popis
Toto nářadí obsahuje některé nebo všechny
následující prvky.
1. Spínač plynule nastavitelných otáček
2. Zajišťovací tlačítko
3. Knofl ík regulace otáček
4. Přepínač chodu vpřed/vzad
5. Volič režimu vrtání
6. Sklíčidlo
7. Hloubkový doraz
8. Boční rukojeť
Montáž
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od
zásuvky.
Upevnění boční rukojeti a hloubkového dorazu
(obr. A)
Otáčejte držadlem proti směru hodinových
ručiček, až lze boční rukojeť (8) nasunout
na přední část nářadí podle obrázku.
Otočte boční rukojeť do požadované polohy.
Zasuňte hloubkový doraz (7) do otvoru podle
obrázku.
Nastavte hloubku vrtání tak, jak je popsáno
níže.
Utáhněte boční rukojeť ve směru otáčení
hodinových ručiček.
19
ČEŠTINA
Nasazení vrtáku nebo šroubovací násady
(
obr. B & C)
Rychloupínací sklíčidlo se zajištěním hřídele
(obr. B)
Otevřte sklíčidlo otáčením vnějšího prstence
hlavy (9) proti směru hodinových ručiček.
Do sklíčidla vložte násadu (10).
Pevně dotáhněte otočením objímky ve směru
hodinových ručiček.
Sklíčidlo utahované klíčem (obr. C)
Otevřte sklíčidlo otáčením vnějšího prstence
hlavy (11) proti směru hodinových ručiček.
Do sklíčidla vložte násadu (10).
Klíč (12) zasuňte do otvoru (13) na boční
straně sklíčidla a otáčením ve směru
hodinových ručiček sklíčidlo utáhněte.
Sejmutí a nasazení sklíčidla (obr. D)
Co nejvíce rozevřete čelisti sklíčidla.
Pomocí šroubováku odšroubujte přídržný šroub
sklíčidla, umístěný uvnitř sklíčidla.
Do sklíčidla upněte imbusový klíč a udeřte do
něj kladivem tak, jak je znázorněno na obrázku.
• Imbusový klíč vyjměte.
Otáčením proti směru hodinových ručiček
sklíčidlo vyšroubujte.
Sklíčidlo nasadíte zpět tak, že jej našroubujete
na hřídel a zajistíte přídržným šroubem.
Použití
Varování! Nechejte pilu pracovat vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Před vrtáním do zdí, stropů a podlah
zkontrolujte umístění vodičů a potrubí.
Volba směru otáčení
Při vrtání a utahování šroubů nastavte pravý chod
(po směru hodinových ručiček). Při povolování
šroubů a uvolňování zaseknutého vrtáku použijte
levý chod (proti směru hodinových ručiček).
Chod vpřed zvolíte přepnutím přepínače pro
chod vpřed / vzad (4) doleva.
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte spínač pro
volbu chodu směrem doprava.
Varování! Nikdy neměňte směr otáčení za chodu
motoru.
Volba provozního režimu
Pro vrtání do zdiva přepněte volič režimu vrtání
(5) do polohy
.
Pro vrtání do ostatních materiálů a pro
šroubování nastavte volič režimů (5) do polohy
.
Nastavení hloubky vrtání (obr. E)
Uvolněte otočením držadla proti směru
hodinových ručiček boční rukojeť (8).
Hloubkový doraz (7) nastavte do požadované
polohy. Maximální hloubka vrtání odpovídá
vzdálenosti mezi špičkou vrtáku a předním
koncem hloubkového dorazu.
Utáhněte boční rukojeť ve směru otáčení
hodinových ručiček.
Zapnutí a vypnutí
Nařadí zapnete stiskem spínače s regulací
rychlosti (1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě
stisknutí tohoto spínače. Pokud je nářadí
vybaveno knofl íkem regulace otáček (3),
nastavte otáčky na požadovanou úroveň.
Obecně používejte nižší otáčky pro větší
průměry vrtáků a vyšší otáčky pro menší
průměry.
Plynulý chod zvolíte stisknutím zajišťovacího
tlačítka (2) a uvolněním vypínače s regulací
otáček. Tato možnost je k dispozici pouze
pro plnou rychlost nebo libovolnou rychlost
nastavenou pomocí knofl íku regulace otáček
(3). Tato možnost nepracuje ve zpětném chodu.
Nářadí vypneme tak, že uvolníme stisk
hlavního vypínače s regulací otáček. Pro
vypnutí nářadí za plynulého chodu stiskněte
opět spínač s regulací otáček a uvolněte jej.
Příslušenství
Výkonnost vašeho nářadí závisí na použitém
příslušenství. Příslušenství Black & Decker
a Piranha dosahují vysokých kvalit a zvyšují výkon
Vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství
u vašeho nářadí dosáhnete toho nejlepšího
výsledku.
Údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo
co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Předpokladem jeho dlouhodobé bezproblémové
funkce je jeho pravidelné čištění a pravidelná péče.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby
nářadí vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
Pomocí měkkého kartáče nebo suchého
hadříku pravidelně čistěte větrací drážky na
nářadí.
20
ČEŠTINA
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. K čištění nepoužívejte čistící
prostředky s obsahem brusných částic
a rozpouštědla.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento přístroj nesmí být
vyhozen do běžného domovního odpadu.
Pokud nebudete přístroj dále používat nebo
přejete-li si přístroj nahradit novým, nelikvidujte
přístroj spolu s běžným komunálním odpadem.
Zařízení zlikvidujte v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje možnost
sběru použitých výrobků nebo jejich recyklaci po
ukončení jejich provozní životnosti. V rámci této
výhodné služby vraťte vaše nářadí kterékoliv
autorizované servisní pobočce Black & Decker,
kde bude toto nářadí shromážděno a s ohledem na
životní prostředí recyklováno.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker
na adrese, která je uvedena v tomto návodu.
Seznam autorizovaných středisek Black & Decker
a všechny podrobnosti týkající se poprodejního
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
KR703 KR704 KR705
Napájecí napětí V
AC
230 230 230
Příkon W 710 710 710
Otáčky naprázdno min
-1
0-3100 0-3100 0-3100
Maximální průměr vrtání
Ocel/beton mm 13/16 13/16 13/16
Dřevo mm 32 32 32
Hmotnost kg 2,11 2,11 2,11
KR753 KR754 KR755
Napájecí napětí V
AC
230 230 230
Příkon W 750 750 750
Otáčky naprázdno min
-1
0-3100 0-3100 0-3100
Maximální průměr vrtání
Ocel/beton mm 13/16 13/16 13/16
Dřevo mm 32 32 32
Hmotnost kg 2,11 2,11 2,11
Prohlášení o shodě
KR703/KR704/KR705/KR753/KR754/KR755
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám:
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014,
EN 60745, EN 61000
L
pA
(akustický tlak) 101 dB(A), L
WA
(akustický
výkon) 112 dB(A), hodnota vibrací přenášených na
obsluhu 15,4 m/s
2
K
pA
(nepřesnost akustického tlaku) 3 dB(A),
K
WA
(nepřesnost akustického výkonu) 3 dB(A)
Kevin Hewitt
Technický a vývojový ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-4-2006
21
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je
náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc, obraťte
se s důvěrou na nejbližší servis Black & Decker,
kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby
na nejvyšší úrovni.
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje
také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní vady
v průběhu 24 měsíců záruční lhůty, garantujeme
jejich bezplatné odstranění případně, dle
našeho uvážení, bezplatnou výměnu přístroje
za následujících podmínek:
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených servisních
středisek Black & Decker, která jsou autorizována
k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím či přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha,
které je výslovně doporučeno jako
vhodné k používání spolu s přístroji
Black & Decker.
Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
Přístroj nevykazuje žádné příčiny poškození
způsobené opotřebením.
Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
patrné žádné známky poškození vnějšími
vlivy.
Do přístroje nebylo zasahováno nepovo-
lanou osobou. Osoby povolané tvoří
personál pověřených servisních středisek
Black & Decker, která jsou autorizována
k provádění záručních oprav.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré
provedené opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy, brusný
papír a pod.).
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Tel.: 244 402 450
Fax: 241 770 204
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
ČEŠTINA
/

Tato příručka je také vhodná pro