Asco Series 501 Cabinet Mounting Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze
32 33
526742-001526742-001
CZ CZ
POPIS
Základní požadavky na bezpečnost práce a ochranu
zdraví:
Přístroj je zkonstruován v souladu se směrnicí ATEX a norma-
mi EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 a EN 13463-1.
Zařízení je speciálně navrženo pro umístění do prostře-
dí, ve kterém existuje potenciální nebezpečí výbuchu
plynů, výparů nebo mlhy třídy II (kategorie 3G) a prachu
(kategorie 3D).
Při použití elektronického ovládání se řiďte zásadami a
pokyny pro montáž a údržbu uvedenými v návodu elek-
tronického přístroje G3/580 ATEX. V opačném případě se
řiďte zásadami a pokyny pro montáž a údržbu uvedenými
v návodu pro zařízení 599 ATEX.
Před montáží produktu se ujistěte, že dobře rozumíte
všem specických požadavkům uvedeným v kapitole
„Speciální podmínky pro užívání produktu“.
Použití v plynné atmosféře, v prašném prostředí
Klasikace:
II 3G Ex nA IIC T4 Gc IP54 X nebo IP65 X
II 3D Ex tc IIIA nebo IIIB T85°C Dc IP54 X nebo
Ex tc IIIC T85°C Dc IP65 X
Použití v plynné atmosféře
Klasikace:
II 3G Ex nA IIC T4 Gc IP54 X
Význam písmene X: Seznamte se se zvláštními pod-
mínkami pro bezpečný provoz.
SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ PRODUKTU
:
Použití v plynné atmosféře, v prašném prostředí
Zařízení musí být umístěno v ovládací skříni se
stupněm krytí minimálně IP65 nebo IP54 v souladu
s normamiEN 60079-0, EN 60079-7 a EN 60079-31.
Použití v plynné atmosféře
Zařízení musí být umístěno v ovládací skříni se
stupněm krytí minimálně IP54 a v souladu s normani
EN 60079-0 a EN 60079-7.
Komponenty společnosti ASCO Numatics jsou určeny pro
použití v souladu s technickými parametry uvedenými na
údajovém štítku nebo v dokumentaci produktu.
Vnitřní teplota skříně nesmí klesnout pod minimální tep-
lotu -10 °C a překročit maximální teplotu +50 °C. Musí
být konstruována tak, aby odolala celému rozsahu okolní
teploty, stejně jako celkové spotřebě energie veškerého
instalovaného elektrického vybavení.
Nedemontujte žádnou komponentu zařízení s výjimkou
výměny za náhradní díly. Je povolena pouze výměna za
shodné náhradní díly ATEX. Jinak záruka výrobce ztratí
platnost.
Při instalaci zařízení do skříně musí být splněny speci-
kace IP54 nebo IP65. Všechny upevňovací prostředky a
externí elektrické a pneumatické přípojky musí být utěs-
něny podle příslušného IP kódu.
Výřez ve zdi a usazení přístroje do řídicí skříně:
Dodržujte přesně pravidla pro řezání a vrtání do řídicí
skříně:
Ujistěte se, že dodržujete původní rovinnost řídicí skříně
kolem výřezu.
Odstraňte všechny otřepy podél řezu.
Ujistěte se, že dodržujete utahovací moment pro utažení
montážních šroubů
Nevytahujte zástrčky ze zásuvek, když jsou pod
proudem.
Průměr ochranného uzemňovacího konduktoru musí
odpovídat minimálnímu průměru napájecího kondukto-
ru. Ujistěte se, že mezi přístrojem a řídicí skříní je kabe-
lem zajištěno ekvipotenciální propojení.
Elektrické zapojení musí být zajištěno kvalikovaným
personálem, aby bylo zaručeno, že se snadno neuvolní
nebo nepřekroutí a že kontaktní tlak elektrických zapoje-
ní zůstane během normálního provozu neměnný.
Všechny zapojovací konektory musí být vybaveny re-
tenčními mechanismy nebo omezovači tření v souladu
s EN 60079-15.
Max. napájecí napětí nesmí překročit 26,4 V DC. Ochra-
nu nastavte na hodnotu 140 % jmenovitého napájecího
napětí.
Nepřekračujte max. počet pilotních solenoidových
ventilů povolený pro kongurace (viz
TABLE 1
).
Potenciální nebezpečí elektrostatického výboje:
Musí být učiněna opatření na ochranu před vlivy oběž-
ných proudů vytvářených bludnými magnetickými poli.
Zabraňte vytvoření elektrostatických výbojů v přístroji.
Použijte antistatické propojovací trubičky.
Používejte kovové rychlospojky.
Zabraňte jakémukoli pohybu vzduchu v jednotce.
Ochrana před vibracemi musí splňovat EN 60068-2-6:
0,15 mm při 10 až 60 Hz; akcelerace 2 g při 60 až 500 Hz
Při použití náhradních dílů:
- Vždy použijte náhradní díly označené kódem ATEX.
- Přesně dodržujte pokyny k montáži a demontáži uve-
dené v návodu.
- 580: Elektronika: Po smontování náhradního produk-
tu proveďte test kontinuity sestavy podle návodu.
Přidání kovové rychlospojky by mělo být také podro-
beno testu kontinuity 580 ATEX.
Pozor: nedodržení tohoto postupu výměny znamená
zánik platnosti certikátu na celé zařízení.
PŘIPOJENÍ
Připojte všechny otvory, které jsou ve styku s kapalinou.
Očistěte potrubí, do nichž má součást zapadnout.
Potrubí musíte připojit na správné otvory: 1 tlak/2.4:
aplikace/3.5: vypouštění.
Respektujte směr průtoku kapaliny.
Využijte pouze ty možnosti připojení, které jsou po-
psány.
Zabraňte vniknutí cizích těles do okruhu, zejména při
utěsňování připojení.
Dodržujte minimální povolený poloměr ohybu potrubí,
neomezujte plochu otvorů pro cirkulaci kapaliny.
Propojovací potrubí a armatury nesmí na produkt
působit žádným tahem, krutem ani tlakem.
Používejte vhodné nástroje a umisťujte klíče co nejblí-
že s místu připojení.
Při utahování spojů potrubí dodržujte doporučené
momenty.
• Spoje musí být trvanlivé.
PROVOZ
V zájmu prevence poranění nebo škody na majetku
nesahejte na pilotní ventil. I za normálních provozních
podmínek se může silně zahřát. Pokud je pilotní ventil
snadno přístupný, musí montér zajistit ochranu před
náhodným kontaktem.
q
ATEX
PL PL
OPIS
Zgodność z najważniejszymi wymogami BHP:
Urządzenie zaprojektowano zgodnie z dyrektywą ATEX
oraz normami EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31
i EN 13463-1.
Aparat jest przeznaczony do instalacji w środowiskach
zagrożonych wybuchem gazów, oparów lub substancji
lotnych grupy II (kategoria 3G) oraz pyłów (kategoria 3D).
W przypadku korzystania z elektronicznego układu
sterowania należy zapoznać się z instrukcją instalacji i
konserwacji urządzenia G3/580 ATEX. W innym przypad-
ku zapoznać się dokumentacją techniczno-ruchową dla
urządzenia 599 ATEX.
Należy dokładnie zapoznać się z wszystkimi warunkami
specjalnymi określonymi w dziale „WARUNKI SPECJAL-
NE EKSPLOATACJI”.
Zastosowanie w dużym stężeniu gazu/pyłu
Klasykacja:
II 3G Ex nA IIC T4 Gc IP54 X lub IP65 X
II 3D Ex tc IIIA lub IIIB T85°C Dc IP54 X lub
Ex tc IIIC T85°C Dc IP65 X
Duże stężenie gazu
Klasykacja:
II 3G Ex nA IIC T4 Gc IP54 X
Znaczenie litery X: Patrz specjalne warunki bezpiecz-
nego użytkowania.
WARUNKI SPECJALNE EKSPLOATACJI:
Zastosowanie w dużym stężeniu gazu/pyłu
Urządzenie musi zostać zainstalowane w szae
sterowniczej o stopniu zabezpieczeń IP65 lub IP54 i
zgodnie ze standardami EN 60079-0, EN 60079-7 i
EN 60079-31.
Duże stężenie gazu
Urządzenie musi być zainstalowane w szae
sterowniczej o standardzie zabezpieczeń IP54 oraz
zgodnie ze standardami EN 60079-0 oraz EN 60079-7.
Komponenty ASCO Numatics są przeznaczone do eks-
ploatacji zgodnie z charakterystyką techniczną określoną
na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji.
Wewnętrzna temperatura szafki musi mieścić się w za-
kresie od -10 do +50°C. Jej konstrukcja musi gwaran-
tować prawidłową pracę w całym zakresie temperatury
otoczenia, a także przy maksymalnym zużyciu energii
przez całość zainstalowanego sprzętu elektrycznego.
Nie wolno rozmontowywać żadnego podzespołu urzą-
dzenia. Można jedynie wymieniać części zamienne. Czę-
ści ATEX można wymieniać wyłącznie na identyczne.
Niezastosowanie się do tego zastrzeżenia spowoduje
unieważnienie gwarancji producenta.
Podczas instalowania szafki spełnione muszą być wymo-
gi klasy szczelności IP54 lub IP65. Wszystkie elementy
mocujące oraz zewnętrzne przyłącza elektryczne i pneu-
matyczne muszą być uszczelnione zgodnie z wymaga-
niami odpowiedniej klasy szczelności IP.
Wycinanie otworów w ścianie i montowanie
urządzenia na szafce sterowniczej:
Ściśle przestrzegać zasad wycinania otworów
i wiercenia w szafce sterowniczej:
Zapewnić początkową płaskość szafki sterowniczej
wokół wycięcia.
• Usunąć wszystkie zadziory z obrzeży wycięcia.
Stosować zalecane momenty dokręcania śrub
mocujących.
Nie wyjmować wtyczek z gniazd, gdy urządzenie
jest zasilane.
Średnica przewodu uziemiającego musi być równa co
najmniej minimalnej średnicy przewodu zasilającego.
Upewnić się, że między urządzeniem i szafką sterowni-
czą znajduje się przewodowe połączenie wyrównawcze.
Połączenia elektryczne muszą być zabezpieczone przez
wykwalikowany personel tak, aby nie można było ich
łatwo poluzować ani skręcić oraz aby docisk styków tych
połączeń pozostawał stały podczas normalnej pracy.
Wszystkie wtyczki muszą być wyposażone w mechani-
zmy zabezpieczające lub zabezpieczenia cierne zgodne
z normą EN 60079-15
Maks. napięcie zasilania nie może przekraczać
26,4 V prądu stałego. Należy zastosować za-
bezpieczenie ograniczające napięcie zasilania
do maks. 140% napięcia znamionowego.
Nie wolno przekraczać maksymalnej liczby
elektrozaworów pilotowych zatwierdzonej dla
konguracji (patrz TABLE 1).
Potencjalne ryzyko wystąpienia ładunku elektro-
statycznego:
Należy podjąć działania zabezpieczające przed skutka-
mi prądów cyrkulujących generowanych przez błądzą-
ce pola magnetyczne.
Unikać generowania ładunków elektromagnetycznych
w aparacie.
Korzystać z antystatycznych przewodów łączących.
Używać metalowych szybkozłączek.
Zapobiegać ruchowi powietrza w urządzeniu.
Zabezpieczenie przed drganiami musi spełniać wyma-
gania normy EN 60068-2-6:
0,15 mm przy 10–60 Hz; przyspieszenie 2 g przy
60–500 Hz
Podczas korzystania z części zamiennych:
- Stosować wyłącznie części zamienne z kodami ATEX.
- Przestrzegać zasad demontażu i ponownego montażu
zawartych w instrukcji.
- Elektronika urządzenia 580: Po zmontowaniu produk-
tu zamiennego przeprowadzić próbę ciągłości masy w
sposób opisany w instrukcji urządzenia 580 ATEX.
Po zamontowaniu dodatkowej szybkozłączki przepro-
wadzić test ciągłości masy.
Uwaga: nieprzestrzeganie tej procedury wymiany spo-
woduje unieważnienie certykatu dla całego urządzenia.
POŁĄCZENIE
• Połączyć wszystkie otwory w kontakcie z cieczą.
Oczyścić rury przeznaczone do odbioru podzespołów.
Podłączyć rury do prawidłowych otworów: 1 ciśnie-
nie/2.4: zastosowania/3.5: wyloty.
Przestrzegać kierunku przepływu cieczy.
• Stosować wyłącznie opisane możliwości połączeń.
Upewnić się, że żadne ciało obce nie dostanie się
do obiegu, w szczególności podczas uszczelniania
połączeń.
Zapewnić promień krzywizny zatwierdzony dla rur, nie
ograniczać otworów obiegu cieczy.
Przewody i elementy połączeniowe nie mogą powo-
dować żadnych naprężeń, naprężeń skręcających ani
ograniczenia względem produktu.
Stosować odpowiednie narzędzia i umieścić klucze
jak najbliżej przyłącza.
Przestrzegać zalecanego momentu obrotowego pod-
czas dokręcania połączeń rurowych.
• Połączenia powinny być trwałe.
PRACA
W celu zapobiegania uszkodzeniom materiału lub obra-
żeniom zycznym nie należy dotykać zaworu pilotowe-
go. W normalnych warunkach eksploatacji może się on
nagrzewać. Jeśli zawór pilotowy jest łatwo dostępny,
monter powinien zapewnić urządzenie zabezpieczają-
ce przed przypadkowym kontaktem.
q
ATEX
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18

Asco Series 501 Cabinet Mounting Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze