Russell Hobbs 24420-56 Uživatelský manuál

Značka
Russell Hobbs
Kategorie
žehličky
Modelka
24420-56
Typ
Uživatelský manuál
51
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem.
Před použitím odstraňte všechny obaly.
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:
Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které
výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/
byly poučeny a rozumí souvisejícím rizim.
S přístrojem si nesmějí hrát děti.
Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku
alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem.
Spotřebič používejte a uskladněte mimo dosah dětí.
Žehličku používejte či odkládejte na patu na stabilní, rovný a tepelně
odolný povrch, ideálně žehlící prkno.
Nenecvejte žehličku bez dozoru, pokud je zapojena v síti či je odložena
na žehlícím prkně.
Před plněním vodou, před čištěním a po použití žehličku vypojte ze sítě.
Zařízení nepoužívejte, jestliže vám upadne či pokud je poškozeno, anebo
pracuje nesprávně či netěsní.
Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce
nebo osoba podobně kvalikovaná, aby nedošlo k riziku.
h Povrchy přístroje budou pálit – nedotýkejte se jich.
B
Neumisťujte spotřebič do kapaliny, nepoužívejte jej v koupelně, u vody ani venku.
Oblečení nežehlete, pokud si je osoba nesvlékne – danou osobu poraníte.
Tento spotřebič nepoužívejte za jiným účelem, než je vysvětleno v těchto pokynech.
Zabraňte poškrábání žehlící plochy – dávejte pozor na knoíky, zipy atd.
Zařízení je opatřeno ochranou tepelnou pojistkou, která se při přehřátí spálí. Pokud se tak stane,
zařízení přestane fungovat a je třeba ho dát do opravy.
JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
NÁKRESY
1. Regulátor teploty
2. Tlačítko páry
3. Hadice páry
4. Značka
5. Kontrolka připojení k síti
6. Nádržka
7. Spona k uchycení hadice páry
8. Uložení zástrčky
9. Kazeta proti vodnímu kameni (uvnitř nádržky)
10. Vypínač on/o (zap/vyp)
11. Kontrolka připravenosti páry
52
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Z žehličky i žehlicí plochy odstraňte všechny nálepky, etikety a obaly.
Pokud na začátku žehlička trochu kouří, ničemu to nevadí. Žehlička se musí „vypálit.
Žehlící plochu vyčistíte tak, že vyžehlíte kousek staré bavlněné látky.
PLNĚNÍ
V žehličce můžete používat vodu z kohoutku, ale pokud máte tvrdou vodu, měli byste použít vodu
destilovanou (ne vodu chemicky zbavenou vodního kamene).
Pokud kupujete destilovanou vodu, ujistěte se, že je označená jako vhodná do žehliček.
1. Z těla parní stanice vyjměte nádržku. Nádržku uchopíte za úchop na její čelní straně a z těla ji
vytáhnete.
2. Nádržku naplňte k rysce max. Neplňte nad rysku max.
3. Nádržku nasaďte zpět do základny.
POČÁTEČNÍ NASTAVE
1. Žehličku umístěte na horní část základny
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka on/o (zap/vyp) do polohy I.
4. Regulátorem teploty nastavte požadovanou teplotu podle uvedených značek.
INSTRUKCE PRO NASTAVENÍ TEPLOTY
1. Zjistěte, jaké jsou na textilu symboly (i j k l).
2. Napřed žehlete látky, které vadují nízkou teplotu , pak ty, které vyžadují střední teplotu, a nakonec
ty, které vadují vysoké teploty .
3. Regulátorem teploty nastavte požadovanou teplotu podle uvedených značek.
Pokud se instrukce na visačce prádla od těchto instrukcí liší, řiďte se údaji na visačce.
používané symboly nastavení teploty
j nízká – nylon, akryl, polyester
k střední – vlna, polyesterové směsi
l vysoká – bavlna, len
/max
i nežehlit
Jakmile žehlicí plocha dosáhne provozní teploty, kontrolka termostatu zůstane již pořád svítit.
ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM
1. Pokud potřebujete použít páru, teplota musí být nastavena na
l
nebo vyšší. .
2. K produkci páry stiskněte tlačítko páry, páru zastavíte uvolněním tohoto tlačítka.
POZNÁMKA: Při prvním spuštění parní stanice a stisknutí tlačítka páry pro žehlení s napařováním
bude reakční čas delší, poněvadž parní stanice musí napřed načerpat vodu z nádržky, aby se
systém připravil k použití. Je to běžné a může to trvat 20-30 sekund. To samé se bude dít po
opětovném napuštění nádržky.
KONTROLKA PŘIPRAVENOSTI PÁRY
Kontrolka připravenosti páry bude během nahřívání žehličky blikat. Počkejte, dokud kontrolka připravenosti
páry nepřestane blikat, a až potom žehlete s napařováním. Všimněte si, že tlačítko páry nebude nijak
reagovat, dokud kontrolka připravenosti páry nepřestane blikat.
53
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
SUCHÉ ŽEHLENÍ
Stačí nestisknout tlačítko páry a můžete žehlit nasucho. Ale pokud nechcete, abyste tlačítko stiskli
náhodně, pak byste měli žehlit s prázdnou nádržkou. Napřed si vše vehlete nasucho, pak žehličku
vypněte, naplňte nádržku a pokračujte v žehlení s párou.
SVIS NAPAŘOVÁNÍ
Odstraňuje pomačkaná místa na visícím oblečení, zavěšených závěsech a dekoračních látkách.
Ujistěte se, že za látkou je dostatečný prostor pro větrání, jinak by mohl prostor vlhnout a vytvářet se
plíseň.
Ujistěte se, že v prostoru za látkou se nenachází nic, co by se mohlo párou poškodit.
Přesvědčte se, že kapsy, záhyby a manžety jsou prázdné.
1. Regulátor teploty nastavte na symbol max.
2. Držte žehličku v blízkosti látky (nesmí se dotýkat).
K produkci páry u menších ploch doporučujeme používat spouštěč páry, získáte tak lepší kontrol
u.
PO POUŽITÍ
1. Žehličku umístěte na horní část základny a otočte regulátorem teploty do polohy .
2. Vypínač on/o (zap/vyp) přepněte do polohy O a základnu vypojte ze sítě.
3. Nádržku vyprázdněte.
4. Před čištěním, přemísťováním či uskladněním nechte žehličku zcela vychladnout.
5. Parní hadici lze svinout a zajistit sponou na hadici.
6. Přívodní kabel omotejte kolem parní stanice proti směru hodinových ručiček a potom zástrčku
zastrčte do dané zásuvky (Obr. B).
PÉČE A ÚDRŽBA
1. Přístroj vypojte ze sítě a nechte jej zcela vychladnout.
2. Otřete vnější plochy vlhkým hadříkem.
3. Skvrny z žehlící plochy odstraňte pomocí trochy octa.
4. Zabraňte poškrábání žehlící plochy
KAZETA PROTI VODMU KAMENI
Aby se prodloužila životnost přístroje a zabránilo se problémům souvisejícím s vodním kamenem, vaše
parní stanice je vybavena kazetou proti vodnímu kameni. Životnost kazety proti vodnímu kameni se odvíjí
od četnosti použití a tvrdosti vaší vody. V místech, kde je voda měkká, lze kazetu použít asi 100krát. Až
bude kazeta potřebovat vyměnit, začne blikat tlačítko s varovnou kontrolkou/reset. Do nádržky nelijte
žádné prostředky na odstranění vodního kamene (včetně octa), mohlo by dojít k poškození přístroje.
Výměna kazety:
1. Parní stanici vypněte a vypojte ze sítě.
2. Nechte parní stanici vychladnout – potrvá alespoň 1 hodinu, než žehlicí plocha vychladne.
3. Z čelní části přístroje vyjměte nádržku na vodu.
4. Kazetu proti vodnímu kameni z nádržky na vodu vytáhněte svisle nahoru. Uvědomte si, že v kazetě
může být při jejím vyjímání voda (Obr. A)
5. Nasaďte novou kazetu a dobře ji do nádržky s vodou zatlačte.
6. Nádržku na vodu naplňte a nasaďte zpět.
7. Parní stanici zapojte
8. Jakmile bude přístroj připraven, stiskněte spouštěč páry a vyčkejte, dokud se nezačne produkovat
pára. Tak systém připravíte k použití.
Důležité: Používání přístroje bez měnění kazety může vést k úbytku produkované páry a k poškození přístroje.
Systém proti vodnímu kameni nikdy neresetujte, pokud nedojde k výměně kazety. Záruka se nebude
vztahovat na škody způsobené tím, že v případě potřeby nedojde k výměně kazety proti vodnímu kameni.
54
NÁHRADNÍ KAZETY PROTI VODNÍMU KAMENI
Kontaktujte svůj místní servis a sdělte jim, o jaký model přístroje jde. Na základě čísla modelu se dozvíte,
jaké náhradní kazety proti vodnímu kameni je třeba zakoupit. Pro více informací viz přiložený záruční list.
RECYKLACE
W
Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým nebezpečným
látkám, přístroje a dobíjecí i nedobíjecí baterie označené jedním z těchto symbo
nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické
výrobky, a pokud to přísluší, i dobíjecí i nedobíjecí baterie, vždy likvidujte na ociálním
recyklačním/sběrném místě.
/

Tato příručka je také vhodná pro