König NB-AD300-70 Operativní instrukce

Značka
König
Kategorie
napájecí adaptéry
Modelka
NB-AD300-70
Typ
Operativní instrukce
18,5 V DC max. 4,6 A
19 V DC max. 4,47 A
19,5 V DC max. 4,36 A
20 V DC max. 4,25 A
USB-anto: 5 V DC max. 2,1 A
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset:
Sähköiskun riskin pienentämiseksi,
AINOASTAAN valtuutettu huoltohenkilö saa
avata tämän laitteen huoltoa varten. Jos ongelmia ilmenee, irrota
laite verkkovirrasta ja muista laitteista. Älä altista laitetta vedelle
äläkä kosteudelle.
Huolto:
Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla. Älä käytä liuottimia tai
hankausaineita.
Takuu:
Takuu ja vastuuvelvollisuus mitätöityvät, jos tuote vaurioituu siihen
tehtyjen muutoksien tai sen väärinkäytön takia.
Yleistä:
- Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä
ilmoituksetta.
- Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien
omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä ja
niitä on käsiteltävä sellaisina.
- Kaikki oikeudet pidätetään. König Electronic ei ole vastuussa
mistään tämän käyttöohjeen sisältämistä virheistä tai niiden
seurauksista.
- Säilytä käyttöohjeet ja pakkaus myöhempää käyttötarvetta
varten.
Huomio:
Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee, ettei
käytettyjä sähkö- tai elektronisia tuotteita saa hävittää
kotitalousjätteen mukana. Kyseisille tuotteille on
olemassa erillinen keräysjärjestelmä.
SVENSKA
1. Allmänna säkerhetsanvisningar
Läs bruksanvisningen och instruktioner för uppstart för
nätaggregatet före användning! Dessa instruktioner innehåller
viktig information om uppstart och användning av denna enhet.
Behåll alltid medföljande bruksanvisning för framtida referens!
Vänligen observera att bruksanvisningen måste bifogas när denna
enhet överförs till tredje part.
2. Bruksanvisning
Det här nätaggregatet omfattas av skyddsklass II. Användaren
måste följa säkerhetsåtgärderna och varningarna för att kunna
bibehålla denna ställning och för att säkerställa en säker
användning av denna produkt. Nätaggregatet kan endast
användas inomhus. Öppna inte eller försök inte att öppna den här
enheten; nätaggregatet kan inte repareras. Se till att enheten inte
är täckt när den används, den behöver tillräcklig ventilation för
att kunna fungera korrekt. Installera inte denna enhet i närheten
av barn eller djur. Dra ut nätaggregatet ur uttaget när det inte
används. Vänligen släng denna produkt i händelse av felfunktion.
Använd inte nätaggregatet i händelse av:
- Synliga skador
- Felfunktion
- Allvarliga transportskador
- Överanvändning
- Exponering av höga temperaturer
- Starka vibrationer
- Extrem fukt
Dessa säkerhetsanvisningar måste följas vid alla tillfällen! Garantin
gäller inte vid skador orsakade av att bruksanvisningen inte följs.
Vi är inte ansvariga för följdskador eller för skador på egendom
eller personer som orsakas av att säkerhetsföreskrifterna inte följs
och av felaktig användning av apparaten.
All användning av enheten på annat sätt än de godkända
anvisningarna ovan kan skada produkten eller vara av fara för
användaren på grund av till exempel kortslutningar, brand eller
elektriska stötar.
3. Instruktioner för uppstart
1. Kontrollera specikationerna för din net-, note-eller ultrabook
på baksidan av enheten.
2. Jämför specikationerna för din enhet med specikationerna
för adaptern. Starkströmmen (A) på enheten bör vara lika med
eller lägre än starkströmmen från nätaggregatet (nämns också
i 7. Teknisk information)
3. Välj stickkontakt som passar till enheten och dubbelkolla
specikationerna för stickkontaktens spänning med enheten.
(Det är tillåtet med en skillnad på 0,5 V mellan spänningen
som anges på din bärbara dator och på stickkontakten.)
4. Anslut den valda stickkontakten till DC-sladden, rätt spänning
väljs automatiskt.
6. Anslut strömförsörjningen till enheten och anslut den till vägg-
eller biluttaget.
7. Ta bort nätaggregatet från strömkällan efter användning.
Varning: Om du använder nätaggregatet utan rätta specikationer
eller stickkontakt kan detta orsaka skador på enheten och/eller
nätaggregatet. Om rätt stickkontakt inte medföljer din produkt,
kontakta oss på:
4. Notering om hantering
Denna produkt är märkt med denna symbol. Det innebär att
förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas
med vanliga hushållssopor. Det nns ett separat
insamlingssystem för dessa produkter.
5. Underhåll
Koppla bort enheten från andra komponenter innan du rengör den.
Använd inte aggressiva rengöringsmedel.
6. Garanti
Denna enhet har noggrant kontrollerats efter fel. Om du ändå har
anledning till klagomål, skicka oss enheten med ditt inköpskvitto.
Vi erbjuder en 2-års garanti från inköpsdatum. Vi kan inte hållas
ansvariga för skador som orsakas av felaktig användning eller
slitage. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar.
6. Teknisk information
NB-AD300-70
Max. uteffekt: 70 W
Ingående spänning 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 1.3 A
Utgående spänning:
10 – 15 V DC max 4 A
16 V DC max 3.75 A
18 V DC max 3.24 A
19 V DC max 3.16 A
20 V DC max 3 A.
22 V DC max 2.73 A
USB -utgång 5 V DC @ 2 A
NB-AD300-90
Max. uteffekt: 95 W
Ingående spänning 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 1.5 A
Utgående spänning:
15 V DC max 5.5 A
16 V DC max 5.3 A
18 V DC max 4.6 A
19 V DC max 4.45 A
20 V DC max 4.25 A
USB -utgång 5 V DC @ 2.1 A
NB-ADC300-90
Max. uteffekt: 90 W
Ingående spänning: 10 - 15 V DC max 9.0 A
Utgående spänning:
15 – 16 V DC max 5 A
18.5 V DC max 4.6 A
19 V DC max 4.47 A
19.5 V DC max 4.36 A
20 V DC max 4.25 A
Utgående USB: 5 V DC max 2.1 A
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för elektriska stötar bör
denna produkt ENDAST öppnas av behörig
tekniker när service behövs. Dra ut strömkabeln från eluttaget och
koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som
innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modieringar av produkten
eller för skador som har uppstått på grund av felaktig användning
av denna produkt.
Allmänt:
- Utseende och specikationer kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
- Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är härmed
erkända som sådana.
- Den här bruksanvisningen producerades med omsorg.
Dock kan inga rättigheter härröra. König Electronic kan inte
acceptera ansvar för några felaktigheter i denna manual eller
dess konsekvenser.
- Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt
framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att
använda elektriska eller elektroniska produkter inte får
slängas bland vanliga hushållssopor. Det nns särskilda
återvinningssystem för dessa produkter.
ČESKY
1. Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před použitím si prosím pročtěte pokyny o používání a spuštění
týkající se napájecího zdroje! Tyto instrukce obsahují důležité
informace o spuštění a použití tohoto zařízení. Uchovejte si návod
k použití k pozdějšímu nahlédnutí! Jestliže toto zařízení někomu
půjčujete musí být zároveň také předány pokyny k používání.
2. Pokyny k používání
Tento napájecí zdroj je chráněn třídou II. Uživatel musí dodržovat
bezpečnostní pokyny a varování k zajištění dobrého stavu zařízení
a bezpečného provozu tohoto výrobku. Napájecí zdroj může
být použit pouze v místnosti. Nesnažte se toto zařízení otevírat,
napájecí zdroj nelze opravit. Jestliže zařízení používáte ujistěte
se, že není zakryto. Pro správnou funkci potřebuje dostatečnou
ventilaci. Neumísťujte zařízení v dosahu dětí nebo zvířat. Jestliže
zařízení nepoužíváte vyjměte napájecí kabel ze zásuvky. V
případě poruchy toto zařízení nadále nepoužívejte a zlikvidujte jej.
Nepoužívejte napájecí zdroj vykazuje-li:
- Viditelné poškození
- Nefunguje-li správně
- Došlo k těžkému poškození při přepravě
- Došlo-li k nadměrnému užívání
- Bylo-li zařízení vystaveno vysokým teplotám
- Bylo-li vystaveno silným otřesům
- Bylo-li vystaveno vlhkosti
Tyto bezpečnostní pokyny musí být vždy dodržovány! Jakákoliv
záruka zanikne dojde-li k poškození způsobené nedodržováním
zde uvedených pokynů k použití. Nejsme zodpovědni za následné
škody nebo poškození vlastnictví nebo zranění osob způsobené
nedodržováním zde uvedených bezpečnostních pokynů nebo
nesprávným použitím výrobku.
Jakékoliv používání zařízení než to, které je zde výše popsáno
může poškodit výrobek nebo ohrozit uživatele např. z důvodu
zkratu, požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
3. Pokyny ke spuštění
1. Zkontrolujte technické údaje vašeho netbooku, notebooku
nebo ultrabooku na zadní straně těchto zařízení.
2. Porovnejte technické údaje vašeho zařízení s technickými
specikacemi tohoto adaptéru. Proud (A) vašeho zařízení
by se měl shodovat nebo být nižší než je výstupní proud
napájecího zdroje (také zmíněno v části 7.) Technická data).
3. Vyberte napájecí koncovku, která odpovídá napájecí zásuvce
vašeho zařízení a pečlivě nejlépe dvakrát zkontrolujte
specikaci napájecího napětí vašeho zařízení. (Rozdíl 0.5 V
mezi napětím indikovaným na vašem notebooku a napájecí
koncovce je tolerován.)
4. Připojte požadovanou napájecí koncovku k DC kabelu,
správné napětí bude vybráno automaticky.
6. Připojte napájecí zdroj k vašemu zařízení a poté zdroj připojte
k síťové zásuvce nebo k zásuvce automobilu.
7. Po ukončení provozu odpojte napájecí zdroj ze síťové
zásuvky.
Upozornění: Použitím napájecího zdroje nebo napájecí koncovky
neodpovídající specikaci napájeného zařízení můžete přivodit
poškození vašeho zařízení a/nebo napájecího zdroje. Jestliže se
napájecí koncovka nehodí k vašemu zařízení, kontaktujte nás na
4. Poznámky o likvidaci zařízení
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená,
že vyřazené elektrické nebo elektronické výrobky by
neměly být likvidovány spolu se všeobecným domovním
odpadem. Pro tyto výrobky existují samostatné sběrné
dvory.
5. Údržba
Před čištěním odpojte zařízení od jiných komponent. Nepoužívejte
agresivní čisticí prostředky.
6. Záruka
Toto zařízení bylo pečlivě kontrolováno na výrobní vady. Jestliže
přesto zařízení nepracuje dle vašich představ, zašlete nám jej
prosím spolu s dokladem o jeho koupi. Na výrobek je poskytována
záruka 2 roky od data zakoupení výrobku. Neneseme odpovědnost
za poškození způsobené nesprávným používáním a opotřebením.
Vymezujeme si právo provádět technické úpravy.
6. Technická data
NB-AD300-70
Max. výstupní výkon: 70 W
Vstupní napětí: 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 1,3 A
Výstupní napětí:
10 – 15 V DC max. 4 A
16 V DC max. 3.75 A
18 V DC max. 3.24 A
19 V DC max. 3.16 A
20 V DC max. 3 A.
22 V DC max. 2.73 A
USB výstup: 5 V DC při 2 A
NB-AD300-90
Max. výstupní výkon: 95 W
Vstupní napětí: 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 1,5 A
Výstupní napětí:
15 V DC max. 5.5 A
16 V DC max. 5.3 A
18 V DC max. 4.6 A
19 V DC max. 4.45 A
20 V DC max. 4.25 A.
USB výstup: 5 V DC při 2.1 A
NB-ADC300-90
Max. výstupní výkon: 90 W
Vstupní napětí: 10 – 15 V DC max. 9.0 A
Výstupní napětí:
15 – 16 V DC max. 5 A
18,5 V DC max. 4.6 A
19 V DC max. 4.47 A
19,5 V DC max. 4.36 A
20 V DC max. 4.25 A
USB výstup: 5 V DC max. 2.1 A
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem,
měl by být tento výrobek otevřen POUZE
autorizovaným technikem, je-li to nezbytné. V případě, že dojde
k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek
nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí
rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modikace nebo poškození zařízení v důsledku
nesprávného zacházení se zařízením ruší platnost záruční
smlouvy.
Obecné upozornění:
- Design a specikace výrobku mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
- Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní
značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.
- Prestože manuál byl zpracován s maximalní péčí, tiskové
chyby nejsou vyloučeny. Konig Electronic nepřebírá
zodpovědnost za za škody vzniklé v souvislosti s chybami v
manuálu.
- Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená,
že se s výrobkem musí zacházet jako s nebezpečným
elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po
skončení životnosti vyhazovat s běžným domácím
odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní
sběrná střediska.
ROMÂNĂ
1. Instrucţiuni generale de siguranţă
Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de pornire şi funcţionare referitoare
la sursa de alimentare înainte de utilizare! Aceste instrucţiuni
conţin informaţii importante despre pornirea şi utilizarea acestui
dispozitiv. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile de funcţionare pentru
referinţe viitoare! Vă rugăm să observaţi că instrucţiunile de
funcţionare trebuie incluse atunci când daţi acest dispozitiv altor
persoane.
2. Instrucţiuni de utilizare
Această sursă de alimentare este acoperită de clasa de protecţie
II. Utilizatorul trebuie să respecte măsurile de siguranţă şi
avertismentele pentru a menţine această condiţie şi pentru
a asigura utilizarea în siguranţă a acestui produs. Sursa de
alimentare poate  folosită doar în interior. Nu desfaceţi şi nu
încercaţi să desfaceţi acest dispozitiv; sursa de alimentare nu
poate  reparată. Asiguraţi-vă că dispozitivul nu este acoperit
atunci când este utilizat; are nevoie de aerisire sucientă pentru a
funcţiona în mod corect. Nu instalaţi acest dispozitiv în apropierea
copiilor sau animalelor. Scoateţi sursa de alimentare din priză
atunci când nu este utilizată. Vă rugăm să aruncaţi acest produs în
cazul unei defecţiuni.
Nu folosiţi sursa de alimentare dacă există:
- Deteriorări vizibile
- Defecţiuni
- Deteriorare gravă în timpul transportului
- Suprautilizare
- Expunere la temperaturi ridicate
- Vibraţii puternice
- Umiditate extremă
Aceste note de siguranţă trebuie respectate mereu! Garanţiile
devin nule în cazul deteriorărilor cauzate de nerespectarea acestor
instrucţiuni de funcţionare. Nu suntem responsabili de daunele
directe sau daunele aduse proprietăţii sau persoanelor cauzate de
nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă şi utilizarea incorectă a
dispozitivului.
Orice utilizare a dispozitivului în alt scop decât cel menţionat
în instrucţiunile aprobate şi descrise mai sus poate deteriora
produsul sau pune în pericol utilizatorul datorită, de exemplu,
scurtcircuitărilor, incendiilor sau electrocutărilor.
3. Instrucţiuni de pornire
1. Vericaţi specicaţiile net-, note- sau ultrabook-ului
dumneavoastră pe spatele acestuia.
2. Comparaţi specicaţiile aparatului dumneavoastră cu
specicaţiile adaptorului. Puterea curentului (A) aparatului
dumneavoastră trebuie să e egală sau mai mică decât
puterea curentului sursei de alimentare (menţionată şi la 7.
Specicaţii tehnice).
3. Selectaţi mufa care se potriveşte cu aparatul dumneavoastră
şi vericaţi specicaţiile voltajului mufei cu cele ale
dispozitivului dumneavoastră. (O diferenţă de 0,5 V între
voltajul indicat pe laptopul dumneavoastră şi cel al mufei este
permis.)
4. Conectaţi mufa selectată la cablul CC, tensiunea corectă va 
selectată automat.
6. Conectaţi sursa de alimentare la dispozitivul dumneavoastră şi
conectaţi-l la priza de perete sau la priza de maşină.
7. Deconectaţi sursa de alimentare de la sursa acestuia după
utilizare.
Avertisment: Utilizarea sursei de alimentare fără specicaţiile
corecte sau mufa corectă poate cauza deteriorarea aparatului
dumneavoastră şi/sau a sursei de alimentare. Dacă mufa corectă
nu este furnizată cu produsul dumneavoastră, vă rugăm să ne
contactaţi la: [email protected]
4. Observaţii privind aruncarea
Acest produs este marcat cu acest simbol. Înseamnă că produsele
electronice şi electrice uzate nu trebuie amestecate cu deşeurile
menajere generale. Există un sistem separat de colectare
pentru aceste produse.
5. Întreţinere
Deconectaţi dispozitivul de la alte componente înainte de curăţare.
Nu folosiţi agenţi de curăţare agresivi.
6. Garanţie
Acest dispozitiv a fost vericat cu atenţie pentru descoperirea
defectelor. Dacă totuși aveţi un motiv pentru a face reclamaţie,
vă rugăm să ne trimiteţi aparatul împreuna cu dovada cumpărării.
Oferim o garanţie de 2 ani din momentul cumpărării. Nu suntem
responsabili de deteriorările provocate de utilizarea inadecvată sau
uzură. Ne rezervăm dreptul de a face modicări tehnice.
6. Specificaţii tehnice
NB-AD300-70
Ieşire maximă: 70 W
Tensiune de intrare: 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 1,3 A
Tensiune de ieşire:
10 – 15 V CC max 4 A
16 V CC max 3,75 A
18 V CC max 3,24 A
19 V CC max 3,16 A
20 V CC max 3 A.
22 V CC max 2,73 A
Ieşire USB: 5 V CC @ 2 A
NB-AD300-90
Ieşire maximă: 95 W
Tensiune de intrare: 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 1,5 A
Tensiune de ieşire:
15 V CC max 5,5 A
16 V CC max 5,3 A
18 V CC max 4,6 A
19 V CC max 4,45 A
20 V CC max 4,25 A
Ieşire USB: 5 V CC @ 2,1 A
NB-ADC300-90
Ieşire maximă: 90 W
Tensiune de intrare: 10 – 15 V CC max 9,0 A
Tensiune de ieşire:
15 – 16 V CC max 5 A
18,5 V CC max 4,6 A
19 V CC max 4,47 A
19,5 V CC max 4,36 A
20 V CC max 4,25 A
Ieşire USB: 5 V CC max 2,1 A
Măsuri de siguranţă:
Pentru a se reduce pericolul de
electrocutare, acest produs va  desfăcut
NUMAI de către un tehnician avizat, când este necesară
depanarea. Deconectaţi produsul de la priza de reţea sau alte
echipamente în cazul apariţiei unei probleme. Nu expuneţi
produsul apei sau umezelii.
Întreţinere:
Curăţarea trebuie făcută cu o cârpă uscată. Nu folosiţi solvenţi sau
agenţi de curăţare abrazivi.
Garanţie:
Nu oferim nicio garanţie şi nu ne asumăm niciun fel de
responsabilitate în cazul schimbărilor sau modicărilor aduse
acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate de utilizarea
incorectă a produsului.
Generalităţi:
- Designul şi specicaţiile produsului pot  modicate fără o
noticare prealabilă.
- Toate siglele mărcilor şi denumirile produselor sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor
de drept şi prin prezenta sunt recunoscute ca atare.
- Acest manual a fost conceput cu atenţie. Cu toate acestea,
nu se pot oferi drepturi pe baza sa. König Electronic nu
acceptă răspunderea pentru nicio eroare din acest manual sau
consecinţele ce decurg din acestea.
- Păstraţi acest manual şi ambalajul pentru consultări ulterioare.
Atenţie:
Pe acest produs se aă acest marcaj. Acesta semnică
faptul că produsele electrice şi electronice nu trebuie
eliminate odată cu gunoiul menajer. Aceste produse au
un sistem separat de colectare.
ΕΛΛΗΝΙΚA
1. Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εκκίνησης και λειτουργίας
του τροφοδοτικού πριν την πρώτη χρήση! Αυτό το εγχειρίδιο
περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση και
τη λειτουργία της συσκευής. Φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά!
Λάβετε υπόψη ότι όταν δίνετε τη συσκευή σε τρίτους θα πρέπει να
δίνετε μαζί και το εγχειρίδιο χρήσης.
2. Οδηγίες λειτουργίας
Αυτό το τροφοδοτικό ανήκει στην κατηγορία προστασίας ΙΙ. Για
τη διατήρηση αυτής της ιδιότητας και την ασφαλή χρήση του
προϊόντος οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν τις προφυλάξεις
ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις. Αυτό το τροφοδοτικό
προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Μην ανοίγετε
και μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή. Το τροφοδοτικό δεν
επιδέχεται επιδιόρθωσης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι
σκεπασμένη όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Χρειάζεται επαρκή
αερισμό για να λειτουργεί σωστά. Μην τοποθετείτε τη συσκευή
κοντά σε παιδιά ή κατοικίδια. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από
την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Απορρίψτε το προϊόν σε
περίπτωση δυσλειτουργίας.
Διακόψτε τη χρήση του τροφοδοτικού σε περίπτωση:
- Ορατής βλάβης
- Δυσλειτουργίας
- Σοβαρής βλάβης κατά τη μεταφορά
- Υπερβολικής χρήσης
- Έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες
- Έντονων δονήσεων
- Υπερβολικής υγρασίας
Τηρείτε πάντα τις σημειώσεις ασφαλείας! Η εγγύηση ακυρώνεται
σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης που οφείλεται στη μη τήρηση
αυτών των οδηγιών χρήσης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν
επακόλουθες βλάβες ή άλλες υλικές και σωματικές βλάβες που
ενδέχεται να προκληθούν λόγω της μη τήρησης των οδηγιών
ασφαλείας και της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.
Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής πέρα από εκείνη που
προβλέπεται στις παραπάνω εγκεκριμένες οδηγίες μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στο προϊόν και να θέσει σε κίνδυνο το χρήστη
λόγω π.χ. βραχυκυκλώματος, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
3. Οδηγίες εκκίνησης
1. Ελέγξτε τις προδιαγραφές του φορητού σας υπολογιστή
(netbook, notebook ή ultrabook) στο πίσω μέρος της
συσκευής.
2. Συγκρίνετε τις προδιαγραφές της συσκευής σας με τις
προδιαγραφές του προσαρμογέα. Η ένταση ρεύματος (A)
της συσκευής σας θα πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη της
έντασης ρεύματος του τροφοδοτικού (βλ. ενότητα 7. Τεχνικά
χαρακτηριστικά).
3. Επιλέξτε το βύσμα που ταιριάζει στη συσκευή σας και
επαληθεύστε ξανά ότι η τάση του βύσματος ανταποκρίνεται
στις προδιαγραφές της συσκευής σας. (Επιτρέπεται
η απόκλιση 0.5 V μεταξύ της τάσης του φορητού σας
υπολογιστή και του βύσματος.)
4. Συνδέστε το βύσμα που έχετε επιλέξει στο καλώδιο DC. Η
αντίστοιχη τάση επιλέγεται αυτόματα.
6. Συνδέστε το ένα άκρο του τροφοδοτικού στη συσκευής σας και
το άλλο σε μια επιτοίχια πρίζα ή στην πρίζα του αυτοκινήτου.
7. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα μετά τη χρήση.
Προειδοποίηση: Η χρήση του τροφοδοτικού χωρίς τήρηση των
προδιαγραφών ή χωρίς το σωστό βύσμα μπορεί να προκαλέσει
βλάβη στη συσκευή ή/και το τροφοδοτικό. Αν στη συσκευασία
του προϊόντος δεν περιλαμβάνεται το κατάλληλο βύσμα,
επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: [email protected]
4. Οδηγίες απόρριψης
Αυτό το προϊόν φέρει το σύμβολο της εικόνας. Αυτό
σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα
δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με τα οικιακά
απορρίμματα. Διατίθεται ξεχωριστό σύστημα συλλογής
αυτών των προϊόντων.
5. Συντήρηση
Αποσυνδέστε τη συσκευή από τα υπόλοιπα εξαρτήματα πριν τον
καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.
6. Εγγύηση
Η συσκευή έχει ελεγχθεί προσεκτικά για τυχόν ελαττώματα. Εάν,
ωστόσο, έχετε κάποιο παράπονο, παρακαλούμε στείλτε μας τη
συσκευή μαζί με την απόδειξη αγοράς. Προσφέρεται εγγύηση
διάρκειας 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Δεν φέρουμε καμία
ευθύνη για τυχόν βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν λόγω
ακατάλληλης χρήσης ή φυσικής φθοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα
εφαρμογής τεχνικών τροποποιήσεων.
7. Τεχνικά χαρακτηριστικά
NB-AD300-70
Μέγ. ισχύς εξόδου: 70 W
Τάση εισόδου: 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 1.3 A
Τάση εξόδου:
10 – 15 V DC μέγ. 4 A
16 V DC μέγ. 3.75 A
18 V DC μέγ. 3.24 A
19 V DC μέγ. 3.16 A
20 V DC μέγ. 3 A
22 V DC μέγ. 2.73 A
Έξοδος USB: 5 V DC στα 2 A
NB-AD300-90
Μέγ. ισχύς εξόδου: 95 W
Τάση εισόδου: 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 1.5 A
Τάση εξόδου:
15 V DC μέγ. 5.5 A
16 V DC μέγ. 5.3 A
18 V DC μέγ. 4.6 A
19 V DC μέγ. 4.45 A
20 V DC μέγ. 4.25 A
Έξοδος USB: 5 V DC στα 2.1 A
NB-ADC300-90
Μέγ. ισχύς εξόδου: 90 W
Τάση εισόδου: 10 - 15 V DC μέγ. 9.0 A
Τάση εξόδου:
15 – 16 V DC μέγ. 5 A
RISK FÖR ELSTÖT
ÖPPNA INTE
VARNING
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
ÖPPNA INTE
UPOZORNĚNÍ
PERICOL DE ELECTROCUTARE
NU-L DESCHIDEŢI!
ATENŢIE!
/

Tato příručka je také vhodná pro