AEG GSL 500 Návod k obsluze

Značka
AEG
Kategorie
Elektrické nářadí
Modelka
GSL 500
Typ
Návod k obsluze
18 19
GS 400 GS 500 E GSL 500 GSL 600 E
..........400 W ............................500 W ................500 W ...........................600 W
..........240 W ............................275 W ................300 W ...........................350 W
......30000 min
-1
........ 10000-29000 min
-1
........34000 min
-1
.......10000-29000 min
-1
...............- ............................38000 min
-1
.................- ...........................38000 min
-1
............43 mm ............................43 mm ...................- ....................................-
..............6 mm ..............................6 mm ..................6 mm.............................6 mm
............25 mm ............................20 mm ................25 mm...........................20 mm
............50 mm ............................40 mm ................40 mm...........................40 mm
...........1,2 kg .............................1,3 kg .................1,8 kg ............................1,9 kg
..............9 m/s
2
.............................4 m/s
2
.................7 m/s
2
............................3 m/s
2
............79 dB (A)........................79 dB (A)............81 dB (A) ......................79 dB (A)
GS 400 GS 500 E GSL 500 GSL 600 E
..........400 W ............................500 W ................500 W ...........................600 W
..........240 W ............................275 W ................300 W ...........................350 W
......30000 min
-1
........ 10000-29000 min
-1
........34000 min
-1
.......10000-29000 min
-1
...............- ............................38000 min
-1
.................- ...........................38000 min
-1
............43 mm ............................43 mm ...................- ....................................-
..............6 mm ..............................6 mm ..................6 mm.............................6 mm
............25 mm ............................20 mm ................25 mm...........................20 mm
............50 mm ............................40 mm ................40 mm...........................40 mm
...........1,2 kg .............................1,3 kg .................1,8 kg ............................1,9 kg
..............9 m/s
2
.............................4 m/s
2
.................7 m/s
2
............................3 m/s
2
............79 dB (A)........................79 dB (A)............81 dB (A) ......................79 dB (A)
TÜRKÇE
TEKNIK VERILER
Giriş gücü ....................................................................................
Çıkış gücü ....................................................................................
Boştaki devir sayısı ......................................................................
Boştaki devir sayısını düşürme işlevi devre dışı iken; boştaki
maksimum devir sayısı ................................................................
Germe boynu çapı .......................................................................
Penset çapı ..................................................................................
Maksimum taşlama diski çapı
seramik veya lastikle bağlı taşlama ucu ...................................
suni reçine ile bağlı taşlama ucu ..............................................
Ağırlığı, şebeke kablosuz .............................................................
Değerlendirilin tipik ivme: ............................................................
Aletin A değerlendirmeli gürül seviyesi tipik olarak şu değerdedir:
Ses basıncı seviyesi .................................................................
Çalışma sırasında gürültü seviyesi 85 dB (A)'yı aşabilir.
Koruyucu kulaklık kullanın!
Ölçüm değerleri EN 60 745'e göre belirlenmektedir.
UYARI! Güvenlikle ilgili bütün açıklamaları, talimatları ve
ilişikteki broşürde yazılı bulunan hususları okuyunuz.
Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takirde
elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara
neden olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümleini ileride kullanmak üzere
saklayın.
GÜVENLIĞINIZ IÇIN TALIMATLAR
Açık havadaki prizler hatalı akım koruma şalteri ile donatılmış
olmalıdır. Bu, elektrik tesisatınızdaki bir zorunluluktur. Lütfen
aletimizi kullanırken bu hususa dikkat edin.
Aletle çalışırken daima koruyucu gözlük kullanın. Koruyucu iş
eldivenleri, sağlam ve kaymaz ayakkabılar ve iş önlüğü
kullanmanızı tavsiye ederiz.
Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce fişi prizden çekin.
Aleti sadece kapalı iken prize takın.
Bağlantı kablosunu aletten uzak tutun. Kablo daima aletin
arkasında olmalıdır ve toplanmamalıdır.
Alet kapatıldıktan sonra uç mili bir süre serbest dönüşte döner.
Aleti tam olarak durduktan sonra elinizden bırakın.
Aletin tehlikeli olabilecek bölümlerini tutmayın.
Bu aletle sadece, müsaade edilen devir sayıları en azından aletin
en yüksek devir sayısı kadar olan uçlar kullanın.
Taşlama uçlarını kullanmadan önce kontrol edin. uçlar alete
kursursuz biçimde takılmış ve rahatça döner durumda olmalıdır.
En azından 30 saniye aleti boşta çalıştırak deneyin. Hasar
görmüş, yuvarlaklığını kaybetmiş veya titreşim yapan uçları
kullanmayın.
Taşlama işlemi sırasında ortaya çıkan kıvılcımlara dikkat edin,
yanıcı malzemeler tutuşabilir.
Aleti daima, kıvılcımlar veya taşlama tozu bedeninizden
uzaklaşacak biçimde tutun.
Flanşlı somunu aleti işletime almadan önce iyice sıkın.
Dışarıdan gelen aşırı elektromanyetik etkiler sonucu, devir
sayısında geçici dalgalanmalar olabilir.
Taşlama disklerini daima üreticinin talimatına uygun olarak
kullanın ve saklayın.
Kendi ağırlığı ile güvenli biçimde durmuyorsa iş parçasının uygun
bir tertibatla sıkıca tespit edilmesi gerekir. İş parçasını hiçbir
zaman elinizle diske doğru tutmayın.
Taşlama aletinin, taşlama maddeleri imalatçısının talimatlarına
göre kullanılmasını temin edin.
Taşlama aletinin ölçüleri taşlamaya uygun olmalıdır
Tozlu işlerde çalışırken makinenin havalandırma oluğunun serbest
olması gerekir. Gerektiği takdirde makinenin şebeke ile irtibatı
kesilmeli ve tozların temizlenmesi gerekir.Bu iş için metal olmayan
aletler kullanın ve makine içindeki parçalara zarar vermeyin
KULLANIM
Kalıpçı taşlama, özellikle erişilmesi zor yerlerde olmak tahta,
metal, plastik ve benzeri malzemenin taşlanmasına uygundur.
Bu alet sadece belirtiği gibi ve usulüne uygun olarak kullanılabilir.
CE UYGUNLUK BEYANI
Tek sorumlu olarak bu ürünün 98/37/EG, 2004/108/EG yönetmelik
hükümleri uyarınca aşağıdaki normlara ve norm dokümanlarına
uygunluğunu beyan ederiz: EN 60745, EN 55014-1, EN 550142,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Winnenden, 2008-01-18
ŞEBEKE BAĞLANTISI
Aleti sadece tek fazlı alternatif akıma ve tip etiketi üzerinde
belirtilen şebeke gerilimine bağlayın. yapısı Koruma sınıfı II‘ye
girdiğinden alet koruyucu kontaksız prize de bağlanabilir.
BAKIM
Aletin havalandırma aralıklarını daima temiz tutun.
Sadece AEG aksesuarını ve yedek parçalarını kullanın.
Değiştirilmesi açıklanmamış olan parçaları bir AEG müşteri
servisinde değiştirin (Garanti broşürüne ve müşteri servisi
adreslerine dikkat edin).
Gerektiği takdirde aletin dağınık görünüş şeması, alet tipinin ve tip
etiketi üzerindeki on hanelik sayının bildirilmesi koşuluyla müşteri
servisinden veya doğrudan AEG Elektrowerkzeuge,
Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany adresinden
istenebilir.
SEMBOLLER
Lütfen aleti çalıştırmadan önce kullanma
kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.
Aletle çalışırken daima koruyucu gözlük
kullanın.
Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce fişi
prizden çekin.
Elektrikli el aletlerini evdeki çöp kutusuna
atmayýnýz! Kullanýlmýs elektrikli aletleri,
elektrik ve elektronikli eski cihazlar hakkýndaki
2002/96/EC Avrupa yönergelerine göre ve bu
yönergeler ulusal hukuk kurallarýna göre
uyarlanarak, ayrý olarak toplanmalý ve çevre
sartlarýna uygun bir sekilde tekrar
degerlendirmeye gönderilmelidir.
ČESKY
TECHNICKÁ DATA
Jmenovitý příkon .........................................................................
Odběr ..........................................................................................
Počet otáček při běhu naprázdno ...............................................
Max. volnoběžné otáčky při neúčinném omezovači
volnoběžných otáček. ..................................................................
ø upínacího krčku ........................................................................
Kleština ø .....................................................................................
Maximální průměr brousícího nástroje ø
pro keramická pojiva ................................................................
pro umělohmotná pojiva...........................................................
Hmotnost bez kabelu ..................................................................
Typická vážená hodnota vibrací na ruce ....................................
Typická vážená
Hladina akustického tlaku ........................................................
Hladina akustického výkonu 85 dB(A).
Používejte chrániče sluchu !
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745
VAROVÁNI! Seznamte se se všemi bezpečnostními
pokyny a sice i s pokyny v přiložené brožuře. Zanedbání při
dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za
následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká
poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Ve venkovním prostředí musí být zásuvky vybaveny proudovým
chráničem. Je to vyžadováno instalačním předpisem pro toto el.
zařízení. Dodržujte ho při používání tohoto nářadí, prosím.
Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle. Doporučuje se
používat ochranné rukavice, pevnou protiskluzovou obuv a
zástěru.
Před zahájením veškerých prací na stroji vytáhnout síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Stroj zapínat do zásuvky pouze když je vypnutý.
Neustále dbát na to, aby byl kabel pro připojení k elektrické síti
mimo dosah stroje. Kabel vést vždy směrem dozadu od stroje.
Po vypnutí stroje ještě hřídel s nástrojem dobíhá. Stroj odložte až
když je v klidu.
Nesahejte do nebezpečného prostoru běžícího stroje.
Používejte jen takové kotouče, jejichž dovolené otáčky jsou
minimálně stejné, jako jsou maximální otáčky naprázdno stroje.
Brusný kotouč před použitím vždy zkontrolujte. Musí být vždy
bezvadně namontován a musí se lehce otáčet. Vždy před
započetím práce nechte alespoň 30sekund běžet stroj bez
zátěže. Poškozené, oválné či vibrující kotouče nepoužívejte.
Při broušení kovů odletují jiskry. Dbejte, aby nedošlo k poškození
osob. V blízkosti (kam zaletují jiskry) se nesmí nacházet žádné
hořlavé látky - nebezpečí požáru. Nepoužívejte odsavač prachu.
Stroj držte při práci tak, aby jiskry a brusný prach odletovaly od
těla.
Upínací matice kotouče musí být před spuštěním stroje utažená.
Působením vnějšího extrémě silného magnetického rušení může v
jednotlivých případech docházet ke kolísání otáček.
Kotouče používejte a skladujte podle doporučení výrobce.
Obráběný kus musí být řadně upnut, není-li dostatečně těžký.
Zajistěte, aby brusný kotouč byl upnut podle pokynů výrobce
brusiv.
Rozměry brusného kotouče musejí být shodné s bruskou.
Při práci v prašném prostředí musejí být větrací štěrbiny nástroje
volné. V případě nutnosti odpojte nástroj od sítě a zbavte větrací
štěrbiny nánosu prachu. Použijte k tomu nekovový předmět a
dbejte na to, aby při čištění nedošlo k poškození vnitřních dílů.
OBLAST VYUŽITÍ
Bruska je vhodná k broušení umělých hmot a kovů.
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.
CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Se vší zodpovědností prohlašujeme, že tento výrobek odpovídá
následujícím normám a normativním dokumentům: EN 60745, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, v souladu se
směrnicemi EHS č. 98/37/EG, 2004/108/EG
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Winnenden, 2008-01-18
PŘIPOJENÍ NA SÍT
Připojit pouze do jednofázové střídavé sítě o napětí uvedeném na
štítku. Lze připojit i do zásuvky bez ochranného kontaktu neboť
spotřebič je třídy II.
ÚDRŽBA
Větrací štěrbiny nářadí udržujeme stále čisté.
Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství AEG. Díly, jejichž
výměna nebyla popsána, nechávejte vyměnit v odborném servisu
AEG. (Viz záruční list.)
Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovte informací o
typu a desetimístném objednacím čísle přímo servis a nebo
výrobce, AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany
SYMBOLY
Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte
návod k používání.
Při práci se strojem neustále nosit ochranné
brýle.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím
kladivu vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.
Elektrické náradí nevyhazujte do komunálního
odpadu! Podle evropské smernice 2002/96/EG
o nakládání s použitými elektrickými a
elektronickými zarízeními a odpovídajících
ustanovení právních predpisu jednotlivých zemí
se použitá elektrická náradí musí sbírat
oddelene od ostatního odpadu a podrobit
ekologicky šetrnému recyklování.
/

Tato příručka je také vhodná pro