Worx WG549E.9 list

Značka
Worx
Kategorie
dmychadla / sušičky vzduchu
Modelka
WG549E.9
Typ
list
CZBezdrátový Li-Ion foukač/zametač
94
1. RUKOJEŤ
2. SPÍNAČ ZAPNUTO/VYPNUTO
3. TLAČÍTKO PRO UVOLNĚNÍ TRUBICE
4. TRUBICE FUKARU
5. AKUMULÁTOR
6. ZÁPADKA JEDNOTKY BATERIÍ (Viz obr. C)
Standardní dodávka nemusí obsahovat veškeré vyobrazené či popsané
příslušenství.
CZBezdrátový Li-Ion foukač/zametač
95
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ WG549E WG549E.3 WG549E.5 WG549E.9 (520-559 - označení stroje, kategorie
akumulátorových fukarů/vysavačů)
WG549E WG549E.3 WG549E.5 WG549E.9
Jmenovité napájecí napětí 20V
Max* Lithium
Jmenovité otáčky naprázno
12500/min
Rychlost fukaru 200km/h
Doba nabíjení Přibl. 3 hod. Přibl. 2 hod. Přibl. 1 hod.
/
Hmotnost
1.6kg
1.9kg 1.6kg 1.2kg
* Napětí měřené bez zátěže. Počáteční napětí baterie dosáhne maximálně 20 voltů. Jmenovité napětí
je 18 voltů.
ÚDAJE O HLUKU A VIBRACÍCH
Naměřená hladina akustického tlaku L
pA
:74dB(A)
Naměřený akustický výkon L
wA
:85dB(A)
K
pA
& K
wA
3.0dB(A)
Použijte ochranu sluchu
INFORMACE O VIBRACÍCH
Celková hodnota vibrací (prostorový vektorový součet) je určena podle požadavků normy EN 60745
Hodnota vibrací 1.96m/s²
Deklarovaná celková hodnota vibrací může být použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí a
rovněž může být použita k předběžnému stanovení doby práce.
VÝSTRAHA: Hodnota vibračních emisí během praktického používání tohoto elektrického
nástroje se může lišit od deklarované hodnoty podle způsobu, jakým je nástroj používán v závis-
losti na následujících podmínkách a dalších možnostech použití nástroje:
Způsob, jakým je nástroj používán a povaha narušovaných nebo vrtaných materiálů
Dobrý stav nástroje a řádné provádění jeho údržby
Používání správného příslušenství k nástroji, ostrost a dobrý stav příslušenství
Utažení úchopu na rukojetích a použití antivibračního příslušenství
Používání nástroje k účelům určeným konstrukcí a v souladu s těmito pokyny.
Při neřízeném používání může tento nástroj způsobit syndrom vibrací rukou a paží.
CZBezdrátový Li-Ion foukač/zametač
96
VÝSTRAHA: Je třeba upřesnit, že v odhadu úrovně nebezpečí při praktickém používání je
nutno rovněž zohlednit všechny fáze pracovního cyklu, například dobu, kdy je nástroj vypnutý
a kdy běží naprázdno, ale nevykonává práci. To může podstatně snížit úroveň nebezpečí v rámci
celkového pracovního času.
Zásady pro omezení nebezpečí vystavení vibracím:
Provádějte údržbu tohoto nástroje v souladu s těmito pokyny, udržujte nástroj dobře promazaný
(odpovídajícím způsobem)
Má-li být tento nástroj používán pravidelně, zakupte antivibrační příslušenství.
Nepoužívejte nástroje při teplotě 10
0
C nebo méně
Naplánujte práci tak, aby bylo provádění úkolů, které vyžadují silné vibrace nástroje, rozloženo do
několika dní.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
WG549E WG549E.3 WG549E.5 WG549E.9
Akumulátor 1(WA3551.1) 1(WA3553) 1(WA3551.1) /
Nabíječka 1(WA3760) 1(WA3860) 1(WA3860) /
Doporučujeme vám, abyste zakoupili příslušenství ve stejném obchodě, ve kterém jste zakoupili i vaše
nářadí. Používejte pouze kvalitní příslušenství označené názvem dobře známé značky. Zvolte si typ
příslušenství podle práce, jakou budete provádět. Další podrobnosti naleznete na obalu příslušenství.
Personál prodejny vám může pomoci a také vám může poskytnout užitečnou radu.
CZBezdrátový Li-Ion foukač/zametač
97
OBECNÁ
BEZPEČNOSTNÍ
UPOZORNĚNÍ PRO
ELEKTRICKÉ NÁSTROJE
VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna
bezpečnostní upozornění a
instrukce. Nedodržení bezpečnostních
instrukcí a varování může vést ke zranění el.
proudem, vypuknutí požáru, poškození nářadí a
nebo k vážným zraněním.
Uložte instrukce a veškerou
dokumentaci pro budoucí použití.
Výraz “elektrické ruční nářadí” znamená
v upozornění buď na nářadí na elektrický
pohon (napájenéz elektrické sítě) nebo na
akumulátorové nářadí (napájené z akumulátoru).
1. BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě
a zajistěte jeho řádné osvětlení.
Nepořádek a neosvětlená místa zvyšují riziko
způsobení nehod.
b) Nepoužívejte elektrická nářadí ve
výbušném prostředí, kde se mohou
vyskytovat hořlavé kapaliny, plyny
nebo prašné látky. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení prachu nebo výparů.
c) Při práci s elektrickým nářadím
udržujte okolo stojící osoby a děti
v bezpečné vzdálenosti. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly.
2. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S
ELEKTŘINOU
a) Zástrčky napájecích kabelů
elektrických nářadí musí
odpovídat síťovým zásuvkám.
Zástrčku napájecího kabelu nikdy
žádným způsobem neupravujte. S
uzemněným elektrickým nářadím
nikdy nepoužívejte žádné adaptéry
pro zástrčky. Neupravené zástrčky a
odpovídající zásuvky budou snižovat riziko
způsobení úrazu elektrickým proudem.
b) Zabraňte kontaktu těla s
uzemněnými povrchy, jako jsou
potrubí, radiátory, sporáky a
ledničky. Je-li vaše tělo uzemněno, hrozí
zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrická nářadí dešti
nebo vlhkému prostřed. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvyšuje se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) Nepoškozujte napájecí kabel. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel pro
přenášení nebo jinou manipulaci
s nářadím a netahejte za napájecí
kabel, chcete-li odpojit zástrčku
od síťové zásuvky. Dbejte na to, aby
napájecí kabel nepřecházel přes horké a
mastné povrchy nebo přes ostré hrany a
pohyblivé díly. Poškozené nebo zamotané
napájecí kabely zvyšují riziko způsobení
úrazu elektrickým proudem.
e) Pracujete-li s elektrickým nářadím
venku, používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití.
Použití prodlužovacího kabelu určeného pro
venkovní použití snižuje riziko způsobení
úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li pracovat s elektrickým
nářadím ve vlhkém prostředí,
použijte napájení chráněné
proudovým chráničem (RCD). Použití
proudového chrániče (RCD) snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
3. OSOBNÍ BEZPEČNOST
a) Při práci s tímto elektrickým
nářadím buďte stále pozorní,
sledujte, co děláte a používejte
zdravý rozum. Nepoužívejte toto
elektrické nářadí, jste-li unaveni
nebo jste-li pod vlivem alkoholu,
drog nebo léků. Chvilková nepozornost
při práci s elektrickým nářadím může vést k
způsobení vážného zranění.
b) Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranu zraku.
Bezpečnostní prvky, jako jsou maska
proti prachu, neklouzavá pracovní obuv,
pevná přilba nebo ochrana sluchu, které
jsou používány v příslušných pracovních
podmínkách, budou snižovat riziko zranění.
c) Zabraňte neúmyslnému spuštění.
Před připojením zástrčky napájecího
kabelu nářadí k síťové zásuvce, před
vložením baterie, před uchopením
CZBezdrátový Li-Ion foukač/zametač
98
nářadí nebo před jeho přenášením
se ujistěte, zda je hlavní spínač
nastaven v poloze vypnuto. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na spouštěcím
spínači nebo připojení k napájecímu zdroji,
je-li spouštěcí spínač v poloze zapnuto,
značně zvyšuje riziko nehody.
d) Před zapnutím elektrického nářadí
odstraňte všechny seřizovací klíče a
přípravky. Klíč nebo přípravek ponechaný
na rotující části nářadí může způsobit vážné
zranění.
e) Nepřekážejte sami sobě. Stále
udržujte pevný postoj a rovnováhu.
Správný postoj a rovnováha umožňují
lepší ovládání elektrického nářadí v
neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste
volný oděv nebo šperky. Udržujte
vlasy, oděv a rukavice v bezpečné
vzdálenosti od pohybujících se částí.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být zachyceny pohybujícími se díly.
g) Je-li nářadí vybaveno příslušenstvím
pro připojení odsávacího systému a
zařízením pro ukládání zachyceného
prachu, zajistěte, aby byla
taková zařízení připojena a řádně
používána. Použití takových zařízení může
snižovat rizika týkající se prachu.
4. POUŽITÍ A ÚDRŽBA RUČNÍHO
NÁŘADÍ
a) Nepřetěžujte elektrická nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
vždy správné nářadí. Správné nářadí
provede práci lépe a bezpečněji, je-li pro tuto
práci určeno.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí,
nepracuje-li správně jeho spouštěcí
spínač. Každé elektrické nářadí, které
nemůže být ovládáno pomocí spouštěcího
spínače, je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před prováděním jakéhokoli seřízení,
před výměnou příslušenství nebo
před uložením elektrického nářadí
vždy odpojte zástrčku napájecího
kabelu od síťové zásuvky nebo z
nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění elektrického nářadí.
d) Ukládejte nepoužívané elektrické
nářadí mimo dosah dětí a nedovolte
osobám, které nejsou seznámeny
s tímto elektrickým nářadím nebo
těmito pokyny pro obsluhu, aby toto
nářadí používaly. Tato elektrická nářadí
jsou v rukách neproškolených osob značně
nebezpečná.
e) Provádějte pečlivou údržbu
elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení nebo deformace
pohybujících se částí, závady
jednotlivých dílů a jiná poškození,
která by mohla mít vliv na funkci
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před
opětovným použitím zajistěte jeho opravu.
Mnoho nehod bývá způsobeno v důsledku
provádění nedostatečné údržby nářadí.
f) Udržujte pracovní nástroje ostré a
čisté. Nářadí, u kterého je prováděna řádná
údržba a jehož pracovní nástroje jsou řádně
nabroušeny, má menší tendenci se zasekávat
a je lépe ovladatelné.
g) Používejte elektrické nářadí,
příslušenství a pracovní nástroje v
souladu s těmito pokyny, berte také
v úvahu pracovní podmínky a práci,
která bude prováděna. Použití nářadí
pro práce, pro které není určeno, by mohlo
vést k rizikovým situacím.
5. POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O
AKUMULÁTOROVÉ ELEKTRICKÉ
NÁŘADÍ
a) Provádějte nabíjení pouze v
nabíječce, která je specikovaná
výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro
jeden typ baterie, může při použití jiného typu
baterie vytvářet riziko způsobení požáru.
b) Při použití nářadí napájeného baterií
používejte pouze baterii, která je
určena speciálně pro toto nářadí.
Použití jakékoli jiné baterie může vytvářet
riziko způsobení zranění a požáru.
c) Není-li baterie používána, udržujte ji
v bezpečné vzdálenosti od sponek
na papíry, mincí, klíčů, hřebíků,
šroubů nebo jiných malých kovových
předmětů, které mohou způsobit
CZBezdrátový Li-Ion foukač/zametač
99
propojení kontaktů baterie. Zkratování
kontaktů baterie může způsobit popáleniny
nebo požár.
d) V náročných podmínkách může
docházet k únikům kapaliny z
baterie. Vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Dojde-li k
náhodnému kontaktu, opláchněte
zasažené místo vodou. Zasáhne-
li tato kapalina oči, okamžitě
vyhledejte lékařské ošetření. Kapalina
unikající z baterie může způsobit podráždění
nebo popáleniny.
6. SERVIS
a) Svěřte servis vašeho elektrického
nářadí kvalikovaným mechanikům
autorizovaného servisu, kteří budou
používat pouze originální náhradní
díly. Tak bude zajištěno, že bude zachována
bezpečnost tohoto elektrického nářadí.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ
UPOZORNĚNÍ PRO
AKUMULÁTORO
FUKAR
VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna
bezpečnostní varování a instrukce.
Nedodržení bezpečnostních instrukcí a varování
může vést ke zranění el. proudem, vypuknutí
požáru, poškození nářadí a nebo k vážným
zraněním.
Uložte instrukce a veškerou
dokumentaci pro budoucí použití.
- Tento spotřebič není určen pro používání
osobami (včetně dětí) trpící fyzickými,
smyslovými či psychickými poruchami
ani osobami bez náležitých znalostí a
zkušeností. Pokud jej chtějí používat, musí
být pod dozorem osoby odpovědné za jejich
bezpečnost nebo je tato osoba musí poučit o
bezpečném používání příslušenství.
- S tímto spotřebičem si nesmí hrát děti.
1) ZAŠKOLENÍ
a) Pečlivě si prostudujte pokyny. Buďte
obeznámeni s obsluhou a správným použitím
zařízení;
b) Nikdy nedovolte, aby toto zařízení používaly
osoby neseznámené s těmito instrukcemi.
Místní předpisy mohou věk operátora omezit;
c) Zařízení v žádném případě neprovozujte,
pokud se poblíž nacházejí osoby, zvláště pak
děti, nebo domácí zvířata;
d) Za případné nehody či úrazy ostatních osob
nebo za vzniklé škody na majetku zodpovídá
obsluha nebo uživatel.
2) PŘÍPRAVA
a) Při práci se zařízením vždy noste pevnou
obuv a dlouhé kalhoty. Zařízení neprovozujte,
pokud jste obuti v otevřených sandálech či jste
bosi.
b) Nenoste volný oděv nebo šperky, mohly by být
vtaženy do sání vzduchu. Dlouhé vlasy držte z
dosahu sání vzduchu.
c) Při práci používejte ochranné brýle
d) K ochraně před podrážděním prachem je
doporučeno použití ochranné masky.
e) Nikdy nepracujte se zařízením, pokud má
vadné ochranné kryty nebo štíty.
3) PROVOZ
a) Odpojte baterii od přístroje,
- Pokud jej nebudete používat;
- Před čištěním zanesených míst;
- Před kontrolou, čištěním nebo prováděním
úkonů na vlastním zařízení;
- Pokud začne zařízení neobvykle vibrovat.
b) Zařízení provozujte pouze za denního světla
nebo při dobrém umělém osvětlení.
c) Nepřetěžujte se a po celou dobu udržujte
pevný postoj.
d) Ve svažitém terénu vždy udržujte pevnou
oporu nohou.
e) Nikdy neběhejte, kráčejte zvolna;
f) Veškeré vstupní otvory chlazení vzduchem
udržujte nezanesené, bez nečistot.
g) Nikdy neodfukujte listí a prach směrem k
okolo stojícím osobám.
4) ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ
a) Všechny matice, šrouby a spojovací prvky
udržujte dotaženy, aby bylo zařízení v
bezpečném provozním stavu;
b) Opotřebené nebo poškozené díly vyměňte.
c) Používejte pouze originální díly a
příslušenství.
CZBezdrátový Li-Ion foukač/zametač
100
d) Zařízení skladujte pouze na suchém místě.
BEZPEČNOSTNÍ
VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE
BATERIÍ
a) Nepokoušejte se demontovat,
rozebírat nebo rozřezávat baterie
nebo její články.
b) Neprovádějte zkratování baterie.
Neukládejte baterie nahodile v
krabicích nebo v zásuvkách, kde
by mohlo dojít k jejich vzájemnému
zkratování nebo k zkratování
způsobenému jinými předměty. Není-
li baterie používána, udržujte ji v bezpečné
vzdálenosti od sponek na papíry, mincí,
klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých
kovových předmětů, které mohou způsobit
propojení kontaktů baterie. Zkratování
kontaktů baterie může způsobit popáleniny
nebo požár.
c) Nevystavujte baterii působení horka
nebo ohně. Vyvarujte se skladování
baterií na otevřeném slunci.
d) Nevystavujte baterii mechanickým
rázům.
e) Dojde-li k úniku kapaliny z baterie,
zabraňte tomu, aby se tato kapalina
dostala do kontaktu s pokožkou
nebo aby zasáhla oči. Dojde-li k
takovému kontaktu, zasažené místo
omyjte značným množstvím vody a
vyhledejte lékařské ošetření.
f) Dojde-li k požití kapaliny z baterie,
vyhledejte okamžitě lékařské
ošetření.
g) Udržujte baterie čisté a suché.
h) Jsou-li svorky baterie znečištěny,
otřete je čistým a suchým
hadříkem.
i) Baterie musí být před použitím
nabita. Vždy postupujte podle
uvedených pokynů a používejte
správný postup nabíjení.
j) Nenechávejte baterii nabíjet,
nebude-li baterie použita.
k) Po dlouhodobém uložení budete
možná muset provést několik cyklů
nabíjení a vybíjení, aby baterie
dosáhla svého maximálního výkonu.
l) Baterie poskytuje nejvyšší výkon,
je-li používána při běžné pokojo
teplotě (20°C ± 5°C).
m) Při likvidaci baterií oddělte
od sebe baterie s odlišnými
elektrochemickými systémy.
n) Provádějte nabíjení pouze v
nabíječce, která je specikovaná
společností WORX. Nepoužívejte
jinou nabíječku, než je nabíječka speciálně
dodaná pro použití s tímto zařízením.
Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ
baterie, může při použití jiného typu baterie
vytvářet riziko způsobení požáru.
o) Nepoužívejte žádnou baterii, která
není určena pro použití s tímto
zařízením.
p) Ukládejte baterie mimo dosah dětí.
q) Uschovejte originální dokumentaci
k tomuto výrobku pro budoucí
odkazy.
r) Není-li zařízení používáno, vyjměte z
něj baterii.
s) Provádějte řádnou likvidaci baterie.
CZBezdrátový Li-Ion foukač/zametač
101
MONTÁŽ
Montáž foukací trubice (Viz obr. A & B)
Před upevněním trubice fukaru (4) se ujistěte, zda
je spínač zapnuto/vypnuto (2) v poloze vypnuto
„O“.
Foukací trubici upevněte na kryt motoru
způsobem znázorněným na obrázku A. Foukací
trubici k výstupnímu otvoru fukaru zajistěte
pomocí dodaného šroubu. Zkontrolujte, zda je
foukací trubice řádně upevněna.
VAROVÁNÍ! Při upevňování nebo
snímání trubice fukaru se žádným
způsobem nepokoušejte používat nebo blokovat
spínač zapnuto/vypnuto.
POZNÁMKA: Před sejmutím trubice fukaru
se ujistěte, zda je spínač zapnuto/vypnuto (2)
v poloze vypnuto „O“. Povolte šroub. Stiskněte
uvolňovací tlačítko (3), abyste mohli provést
sejmutí trubice (Viz obr. B). Nepokoušejte se
uvolnit trubici fukaru silou nebo pomocí nástrojů.
POUŽITÍ
PŘEDMĚT POUŽITÍ:
Fukar je vhodný pro vyfukování nečistot.
Není určen pro vnitřní použití ani péči o srst
zvířat.
VAROVÁNÍ: Tato nabíječka a akumulátor
jsou speciálně zkonstruovány pro
vzájemné používání – nezkoušejte používat
jiná zařízení. Vždy zabraňte vniknutí kovových
předmětů do nabíječky nebo kontaktu kovových
předmětů s póly akumulátoru, což by mohlo
způsobit elektrickou závadu i úraz.
1. PŘED POUŽITÍM
AKUMULÁTOROVÉHO FUKARU
Akumulátor NENÍ NABITÝ a před používáním je
nezbytné jej nabít.
Nabíječka se dodává s akumulátorem vloženým
v nářadí.
Nepoužívejte jiný typ nabíječky.
2. NABÍJENÍ AKUMULÁTORU
Lithiová baterie je chráněna proti úplnému vybití.
Když se baterie vybije, ochranný obvod vypne
nářadí. Vřeteno se přestane otáčet.
V teplém prostředohne Komma nebo při
Varování
Čtěte návod k obsluze
Používejte ochranné prostředky zraku
Používejte ochranu sluchu
Nepoužívejte za deště, ani zařízení
nenechávejte v deštivém počasí
odložené venku.
Nebezpečí úrazu
Držte z dosahu okolních osob.
Baterie neodhazujte do komunálního
odpadu. Odevzdejte je do sběren
pro likvidaci (recyklaci) speciálního
odpadu.
Nevystavujte dešti nebo vodě
Nevystavujte ohni
Vysloužilé elektrické přístroje
nevyhazujte společně s domovním
odpadem. Nářadí recyklujte ve
sběrnách k tomu účelu zřízených. O
možnostech recyklace se informujte
na místních úřadech nebo u prodejce.
SYMBOLY
CZBezdrátový Li-Ion foukač/zametač
102
intenzivní práci se akumulátor natolik zahřeje, že
se nedá ihned nabíjet. Před začátkem nabíjení
nechte baterii vychladnout.
3. VYJMUTÍ NEBO NASAZENÍ
AKUMULÁTORU (Viz obr. C)
Najděte aretační západky po stranách spodní
části těla vrtačky. Po jejich stlačení uvolníte
akumulátor, který lze následně vytáhnout.
Vyjměte baterii z těla vrtačky. Po nabití nasaďte
akumulátor jemným zatlačením zpět do portu.
4. SPUŠTĚNÍ / ZASTAVENÍ (Viz obr. D)
Zapnutí
Nastavte spínač zapnuto/vypnuto (2) do polohy
zapnuto „I“.
Vypnutí
Nastavte spínač zapnuto/vypnuto do polohy
vypnuto „O“.
VAROVÁNÍ! Po vypnutí zařízení ještě
několik sekund běží. Před odložením
zařízení počkejte, až se motor zcela zastaví.
5. POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ JAKO FOUKAČE
(Viz obr. E)
Foukač je určen pouze pro domácí použití.
Používejte tento fukar venku pro odstraňování
nečistot z pevných povrchů. Tento fukar není
určen pro odstraňování listí z velkých travnatých
ploch nebo pro odstraňování vlhkých a těžkých
nečistot.
TIPY PRO UŽIVATELE
- Při používání přístroje držte trubici fukaru asi
180 mm nad zemí.
Provádějte pohyb ze strany na stranu jako při
zametání. Pomalu postupujte vpřed tak, aby
byly nahromaděné nečistoty/listy neustále před
vámi.
- Po nafoukání nečistot/listů na hromádku lze
tuto hromádku snadno zlikvidovat.
UPOZORNĚNÍ!
- Neodfukujte tvrdé předměty, jako
jsou hřebíky, šrouby nebo kamení.
- Neprovozujte foukač v blízkosti okolo
stojících osob nebo domácích zvířat.
- Zvýšenou opatrnost věnujte při
foukání listí ze schodů nebo jiných
stísněných míst.
- Používejte bezpečnostní brýle nebo
jinou vhodnou ochranu zraku, dlouhé
kalhoty a obuv.
ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE
Přístroj pravidelně čistěte.
VAROVÁNÍ! Udržujte výrobek v suchu.
Za žádných okolností na něj nestříkejte
vodu.
- K čištění přístroje použijte pouze mýdlový
roztok a vlhký hadřík.
- Nepoužívejte žádný druh mycího prostředku,
čisticího prostředku nebo rozpouštědla s
obsahem chemických látek, které by mohly
vážně poškodit plasty.
- Přístroj používá samomazná ložiska, takže
není třeba provádět mazání.
CZBezdrátový Li-Ion foukač/zametač
103
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln
tímto prohlašujeme, že výrobek
Název Li-Ion akumulátorový fukar WORX
Typ WG549E WG549E.3 WG549E.5
WG549E.9 (520-559 - označení stroje,
kategorie akumulátorových fukarů/
vysavačů)
Funkce vyfukování nečistot
splňuje požadavky následujících směrnic
2006/42/ES,
2004/108/ES,
2011/65/EU,
2000/14/ES v novelizaci 2005/88/ES
2000/14/ES v novelizaci 2005/88/ES:
- Postup posuzování shody podle Dodatek V.
- Měřený akustický výkon 85dB(A)
- Deklarovaný zaručený akustický výkon
88dB(A)
Splňované normy
EN 60745-1 EN ISO 3744
IEC 60335-2-100 EN 55014-1
EN 15503 EN 55014-2
Osoba odpovídající za vytvoření technické
dokumentace:
Jméno: Russell Nicholson
Adresa: Positec Power Tools (Europe)Ltd,
PO Box 152,Leeds,LS10 9DS,UK
Suzhou
2014/12/15
Allen Ding
Zástupce vrchní konstrukční kanceláře, Testování
& Certikace
/