Sanus BFV157 instalační příručka

Značka
Sanus
Modelka
BFV157
Typ
instalační příručka
6901-002148 00)
2
English - How to use this manual
For best results, reference both the text and illustrations.
OR
OR
Select one item or the other.
OPT
OPT
This item is optional
English Text Pages 3-11
Français - Utilisation de ce guide
Pour obtenir de meilleurs résultats, reportez-vous à la fois au texte
et aux illustrations. Couper le long de la ligne pointillée pour faire
correspondre les illustrations à votre langue de préférence.
OR
OR
Sélectionnez un article ou l’autre.
OPT
OPT
Cet article est facultatif.
Texte français page 12-13
Svenska - Så här använder du denna bruksanvisning
För bästa resultat, hänvisa till både text och bilder när du använder
denna bruksanvisning. Klipp längs de streckade linjerna för att
matcha ditt språk med bilderna.
OR
OR
Välj ett objekt eller det andra.
OPT
OPT
Detta objekt är valfritt.
Svensk text sida 26-27
Deutsch - Verwendung dieses Handbuchs
Die Montage ist am einfachsten, wenn Sie den Text und die
Abbildungen zusammen verwenden. Schneiden Sie daher den Text
in Ihrer Sprache aus (gestrichelte Linien), um ihn den Abbildungen
gegenüberstellen zu können.
OR
OR
Sie haben die Wahl zwischen einem Element oder einem anderen.
OPT
OPT
Dieses Element ist optional.
Deutscher Text Seite 14-15
Русский - Как пользоваться данной инструкцией
Для получения наилучшего результата ориентируйтесь
как на текст, так и на иллюстрации, приведенные в данном
руководстве. Отрежьте по пунктирной линии, чтобы совместить
нужный язык с иллюстрациями.
OR
OR
Выберите один из вариантов.
OPT
OPT
Эта деталь может не входить в комплект поставки.
Русский текст: стр. 28-29
Español - Cómo usar este manual
Para obtener mejores resultados, consulte el texto y las ilustraciones.
Corte por las líneas discontinuas para hacer coincidir su idioma con
las ilustraciones.
OR
OR
Seleccione uno de los elementos.
OPT
OPT
Este elemento es opcional.
Texto en español página 16-17
Polski - Jak używać tej instrukcji
W celu uzyskania najlepszych rezultatów, korzystając z tej instrukcji,
należy zwrócić uwagę zarówno na tekst, jak i na ilustracje. Przeciąć
wzdłuż przerywanych linii w celu dopasowania języka do ilustracji.
OR
OR
Wybrać jedną pozycję lub drugą.
OPT
OPT
Ta pozycja jest opcjonalna.
Tekst w języku polskim na stronach 30-31
Português -Como usar este manual
Para obter melhores resultados, consulte o texto e as ilustrações.
Recorte nas linhas tracejadas para combinar seu idioma com as
ilustrações.
OR
OR
Selecione um item ou o outro.
OPT
OPT
Este item é opcional.
Texto em português Página 18-19
Česky - Jak používat tuto příručku
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li při používání této příručky
srovnávat text s ilustracemi. Odstřihněte podél čárkované čáry, aby
bylo možno české instrukce přiřadit k ilustracím.
OR
OR
Vyberte si jednu nebo druhou položku.
OPT
OPT
Tato položka je volitelná.
Český text se nachází na straně 32-33
Nederlands - Gebruik van deze handleiding
Voor de beste resultaten moet u zowel de tekst als de illustraties
raadplegen. Gebruik de stippellijnen om uw taal bij de illustraties
te plaatsen.
OR
OR
Selecteer een van beide items.
OPT
OPT
Dit item is optioneel.
Nederlandse tekst op pagina 20-21
Italiano - Uso del manuale
Per risultati ottimali, fare riferimento sia al testo che alle illustrazioni
di questo manuale. Tagliare lungo le linee tratteggiate per abbinare
il testo nella propria lingua alle illustrazioni.
OR
OR
Selezionare uno o l’altro elemento.
OPT
OPT
Questo elemento è opzionale.
Testo in italiano alle pagine 22-23
-
組み立てためには、説明両方を参
。点線に沿て切、ご使用の言語が一致ます
OR
OR
片方の品を選択ださい。
OPT
OPT
の品目は、です
本語は
34-35
ージ
中文 - 如何使用本说明书
请同时参阅文字说明和插图以获得最佳阅读效果。请沿着虚线
裁剪,
将您的语言与插图匹配起来。
OR
OR
选择一项或另一项。
OPT
OPT
此项可选。
中文文字说明请参见第 36-37
Suomi - Oppaan käyttäminen
Saavutat parhaan tuloksen tutustumalla sekä tekstiin että kuviin.
Leikkaa katkoviivaa pitkin ja yhdistä kuvat ja suomenkielinen teksti.
OR
OR
Valitse toinen vaihtoehdoista.
OPT
OPT
Tämä vaihtoehto on valinnainen.
Suomenkielinen teksti on sivulla 24-25
6901-002148 00)
32
Česky
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – BEZPEČNĚ SI JE ULOŽTE – PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE CELOU PŘÍRUČKU
Specifikace Viz str. 3
Ù Nosnost-NEPŘEKRAČOVAT:
Ù Vrchní police: 59 kg (130 lb.)
Ù Prostřední police: 23 kg (50 lb.)
Ù Spodní police: 34 kg (75 lb.)
Ù Dřevěná odkládací skříňka: 7 kg (15 lb.)
POZOR: Zabraňte možným úrazům a hmotným škodám!
Ù Nepoužívejte tento výrobek k žádnému účelu, který nebyl výslovně specifikován výrobcem.
Ù Pokud nerozumíte těmto pokynům nebo máte pochybnosti o bezpečnosti montáže nebo používání tohoto výrobku, kontaktujte
oddělení služeb zákazníkům nebo kvalifikovaného montéra.
Ù Výrobce neodpovídá za poškození ani poranění způsobená nesprávným sestavením nebo používáním.
UPOZORNĚNÍ! Tvrzené sklo bylo vybráno pro tento výrobek z důvodu jeho pevnosti a bezpečnostních charakteristik. V každém
případě je ale nutné s ním manipulovat opatrně, aby se zabránilo možnému poškození majetku nebo poranění osob.
Ù Nesprávná manipulace během přepravy, montáže nebo používání může způsobit poškození, které může tvrzené sklo zeslabit.
Ù Sklo pravidelně kontrolujte a sledujte přítomnost střepin, prasklin nebo hlubokých vrypů.
Ù Naleznete-li střepiny, praskliny nebo hluboké vrypy, přestaňte jej používat a kontaktujte oddělení služeb zákazníkům.
Než začnete Viz str. 3
POZOR: Tento produkt je určen k použití POUZE pro televizory s plochou obrazovkou.
Chcete-li zabránit překlopení, ujistěte se, zda jste svůj televizor s plochou obrazovkou (NIKOLI televizor CRT) umístili na prostředek horní
části stolku.
Materiál a součástky obsažené v dodávce Viz str. 4
VAROVÁNÍ: Tento výrobek obsahuje malé součástky; při jejich polknutí hrozí riziko zadušení.
Před zahájením montáže si ověřte, zda jsou v balení všechny součástky a zda jsou nepoškozené. Pokud některé součástky chybí nebo jsou
poškozené, nevracejte je prodejci, ale kontaktujte oddělení služeb zákazníkům. Nikdy nepoužívejte poškozené součástky!
1 Připevnění nožiček Viz str. 5
Nožičky [13] zašroubujte do otvorů ve spodních částech čela [01] a boků [11], [12].
2 Připevnění boků na čelo Viz str. 5
Čelo [01] položte přední stranou dolů. Pravý bok [11] připevněte k čelu s použitím dvou malých šroubovacích knoflíků [16]. Postup opakujte
pro levý bok [12].
3 Připevnění zadních vzpěr Viz str. 6
Postavte jednotku na nožičky. Vrchní vzpěru [05] připevněte k bokům [11] [12] s použitím velkých šroubovacích knoflíků [14]. Postup opakujte
se spodní [05] a střední [06] vzpěrou.
4 Přilepení podložek skla Viz str. 6
Podle vyobrazení na obrázku přilepte podložky skla [15] na čelo [01], boky [11], [12] a vzpěry [05], [06].
6901-002148 00)
33
5 Sestavení dřevěné skříňky Viz str. 7
5.1 Pro sestavení dřevěné skříňky:
Před smontováním dřevěné skříňky otevřete excentry (C). Excentry jsou otevřené, když západka NENÍ vyrovnaná s čelním povrchem excentru.
Excentry po připevnění každého dílu zamkněte, čímž se díly zajistí. Excentry jsou zavřené, když je západka vyrovnaná s čelním povrchem
excentru.
Obrázek 1 ukazuje excentr v otevřené pozici. Obrázek 2 ukazuje excentr zavřený a uzamčený.
5.2
Strany skříňky [09] připevněte k jejímu dnu [10] s použitím excentrů (C) a kolíčků [17].
5.3
Pant dvířek [08] zastrčte do plastové vložky ve dnu [10].
5.4
Vrchní část skříňky [07] připevněte k jejím stranám [09] a dvířkům [08] s použitím excentrů (C) a kolíčků [17].
6 Umístění dřevěné skříňky Viz str. 8
6.1
Dřevěnou skříňku zasuňte podle vyobrazení do jednotky. Zkontrolujte, zda je zadní část skříňky pevně přitisknutá k prostřední zadní
vzpěře [06].
6.2
Skříňku připevněte na místo pomocí dvou malých šroubovacích knoflíků [16].
7 Položení skleněných polic Viz str. 9 a 10
7.1
Prostřední skleněnou poličku [02] souměrně položte na podložky skla [15] vedle dřevěné skříňky.
7.2
Spodní skleněnou poličku [04] souměrně položte na podložky skla pod dřevěnou skříňkou.
7.3
Vrchní skleněnou poličku [03] souměrně položte na podložky skla [15] na vrchní části jednotky.
Údržba a příslušenství Viz str. 10
Dřevo ošetřené přírodním lakem pravidelně oprašujte měkkým suchým hadříkem. Je-li třeba, otřete jej vlhkým, nikoli mokrým hadříkem a
poté utřete.
OPT
OPT
Připevnění volitelného držáku sloupků Viz str. 11
Sada držáku sloupku se prodává samostatně.
OPT
OPT
Připevnění volitelného popruhu proti překlopení Viz str. 11
Popruh proti překlopení se prodává samostatně.
6901-002148 00)
38
English
Milestone AV Technologies and its aliated corporations and subsidiaries (collectively, “Milestone”),
intend to make this manual accurate and complete. However, Milestone makes no claim that the
information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every
possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information
contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Milestone
makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained
herein. Milestone assumes no responsibility for accuracy, completeness or suciency of the
information contained in this document.
Français
Milestone AV Technologies et ses sociétés aliées et ses liales (collectivement dénommées
« Milestone »), se sont eorcées de rendre ce manuel précis et complet. Cependant, Milestone ne
garantit pas que les informations qu’il contient couvrent tous les détails et toutes les conditions
ou variations. Il ne pare pas non plus à toute éventualité relative à l’installation ou à l’utilisation de
ce produit. Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modications
sans avertissement ou obligation préalable quelconque. Milestone ne donne aucune garantie
explicite ou implicite quant aux informations contenues dans le manuel. Milestone n’assume aucune
responsabilité quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la susance des informations contenues dans
ce document.
Deutsch
Die Milestone AV Technologies und ihre angegliederten Unternehmen und Tochtergesellschaften
(Sammelbegri: “Milestone”) sind um genaue und vollständige Abfassung dieser Anleitung
bemüht. Milestone beansprucht jedoch nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen alle
Details, Bedingungen oder Varianten umfassen. Auch sind darin nicht alle Eventualitäten in
Verbindung mit Montage oder Gebrauch dieses Produkts abgedeckt. Die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung oder Verpichtung jeder Art geändert
werden. Milestone haftet weder ausdrücklich noch stillschweigend für die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen. Milestone übernimmt keine Haftung für Genauigkeit, Vollständigkeit
oder Hinlänglichkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen.
Español
Milestone AV Technologies y sus empresas asociadas y liales (colectivamente “Milestone”) tienen
la intención de que este manual sea preciso y completo. Sin embargo, Milestone no garantiza que
la información que contiene incluya todos los detalles condiciones y variaciones, ni que contemple
toda posible contingencia en conexión con la instalación y uso de este producto. La información
contenida en este documento es susceptible de ser modicada sin aviso ni obligación de ningún
tipo. Milestone no hace ninguna manifestación de garantía, explícita o implícita, respecto a la
información contenida este documento. Milestone no asume ninguna responsabilidad por la
exactitud, integridad o suciencia de la información contenida en este documento.
Português
A Milestone AV Technologies e as suas companhias aliadas e subsidiárias (colectivamente: “a
Milestone”), tencionam elaborar um manual exacto e completo. No entanto a Milestone não alega
que a informação no presente manual cubra todos os detalhes, condições ou alternativas Nem
alega que o manual descreva todas as possíveis situações de contingência em relação à instalação
ou utilização deste produto. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem
aviso prévio ou obrigação qualquer. A Milestone não oferece garantias de natureza alguma, expressa
ou implícita, em relação à informação contida no presente documento. A Milestone não assume
responsabilidade pela precisão, integridade ou suciência da informação contida neste documento.
Nederlands
Milestone AV Technologies en haar aangesloten bedrijven en dochterondernemingen (verder samen
te noemen: “MIlestone”) hebben de intentie deze montagehandleiding zo accuraat en volledig
mogelijk te maken. Echter, Milestone claimt niet dat de informatie in deze montagehandleiding een
weergave vormt van alle denkbare details, voorwaarden en variaties. Milestone claimt ook niet dat
het rekening heeft gehouden met iedere mogelijke eventualiteit in verband met de installatie of het
gebruik van dit product. De informatie in deze montagehandleiding is onderhevig aan verandering
zonder dat Milestone verplicht is zulks te berichten, en zonder dat Milestone dienaangaande
enigerlei andere verplichtingen heeft. Milestone doet geen enkele uitspraak van waarborg, expliciet
noch impliciet, met betrekking tot de informatie die in deze montagehandleiding is opgenomen.
Milestone aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid, volledigheid of
geschiktheid van de informatie die in dit document is opgenomen.
Italiano
Milestone AV Technologies e le sue società aliate e controllate (congiuntamente denominate
(“Milestone”) si propongono di redigere il presente manuale in modo preciso e completo. Milestone,
tuttavia, non rilascia alcuna garanzia che le informazioni ivi contenute coprano tutti i dettagli, le
condizioni o le modiche, né che lo stesso preveda tutti i possibili imprevisti connessi all’installazione
o all’uso del presente prodotto. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette
a modica senza preavviso od obbligo di alcun genere. Milestone non rilascia alcuna garanzia,
espressa o implicita, circa le informazioni ivi contenute. Milestone declina ogni responsabilità
in merito all’accuratezza, completezza o sucienza delle informazioni contenute nel presente
documento.
Suomi
Milestone AV Technologies sisar- ja tytäryhtiöineen (yhdessä Milestone) on pyrkinyt tekemään
tästä oppaasta mahdollisimman kattavan ja tarkan. Milestone ei kuitenkaan takaa, että oppaan
tiedot kattavat kaikki yksityiskohdat, käyttöolosuhteet tai vaihtelut. Opas ei myöskään kata kaikkia
laitteen asennukseen ja käyttöön liittyviä mahdollisuuksia. Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa
sitoumuksetta ja ilman erillistä ilmoitusta. Milestone ei anna suoria tai epäsuoria takuita, jotka
koskevat tämän oppaan tietoja. Milestone ei ota vastuuta tämän asiakirjan tietojen tarkkuudesta,
täydellisyydestä tai riittävyydestä.
Svenska
Milestone AV Technologies och dess dotterbolag och (tillsammans under namnet “Milestone”), strävar
efter att göra denna bruksanvisning noggrann och komplett. Milestone kan dock inte garantera att
den information som ges här är fullständig och att den täcker alla detaljer, tillstånd eller variationer.
Den täcker inte heller alla tänkbara möjligheter vad det gäller monteringen av produkten.
Informationen som ingår i detta dokument kan ändras utan föregående varsel och utan förpliktelser
av något slag. Milestone gör inga föreställningar om garanti, uttryckt eller underförstådd, angående
informationen som ingår här. Milestone tar inte på sig något ansvar för hur noggrann, fullständig eller
tillräcklig information som ingår i dokumentet är.
Русский
Milestone AV Technologies и связанные с ней корпорации и дочерние предприятия
(упоминаемые здесь под общим названием “Milestone”) стремятся сделать это руководство
точным и полным. Однако Milestone не гарантирует, что содержащаяся в нем информация
охватывает все детали, условия и модификации. Кроме того, в нем рассматриваются не все
возможные нештатные ситуации, касающиеся установки и использования данного изделия.
Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного
уведомления и каких-либо обязательств. Milestone не дает гарантии, как прямой, так и
косвенной, относительно содержащейся в нем информации. Milestone не несет ответственности
за точность, полноту и достаточность информации, содержащейся в данном документе.
Polski
Zamiarem rmy Milestone AV Technologies oraz związanych z nią korporacji i lii (nazwa zbiorowa
“Milestone”) było stworzenie dokładnej i kompletnej instrukcji. Jednakże rma Milestone zastrzega,
że informacje tu zawarte nie obejmują wszystkich szczegółów, warunków lub wersji. Ani też wszelkich
innych możliwych okoliczności związanych z instalacją i użytkowaniem produktu. Informacje zawarte
w tym dokumencie podlegają zmianie bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań. Firma Milestone
nie składa żadnych zapewnień gwarancyjnych, wyrażonych wprost lub dorozumianych, odnośnie
informacji tu zawartych. Firma Milestone nie bierze na siebie odpowiedzialności za dokładność,
kompletność oraz wystarczającą ilość informacji zawartych w tym dokumencie.
Česky
Společnost Milestone AV Technologies a její sesterské a dceřiné společnosti (společně nazývané
„Milestone“) si přejí, aby byla tato příručka přesná a úplná. Společnost Milestone nijak netvrdí, že
informace, které jsou zde obsaženy, zahrnují všechny podrobnosti, podmínky nebo varianty. Ani
nezajišťuje veškeré možné eventuality, které mohou nastat ve spojení s instalací nebo používáním
tohoto výrobku. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit bez upozornění nebo
jakýchkoli povinností. Společnost Milestone nedává žádné záruky, ať výslovné či implicitní, ve spojení
se zde obsaženými informacemi. Společnost Milestone nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost,
úplnost nebo dostatečnost informací, které jsou v tomto dokumentu obsaženy.
Milestone AV Technologies およその関連会社支店 ( 総称Milestone) は、本説明書の内
容が正確であ漏れがない万全をておすが、あらゆる詳細、状態、バエーンが
本書に記載さわけではません。た、本製品の取付けは使用に関、起
不測の事態を説明ていわけでもません。本書に記載された情報は、予告ま
たはその義務に変更されるとがあますMilestone は本書の内容に関、明示または
黙示に関わ、一切の保証をいたません。また、本書の情報の正確さ、完全性、または十
分性に関、一切の責任を負いかね
中文
Milestone AV Technologies 及其联营公司和子公司(通称为 “Milestone)旨在使本手册准确而完
整。然而,Milestone 无法断言此处所含信息包括所有详情、条件或变更。Milestone 也无法保证
安装或使用本产品不会出现任何可能的意外。本文档所含信息如有变更,恕不另行通知或承担任
何义务。在此处所含信息内,无论明示或隐含,Milestone 未做出任何保修陈述。对于本文档所
含信息的准确性、完整性或充分性,Milestone 概不负责。
/