Black & Decker KS950SL Uživatelský manuál

Značka
Black & Decker
Kategorie
Elektrické nářadí
Modelka
KS950SL
Typ
Uživatelský manuál
2
English (Original instructions) 6
Deutsch (Übersetzung der Originalanleitung) 14
Français (Traduction des instructions d'origine) 23
Česky (Přeloženo z původního návodu) 31
Magyar (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) 39
Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) 49
Slovenčina (Preložené z pôvodného návodu) 58
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 66
Українська (Переклад оригінальних інструкцій) 76
Türkçe (Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır) 86
31
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše přímočará pila Black & Decker je určena
k řezání dřeva, plastů a kovů. Toto nářadí je
určeno pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní
výstrahy. Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru a vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití. Termín
„elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1. Bezpečnost na pracovišti
a. Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést k způsobení úrazů.
b. Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
řadí dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c. Př
i práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
řadím.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy
žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte žádné
redukce zástrček. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického
řadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit
od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty
nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
e. Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f. Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí musí být v napájecím okruhu
použit proudový chránič (RCD). Použití
proudového chrániče (RCD) snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
3. Bezpečnost obsluhy
a. Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s elektrickým nářadím
pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
řadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní
obuv, přilba a chrániče sluchu, používané
v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
c. Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač
. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínačřadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na
řadí mohou být zachyceny rotujícími částmi
řadí a mohou způsobit úraz.
e. Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
32
ČEŠTINA
f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g. Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci.
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
4. Použití elektrického nářadí a jeho údržba
a. Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro vaši práci správný typ elektrického
řadí. Při použití správného typu nářadí bude
práce provedena lépe a bezpečněji.
b. Pokud nelze hlavní spínačřadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním hlavním
spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
c. Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástr
čku napájecího
kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte
baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
d. Pokud řadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo
s tímto návodem. Elektrické nářadí je v rukou
nekvali kované obsluhy nebezpečné.
e. Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
řadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
g. Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů podle těchto pokynů
a berte v úvahu provozní podmínky a práci,
která bude prováděna. Použití elektrického
řadí k jiným účelům, než k jakým je určeno,
může být nebezpečné.
5. Opravy
a. Opravy elektrického nářadí svěřte
kvali kovanému technikovi, který bude
používat originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní
pokyny pro přímočaré pily
Při provádění prací, u kterých může dojít ke
kontaktu pracovního nástroje se skrytým
elektrickým vedením nebo s vlastním
napájecím kabelem, držte nářadí za
izolované povrchy. Při kontaktu s „živým“
vodičem způsobí neizolované kovové části
řadí obsluze úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné
prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu
a může vést k ztrátě kontroly.
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti
od řezného prostoru. Ze žádného důvodu
nikdy nesahejte do prostoru pod obrobek.
Nevkládejte prsty nebo palec do blízkosti
pilového listu a upínací svorky pilového listu.
Nepokoušejte se stabilizovat pilu uchopením
patky pily.
Udržujte pilové listy ostré. Tupé nebo
poškozené pilové listy mohou při práci způsobit
vychýlení nebo zablokování pilového listu.
Vždy používejte typ pilového listu odpovídající
materiálu obrobku a typu řezu.
Při řezání trubek a potrubí se ujistěte, zda
se v nich nenachází elektrické vodiče, voda
atd.
Nedotýkejte se obrobku nebo pilového listu
ihned po ukončení řezu. Mohou být velmi
horké.
Dávejte pozor na skrytá nebezpe
čí.
Před řezáním do stěn, podlah a stropů
zkontrolujte polohu elektrických vodičů
a potrubí.
Po uvolnění hlavního spínače bude pilový
list pokračovat v pohybu. Před odložením
pily vždy uvolněte hlavní spínač a počkejte,
dokud nedojde k úplnému zastavení pilového
listu.
Varování! Kontakt nebo vdechování prachu a pilin,
které vznikají při řezání, může ohrozit zdraví
pracovníka i okolo stojících osob. Používejte
33
ČEŠTINA
masku proti prachu určenou speciálně na ochranu
před toxickým prachem a podobnými látkami
a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny osoby
nacházející se nebo vstupující do pracovního
prostoru.
V tomto návodu je popsáno určené použití
tohoto nářadí. Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno tímto
návodem, může představovat riziko zraně
obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.
Bezpečnost ostatních osob
Toto zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití zařízení osobou zodpovědnou za
jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena
v souladu se standardní zkušební metodou
předepsanou normou EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi
sebou. Deklarovaná úroveň
vibrací může být také
použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití
elektrického nářadí se může od deklarované
úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití
řadí. Úroveň vibrací může být vzhledem
k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu
určení bezpečnostních opatření podle normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně
používajících elektrické nářadí v zaměstnání,
by měl předběžný odhad působení vibrací
brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí
s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Varování! Z důvodu snížení rizika
způsobení úrazu si uživatel musí přečíst
tento návod k obsluze.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího
vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí
napětí odpovídá napětí na výkonovém
štítku.
Toto řadí není určeno pro použití nezletilými
nebo nezkušenými osobami bez dozoru.
Děti musí být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném
servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno
možným rizikům.
Další bezpečnostní pokyny pro baterie, které
nejsou určeny k nabíjení
Nikdy se nepokoušejte narušit obal baterie.
Neskladujte baterie na místech, kde může
teplota přesáhnout 40 °C.
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
Baterie nespalujte.
V extrémních podmínkách může docházet
k úniku kapaliny z baterie. Zjistíte-li únik
kapaliny z baterie, postupujte následovně:
- Opatrně setřete kapalinu hadříkem. Dbejte
na to, aby se tato kapalina nedostala do
kontaktu s pokožkou.
Další bezpečnostní pokyny týkající se laserů
Přečtěte si pečlivě celý tento návod.
Tento výrobek není určen pro osoby
mladší 16 let.
Laserové záření.
Nedívejte se do laserového paprsku.
Nepoužívejte pro sledování
laserového paprsku optické přístroje.
Tento laser splňuje požadavky týkající
se zařízení třídy 2 speci kované normou
EN60825-1:2007. Nenahrazujte diodu laseru
diodou jiného typu. Je-li laser poškozen, svěřte
opravu laseru pouze autorizovanému servisu.
Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je
projekce laserových paprsků.
Působení paprsku laseru třídy 2 na zrak osob
34
ČEŠTINA
je považováno za bezpečné, nepřekročí-li doba
trvání záření maximálně 0,25 sekundy. Re exy
očních víček poskytují dostatečnou ochranu.
Ve vzdálenosti větší než 1 m odpovídá tento
laser zařízení třídy 1, a proto je považován za
zcela bezpečný.
Nikdy se do laserového paprsku nedívejte
záměrně a přímo.
Nepoužívejte pro sledování laserového
paprsku optické přístroje.
Neprovádějte nastavení přístroje do takové
výšky, aby mohl laserový paprsek procházet
přes osoby ve výšce jejich hlav.
Nedovolte dětem, aby se přibližovaly do
blízkosti laseru.
Popis
1. Zajišťovací tlačítko
2. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
3. Kryt úložného prostoru pro pilové listy
4. Zajišťovací páčka základny pily
5. Výstup pro odvod prachu
6. Adaptér pro odsávání
7. Základna pily
8. Volič Auto Select™
9. Opěrná kladka pilového listu
10. Rychloupínání pilového listu
Další funkce (obr. A)
V závislosti na výrobku, jaký jste si zakoupili,
mohou být k dispozici další funkce. Další funkce,
podle katalogového čísla zakoupeného výrobku,
jsou zobrazeny na obr. A.
Sestavení
Varování! Před provedením následujících operací
se ujistěte, zda je nářadí vypnuto, odpojeno od
zdroje napětí a zda došlo k úplnému zastavení
pilového listu. Použité pilové listy mohou být horké.
Upnutí pilového listu (obr. B)
Uchopte pilový list (11) jako na uvedeném
obrázku tak, aby jeho zuby směřovaly dopředu.
Stlačte a držte v dolní poloze upínací
mechanismus pilového listu (10).
Zasuňte upínací stopku pilového listu co
nejdále do držáku pilového listu (12).
Uvolněte upínací mechanismus pilového listu
(10).
Uložení pilového listu (obr. C)
Pilové listy (11) mohou být uloženy v úložném
prostoru, který se nachází v boččásti nářadí.
Otevřete kryt (3) úložného prostoru pro pilové
listy uchopením výstupku na horní části krytu
(3) a vyklopením krytu směrem ven.
Pilové listy jsou v úložném prostoru připevněny
pomocí magnetického pásku. Chcete-li pilový
list z úložného prostoru vyjmout, stiskněte
jeden konec pilového listu, aby došlo k zdvižení
jeho opačného konce a pilový list vyjměte.
Zavřete kryt (3) úložného prostoru pilových listů
a ujistěte se, zda je kryt řádně uzavřen.
Varování! Před použitím pily se ujistěte, zda je kryt
úložného prostoru řádně uzavřen.
Připojení vysavače k ná
řadí (obr. D)
Chcete-li k nářadí připojit vysavač nebo odsávací
zařízení, musíte použít adaptér. Adaptér pro
odsávání (6) můžete zakoupit u nejbližšího
autorizovaného prodejce Black & Decker.
Nasuňte adaptér (6) na výstup pro odvod
prachu (5).
Připojte k adaptéru (6) hadici vysavače.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je
uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních,
mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato
rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného
použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
nemohou být vyloučena určitá zbytková rizika. Tato
rizika jsou následující:
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli
rotující nebo pohybující se částí.
Zranění způsobená při výměně dílů,
pracovního nástroje nebo příslušenství.
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
řadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny pravidelné
přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad:
- práce se dřevem, zejména s dubovým,
bukovým a MDF).
Použití
Nastavení základny pily pro provádění šikmých
řezů (obr. E a F)
Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí, je-li
sejmuta nebo uvolněna základna pily. Základna
pily (7) může být nastavena doleva nebo doprava
pro provádění šikmých řezů až do úhlu 45°.
35
ČEŠTINA
Vysuňte zajišťovací páčku základny pily (4)
směrem ven, aby došlo k uvolnění základny
pily (7) z polohy 0° (obr. E).
Zatlačte základnu pily (7) směrem dopředu
a nastavte požadovaný úhel šikmého řezu 15°,
30° nebo 45°, který je indikován v okénku úhlu
šikmého řezu.
Zatlačte zajišťovací páčku základny pily (4)
zpět k pile, aby došlo k zajištění základny pily
(7).
Nastavení základny pily (7) zpět do polohy pro
přímé řezy:
Vytáhněte zajišťovací páčku základny pily (4)
směrem ven, aby došlo k odjištění základny
pily (7).
Nastavte základnu pily (7) na úhel 0° a zatlačte
základnu pily dozadu.
Zatlačte zajišťovací páčku základny pily (4)
zpět k pile, aby došlo k zajištění základny pily
(7).
Jak používat volič Auto Select™ (obr. G)
Toto nářadí je vybaveno unikátním voličem Auto Select™ (8), který umožňuje nastavení otáček
a předkmitu pilového listu pro provádění rů
zných řezů. Chcete-li pro materiál, který budete řezat, zvolit
optimální otáčky a předkmit pilového listu, nastavte volič (8) podle pokynů uvedených v následující
tabulce:
Ikonka Použití Otáčky/
předkmit
Typ pilového
listu
Kuchyňské
desky, desky
pracovních stolů,
vrstvené desky
Vysoké otáčky,
bez předkmitu
Běžný na dřevo
Lupenkové řezy,
oblouky, ruč
práce, tvrdá
dřeva, obklady,
podlahy
Vysoké otáčky,
bez předkmitu
Lupenkový na
dřevo
Běžný na dřevo
Překližka
a dřevěné panely
Vysoké otáčky,
střední předkmit
Běžný na dřevo
Řezivo, měkké
dřevo, rychlé
příčřezy
Vysoké otáčky,
maximální
předkmit
Běžný na dřevo
Plasty, plexisklo,
PVC
Střední otáčky,
střední předkmit
Univerzální
Tabulové plechy,
keramické
obklady,
laminátové desky
Nízké otáčky,
bez předkmitu
Na kov, keramiku
nebo lamináty
Nízké otáčky,
přesné zahájení
řezu
Nízké otáčky,
bez předkmitu
Zvolte správný
pilový list pro
prováděřez
36
ČEŠTINA
Zapnutí a vypnutí
Chcete-li řadí zapnout, stiskněte hlavní
spínač (2).
Chcete-li řadí vypnout, uvolněte hlavní
spínač (2).
Nepřetržitý chod nářadí zajistíte stisknutím
zajišťovacího tlačítka (1) a uvolněním hlavního
spínače (2).
Chcete-li řadí v režimu nepřetržitého chodu
vypnout, stiskněte znovu spínač (2) a potom jej
uvolněte.
Řezání
Během řezání držte nářadí pevně oběma rukama.
Základna pily (7) by měla být pevně opřena
o materiál, který bude řezán. Tímto způsobem
zabráníte odskakování pily, omezíte vibrace
a budete minimalizovat poškození pilového listu.
Před zahájením řezu nechejte pilový list několik
sekund v chodu naprázdno.
Při prováděřezu vyvíjejte na nářadí pouze
mírný tlak.
Použití laseru (obr. H - K) (pouze modely L)
Vložení baterií (obr. H)
Vyšroubujte šroub (13) a vytažením modulu
směrem dopř
edu odpojte modul laseru (14)
od přímočaré pily. Vložte do modulu dvě nové
alkalické baterie velikosti AAA 1,5 V a ujistěte
se, zda je správně dodržena polarita (+) and (-).
Připevněte modul laseru (14) opět k pile.
Boční seřízení laseru (obr. I)
Poznámka: Laser slouží jako pomůcka pro
prováděřezů a nezaručuje přesný řez.
Varování! Neprovádějte seřízení laseru, je-li
napájecí kabel pily připojen k zásuvce.
Je-li to nutné, použijte pro srovnání laserového
paprsku s pilovým listem seřizovací šroub
laseru (15).
Viditelnost laserového paprsku (výkon) bude při
přehřátí přímočaré pily omezen. Bude-li přímočará
pila dlouhodobě přetížena, laserový paprsek
nemusí být viditelný. Viditelnost laserového
paprsku se bude postupně vracet k normálu,
bude-li nářadí postupně chládnout, a to i v případě,
bude-li napájecí kabel nářadí odpojen od zásuvky.
Varování! Nenechávejte přehřátý laser zapnutý.
Ujist
ěte se, zda je spínač v poloze VYPNUTO
a chcete-li laser odpojit, vyjměte z modulu laseru
baterie.
Použití laseru (obr. J a K)
Laser promítá čáru řezu (18) na povrch obrobku.
Chcete-li laser zapnout, stiskněte tlačítko (16).
Chcete-li laser vypnout, stiskněte znovu tlačítko
(16).
Při pohledu shora může být čára řezu (17) velmi
snadno sledována. Pokud by toto sledování bylo
z jakéhokoli důvodu omezeno, laserový paprsek
může být použit jako alternativní vodítko pro
prováděřezu.
Vyznačte si čáru řezu (17) tužkou.
Položte přímočarou pilu na čáru řezu (17).
Zapněte laser.
Použití pracovního světla (obr. L a M) (pouze
modely W)
Modely, jejichž katalogové číslo obsahuje písmeno
W, jsou vybaveny diodovou svítilnou (19), která
osvětluje pracovní plochu v blízkosti pilového listu.
Chcete-li pracovní světlo zapnout, nastavte
spínač (20) do polohy (I).
Chcete-li pracovní světlo vypnout, nastavte
spínač (20) do polohy (0).
Rady pro optimální použití
Řezání vrstvených materiálů
P
ři řezání vrstvených materiálů může docházet
k štípání, které může způsobit poškození povrchu
obrobku. Většina běžných pilových listů provádí
řez během pohybu nahoru. Proto v situaci, kdy
je základna pily postavena na povrchu obrobku,
používejte pilový list, který provádí řez během
pohybu dolů nebo:
Použijte pilový list s jemnými zuby.
Provádějte řez na opačné straně obrobku.
Chcete-li minimalizovat štípání obrobku, upněte
na obě strany obrobku kousek odpadového
dřeva nebo dřevotřísky a proveďte řez přes
celou tuto sestavu.
Řezání kovů
Uvědomte si, že řezání kovu zabere mnohem více
času než řezání dřeva.
Používejte pilové listy vhodné pro řezání kovu.
Při řezání tenkých kovových plechů upněte na
spodní stranu obrobku kousek odpadového
dřeva a proveďte řez př
es celou tuto sestavu.
Naneste podél čáry řezu tenký olejový lm.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
37
ČEŠTINA
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
Větrací otvory nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní
čistící prostředky nebo rozpouštědla. Nikdy
nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část
řadí do kapaliny.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu
sběru a recyklace výrobků Black & Decker po
skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li získat
výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který
řadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Baterie
Po ukončení jejich životnosti je likvidujte
tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
Při likvidaci nevhazujte nepotřebné baterie do
ohně, protože by mohlo dojít k zranění osob
nebo k jejich explozi.
Nechejte řadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
z nářadí.
Baterie mohou být recyklovány. Uložte baterie
do vhodného obalu, abyste zamezili zkratu
jejich kontaktů. Odevzdejte je v autorizovaném
servisu nebo do místní sběrny, kde budou
recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí.
Technické údaje
KS900S KS900SL KS950S
TYP 1 TYP 1 TYP 1
Napájecí napě V 230 230 230
Jmenovitý příkon W 620 620 650
Otáčky naprázdno min
-1
800-3200 800-3200 800-3200
Max. hloubka řezu
Dřevo mm 85 85 85
Ocel mm 5 5 5
Hliník mm 15 15 15
Hmotnost kg 2,65 2,65 2,65
(s laserem) kg 2,95 2,95 2,95
Hodnota akustického tlaku měřená dle normy
EN60745:
L
pA
(akustický výkon) 87 dB(A), odchylka (K)
3 dB(A), L
WA
(akustický výkon) 98 dB(A), odchylka
(K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Řezání dřeva (a
h, CW
) 8,5 m/s
2
, odchylka (K)
1,5 m/s
2
, Řezání tabulových plechů (a
h, CM
)
7,3 m/s
2
, odchylka (K) 1,5 m/s
2
ES Prohlášení o shodě v rámci EU
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10
KS900S, KS900SL, KS950SL
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-11
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Black & Decker na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci
tohoto návodu.
38
ČEŠTINA
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
07-07-2010
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena
o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou
záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch
zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruč
práva. Tato záruka platí ve všech členských
státech EU a v evropské zóně volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker,
v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli
materiálové či výrobní vady, garantujeme ve
snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
Opravy nebyly prováděny jinými osobami,
než autorizovanými opraváři nebo mechaniky
autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset
prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu
předložit doklad o zakoupení výrobku. Místo
nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Navštivte prosím naši internetovou stránku
www.blackanddecker.co.uk, abyste mohli
zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker
a kde budete informováni o našich nových
výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce Black & Decker a o celé řadě
našich dalších výrobků
.
/