Palram 704743 Informace o produktu

Značka
Palram
Modelka
704743
Typ
Informace o produktu
Bezpečnostní pokyny
Zbezpečnostních důvodů silně doporučujeme, aby montáž výrobku prováděli dva lidé.
Zjistěte se, že ve stěně nejsou žádné skryté trubky nebo kabely před začátkem vrtání.
• Některé součásti mají kovové hrany. Při manipulaci buďte proto opatrní.
Během montáže používejte ochranné rukavice, obuv a bezpečnostní brýle.
Neprovádějte montáž krytu – přístřešku za větrných nebo deštivých povětrnostních
podmínek.
Neprovádějte montáž přístřešku, jestliže jste unaveni, požili jste léky, medikamenty nebo
alkohol, nebo jste-li náchylní k záchvatům závrati.
Zlikvidujte bezpečně všechny plastové sáčky – odstraňte je z dosahu malých dětí.
Zabraňte dětem vstupu do oblasti montáže.
Používáte-li žebřík nebo nářadí pod proudem, zajistěte, že budete dodržovat bezpečnostní
pokyny výrobce.
• Nelezte na střechu ani na ní nestůjte.
• Nezavěšujte se ani nelehejte na proly.
Ze střechy a okapů odstraňujte sníh, nečistoty a listí.
Velké zatížení sněhem na střeše může způsobit poškození výrobku a tedy je nebezpečné
pro pobývat pod ním, nebo v jeho blízkosti.
Pokud by se panel skláněl kvůli akumulaci sněhu, abyste ho ochránili jednoduše odstraňte
sníh a zatlačte panel z dolní strany.
• Hvis farve blev ridset under montage, kan den løses.
Pokyny k čištění
Je-li potřeba váš přístřešek-kryt vyčistit, použijte k tomu slabý saponátový roztok a
opláchněte čistou chladnou vodou.
K čištění panelu nepoužívejte aceton, abrasivní čistidla nebo jiné speciální čisticí
prostředky.
• Po dokončení montáže očistěte produkt.
Před montáží
Vyberte si místo před zahájením montáže pozorně.
Před montáží zvažte otevírání dveří (dovnitř nebo ven).
• Roztřiďte součásti a zkontrolujte podle seznamu obsahu.
• Součástky rozložte tak, aby jste je měli po ruce. Dejte všechny malé součástky
(šrouby, atd.) do misky, aby se neztratily.
• Obraťte se na místní úřady, pokud je nutné nějaké povolení před montáží výrobku.
Dodatečné informace:
Pokud je to nutné, pak použijte silikonové těsnění
Jste výlučně odpovědní za rozhodnutí, zda manipulace, uskladnění, montáž, instalace nebo
použití tohoto výrobku bude bezpečné a vhodné vzhledem k místu nebo pro libovolnou
aplikaci. Výrobcem není zodpovědný za jakékoliv škody nebo úrazy, vaše ani jiných osob
nebo poškození majetku vyplývající z nesprávného zacházení, uskladnění, instalace, montáže
nebo použití tohoto výrobku, nebo pochybění v dodržení písemných instrukcí Výrobcem
ohledně manipulace, uskladnění, instalace, montáže a používání tohoto výrobku. Tento
výrobek je určen výhradně pro běžné rezidenční použití. Nepoužívejte tento výrobek pro
jakékoliv aplikace, které nejsou doporučovány v těchto instrukcích nebo stavebním zákoně
platné v místě, kde se tento výrobek bude používat. Vždy buďte pozorní a používejte
odpovídající bezpečnostní vybavení (včetně ochrany zraku), když provádíte vlastní montáž
nebo instalaci tohoto výrobku.
Vezměte prosím na vědomí: stříšku je možné rozšířit, nicméně jakmile bude zcela
sestavena, není již možné nástavec přidat.
* Na konci montáže dotáhněte všechny matice.
DŮLEŽITÉ
Předtím, než začnete terasovou střechu sestavovat, si pečlivě přečtěte tyto pokyny.
Provádějte jednotlivé kroky v pořadí uvedeném v těchto pokynech.
Uchovávejte tyto pokyny pro další potřebu na bezpečném místě.
CS
Poznámka:
Sada pro ukotvení na zeď dodávaná s tímto produktem je vhodná pouze pro
betonové zdi. Ostatní typy zdí potřebují odpovídající sadu pro upevnění na zeď.
DA
Palrams 3 års Begrænset Garanti
Produktdetaljer: Dør dække
Palram Applications (1995) Ltd. (Virksomhedsregistreringsnummer: 512106824), registreret på adressen Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174,
Israel (”Palram”), garanterer at Produktet ikke lider af materielfejl eller fabrikationsfejl i en periode på 3 år fra købsdatoen, underlagt denitionerne
og vilkårene indeholdt i denne garanti.
1. Vilkår
1.1 Denne garanti er kun gældende, hvis Produktet er installeret, rengjort, håndteret og vedligeholdt i overensstemmelse med Palrams skrevne anbefalinger.
1.2 Uden at afvige fra det ovennævnte, er skade opstået grundet brug af fysisk magt, ukorrekt håndtering, upassende brug, forsømmeligt brug,
samling eller vedligeholdelse, uheld, indvirken fra fremmedlegemer, vandalisme, forurenende stoer, ændringer, maling, tilslutning, limning,
forsegling, der ikke er i overensstemmelse med brugsvejledningen, eller skade som resultat af rengøring med ikke-kompatible rengøringsmidler
og mindre afvigelser ved Produktet ikke dækket af denne garanti.
1.3 Denne garanti dækker ikke skade som resultat af ”naturens handling”, hvilket omfatter, men er ikke begrænset til hagl, storm, tornadoer, orkaner,
snestorme, oversvømmelse, følger af brand.
1.4 Denne garanti er ugyldig, hvis der benyttes konstruktionsdele og løse dele, der ikke er kompatible med Palrams skrevne anbefalinger.
1.5 Denne garanti er kun gældende for Produktets oprindelige køber. Den omfatter ikke andre købere eller brugere af Produktet
(inklusiv, men ikke begrænset til, enhver person der erhverver Produktet fra den oprindelige køber).
2. Krav og Bekendtgørelser
2.1 Ethvert garantikrav skal bekendtgøres skriftligt til Palgram inden for 30 dage, efter opdagelsen af det defekte Produkt, og vedlægges den originale
kvittering og denne garanti.
2.2 Skadesanmelderen skal lade Palram undersøge Produktet, der er tale om, og selve installationen, mens Produktet stadig bender sig i sin oprindelige
position og ikke er blevet ernet eller yttet eller ændret på nogen måde, og/eller lade produktet sende tilbage til Palram for afprøvning.
2.3 Palram forbeholder sig retten til selvstændigt at undersøge årsagen til dette funktionssvigt.
3. Erstatning
3.1 Hvis et krav i henhold til denne garanti bekendtgøres korrekt og godkendes af Palram, kan køberen, efter Palrams valg, (a) købe et
erstatningsprodukt eller del/e, eller (b) modtage refundering for det oprindelige Produkts eller del/es købspris, alt i henhold til den følgende oversigt:
3.2 For at undgå tvivl vil beregning for bestemmelse af erstatning for defekt(e) del/e, i henhold til oversigten ovenfor, blive baseret på den
defekte dels dækning i forhold til Produktets oprindelige pris. Palram forbeholder sig retten til at levere erstatninger, hvis Produktet,
eller nogen del af dette, er utilgængeligt eller forældet.
3.3 Denne garanti dækker ikke omkostninger eller udgifter ved ernelse og installation af Produktet, eller afgifter, eller forsendelsesomkostninger,
eller nogen direkte eller indirekte tab, der kan opstå grundet Produktfejl,
4. Almindelige Betingelser og Begrænsninger
4.1 UD OVER HVAD DER ER BLEVET SPECIFIKT ANFØRT I DENNE GARANTI, ER ALLE ANDRE GARANTIER, OM UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET,
OMFATTENDE ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL UNDTAGET
FOR SÅ VIDT LOVEN TILLADER
4.2 MED UNDTAGELSE AF, HVOR VI HAR SPECIFIKT ANFØRT DET I DENNE GARANTI, ER PALRAM IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN TAB ELLER SKADER,
SOM KØBEREN LIDER DIREKTE, INDIREKTE, ELLER SOM EN FØLGE AF BRUG, ELLER PÅ NOGEN ANDEN MÅDE FORBINDELSE TIL PRODUKTET.
4.3 HVIS PALRAM UDELUKKES FRA, I HENHOLD TIL ENHVER GÆLDENDE LOV, AT UNDTAGE DEN UNDERFORSTÅEDE SALGBARHEDS ELLER
EGNETHEDSGARANTI FOR ET SPECIFIKT FORMÅL I FORHOLD TIL PRODUKTET, ER VARIGHEDEN AF ALLE SÅDANNE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER
UDTRYKKELIG BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DENNE GARANTI, ELLER, HVIS LÆNGERE, DEN MAKSIMALE PERIODE KRÆVET AF GÆLDENDE
LOVGIVNING.
4.4 KØBEREN ER ENEANSVARLIG FOR AT BESLUTTE OM HÅNDTERINGEN, OPBEVARINGEN, SAMLINGEN, INSTALLATIONEN ELLER BRUGEN AF
PRODUKTET ER SIKKERT OG PASSENDE PÅ ETHVERT OMRÅDE, TIL ENHVER APPLIKATION ELLER UNDER ETHVERT GIVENT FORHOLD. PALRAM ER
IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER ELLER KVÆSTELSER KØBER, ENHVER ANDEN PERSON, ELLER EJENDOM MÅTTE LIDE, SOM RESULTAT AF
UKORREKT HÅNDTERING, OPBEVARING, INSTALLATION, SAMLING ELLER BRUG AF PRODUKTET ELLER UNDLADELSE AF AT FØLGE DE SKREVNE
ANBEFALINGER VEDRØRENDE HÅNDTERING, OPBEVARING, INSTALLATION, SAMLING OG BRUG AF PRODUKTET.
4.5 MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET AF PALRAM, PRÆPARATET ER BEREGNET TIL ALMINDELIG BRUG I HJEMMET OG KOMMERCIEL BRUG.
PALRAM ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SKADE, OMKOSTNINGER ELLER UDGIFTER SOM RESULTAT AF NOGEN BRUG AF PRODUKTET TIL NOGET, DER IKKE
ER ANBEFALET I DE SKREVNE ANBEFALINGER, ELLER IKKE ER TILLADT I HENHOLD TIL NOGEN GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER ANDRE GÆLDENDE
REGLER PÅ DET STED, HVOR KØBER VIL BRUGE PRODUKTET.
Periode Efter Køb Erstatningsprodukt eller Del/e Refundering
Fra købsdato til udgangen af 1. år Uden beregning 100%
Udgangen af 1. år til udgangen af 2. år køber vil betale 33 % af den oprindelige købspris 66%
Udgangen af 2. år til udgangen af 3. år køber vil betale 66 % af den oprindelige købspris 33%
CS
3 letá omezená záruka Palram
Detaily produktu: Dvířka krytu dveří
Palram Applications (1995) Ltd (Společnost číslo: 512106824), jejíž registrační kancelář je na adrese Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174000,
Izrael („Palram“), zaručuje, že Produkt nebude mít žádné vady materiálu nebo řemeslného zpracování po dobu 3 let od data původního nákupu.
Toto podléhá denicím, podmínkám a ujednáním obsaženým v této záruce.
1. Podmínky
1.1 Tato záruka bude platit, pouze pokud se Produkt instaluje, čistí, ovládá a udržuje v souladu s písemnými doporučeními společnosti Palram.
1.2 Bez ohledu na výše uvedené tato záruka nekryje poškození způsobená silou, nesprávnou manipulací, nepříslušným používáním,
nedbalým používáním, montáží nebo údržbou, nehodami, vlivem cizích objektů, vandalismem, znečišťujícími látkami, pozměněními,
malováním, spojením, slepením, utěsněním, které nejsou v souladu s uživatelskou příručkou, poškození následkem čištění
nekompatibilními čisticími prostředky, ani menší odchylky Produktu.
1.3 Tato záruka nekryje poškození způsobená „vyšší mocí“’, která mimo jiné zahrnují krupobití, bouři, tornádo, hurikán, sněhovou bouři,
záplavy a účinky ohně.
1.4 Tato záruka je neplatná, pokud nejsou konstrukční části a komponenty používány v souladu s písemnými doporučeními společnosti
Palram.
1.5 Tato záruka platí pouze pro původního kupujícího Produktu. Neprodlužuje se na žádného jiného kupujícího nebo uživatele Produktu
(včetně, ale ne pouze na jakoukoliv osobu, která získá Produkt od původního kupujícího).
2. Požadavky a oznámení
2.1 Každý záruční požadavek musí být společnosti Palram oznámen písemně do 30 dní od zjištění vadného Produktu a musí mít přiložený
doklad o nákupu a tuto záruku.
2.2 Žadatel musí umožnit společnosti Palram kontrolu souvisejícího Produktu a vlastního místa instalace, dokud je Produkt stále ve své
původní poloze a nebyl odstraněn ani žádným způsobem změněn, a/nebo vrácení Produktu společnosti Palram na testování.
2.3 Společnost Palram si vyhrazuje právo nezávisle prošetřit příčinu jakéhokoliv selhání.
3. Kompenzace
3.1 Pokud je požadavek podle této Záruky správně oznámen a schválen společností Palram, pak může kupující podle výběru společnosti
Palram buď (a) koupit náhradní Produkt nebo část/části; nebo (b) obdržet vrácení peněz původní ceny Produktu nebo části/částí, vše v
souladu s následujícím rozvrhem:
3.2 Výpočet pro rozhodnutí ohledně kompenzace za vadnou část / vadné části bude kvůli zamezení jakýmkoliv pochybnostem v souladu s
výše uvedeným rozvrhem založen na přispění vadné části k původní ceně Produktu. Společnost Palram si vyhrazuje právo na poskytnutí
náhrad, pokud Produkt nebo jakákoliv část nejsou dostupné, nebo jsou zastaralé.
3.3 Tato záruka nekryje žádné náklady ani výdaje s odstraněním a instalací Produktu ani daně nebo náklady na dopravu nebo jinou přímou
nebo nepřímou ztrátu / jiné přímé nebo nepřímé ztráty, které můžou nastat následkem selhání Produktu.
4. Všeobecné podmínky a omezení
4.1 KROMĚ TOHO, CO JE SPECIFICKY UVEDENO V TÉTO ZÁRUCE, JSOU VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, AŤ UŽ VYJÁDŘENÉ NEBO NAZNAČENÉ
VČETNĚ VŠECH NEPŘÍMO VYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL VYLOUČENY V MAXIMÁLNÍM
ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.
4.2 KROMĚ PŘÍPADŮ, KTERÉ JSME SPECIFICKY UVEDLI V TO ZÁRUCE, NEMŮŽE BÝT SPOLEČNOST PALRAM ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ
ZTRÁTY ANI POŠKOZENÍ, KTERÉ KUPUJÍCÍ UTRPÍ PŘÍMO, NEPŘÍMO NEBO NÁSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO JINÝM ZPŮSOBEM
SOUVISEJÍCÍM S PRODUKTEM.
4.3 POKUD MÁ SPOLEČNOST PALRAM PODLE JAKÉHOKOLIV PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA ZAKÁZÁNO VYLOUČIT NEPŘÍMO VYJÁDŘENÉ ZÁRUKY
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL V SOUVISLOSTI S PRODUKTEM, PAK JE DOBA TRVÁNÍ VŠECH TĚCHTO NEPŘÍMO
VYJÁDŘENÝCH ZÁRUK VÝSLOVNĚ OMEZENA NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO ZÁRUKY NEBO MAXIMÁLNÍ DOBU VYŽADOVANOU PŘÍSLUŠNÝM
ZÁKONEM, POKUD JE TATO DOBA DELŠÍ.
4.4 KUPUJÍCÍ JE VÝHRADNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA ROZHODNUTÍ, ZDA JE MANIPULACE, USKLADNĚNÍ, MONTÁŽ, INSTALACE NEBO POUŽÍVÁNÍ
PRODUKTU BEZPEČNÉ A VHODNÉ V JAKÉMKOLIV UMÍSTĚNÍ PRO JAKÉKOLIV DANÉ POUŽITÍ NEBO DANÉ OKOLNOSTI. SPOLEČNOST
PALRAM NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY ANI ZRANĚNÍ KUPUJÍCÍHO NEBO JINÉ OSOBY ČI MAJETKU NÁSLEDKEM NESPRÁVNÉ
MANIPULACE, USKLADNĚNÍ, INSTALACE, MONTÁŽE NEBO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU, NEBO NEDODRŽENÍM PÍSEMNÝCH POKYNŮ OHLEDNĚ
MANIPULACE, USKLADNĚNÍ, INSTALACE, MONTÁŽE A POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU.
4.5 POKUD SPOLEČNOST PALRAM VÝSLOVNĚ NEUVEDE JINAK, JE VÝROBEK URČEN POUZE PRO BĚŽNÉ DOMÁCÍ A KOMERČNÍ ÚČELY
SPOLEČNOST PALRAM NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ ANI NÁKLADY NÁSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU PRO
JAKÝKOLIV ÚČEL, KTERÝ NENÍ DOPORUČENÝ PÍSEMNÝMI POKYNY, NEBO KTERÝ NENÍ POVOLNÝ ŽÁDNOU PŘÍSLUŠNOU LEGISLATIVOU ANI
JINOU SBÍRKOU ZÁKONŮ PLATNÝMI V UMÍSTĚNÍ, KDE BUDE KUPUJÍCÍ PRODUKT POUŽÍVAT. .
Období po nákupu Výměna produktu nebo části/částí Vrácení peněz
Od data nákupu do konce 1. roku Zdarma 100%
Od konce 1. roku do konce 2. roku kupující zaplatí 33 % procent původní ceny 66%
Od konce 2. roku do konce 3. roku kupující zaplatí 66 % původní ceny 33%
/