WMF Schnellkochtopf PerfectPlus Safety instructions & instructions for use

Značka
WMF
Modelka
Schnellkochtopf PerfectPlus
Typ
Safety instructions & instructions for use
207
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Návod k obsluze
CZ
Obsah
1. Bezpečnostní pokyny
2. Ovládání tlakového hrnce
3. Pokyny k obsluze
4. Tepelná úprava v tlakovém hrnci
5. Čtyři metody pro snížení tlaku
6. Péče o tlakový hrnec
Čištění, uložení, údržba
7. Mnohostranné použití
8. Prohlášení o záruce
9. Vyloučení zodpovědnosti
10. Odstranění poruch
11. Tabulka časů vaření
Příslušenství a náhradní díly
viz obálka
1. Bezpečnostní
pokyny
1. Dříve než začnete používat tlakový hrnec
WMF, přečtěte si laskavě celý návod k obsluze
a všechny pokyny. Neodborným používáním se
může výrobek poškodit.
2. Nenechávejte tlakový hrnec používat osoby,
které se předtím neseznámily s návodem k jeho
obsluze.
3. Když se s tlakovým hrncem pracuje, neměly by se
v blízkosti zdržovat děti.
4. Tlakový hrnec zásadně nepoužívejte v troubě.
Rukojeti, ventily a bezpečnostní prvky se
vysokými teplotami poškozují. Tlakový hrnec lze
používat pouze k účelu, k němuž je určen, tedy
k vaření potravin.
5. Pokud je tlakový hrnec pod tlakem, zacházejte
s ním velice opatrně. Nedotýkejte se horkých
povrchů. Používejte držadla a tlačítka.
V případě potřeby použijte rukavice.
6. Tlakový hrnec používejte pouze pro takové účely,
pro které je určen.
7. Toto zařízení využívá při vaření tlak. Nevhodné
použití může vést k popáleninám. Dbejte na
to, aby byl hrnec před zahřátím vždy správně
uzavřený. Další informace naleznete v návodu k
obsluze.
8. Tlakový hrnec nikdy neotvírejte násilím. Před
otevřením se ujistěte, že vnitřní tlak se zcela
uvolnil, a to tak, že se indikátor vaření v rukojeti
zcela snížil. Upozorňujeme, že se nesmíte indi-
kátoru vaření dotýkat.
9. Tlakový hrnec v žádném případě nezahřívejte,
aniž byste do něj předtím nalili vodu, vážně by
se tím poškodil. Minimum: 1/4l vody.
Důležité upozornění:
Dbejte na to, aby se tekutina nikdy úplně
nevypařila. Mohlo by dojít k připálení potravin a
k poškození hrnce roztavenými díly z plastu
209
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
2. Ovládání tlakového hrnce
Před prvním použitím
2.1. Otevírání hrnce
Varnou zarážku (7) posuňte po obou stranách na
konec držadla. Značky na varné zarážce (7) musejí
být v poloze AUF/OPEN (otevřeno) (A).
Držadlem poklice (5) otáčejte doprava tak dlouho,
dokud nebudou značky na poklici a na dlouhém
držadle hrnce (6) ležet naproti sobě (B). Zvedněte
poklici.
2.2. Čištění hrnce
Před prvním použitím byste měli odstranit
nálepky a všechny části tlakového hrnce omýt
(viz část »Čištění«).
Poklici obraťte a odstraňte z ní držadlo (5).
Oranžovou zarážku (4) na spodní straně držadla
poklice (5) zatáhněte ve směru šipky ke konci
držadla (C), držadlo odklopte a vyvěste (D).
Těsnicí kroužek (10) z poklice odstraňte (O).
2.3. Zavírání hrnce
Držadlo zavěste do poklice a oranžovou zarážku (4)
zablokujte se slyšitelným zaklapnutím přes okraj
poklice (E). Těsnicí kroužek (10) umístěte do okraje
poklice takovým způsobem, aby ležel pod vnitřním
zahnutým okrajem poklice (G). Poklici nasaďte
(viz značky na poklici a držadle hrnce) a držadlem
poklice otáčejte doleva až na doraz (B).
Varnou zarážku (7) posuňte přesně do polohy ZU/
LOCKED (zavřeno).
Hrnec nikdy nesmí být složen špatně. Sestavení lze
provádět pouze určeným způsobem.
3. Pokyny k obsluze
3.1. Kontrola bezpečnostních zařízení před
každým použitím
Zkontrolujte, zda jsou těsnicí kroužek (10) a okraj
poklice čisté. Zkontrolujte, zda kulička na spodní
straně poklice viditelně leží v bezpečnostním
ventilu (9) (G).
Pokud se kulička nachází v horní dutině
bezpečnostního ventilu/podpory počáteční zavářky
(9),
sundejte držadlo (5) a zamáčkněte ji prstem do
spodní dutiny (F).
Držadlo odstraňte a u hlavního ventilu (3) tlakem
prstu zkontrolujte pohyblivost (H).
Zkontrolujte, zda je těsnění varného signálu (2)
správně nasazené, a zda nevykazuje poškození.
Dbejte prosím na: Těsnění varného signálu
neprotlačujte, mohla by se tím poškodit pojistka
proti zbytkovému tlaku a správné fungování
hrnce už by nebylo zaručeno (P).
Držadlo zavěste do poklice (E). Na hrnec položte
poklici a zavřete ho (B).
3.2. Objemy tekutin
Bez ohledu na to, zda při tepelné úpravě používáte
nástavce (12), je pro vytvoření páry potřeba
alespoň 1/4 l tekutiny.
Tlakový hrnec naplňujte maximálně do 2/3, aby
nebyla ovlivněna jeho správná funkce (M).
Když připravujete pokrmy, které pění a nebo se
výrazně rozpínají (např. masový vývar, luštěniny,
droby, kompot), naplňujte hrnec maximálně do
poloviny. Další pokyny viz část »Příprava plnohod-
notné stravy«.
Chcete-li potraviny před vařením opéci (např.
cibuli, masové kousky apod.), můžete tlakový
hrnec použít jako běžný hrnec.
Při konečné tepelné úpravě, ještě předtím než
hrnec zavřete, byste měli rozpustit usazeninu
vzniklou na masu a přidat požadované množství
tekutiny (alespoň 1/4 l).
208
a nebo by se roztavením hliníku na dně hrnce
mohlo poškodit varné místo. Pokud by tento
případ nastal, vypněte zdroj tepla a hrncem nep-
ohybujte, dokud zcela nevychladne.
10. Tlakový hrnec nikdy nenaplňujte více než do
2/3 celkového objemu. Při vaření potravin,
které se v průběhu tepelné úpravy rozpínají,
např. rýže nebo sušená zelenina, naplňte
tlakový hrnec nejvýše do poloviny celkového
objemu a přitom dodržujte případné pokyny
výrobce Vašeho tlakového hrnce.
11. Tlakový hrnec byste nikdy neměli nechávat bez
dozoru. Přívod energie usměrňujte takovým
způsobem, aby varný signál nevystoupil nad
příslušný oranžový varný kroužek. Když se
přívod energie nesníží, začne ventilem unikat
pára. Tím se změní doba tepelné úpravy a
úbytek tekutiny může vést k poruchám funkce.
12. Používejte jen takové tepelné zdroje, které jsou
uvedeny v návodu k obsluze.
13. Když vaříte maso i s kůží (např. hovězí jazyk),
které se může tlakem nadout, nepíchejte do
něj, dokud kůže nesplaskne, mohli byste se
spálit.
14. Před každým otevřením zatřeste hrncem,
zabráníte tím vystříknutí parních bublin, které
by vás mohly opařit. Zvlášť důležité je to při
rychlém odpaření nebo ochlazení pod tekoucí
vodou.
15. Při rychlém odpaření nebo ochlazení pod
tekoucí vodou mějte ruce, hlavu a tělo vždy
v bezpečné vzdálenosti. Stoupající pára by
vám mohla přivodit zranění.
16. Před každým použitím zkontrolujte funkčnost
bezpečnostních zařízení, ventilů a těsnění.
Jen takovým způsobem lze zaručit bezpečné
fungování. Další informace naleznete v
návodu k obsluze.
17. Tlakový hrnec nepoužívejte k fritování
potravin pod tlakem. Nepovolené použití
tlakového hrnce může způsobit poranění.
18. V žádném případě nezasahujte do
bezpečnostních zařízení s výjimkou údržby,
která je popsána v návodu k obsluze.
19. Díly podléhající opotřebení (viz Prohlášení
o záruce) pravidelně vyměňujte. Součástky,
které vykazují viditelné změny barev, trhliny,
případně mají jiná poškození a nebo nesedí
správně, je nutné vyměnit za originální
náhradní díly WMF.
20. Používejte pouze originální náhradní díly
WMF. Zejména však používejte pouze hrnce
a poklice stejného modelu.
21. Tlakový hrnec nepoužívejte, pokud je hrnec
nebo jeho části poškozeny nebo deformovány
nebo pokud jejich funkce neodpovídá popisu v
návodu k obsluze. V takovém případě se obraťte
na nejbližší specializovaný obchod WMF nebo
na zákaznické oddělení společnosti WMF Group
GmbH.
Tento návod k obsluze si pečlivě uschovejte.
211
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Díky pojistce proti zbytkovému tlaku se dá hrnec
otevřít jen tehdy, pokud vnitřní tlak zcela poklesne,
tzn. když není viditelný ani žlutý tlakový kroužek.
Zůstane-li žlutý kroužek viditelný (K), došlo k
zablokování pojistky proti zbytkovému tlaku. Po-
jistku uvolníte tak, že varnou zarážku (7) na chvíli
posunete do polohy ZU/LOCKED (zavřeno).
Pokud už neuniká pára, zatřeste krátce hrncem.
Tímto způsobem se z potravin uvolní případné
parní bubliny vytvářející se především u tekutých
a kašovitých pokrmů, které by po odstranění pok-
lice mohly vystříknout ven. Teď držadlem poklice
otočte doprava, jak bylo výše uvedeno, a hrnec
otevřete.
4.6. Pokyn pro indukční sporáky
Univerzální dno TransTherm® (11) je vhodné
pro všechny typy sporáků, včetně indukčních.
U indukčních sporáků může být při vyšších
výkonech slyšitelný bzučivý zvuk. Ten je
podmíněn technicky a není známkou poruchy
sporáku nebo tlakového hrnce. Velikost hrnce a
varného pole by měly být totožné, v opačném
případě hrozí především u malých průměrů riziko,
že varné pole (magnetické pole) nebude reagovat
na dno hrnce.
5. Tři metody pro snížení tlaku
Důležité pokyny:
U jídel, která pění nebo varem zvětšují svůj
objem (např. luštěniny, masový vývar, obiloviny),
byste neměli tlak v hrnci snižovat pomocí
metody 2 nebo 3.
Pokud se brambory na loupačku odpaří
metodou 2 nebo 3, popraskají.
Při rychlém odpaření s využitím varné zarážky
nebo pod tekoucí vodou mějte ruce, hlavu a tělo
vždy v bezpečné vzdálenosti. Stoupající pára by
vám mohla přivodit zranění.
Metoda 1
Sundejte hrnec z tepelného zdroje. Varný signál
(1) za chvíli klesne. Když zcela klesne do držadla
(I), začněte pomalu posunovat varnou zarážku na
AUF/OPEN (otevřeno) (A). Tímto způsobem se pod
držadlem poklice vypustí zbylá pára. Když pára
přestane unikat, zatřeste krátce hrncem, aby se
z pokrmu mohly uvolnit vytvořené parní bubliny.
Metoda 2
U pokrmů s krátkými dobami tepelné úpravy (např.
zelenina) posouvejte varnou zarážku (7) pomalu
postupně ve směru AUF/OPEN (otevřeno) (A) tak
dlouho, dokud pod držadlem poklice nezačne uni-
kat pára.
Pokud je varná zarážka kompletně v poloze AUF/
OPEN (otevřeno), pára přestala unikat a
varný signál zcela poklesnul (I), zatřeste hrncem
a otevřete ho.
Metoda 3
Pokud vás unikající pára ruší, hrnec jednoduše
postavte do dřezu a nechte přes poklici téct stude-
nou vodu (L), dokud varný signál (1) neklesne do
držadla poklice (I). Krátce hrncem zatřeste
a otevřete ho.
210
Pozor! Při tepelné úpravě vždy dbejte na
dostatečné množství tekutiny a také na to, aby se
tekutina z potravin nikdy zcela neodpařila.
Následkem nedodržení tohoto pokynu může být
připálení potravin, poškození hrnce a plastových
držadel.
4. Tepelná úprava v tlakovém hrnci
4.1. Všeobecně
V tlakovém hrnci se pokrmy připravují pod tlakem,
tzn. při teplotách nad 100 °C. Doba tepelné úpravy
se tak sníží až o 70 %, což přináší výraznou úsporu
energie. Díky krátké úpravě v páře zůstávají aroma,
chuť a vitamíny z velké části zachovány.
4.2. Tepelná úprava s nástavci
V závislosti na velikosti tlakového hrnce je možné při
tepelné úpravě používat nástavce (12) a vložku (13).
Nástavce a vložku obdržíte jako příslušenství v od-
borné prodejně (viz »Příslušenství a náhradní díly«
v obálce).
4.3. Zahřívání
Zavřený a naplněný hrnec postavte na tepelný
zdroj a přívod energie nastavte na maximální
stupeň. Přes podporu počáteční zavářky (9), která
současně slouží jako bezpečnostní ventil, uniká vz-
duch tak dlouho, dokud se ventil slyšitelně
neuzavře a nezačne se vytvářet tlak.
Varný signál (1) stoupá, je vidět žlutý tlakový
kroužek a oba oranžové varné kroužky (J).
Přívod energie snižte včas a dostatečným
způsobem tak, aby zůstal viditelný oranžový
kroužek, který se doporučuje v receptu.
4.4. Doby tepelné úpravy
Doba tepelné úpravy začíná teprve tehdy, když je
viditelný celý varný kroužek doporučený v receptu.
Dbejte na stálou pozici kroužku. Přívod energie
regulujte odpovídajícím způsobem. Pokud varný
signál (1) klesne pod požadovaný oranžový kroužek,
je nutné znovu zvýšit intenzitu tepelného zdroje.
Tím se trochu prodlouží doba tepelné úpravy.
Pokud varný signál (1) vystoupí nad druhý
oranžový varný kroužek, tlak páry je příliš vysoký a
pára začne slyšitelně unikat hlavním ventilem (3)
v držadle poklice.
Odstavte hrnec z varného místa, počkejte, dokud
varný signál neklesne na druhý oranžový varný
kroužek a snižte přívod energie.
Krátké doby tepelné úpravy pod tlakem jsou
umožněné vyššími teplotami, které v hrnci vznikají
díky tlaku páry:
První kroužek, cca. 110 °C pro pokrmy
choulostivější na přípravu, např. ryby nebo kom-
poty.
(provozní tlak 45 kPa, regulační tlak 130 kPa)
Druhý kroužek, cca. 119 °C pro všechny
ostatní pokrmy.
(provozní tlak 95 kPa, regulační tlak 130 kPa)
K úspoře energie je možné tepelný zdroj vypnout
už před koncem doby tepelné úpravy, neboť teplo,
které se v hrnci nahromadí, postačí na dokončení
varného procesu. Doby tepelné úpravy stejných
pokrmů se mohou lišit v závislosti na množství,
druhu a kvalitě konkrétních potravin.
4.5. Otevírání hrnce
Po uplynutí doby stanovené pro tepelnou úpravu
sundejte hrnec z tepelného zdroje. V zásadě je
možné poklici odklápět a odstraňovat z hrnce jen
tehdy, když se vnitřní tlak zcela sníží, tzn. varný
signál (1) musí být zcela schovaný v držadle (I).
213
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
1/4 l vody dejte do hrnce, ovoce položte do
děrovaného nástavce, ten umístěte na neděrovaný
a ovoce dle potřeby přislaďte. Zahřívejte na 2.
oranžový varný kroužek. Doba úpravy se pohybuje
podle druhu ovoce mezi 10-20 minutami.
Tlak v hrnci snižte pod tekoucí vodou (metoda 3).
Před otevřením hrncem krátce zatřeste.
7.5. Sterilizace
Je možné provádět také rychlou sterilizaci
kojeneckých lahví, zavařovacích sklenic atd.
Postavte je do děrovaného nástavce hrdlem dolů,
do hrnce nalijte 1/4l vody a sterilizujte 20 min
na 2. oranžový varný kroužek. Nechte pomalu
vychladnout (metoda 1).
7.6. Tepelná úprava s nástavci
V závislosti na velikosti tlakového hrnce je možné
při tepelné úpravě používat nástavce a vložku.
Nástavce a vložku obdržíte jako příslušenství v
odborné prodejně.
V tlakovém hrnci lze současně připravovat různé
pokrmy. Jednotlivé přílohy se oddělí nástavci. Jako
první se do hrnce vloží pokrm s nejdelší dobou
tepelné úpravy.
Příklady
pečeně (20 min) – dno hrnce
brambory (8 min) – děrovaný nástavec
zelenina (8 min) – neděrovaný nástavec
Nejdříve 12 min tepelně upravujte pečeni. Potom
hrnec otevřete podle návodu. Brambory položte
do děrovaného nástavce na vložku, zeleninu do
neděrovaného nástavce, hrnec zavřete a v tepelné
úpravě pokračujte dalších 8 min.
Pokud se doby tepelné úpravy výrazně neliší, je
možné dát všechny potraviny do hrnce ve stejnou
dobu.
Otevíráním v průběhu úpravy uniká pára, přidejte
proto do hrnce o něco více vody, než je normálně
nutné.
8. Prohlášení o záruce
V době trvání záruční doby garantujeme bez-
chybnou funkci výrobku a všech jeho součástí.
Záruční doba trvá 3 roky a začíná datem zakoupení
výrobku od specializovaného prodejce společnosti
WMF. Záruka se potvrzuje záručním listem, který
kompletně vyplní výrobce.
Pokud během záruční doby dojde k poškození
výrobku, poškozené díly bezplatně vyměníme za
nové.
Poškozené díly mohou vyměňovat pouze speci-
alizovaní prodejci WMF nebo zákaznické oddělení
společnosti WMF Group GmbH. Nárok na záruku
se vztahuje pouze na tento nárok. Jakékoli další
nároky vyplývající ze záruky jsou vyloučeny.
K uplatnění záruky musí být předložen záruční list.
Ten kupující obdrží současně s tlakovým hrncem
WMF. Nárok na záruku vzniká jen při předložení
kompletně vyplněného záručního listu.
Tímto záručním prohlášením samozřejmě ne-
dochází k omezení Vašich zákonných práv na
záruku.
Během trvání záruční doby Vám přísluší zákonná
práva na záruku v podobě náhrady, snížení ceny,
odstoupení od smlouvy a náhrady škody v rozsahu
stanoveném zákonem.
Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny:
– těsnění signálu varu
– bezpečnostní ventil
– těsnicí kroužek
Tyto díly podléhají přirozenému opotřebení. Záruka
dostupnosti náhradních dílů 10 let.
212
6. Péče o tlakový hrnec
6.1. Čištění
Po každém použití tlakový hrnec umyjte.
Uvolněte držadlo poklice a po obou stranách ho
umyjte pod tekoucí vodou (D)(N).
Z poklice odstraňte těsnicí kroužek (10) (O) a
ručně ho umyjte.
Hrnec, poklice a nástavce je možné mýt v myčce
na nádobí. Zbytky pokrmů neoškrabujte, nýbrž je
odmočte.
Vápenitou usazeninu odstraníte povařením vody
s octem.
Pravidelně čistěte také dno hrnce.
6.2. Uložení
Po umytí položte poklici na hrnec obráceně. Těsnicí
kroužek (10) po umytí uložte odděleně, aby se
nepoškodil.
6.3. Údržba
Tlakový hrnec je technický spotřební výrobek,
jehož jednotlivé součástky se mohou opotřebovat.
Z tohoto důvodu by se po delším používání měly
všechny součástky zkontrolovat podle »Seznamu
náhradních dílů«.
Při viditelných změnách je nezbytná výměna
příslušných součástek.
Používejte pouze originální náhradní díly výrobce.
Upozornění: V případě poškozeného držadla
poklice (5) je nutná oprava v závodě.
7. Mnohostranné použití
Výhody tepelné úpravy s využitím tlaku se
nevztahují jen na běžné druhy přípravy:
7.1. Příprava zmrazených potravin
Zmrazené potraviny je možné vkládat přímo do
hrnce. Maso určené k opečení je vhodné lehce
rozmrazit. Zeleninu je možné sypat do nástavce
přímo z obalu.
Doba počáteční zavářky se prodlouží, doba tepelné
úpravy se nezmění.
7.2. Příprava plnohodnotné stravy
K přípravě plnohodnotné stravy se často používají
obiloviny a luštěniny. Nyní už není nezbytné
namáčet obiloviny a luštěniny před přípravou
v tlakovém hrnci. Doba tepelné úpravy se tím
prodlouží asi o polovinu.
Nalijte do hrnce 1/4l základní tekutiny a přidejte
na 1 díl obilovin/luštěnin min. 2 díly tekutiny.
Zbytkové teplo varného místa můžete využít k
dalšímu nabobtnání. U přípravy pokrmů, které pění
nebo se rozpínají (obiloviny, luštěniny), dbejte na
to, aby nebyl hrnec naplněn více než do poloviny
objemu.
7.3. Zavařování
Pro sklenice s objemem 1 l se používají tlakové
hrnce o objemu 6,5 l a 8,5 l, pro menší sklenice
hrnce s objemem 4,5 l. Potraviny se připravují
běžným způsobem. Nalijte do hrnce 1/4 l vody.
Zavařovací sklenice uložte do děrovaného nástavce.
Zeleninu/maso zavařujte na 2. oranžový varný
kroužek cca 20 minut
Peckové ovoce zavařujte na 1. oranžový varný
kroužek cca 5 minut
Jádrové ovoce zavařujte na 1. oranžový varný
kroužek cca 10 minut
Pro odpaření nechte hrnec pomalu vychladnout
(metoda 1) – nesnižujte tlak v hrnci pomocí varné
zarážky ani pod tekoucí vodou, protože tím by se
ze sklenic vytlačila ovocná šťáva.
7.4. Odšťavování
V malém množství se v tlakovém hrnci dají vyrábět
ovocné šťávy.
215
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Příčina
Nevhodný průměr varného místa.
Nevhodný stupeň výkonu.
Poklice není správně nasazená.
Kulička v bezpečnostním ventilu/podpoře
počáteční zavářky (9) nesedí správně.
Chybí tekutina (min. 1/4l).
Těsnicí kroužek (10) a/nebo okraj hrnce
je znečištěn.
Varná zarážka (7) není v poloze ZU/LOCKED (zavřeno).
Těsnicí kroužek (10) je poškozený nebo ztvrdlý
(opotřebením).
Kulička nemá ve ventilu správnou polohu.
Kulička byla zatlačena do horní dutiny.
Při výskytu poruchy hrnec vždy sundejte
z varného místa.
Nikdy ho neotevírejte násilím.
Odstranění poruchy
Zvolte varné místo, které odpovídá průměru
hrnce.
Nastavte nejvyšší stupeň výkonu.
Tlak v hrnci zcela snižte, otevřete jej. Zkontrolujte
správné dosednutí těsnicího kroužku (10) a hrnec
znovu zavřete.
Tlak v hrnci zcela snižte, otevřete jej, sundejte
držadlo, zkontrolujte bezpečnostní ventil (9),
zkontrolujte dosednutí kovové kuličky v poklici
(F) a (G) a znovu hrnec zavřete.
Tlak v hrnci zcela snižte, odklopte poklici. Doplňte
tekutinu a hrnec znovu zavřete.
Tlak v hrnci zcela snižte, odklopte poklici. Očistěte
těsnicí kroužek (10) a okraj hrnce,
hrnec znovu zavřete.
Varnou zarážku (7) uveďte do polohy ZU/LOCKED (zavřeno).
Vyměňte těsnicí kroužek (10) za nový originální
těsnicí kroužek WMF.
Tlak v hrnci zcela snižte, otevřete poklici
a sundejte držadlo. Zatlačte kuličku do spodní
dutiny (F), zkontrolujte pohyblivost (G) hlavního
ventilu (3) a hrnec znovu zavřete.
214
9. Vyloučení zodpovědnosti
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá z násle-
dujících příčin:
– nevhodné a neodborné používání
– chybné nebo neopatrné zacházení
– neodborně provedené opravy
montáž náhradních dílů, které neodpovídají
původnímu provedení
chemické nebo fyzikální vlivy na površích
hrnce
nedodržování tohoto návodu k obsluze
Název a adresa poskytovatele záruky
WMF Group GmbH
Eberhardstraße 35
73312 Geislingen/Steige
Germany
wmf.com
Záruční nároky se uplatňují buď přímo u poskyto-
vatele záruky nebo v autorizované odborné
prodejně WMF.
10. Odstranění poruch
Poruchy tlakového hrnce
Doba počáteční zavářky je příliš dlouhá nebo
varný signál (1) nestoupá.
Z poklice stoupá pára.
Z bezpečnostního ventilu/podpory počáteční
zavářky (9) stále uniká pára (neplatí pro fázi
počáteční zavářky).
217
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Polévky
Vařit na 2. kroužek a dbát na
minimální množství tekutin
1/4l až max. 1/2 obsahu hrnce.
Není nutná speciální vložka.
Zelenina
Vařit na 1. kroužek a dbát na
minimální množství tekutin
1/4l. U kyselého zelí a červené
řepy není potřebná vložka.
U všech ostatních pokrmů je
potřebná děrovaná vložka. Od
fazolí se teplota tepelné úpravy
zvyšuje (2. kroužek).
Luštěniny
Obilí
Vařit na 2. kroužek a dbát na
minimální množství tekutin
1/4l až max. 1/2 obsahu hrnce.
Na 1 díl obilí se použijí 2 díly
vody. Nenamočené obilí se
musí vařit o 20 - 30 min. déle.
Mléčnou rýži připravujte na 1.
kroužek.
Ovoce
Vařit na 1. kroužek a dbát na
minimální množství tekutin
1/4l.
Tipy a triky při
vaření
Minuty
Hrachová, čočková polévka 12–15 namočené luštěniny
Masový vývar 25–30 platí pro všechny druhy masa
Zeleninová polévka 5–8
Gulášová polévka 10–15
Kuřecí polévka 20–25 doba tepelné úpravy závisí na velikosti
Polévka z volské oháňky 35
Bramborová polévka 5–6
Lilky,okurky, rajčata 2–3 v páře dušená zelenina nepustí šťávu tak rychle
Květák, paprika, pór 3–5
Hrášek, celer, kedlubny 4–6
Fenykl, mrkev, hlávková kapusta 5–8
Fazole, listová kapusta,
růžičková kapusta 7–10
Kyselé zelí 10–15
Červená řepa 15–25
Slané brambory 6–8 brambory na loupačku prasknou, když se rychle
Brambory ve slupce 6–10 odpaří
Hrášek, fazole, čočka 10–15 velké fazole se vaří o 10 min. déle
Pohanka, proso 7–10 doba tepelné úpravy pro namočené obilí
Kukuřice, rýže, nezralá
pšenice špalda 6–15 doba tepelné úpravy pro namočené obilí
Mléčná rýže 20–25 na 1. kroužek
Dlouhozrnná rýže 6–8
Celozrnná rýže 12–15 doba tepelné úpravy pro namočené obilí
Pšenice, žito 10–15
Třešně, švestky 2–5 doporučuje se děrovaná vložka
Jablka, hrušky 2–5 doporučuje se děrovaná vložka
Doba tepelné úpravy začíná, jakmile je vidět předepsaný kroužek varného signálu
Uvedené časy tepelných úprav jsou orientační hodnoty
Raději volte kratší časy, doba může být kdykoli prodloužena
S uvedenými časy tepelné úpravy u zeleniny získáte nerozvařené pokrmy
Teplota varu činí na 1. kroužek 110 °C a na 2.kroužek 119 °C
Recepty naleznete na www.wmf.com
216
11. Tabulka časů vaření
Vepřové a telecí
Vařit na 2. kroužek a dbát na
minimální množství tekutin
1/4l.
U žádného pokrmu není nutná
speciální vložka.
Hovězí
Vařit na 2. kroužek a dbát na
minimální množství tekutin
1/4l.
U hovězího jazyka je potřebná
děrovaná vložka.
Kuře
Vařit na 2. kroužek a dbát na
minimální množství tekutin
1/4l. U kuřecí polévky je
potřebná děrovaná vložka.
Zvěřina
Vařit na 2. kroužek a dbát na
minimální množství tekutin
1/4l.
Není nutná speciální vložka.
Jehněčí
Vařit na 2. kroužek a dbát na
minimální množství tekutin
1/4l.
Ryby
Vařit na 1. kroužek a dbát na
minimální množství teku-
tin 1/4l. U ragú a guláše
není potřebná vložka, jinak
používejte neděrovanou.
Minuty
Vepřové na malé kousky 5–7
Vepřový guláš 10–15
Vepřová pečeně 20–25 doba tepelné úpravy závisí na velikosti a tvaru
Telecí na malé kousky 5–7
Telecí guláš 10–15
Telecí nožička v kuse 25–30
Telecí jazyk 15–20 ponořit do vody
Telecí pečeně 20–25 doba tepelné úpravy závisí na velikosti a tvaru
Sekaná pečeně 10–15
Svíčková pečeně 30–35
Hovězí jazyk 45–60
Maso na malé kousky 6–8
Guláš 15–20
Roláda 15–20
Hovězí pečeně 35–45 doba tepelné úpravy závisí na velikosti a tvaru
Kuře na polévku 20–25 max. 1/2 množství
Kousky kuřete 6–8
Krůtí stehno 25–30 závisí na tloušťce stehen
Krůtí ragú 6–10 stejně i krocan
Krůtí řízek 2–3
Zaječí pečeně 15–20
Zaječí hřbet 10–12
Jelení pečeně 25–30
Jelení guláš 15–20
Jehněčí ragú 20–25 skopové má delší doby tepelné úpravy
Jehněčí pečeně 25–30 doba tepelné úpravy závisí na velikosti a tvaru
Rybí filety 2-3 dušené ve vlastní šťávě
Celé ryby 3-4 dušené ve vlastní šťávě
Ragú nebo guláš 3-4
/

Související dokumenty