Asco Series 2005 G3 Accessories Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze
POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU
Solenoidní ventilové ostrovy s certi kací 2005,
pro použití v zóně ATEX 2-22
q
CZ
POPIS
Základní požadavky na bezpečnost práce a ochranu
zdraví:
Přístroj je zkonstruován v souladu se směrnicí ATEX a normami
EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 a EN 13463-1.
Zařízení je speciálně navrženo pro umístění do prostředí, ve kte-
rém existuje potenciální nebezpečí výbuchu plynů, výparů nebo
mlhy třídy II (kategorie 3G) a prachu (kategorie 3D).
Při elektronickém řízení technologického zařízení se řiďte
zásadami a pokyny pro montáž a údržbu uvedenými v návodu
elektronického přístroje G3/580 ATEX.
Před montáží produktu se ujistěte, že dobře rozumíte všem
speci ckých požadavkům uvedeným v kapitole „Speciální
podmínky pro užívání produktu“.
Použití v plynné atmosféře, v prašném prostředí
Klasi kace:
II 3G Ex nA IIC T4 Gc IP54 X nebo IP65 X
II 3D Ex t IIIB T85°C Dc IP54 X nebo
Ex t IIIC T85°C Dc IP65 X
Význam písmene X: Seznamte se se speciálními podmín-
kami pro bezpečný provoz.
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ:
Zařízení musí být umístěno v ovládací skříni se stup-
něm krytí minimálně IP54 nebo IP65 v souladu s normami
EN 60079-0, EN 60079-7 a EN 60079-31.
Komponenty společnosti ASCO Numatics jsou určeny pro
použití v souladu s technickými parametry uvedenými na
údajovém štítku nebo v dokumentaci produktu.
Vnitřní teplota skříně zařízení nesmí klesnout pod minimální
hodnotu -20 °C ani překročit maximální hodnotu +46 °C.
Při navrhování rozměrů skříně je nezbytné zohlednit minimální
a maximální teplotu okolí i kumulativní spotřebu elektrické
energie všemi připojenými zařízeními.
Jediným náhradním dílem je rozdělovač ATEX.
Po smontování náhradního produktu proveďte test kontinuity.
Lakované části na jedné z vnějších stran rozdělovače lehce
osmirkujte, aby byl zaručen elektrický kontakt.
Žádné jiné komponenty přístroje nedemontujte.
V opačném případě nelze u výrobce uplatnit případnou zá-
ruční reklamaci.
Přidání kovové rychlospojky by mělo být také podrobeno
testu kontinuity.
Při instalaci přístroje do skříně se ujistěte, že má skříň stupeň
vnitřního krytí IP54 nebo IP65. Ověřte si, že těsnění všech
externích vstupů a přípojek (elektrických i pneumatických)
splňuje požadavky daného stupně vnitřního krytí.
Nevytahujte zástrčky ze zásuvek, pokud je zařízení
zapnuté.
Ochranný zemní vodič musí mít nejméně stejný průřez, jako
je minimální stanovený průřez napájecího vodiče. Ujistěte
se, že mezi přístrojem a řídicí skříní je kabelem zajištěno
ekvipotenciální propojení.
Elektroinstalaci může provést pouze kvali kovaná osoba tak,
aby zapojené vodiče nebylo možné uvolnit či zkroutit. Během
provozu zařízení se pravidelně kontroluje a udržuje kontakt
na elektroinstalačních svorkách.
Všechny elektrické zapojovací konektory musí být vybaveny
retenčními mechanismy nebo omezovači tření v souladu s
normou EN 60079-15.
Napájecí napětí nesmí při provozu překročit hodnotu 26,4 VDC.
Ochranu nastavte na hodnotu 140 % jmenovitého napájecího
napětí.
Nepřekračujte maximální přípustný počet pilotních solenoido-
vých ventilů u kon gurací:
maximální cívky
vstupní
moduly
(G3)
0
22
1
20
2
18
3
16
4
14
25 pinovým Sub-D
37 pinovým Sub-D
1-32 svorkovnice
12 pinovým kulatým konektorem
15 pinovým kulatým konektorem
22 pinovým kulatým konektorem
14
Potenciální riziko vzniku elektrostatického výboje:
U zařízení je nutné provést nezbytná opatření na ochranu
před účinkem bludných proudů způsobených rozptylovým
magnetickým polem.
Zamezte vzniku elektrostatických výbojů na zařízení.
Hodnoty odolnosti vůči vibracím splňují požadavky normy
EN 60068-2-6: 0,15 mm při 10 až 60 Hz; akcelerace 2 g při
60 až 500 Hz
PŘIPOJENÍ
Zapojte všechny otvory, které mohou přijít do styku s mé-
diem.
• Očistěte vodiče, které budete připojovat k zařízení.
• Ujistěte se, že připojujete správné potrubí ke správnému ot-
voru (1: dodávka stlačeného média/2,4: tlakové otvory/3,5:
výfukové otvory). Při montáži věnujte pozornost směru toku
média.
• Při montáži používejte pouze připojovací komponenty, které
byly součástí dodávky zařízení.
• Ujistěte se, že do obvodu nevnikl žádný cizí předmět, zejména
při provádění vodotěsných spojů.
• Pokud přepnete solenoidní ventily na ruční režim, můžete
je provozovat bez napájení elektrickým proudem.
• Dodržujte předepsaný rádius ohybu potrubí; neomezte cir-
kulaci média otvory.
Potrubí a připojovací prvky nesmějí na zařízení vyvíjet žád-
né síly, krouticí momenty nebo napětí.
Používejte vhodné montážní nářadí a umisťujte jej co nej-
blíže připojovacímu bodu.
• Při utahování připojovacích prvků aplikujte předepsaný krou-
ticí moment.
• Připojení potrubí může provádět pouze kvali kovaný technik.
PROVOZ
Eliminujte riziko zranění osob či poškození majetku a ne-
dotýkejte se cívky solenoidového ventilu. I za normálních
provozních podmínek se cívka může silně zahřát. Pokud
je solenoidový ventil snadno přístupný, musí montér zajistit
ochranu před náhodným dotykem.
INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI
Przewód rurowy zaworu elektromagnetycznego serii 2005,
ATEX zone 2-22
q
PL
OPIS
Zgodność z najważniejszymi wymogami BHP:
Urządzenie zaprojektowano zgodnie z dyrektywą ATEX oraz
normami EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 i EN 13463-1.
Aparat jest przeznaczony do instalacji w środowiskach zagro-
żonych wybuchem gazów, oparów lub substancji lotnych grupy
II (kategoria 3G) oraz pyłów (kategoria 3D).
W przypadku korzystania z elektronicznego układu sterowania
należy zapoznać się z instrukcją instalacji i konserwacji urzą-
dzenia G3/580 ATEX.
Należy dokładnie zapoznać się z wszystkimi warunkami spe-
cjalnymi określonymi w dziale „WARUNKI SPECJALNE EKS-
PLOATACJI”.
Zastosowanie w dużym stężeniu gazu i pyłu
Klasy kacja:
II 3G Ex nA IIC T4 Gc IP54 X lub IP65 X
II 3D Ex t IIIB T85°C Dc IP54 X lub
Ex t IIIC T85°C Dc IP65 X
Znaczenie litery X: Patrz specjalne warunki bezpiecznego
użytkowania.
SPECJALNE WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI
I OBSŁUGI:
Urządzenie musi zostać zainstalowane w sza e sterow-
niczej o stopniu zabezpieczeń IP54 lub IP65 i zgodnie ze
standardami EN 60079-0, EN 60079-7 i EN 60079-31.
Komponenty ASCO Numatics są przeznaczone do eksploatacji
zgodnie z charakterystyką techniczną określoną na tabliczce
znamionowej lub w dokumentacji.
Temperatura we wnętrzu szafki nie może spadać poniżej tempe-
ratury minimalnej -20°C ani wzrastać powyżej temperatury mak-
symalnej +46°C. Na etapie projektowania wymiarów szafki należy
uwzględnić minimalne i maksymalne temperatury otoczenia oraz
łączny pobór energii przez wszystkie urządzenia elektryczne.
Jako część zamienna dostępny jest tylko rozdzielacz ATEX.
Po montażu produktu zamiennego przeprowadzić test ciągłości
masy. Użyć papieru ściernego piaskowego, aby usunąć farbę
punktowo na jednej z zewnętrznych pomalowanych powierzchni
dystrybutora w celu zapewnienia styku elektrycznego.
Nie należy demontować żadnych innych podzespołów.
W przeciwnym razie nie będą uwzględniane żadne roszczenia
z tytułu gwarancji.
Po zamontowaniu dodatkowej szybkozłączki przeprowadzić
test ciągłości masy.
Po zainstalowaniu podzespołu w szafce należy zapewnić stopień
ochrony IP54 lub IP65. Należy się upewnić, czy szczelność
wszystkich zewnętrznych mocowań i przyłączy (elektrycznych
i pneumatycznych) jest zgodna ze stopniem ochrony IP.
jeżeli urządzenie jest zasilane, zabrania się odłączania
wtyczek i gniazd.
Przekrój poprzeczny zabezpieczającego przewodu uziemiające-
go powinien być równy minimalnemu przekrojowi poprzecznemu
przewodu zasilającego. Upewnić się, że między urządzeniem
i szafką sterowniczą znajduje się przewodowe połączenie wy-
równawcze.
Połączenia elektryczne powinny zostać wykonane przez wykwa-
li kowany do tego celu personel, celem ich zabezpieczenia przed
poluzowaniem lub skręceniem. Nacisk styku połączeń elektrycz-
nych powinien być stale zachowany podczas normalnej pracy.
Elektryczne złącza wtykowe muszą być wyposażone w ograni-
czenia mechaniczne lub cierne zgodne z normą EN 60079-15.
Napięcie zasilania podczas pracy nie może przekraczać 26,4 V
(prąd stały).
Należy zastosować zabezpieczenie ograniczające napięcie
zasilania do maks. 140% napięcia znamionowego.
Nie wolno przekraczać maksymalnej liczby zaworów pilotowych
zatwierdzonej dla kon guracji:
maksymalne cewki
moduły
wejściowe
(G3)
0
22
1
20
2
18
3
16
4
14
25 pinowe Sub-D
37 pinowe Sub-D
1-32 Terminal Strip
12 pinowe złącze okrągłe
15 pinowe złącze okrągłe
22 pinowe złącze okrągłe
14
potencjalne zagrożenie ładunkami elektrostatycznymi:
Należy zachować szczególne środki ostrożności i zabezpieczyć
się przed jakimikolwiek skutkami obecności prądów cyrkulujących
wytworzonych przez rozproszone pole magnetyczne.
Należy unikać gromadzenia się ładunków elektrostatycznych
na aparacie.
Poziomy odporności na drgania zgodnie z normą EN 60068-2-6:
0,15 mm przy 10–60 Hz; przyspieszenie 2 g przy 60–500 Hz
POŁĄCZENIA
• Podłączyć wszystkie porty, do których może dostać się płyn.
• Wyczyścić wszystkie przewody, które będą podłączane do apa-
ratu.
• Należy się upewnić, czy przewody rurowe są podłączone do
odpowiednich portów (1: doprowadzenie ciśnienia/2,4: porty
ciśnienia/3,5: porty wylotowe). Należy również sprawdzić kie-
runek przepływu płynu.
• Należy korzystać wyłącznie z dostarczonych złącz.
• Sprawdzić, czy do obwodu nie dostały się żadne ciała obce,
w szczególności takie, które mogą powodować nieszczelność
połączeń.
• Sterowanie ręczne zaworów elektromagnetycznych umożliwia
ich obsługę bez zasilania elektrycznego.
• Należy kontrolować dozwolone kąty wygięcia przewodów ruro-
wych; nie należy ograniczać portów przeznaczonych do cyrku-
lacji płynu.
Rury i elementy złączeniowe nie mogą wywierać na aparat żad-
nej siły, momentu obrotowego lub powodować odkształceń.
• Należy korzystać z odpowiednich narzędzi montażowych, któ-
re należy umieścić tak blisko punktu łączeniowego, jak to tylko
możliwe.
• Należy przestrzegać zalecanych wartości momentu obrotowe-
go podczas dokręcania złącz rurowych.
• Połączenia powinny być stabilnie zainstalowane przez upoważ-
niony do tego celu personel.
DZIAŁANIE
Aby wykluczyć ryzyko odniesienia obrażeń lub uszkodzenia mie-
nia, nie należy dotykać cewki zaworu elektromagnetycznego. W
normalnych warunkach eksploatacji może się ona nagrzewać.
Jeśli zawór elektromagnetyczny jest łatwo dostępny, monter po-
winien zabezpieczyć się przed przypadkowym kontaktem.
1514
515701-001
515701-001
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8
  • Page 9 9
  • Page 10 10

Asco Series 2005 G3 Accessories Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze