Widex UNI-DEX Users Instructions

Značka
Widex
Modelka
UNI-DEX
Typ
Users Instructions
93
POPIS ZAŘÍZENÍ – viz obrázek 1
 Tlačítko
 Tlačítkopotlačeníokolí
 Závěsnásmyčka
 Mikrofon
 Indikátornabití
 Konektornabíječky
 Konektortypujack
Než začnete zařízení používat, přečtěte si pečlivě tento návod.
Účelpoužití
Toto zařízení je určeno pro přenos zvuku z mobilního telefonu do
bezdrátové pomůcky pro neslyšící během telefonní konverzace a pro
poslech hudby ze zvukového zařízení. Zařízení lze rovněž použít jako
soupravu sluchátek s mikrofonem.
Poznámka: Zařízení používá 4pólový konektor typu jack, který je běžným
standardem u novějších mobilních telefonů. Pokud váš mobilní telefon
nebo zvukové zařízení používají odlišnou konfiguraci, nemusí být s tímto
produktem fungovat.
PŘÍSLUŠENSTVÍ – viz obrázek 2
 Nabíječka
 Zástrčka(verzeprorůznéregiony)
Umístěte odpovídající verzi zástrčky na nabíječku podle obrázku () a
zasuňtejidovnitř()
NABÍJENÍ – viz obrázek 3
 Připojtenabíječkukzařízení
 Zapojtenabíječkudosíťovézásuvky
 Červenákontrolkaprobíhánabíjenízelenákontrolkaplněnabito
Životnostbateriehodinvysílánípohotovostnírežimměsíce
ZPŮSOB POUŽITÍ – viz obrázek 4
 Spojtedvadílyzávěsnésmyčky
 Zapojte kabel s konektorem typu jack do mobilního telefonu nebo
odpovídajícíhozvukovéhozařízení
94
Příchozíhovory
–vizobrázek
 Přijmětehovorstisknětetlačítko
 Hovořtedomikrofonu
 Ukončetehovorstisknětetlačítkonamobilnímtelefonu
Odchozí hovory
– viz obrázek 5
 Vytočtečíslonatelefonu
Nastavenízvukuběhempoužívání
Hlasitostsenastavujenazvukovémzařízení
Chcete-lipotlačitokolnízvukystisknětetlačítkoPotlačeníokolí
ÚDRŽBA
Čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie.
Nevystavujte zařízení vysokým teplotám ani vysoké vlhkosti.
Neponořujte do tekutin.
Když zařízení nepoužíváte, uložte je na suchém místě mimo dosah dětí
a domácích zvířat.
Zařízení sami neotevírejte ani neopravujte. Tyto činnosti smí provádět
pouze oprávněný personál.
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Potíž Možná příčina Řešení
Zařízení nefun-
guje.
a) Slabá baterie v zařízení
b) Mobilní telefon je nastaven
na tichý režim.
c) Slabá baterie v pomůcce
pro neslyšící
a) Nabijte baterii v zařízení.
b) Nastavte normální režim.
c) Vyměňte baterii v
pomůcce pro neslyšící.
Žádný zvuk
Není slyšet zvuk
při použití s
mobilním
telefonem.
a) Jack není zcela zasunut.
b) Mobilní telefon nepoužívá
standardní konektor typu
jack.
a) Zkontrolujte, zda je jack
správně připojen.
b) Obraťte se na odborníka
pro péči o sluch.
Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na odborníka pro péči o sluch.
95
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nepokoušejte se vyměnit baterii sami. Obraťte se na odborníka pro péči
o sluch.
Zařízení nenoste sebou, pokud jdete na vyšetření rentgenem nebo mag-
netickou rezonancí či jiné vyšetření nebo léčbu využívající záření. Nikdy
zařízení nevkládejte do mikrovlnné trouby.
Zařízení a jeho součásti ukládejte mimo dosah dětí a dalších osob, které
by mohly části zařízení spolknout, a způsobit si tak poranění. V případě
polknutí okamžitě kontaktujte lékaře.
• Nepoužívejte zařízení v letadle ani v nemocnicích bez povolení.
• Nepoužívejte zařízení v lomech a na jiných místech s výbušnými plyny.
• Toto zařízení je napájeno externím zdrojem napájení.
Připojujte pouze nabíječku, která je se zařízením kompatibilní.
Nabíječka musí mít stejnosměrný jmenovitý výstup 5 V a konektor
micro USB.
Jmenovité vstupní napětí nabíječky a síťové zástrčky musí být kompa-
tibilní se síťovou zásuvkou ve vaší oblasti.
Nabíječka musí být označena certifikačními značkami s certifikací od
agentury platnou pro vaši oblast.
Používejte pouze nabíječku dodávanou výrobcem, abyste zajistili
bezpečné a účinné použití zařízení.
Pokud je zařízení připojeno k externímu zařízení napájenému ze sítě, např.
počítači, zvukovému zařízení apod., musí toto zařízení splňovat poža-
davky norem IEC 60065, IEC 60950-1, IEC 60601-1 nebo odpovídajících
bezpečnostních norem.
• Interference s aktivními implantáty.
Z důvodu opatrnosti doporučujeme dodržovat pokyny doporučené
výrobcem defibrilátorů a kardiostimulátorů, pokud jde o použití mobil-
ních telefonů:
96
Pokud používáte aktivní implantované zařízení, udržujte bezdráto
pomůcky pro neslyšící a jejich příslušenství, např. bezdrátové dálkové
ovládací prvky nebo komunikační zařízení, alespoň 15cm daleko od
implantátu.
Pokud dochází k rušení, nepoužívejte pomůcky pro neslyšící a
kontaktujte výrobce implantátu. Rušení může být rovněž způsobeno
elektrickým vedením, elektrostatickým výbojem, detektory kovu na
letištích apod.
Pokud máte aktivní mozkový implantát, kontaktujte výrobce implan-
tátu a požádejte o posouzení rizika.
Pokud máte implantované zařízení, doporučujeme udržovat magnety*
alespoň 15cm daleko od implantátu. (* = může se jednat o magnet
Autophone, pouzdro sluchového přístroje, magnet v nástroji apod.)
Společnost Widex A/S tímto prohlašuje, že zařízení UNI-DEX splňuje
základní požadavky a všechna příslušná ustanoveni Směrnice 1999/5/ES.
Text prohlášení o shodě naleznete na adrese:
http://www.widex.com/doc
2
SYMBOLY
Symbol Název/Popis
Výrobce
Název aadresa výrobce produktu jsou uvedeny usym-
bolu. Vpřípadě potřeby může být také uvedeno datum
výroby.
Datum výroby
Datum, kdy byl produkt vyroben.
Datum spotřeby
Datum, po jehož uplynutí produkt nelze používat.
Kód dávky
Kód dávky produktu (identifikace šarže nebo dávky).
Katalogové číslo
Katalogové číslo (číslo položky) produktu.
Sériové číslo
Sériové číslo produktu.
Chraňte před slunečním zářením
Produkt je nutné chránit před světelnými a tepelnými
zdroji.
Uchovávejte vsuchu
Produkt je nutné chránit před vlhkostí adeštěm.
97
2
SYMBOLY
Symbol Název/Popis
Výrobce
Název aadresa výrobce produktu jsou uvedeny usym-
bolu. Vpřípadě potřeby může být také uvedeno datum
výroby.
Datum výroby
Datum, kdy byl produkt vyroben.
Datum spotřeby
Datum, po jehož uplynutí produkt nelze používat.
Kód dávky
Kód dávky produktu (identifikace šarže nebo dávky).
Katalogové číslo
Katalogové číslo (číslo položky) produktu.
Sériové číslo
Sériové číslo produktu.
Chraňte před slunečním zářením
Produkt je nutné chránit před světelnými a tepelnými
zdroji.
Uchovávejte vsuchu
Produkt je nutné chránit před vlhkostí adeštěm.
3
Symbol Název/Popis
Dolní limit teploty
Nejnižší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit.
Horní limit teploty
Nejvyšší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit.
Teplotní limity
Nejvyšší anejnižší teploty, jimž je možné produkt bezpeč-
ně vystavit.
Před použitím si přečtěte návod
Návod kpoužití obsahuje důležitá upozornění (varování/
bezpečnostní opatření) aje nutné si jej před použitím pro-
duktu prostudovat.
Upozornění/Varování
Text označený symbolem upozornění/varování je nutné
před použitím produktu prostudovat.
Značka WEEE
Nevyhazovat do komunálního odpadu
Vyřazený produkt je nutné odevzdat ve vyhrazeném sběr-
ném dvoře krecyklaci.
Značka CE
Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských
směrnicích, které se týkají označení CE.
98
3
Symbol Název/Popis
Dolní limit teploty
Nejnižší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit.
Horní limit teploty
Nejvyšší teplota, jíž je možné produkt bezpečně vystavit.
Teplotní limity
Nejvyšší anejnižší teploty, jimž je možné produkt bezpeč-
ně vystavit.
Před použitím si přečtěte návod
Návod kpoužití obsahuje důležitá upozornění (varování/
bezpečnostní opatření) aje nutné si jej před použitím pro-
duktu prostudovat.
Upozornění/Varování
Text označený symbolem upozornění/varování je nutné
před použitím produktu prostudovat.
Značka WEEE
Nevyhazovat do komunálního odpadu
Vyřazený produkt je nutné odevzdat ve vyhrazeném sběr-
ném dvoře krecyklaci.
Značka CE
Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských
směrnicích, které se týkají označení CE.
4
Symbol Název/Popis
Výstraha
Produkt je směrnicí R&TTE 1999/5/ES identifikován jako
zařízení 2. třídy avněkterých členských státech používají-
cích označení CE se na jeho použití vážou určitá omezení.
Značka C-Tick
Produkt vyhovuje požadavkům předpisů pro elektrickou
bezpečnost, elektromagnetickou kompatibilitu a rádiové
spektrum, které platí pro produkty dodávané na australský
a novozélandský trh.
Rušení
Vblízkosti produktu může docházet kelektromagnetické-
mu rušení.
Není určeno kopětovnému použití
Produkt je určen kpoužití jedním uživatelem.
Šestimístné číslo na produktu představuje sériové číslo.
/

v jiných jazycích