Tristar BP-2958 Uživatelský manuál

Kategorie
Elektrické rošty
Typ
Uživatelský manuál
SV Bruksanvisning
BESKRIVNING AV DELAR
1. Handtag
2. Bakplåt
3. Fettuppsamlare
4. Knappförtemperaturreglering
5. Uppvärmningslampa
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
• Tagutapparatenochtillbehörenurförpackningen.Tabortklistermärkena,
skyddsfilmernaellerplastenfrånapparaten.
• Innanapparatenanvändsförförstagången,torkaavallaavtagbaradelar
medendammtrasa.Användaldrigaggresivaprodukter.
• Placeradenmedföljandetermostatensåattdenanslutstill
termostatingången.
• Anslutnätsladdentilluttaget.(Observera:Setillattspänningensom
indikeraspåenhetenstämmeröverensmeddenlokalaspänningeninnan
duansluterenheten.Spänning220V-240V50/60Hz).
• Vridtermostatenmedsolsförattställainhögstalägetochhettauppiminst
5minuterutanmat.
• Närapparatensättspåförstagångenkommerenluktattspridas.Dettaär
normalt,mensörjförgodventilation.Dennaluktärtillfälligochförsvinner
efterenkortstund.
• Virekommenderarattduplacerarettvärmeskyddmellanapparatenoch
bordet(förattundvikabrännmärkenpåbordetellerbordsduken).
• Placeraapparatenpåenvälventileradeplats
ANVÄNDNING
• Förvärmmaskinenpådethögstalägeti10minuterinnanduanvänderden.
• Värmeplattanbörsmörjasinmedlitematolja.
• Vridrattenpåtermostaten,tillettlämpligttemperaturläge.
Läge
0
Av
1 110°C
2 150°C
3 200°C
4 230°C
5 280°C
Termostatenreglerartemperaturensådenärkonstant.Vidanvändning
kommerdärförindikatorlampanattslåsavochpåvilketindikeraratt
temperaturenupprätthålls.Användaldrigskarpaobjektpågrillplattandå
dettakanskadabeläggningen.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
• Innanrengöring,drautsladdenochväntatillsapparatenharsvalnat.
• Hällaldrigkalltvattenpådenhetaplattandådettakanskadaapparaten
ochfåhettvattenattstänkapåomgivningen.
• Torkaavinsidanochkanternapåapparatenmedenpappershandtugeller
mjuktygbit.
• Rengörutsidanmedenfuktigtrasa.Användaldrigstarkaochslipande
rengöringsmedel,skursvampellerstålullsomskadarenheten.
• Sänkaldrignerenhetenivattenellerannanvätska.Enhetenkanintediskas
idiskmaskin.
GARANTI
• Dennaproduktharengarantipå24beviljademånader.Dingarantiärgiltig
omproduktenanvändsienlighetmedinstruktionernaochfördetändamål
somdenskapades.Dessutom,skallursprungsköpet(faktura,kassakvitto
ellerkvitto)vidimerasmedinköpsdatum,återförsäljarensnamnoch
artikelnummerpåprodukten.
• Fördetaljeradegarantivillkor,sevårservicewebbplats:www.service.tristar.eu
RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN
Dennaapparatskaejslängasblandvanligthushållsavfallnärdenslutat
fungera.Denskaslängasvidenåtervinningsstationförelektrisktoch
elektroniskthushållsavfall.Dennasymbolenpåapparaten,bruksanvisningen
ochförpackningengördiguppmärksampådennaviktigafråga.Materialen
somanvändsidennaapparatkanåtervinnas.Genomattåtervinna
hushållsapparatergörduenviktiginsatsförattskyddavårmiljö.Frågade
lokalamyndigheternavardetfinnsinsamlingsställen.
Förpackningen
Förpackningenbestårav100%återvinningsbartmaterial,lämnain
förpackningenuppdelad.
Produkten
DennaapparatärmärktenligtEU-direktivet2012/19/EUomavfallfrånelektrisk
ochelektroniskutrustning(WEEE).Genomattsetillattproduktenåtervinns
ordentligthjälperdutillattförhindraattdenpåverkarmiljönochmänniskors
hälsapåettnegativtsätt
EC-deklaration om överensstämmelse
Dennaapparatärskapad,tillverkadochmarknadsfördienlighetmed
säkerhetsmåleniLågvoltsdirektivet"Nr2006/95/EC,skyddskraveniEMC-
direktivet2004/108/EC"Elektromagnetiskkompatibilitet"ochkraveni
direktivet93/68/EEC.
Dennaapparatärgjordförattkommaidirektkontaktmedmatochär
tillverkadienlighetmedEU-direktiv1935/2004/EEC.
Käre kund,
Vi gratulerar till ditt inköp av denna högkvalitetsprodukt. Läs
instruktionsmanualen noga så att du kan använda apparaten på bästa
möjliga sätt. Denna manual innehåller alla nödvändiga instruktioner och råd
för användning, rengöring och underhåll av apparaten. Om du följer dessa
instruktioner är du garanterad utmärkta resultat, det besparar dig tid och du
undviker problem. Vi hoppas du kommer ha mycket glädje av att använda denna
apparat.
VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR
• Apparatenkananvändasavbarnfrån8årochuppåtochpersonermed
nedsattfysisk,sensoriskellermentalförmågaellerbristpåerfarenhetoch
kunskapomdeövervakasellerfårinstruktionerangåendeanvändning
avenhetenpåettsäkertsättochförstårriskerna.Barnskaintelekamed
apparaten.Rengöringochanvändarunderhållskallintegörasavbarnomde
inteäräldreän8ochövervakas.
• Hållapparatenochdesssladdoåtkomligaförbarnunder8år.
• Läsbruksanvisningennogainnandubörjaranvändaapparaten.Förvara
dessaanvisningar,garantibeviset,inköpskvittotoch,ommöjligt,
förpackningen(äveninnerförpackningen)påensäkerplats.
• Dennaapparatärejavseddattanvändasavpersoner(inkl.barn)med
nedsattasinnesförmågor,ellernedsattfysiskellermentalförmåga,ellersom
saknarerfarenhetochkunskap,omdeinteärundertillsynavellererhållit
anvisningaromapparatensanvändningavenpersonsomäransvarigför
derassäkerhet.
• Omdessasäkerhetsanvisningarignoreraskaningetansvarutkrävasav
tillverkarenföreventuellaskadorsomuppkommer.
• Förattskyddabarnmotfarornamedelektriskaapparaterbervidigatt
aldriglämnaapparatenutantillsyn.Väljdärförenförvaringsplatsför
apparatensomäroåtkomligförbarn.Kontrollerasåattkabelnintehänger
nedåt.
• Dennaapparatfårendastanvändasförhushållsändamålochendastfördet
syftedenärkonstrueradför.
• Apparatenmåsteplaceraspåenstabil,jämnyta.
• Rörintedevarmaytorna.Användhandtagen
• Använddenintenärapparatenharfallit,omdetfinnsnågrateckenpåskada
elleromdenläcker.
• Användaldrigapparatenoövervakad.
• Allareparationermåsteutförasavenkompetentkvalificeradreparation(*).
• Detärabsolutnödvändigtattapparatenalltidärreneftersomdenkommeri
direktkontaktmedlivsmedel.
• Varnogamedattförvaraapparatenientorrmiljö.
• Kontrollerasåattapparatensspänningstämmeröverensmedhemmets
huvudspänning.Märkspänning:AC220-240V50/60Hz.Vägguttagetmåste
varaminst16Aeller10Atrögsäkring.
• Dennaapparatuppfyllerallastandarderförelektromagnetiskafält
(EMF).Omdenhanterasordentligtochenligtanvisningarnaidenna
bruksanvisningärapparatensäkerattanvändaenligtdevetenskapligabevis
somfinnstillgängligaförnärvarande.
• Flyttaaldrigapparatengenomattdradenisladdenochsetillattsladden
intekantrasslasig.
• Användningavtillbehörsominterekommenderasavtillverkarenkanorsaka
skadorochogiltiggöreventuellagarantier.
• Låtapparatensvalnainnandurengörellerförvararden.
• Förattundvikaeltötarskadualdrigsänkanedsladden,kontakteneller
apparatenivattenellernågonannanvätska.
• Användintedenhärapparatenomsladdenellerkontaktenärskadadeller
omapparatenintefungerarordentligtelleromdenharskadatspånågot
sätt.Förattundvikafarorskaalltidenskadadsladdellerkontaktbytasaven
auktoriseradtekniker(*).Försökinterepareraapparatensjälv.
• Användarenfårintelämnaapparatenutanuppsiktmedandenäransluten
tillelnätet.
• Obs:Förattundvikariskermedofrivilligåterställningavvärmeskyddet
fårintedennaapparatkopplastillenexternkopplingsanordning,somtill
exempelentimer,ellerkopplastillenkretssomregelbundetkopplaspå
ellerav.
• Låtenhetensvalnainnandutarlossellerbyterutlösadelar.
• Användinteapparateninärhetenavdirektavärmekällor.
• Kontrollerasåattsladdeninterörvidapparatensvarmadelar.
• Virekommenderarattduplacerarettvärmeskyddmellanapparatenoch
bordet(förattundvikabrännmärkenpåbordetellerbordsduken).
• Användintedennaapparatibadrumellernäraenhofylldmedvatten.Om
dennaapparatfallernerivattenfårduinteundernågraomständighetertai
apparatenutanattförsthadragiturkontaktenurvägguttaget.
• Barnbörövervakasförattsetillsåattdeintelekermedapparaten.
• Kontrollerasåattsladdenintehängeröverbords-ellerdiskkanten,att
deninterörvidvarmaytorellerkommeridirektkontaktmedapparatens
varmadelar.Placerainteapparatenunderellerinärhetenavgardiner,
fönsterövertäckningaretc.
* Kompetent kvalificerad reparation: tillverkarens eller importörens kundtjänst
eller en kvalificerad, godkänd och kompetent person som kan utföra den här
typen av reparationer utan att utsätta sig själv eller andra för faror. Lämna alltid
in apparaten till den reparation.
PULIZIA E MANUTENZIONE
• Primadellapuliziascollegarel'apparecchioeattenderechesiraffreddi.
• Nonversaremaiacquafreddasullapiastracaldapernondanneggiare
l’apparecchionéprovocarespruzzidiacquacalda.
• Asciugarel’internoeibordiconuntovagliolodicartaoconunpanno
morbido.
• Pulirelaparteesternaconunpannoumido.Nonutilizzaredetergenti
aggressiveeabrasivi,paglietteolanad’acciaio,chedanneggiaildispositivo.
• Nonimmergereildispositivoinacquaoinaltroliquido.Ildispositivononè
lavabileinlavastoviglie.
GARANZIA
• Questoprodottoègarantitoper24mesi.Lagaranziaèvalidaseilprodotto
vieneutilizzatoinaccordoalleistruzionieperloscopoperilqualeèstato
realizzato.Inoltre,deveesserefornitalaprovadiacquistooriginale(fattura,
scontrinooricevuta)riportanteladatadiacquisto,ilnomedelrivenditoree
ilcodicedelprodotto.
• Peridettaglidellecondizionidigaranzia,consultareilnostrositoweb:
www.service.tristar.eu
LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Alterminedelsuoutilizzoquestoapparecchionondeveesseregettato
traIrifiutidomestici,madeveessereconsegnatoadunpuntocentrale
diraccoltaperilriciclodelleapparecchiatureelettricheedelettroniche
domestiche.Questosimbolosull'apparecchio,ilmanualediistruzioniela
confezionemettonoinevidenzaquestoproblemaimportante.Imateriali
usatiinquestoapparecchiopossonoesserericiclati.Riciclandoidispositivi
domesticipuoicontribuireallaprotezionedelnostroambiente.Contattarele
autoritàlocaliperinformazioniinmeritoaipuntidiraccolta.
Confezione
Laconfezioneèriciclabileal100%,restituirelaconfezioneseparatamente.
Prodotto
Questoapparecchioècontrassegnatodaunmarchiocorrispondentealla
DirettivaEuropea2012/19/EUsuiRifiutidelleApparecchiatureElettricheed
Elettroniche(WEEE).Assicurarneilcorrettoricicloaiuteràaprevenirepossibili
conseguenzenegativeall’ambienteeallasalute.
Dichiarazione EC di conformità
L’apparecchioèstatoprogettato,prodottoecommercializzatoinaccordoalle
normedisicurezzaprevistedallaDirettivaBassaTensione"N˚2006/95/EC,i
requisitidiprotezioneprevistidallaDirettivaEMC2004/108/EC"Compatibilità
elettromagnetica"eirequisitiprevistidallaDirettiva93/68/EEC.
L’apparecchioèstatoprogettatoperentrareincontattoconglialimenti
secondolaDirettivaEC1935/2004/EEC.
CS Návod na použití
Vážený zákazníku,
Blahopřejeme vám a děkujeme, že jste si zakoupil tento vysoce kvalitní výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě návod k obsluze, abyste zařízení mohl co nejlépe
využít. Tento návod obsahuje veškeré pokyny a rady pro používání, čištění a
údržbu tohoto zařízení. Pokud budete tyto pokyny dodržovat, budete mít záruku
vynikajícího výsledku, ušetří vám to čas a vyhnete se potížím. Doufáme, že vám
používání tohoto zařízení přinese mnoho potěšení.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Přístrojmohoupoužívatdětivevěku8letavýše,osobysomezenými
fyzickými,smyslovýmineboduševnímischopnostminebobezpotřebných
zkušenostíaznalostíbymělibýtpoddozorem.Dětisinesmíhrátse
zařízením.Čištěníaúdržbunemohouvykonávatděti,kteréjsoumladší8let
abezdozoru.
• Udržujtepřístrojakabelmimodosahudětímladších8let.
• Předpoužitímtohotozařízenísiprosímpřečtětepečlivěnávodkpoužití.
Uchovejtetakétentonávod,záručnílist,dokladonákupua,je-litomožné,i
kartonvnitřníhobalení.
• Tentospotřebičneníurčenkpoužitíosobám(včetnědětí)sesníženou
psychickou,motorickoučimentálnízpůsobilostí,nebosnedostatkem
zkušenostíaznalostí,dokudnebudouvedeničizaškolenivpoužívánítohoto
spotřebičeosobou,jenžjeodpovědnázajejichbezpečnost.
• Přiignorováníbezpečnostníchpokynůnenívýrobceodpovědnýzapřípadná
poškození
• Proochranudětípřednebezpečímelektrickýchspotřebičůprosímzajistěte,
abyspotřebičnikdyneleželbezdozoru.Protobystemělivyhraditspotřebiči
místo,kdenanějdětinemohoudosáhnout.Ujistětese,žekabelnení
zavěšensměremdolů.
• Tentospotřebičlzepoužítpouzevdomácnostizaúčelem,prokterýbylvyroben.
• Spotřebičmusíbýtumístěnnastabilnímarovnémpovrchu.
• Nedotýkejtesehorkýchpovrchů.Použijtedržadelčiknoflíků.
• Pokudzařízeníspadlonazem,jevíjakékoliznámkypoškozenínebopokud
prosakuje,nepoužívejtejej.
• Nikdynenechávejtezapnutýspotřebičbezdozoru.
• Všechnyopravybymělprovádětkompetentníkvalifikovanýservisnímu(*).
• Jenaprostonezbytnéudržovatvždytentospotřebiččistý,jelikožpřicházído
stykusjídlem.
• Zajistěte,abybylspotřebičskladovánvsuchémprostředí.
• Ujistětese,ženapětíuvedenénaštítkupřístrojeodpovídánapětív
elektrickésítiVašídomácnosti.Jmenoviténapětí:ST220-240V50/60Hz.
Zásuvkamusíbýtchráněnajističemtypu16Anebo10A.
• Tentospotřebičodpovídávšemnormámohledněelektromagnetických
polí(EMF).Pokudjesespotřebičemsprávněmanipulovánovsouladu
snávodem,jespotřebičbezpečnývzávislostinadnešníchvědeckých
poznatcích.
• Nikdyspotřebičnepřenášejtetaženímzapřívodníšňůruaujistětese,žese
kabelnemůžezaseknout.
• Použitípříslušenství,kterénebylodoporučenovýrobcem,můžezpůsobit
zraněníazrušíplatnostveškerýchzáruk,kterémůžetemít.
• Předčištěnímauskladněnímumožnětespotřebičivychladnout.
• Abysteseochránilipředelektrickýmvýbojem,neponořujtenapájecíkabel,
zástrčkučispotřebičdovodyčijinétekutiny.
• Nepoužívejtetentospotřebičspoškozenýmpřívodnímkabelem,nebo
zástrčkou,nebopokudmáspotřebičporuchučibylnějakýmzpůsobem
poškozen.Abysepředešlonebezpečí,ujistětese,žejepoškozenýkabel
čizástrčkavyměněnaautorizovanýmtechnikem(*).Neopravujtetento
spotřebičsami.
• Uživatelnesmínechatzařízeníbezdozoru,kdyžjepřipojenékelektrickésíti.
• Poznámka:Abysezabránilonebezpečínechtěnéresetacetepelnépojistky,
nemělbybýttentospotřebičnapájenspínacímzařízením,jakoječasovač,
nebopřipojenkokruhu,jenžbudepravidelnězapínánavypínán.
• Dřívenežněkterousoučástkuvyjmetenebovyměníte,nechejtepřístroj
vychladnout.
• Nepoužívejtetentospotřebičvblízkostizdrojůtepla.
• Ujistětese,žesekabelnedotýkáhorkýchčástíspotřebiče.
• Doporučujemeumístitpřístrojnateplovzdornoupodložku(taktonedojdek
tepelnémupoškozenístoluneboubrusu).
• Totozařízenínepoužívejtevkoupelněanivblízkostidřezusvodou.Pokud
zařízeníspadnedovody,vžádnémpřípaděsejejnepokoušejteihned
uchopit,nejprvevytáhnětezástrčkuzezásuvky.
• Dětibymělybýtpodohledem,abysinehrálysespotřebičem.
• Ujistětese,ženenínapájecíkabelzavěšenpřesokrajstolučiskříňky,
nedotýkásehorkýchpovrchů,nebonepřicházídopříméhokontaktu
shorkýmičástmispotřebiče.Neumisťujtespotřebičpodčidoblízkosti
záclon,závěsů,atd.
* Kompetentní kvalifikovaný servisnímu: poprodejní oddělení výrobce, dovozce
či jakákoliv osoba, jenž je kvalifikována, schválena a kompetentní k provádění
tohoto druhu oprav, aby se předešlo poškození. V každém případě byste měli
tento spotřebič vrátit tomuto servisnímu.
POPIS SOUČÁSTÍ
1. Rukojeti
2. Opékacíplotýnka
3. Plochanaodkapávánítuku
4. Regulátorteploty
5. Ohřevnýprvek
PØED PRVNÍM POUŽITÍM
• Vyjmìtespotøebièapøíslušenstvízkrabice.Odstraòtenálepky,ochrannou
fóliíneboplastyzespotøebièe.
• Pøedprvnímpoužitímtohotospotøebièeotøetevšechnyodnímatelné
souèástivlhkýmhadøíkem.Nikdynepoužívejtebrusnéèisticíprostøedky.
• Vložtedodanýtermostatdopřipojenítermostatu.
• Zapojtenapájecíšòùrudozásuvky.(Poznámka:Ujistìtese,ženapìtíuvedené
nazaøízeníodpovídámístnímunapìtípøedzapojenímspotøebièe.Napìtí
220V-240V50/60Hz)
• Otočtetermostatvesměruhodinovýchručičeknanejvyššíteplotua
umožnětepřístrojisepodobunejméně5timinutzahřát.
• Připrvnímpoužitísemůžeobjevitmírnýzápach.Jetozcelaběžné,prosím,
zajistětedostatečnouventilaci.Zápachjedočasnýavelmirychlezmizí.
• Doporučujeme,abystepodpřístrojnastůlpoložilipodložkuodolnouproti
teplu(tímnedojdekespálenístoluneboubrusu).
• Umístětepřístrojdodobřeventilovanéhoprostoru.
POUŽITÍ
• Předpoužitímpřístrojpředehřejtepodobu10timinut.
• Ohřevnádeskabysemělapotříttrochouoleje.
• Použijteknoflíkteplotynatermostatuprovýběržádoucíteploty.
Poloha
0
Vyp
1 110°C
2 150°C
3 200°C
4 230°C
5 280°C
Termostatregulujestálouteplotu.Běhemvařenísekontrolkarozsvěcujea
zhasíná,tojeběžné,teplotaseneustáleudržujekonstatní.Nikdynagrilovací
plotýnkunepoužívejteostrépředměty,jelikožtopoškodíjejínepřilnavý
povrch.
ÈIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA
• Předčištěnímodpojtespotřebičzelektřinyapočkejtedokudspotřebič
nevychladne.
• Nikdynepolévejtehorkouplotýnkustudenouvodou,můžetopoškodit
přístrojazapříčinitvyšplíchnutívody.
• Vytřetevnitřekikrajepřístrojepomocípapírovéutěrkyneboměkkého
hadříku.
• Spotøebièèistìtevlhkýmhadøíkem.Nikdynepoužívejtehrubénebobrusné
èisticíprostøedky,drátìnkuneboškrabku,cožbypoškodilospotøebiè.
• Nikdynenamáèejtespotøebièdovodynebojinékapaliny.Tentospotøebiè
nenívhodnýkmytívmyèce.
ZÁRUKA
• Zárukanatentovýrobekje24měsíců.Zárukajeplatnátehdy,kdyžje
produktpoužívánvsouladusúčelem,pronějžbylvyroben.Navícbyběl
býtdoloženoriginálnídoklad(fakturanebodokladokoupi),kdejeuvedeno
datumnákupu,jménoprodejceaproduktovéčíslovýrobku.
• Propodrobnějšíinformaceozáruce,prosím,navštivtenašeservisní
internetovéstránky:www.service.tristar.eu
SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tentopřístrojnakoncisvéživotnostinesmíbýtodhozendoběžného
komunálníhoodpadu,alemusíbýtodnesennamísto,kdeserecyklují
elektricképřístrojeaspotřebníelektronika.Tentosymbolnazařízení,vnávodu
kobsluzeanaobaluvásnatutodůležitouskutečnostupozorňuje.Materiály
použiténatotozařízenílzerecyklovat.Recyklacípoužitýchdomácích
spotřebičůvýznamněpřispívátekochraněnašehoživotníhoprostředí.Pro
informaciohledněsběrnéhomístaseobraťtenavašemístníúřady.
Obal
Obalje100%recyklovatelný,likvidujtejejodděleně.
Výrobek
Tentopřístrojjepodleevropskésměrnicevybavenznačkou2012/19/EUo
Sběruelektrickýchpřístrojůaspotřebníelektroniky(WEEE).Zajištěnímsprávné
recyklacesepředcházímožnýmnegativnímdopadůmnaživotníprostředía
lidskézdraví.
Prohlášení o shodě EC
Totozařízeníjenavrženo,vyrobenoaoznačenovsouladusbezpečnostními
prvkyNařízenínízkéhonapětí„Č.2006/95/EC,požadavkynaochranuSměrnicí
EMC2004/108/EC„Elektromagnetickákompatibilita“apožadavekSměrnice
93/68/EEC.
Tentospotřebičjenavrženprostykspotravinamiajezkonstruovánvsouladu
snařízenímEC1935/2004/EEC.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Tristar BP-2958 Uživatelský manuál

Kategorie
Elektrické rošty
Typ
Uživatelský manuál