Dell D520 Uživatelský manuál

Kategorie
Notebooky
Typ
Uživatelský manuál
www.dell.com | support.dell.com
Dell™ Latitude™ D520
Stručná referenční příručka
Model PP17L
Poznámky, upozornění a varování
POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.
UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ upozorňuje na možné poškození hardwaru nebo ztrátu dat a obsahuje
pokyny, jak těmto problémům předejít.
VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.
Zkratky a značky
Úplný seznam zkratek a značek je uveden v
Uživatelské příručce
v části Slovníček pojmů.
Pokud jste zakoupili počítač řady Dell
n Series, neplatí pro vás žádný odkaz na operační systém Microsoft
®
Windows
®
uvedený v této příručce.
POZNÁMKA: Některé funkce nebo média jsou doplňkové a nemusí být s tímto počítačem k dispozici.
Některé funkce nebo média pravděpodobně nebudou v některých zemích k dispozici.
____________________
Informace v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit.
© 2006 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.
Jakákoli reprodukce bez písemného povolení společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.
Obchodní známky použité v tomto textu: Dell, logo DELL, Latitude a ExpressCharge jsou ochranné známky společnosti Dell Inc.; Intel je
registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation; Microsoft, Outlook a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation.
Ostatní obchodní známky a obchodní názvy mohou být v tomto dokumentu použity jako odkazy na vlastníky těchto značek a názvů nebo
příslušných produktů. Společnost Dell Inc. si nečiní nárok na jiné obchodní známky a názvy než své vlastní.
Model PP17L
Únor 2006 P/N HF468 Verze A00
Obsah 27
Obsah
Vyhledání informací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Instalace počítače
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Počítač Dell
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Čelní pohled
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Pohled zleva
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pohled zprava
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pohled zezadu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pohled zespodu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Používání baterie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Výkon baterie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kontrola nabití baterie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Dobíjení baterie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vyjmutí baterie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Skladování baterie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Odstraňování problémů
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Zablokování a problémy se softwarem
. . . . . . . . . . . . . . . . 41
Diagnostický nástroj Dell Diagnostics
. . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Stručná referenční příručka 29
Vyhledání informací
POZNÁMKA: Některé funkce nebo média jsou doplňkové a nemusí být s tímto počítačem k dispozici.
Některé funkce nebo média pravděpodobně nebudou v některých zemích k dispozici.
POZNÁMKA: S počítačem mohly být dodány další informace.
Hledané informace Kde je naleznete
Diagnostický program pro počítač
Ovladače pro počítač
Dokumentace k zařízení
Notebook System Software (NSS)
Drivers and Utilities CD (Disk s ovladači a nástroji) (též
označovaný jako disk ResourceCD /Zdrojový disk/)
POZNÁMKA: Disk
Drivers and Utilities CD
(Disk
s ovladači a nástroji) je doplňkový a s tímto počítačem
nemusel být dodán.
Dokumentace a ovladače jsou již v počítači nainstalovány.
Tento disk CD můžete použít k přeinstalování ovladačů (viz
„Nová instalace ovladačů a nástrojů“ v Uživatelské příručce)
nebo ke spuštění diagnostického nástroje Dell Diagnostics
(viz „Diagnostický nástroj Dell Diagnostics“ na str. 42).
Disk CD může obsahovat
soubory Readme, které
poskytují nejnovější
informace o technických
změnách počítače nebo
podrobné technické
referenční materiály pro
technické pracovníky
a pokročilé uživatele.
POZNÁMKA: Nejnovější ovladače a aktualizace
dokumentace jsou k dispozici na webu support.dell.com.
Informace o záruce
Podmínky (jen USA)
Bezpečnostní pokyny
Informace o předpisech
Informace o ergonomii
Licenční smlouva s koncovým uživatelem
Příručka s informacemi o produktu Dell™
30 Stručná referenční příručka
Odnímání a výměna součástí
Technické údaje
Konfigurace systému
Odstraňování a řešení problémů
Uživatelská příručka k počítači Dell Latitude™
Nápověda a centrum podpory systému Microsoft Windows XP
1
Klepněte na položku
Start
Nápověda a odborná pomoc
Uživatelské a systémové příručky Dell
Systémové
příručky
.
2
Klepněte na
uživatelskou příručku
pro daný počítač.
Servisní označení a kód expresní služby
Licenční štítek systému Microsoft Windows
Servisní označení a licence Microsoft
®
Windows
®
Štítky jsou umístěny na tomto počítači.
Servisní označení použijte pro identifikaci počítače na
webové stránce
support.dell.com
nebo při kontaktování
podpory.
Při kontaktu s podporu
zadejte pro přesměrování
hovoru kód expresní
služby.
Hledané informace Kde je naleznete
Stručná referenční příručka 31
Řešení — tipy a rady pro odstraňování problémů,
články odborníků, školení online a časté dotazy.
Ve řejnost — diskuse online s ostatními zákazníky
společnosti Dell.
Upgrady — informace o upgradech součástí, například
paměti, pevného disku a operačního systému.
če o zákazníky — kontaktní informace, servisní volání
a stav objednávky, záruka a informace o opravách.
Servis a podpora — stav servisního požadavku a historie
odborné podpory, servisní smlouva, diskuze online se
zaměstnanci technické podpory.
Reference — dokumentace k počítači, podrobnosti
o individuální konfiguraci počítače, technické údaje
produktů a podrobná dokumentace.
Soubory ke stažení — certifikované ovladače, opravy
a aktualizace softwaru.
Notebook System Software (NSS) — pokud přeinstalujete
operační systém, musíte také znovu nainstalovat nástroj
NSS. Nástroj NSS zajišt’uje důležité aktualizace
operačního systému, podporu 3,5palcových disketových
jednotek 3,5 USB Dell
, procesorů Intel
®
, optických
jednotek a zařízení USB. Nástroj NSS je nezbytný pro
správné fungování počítače Dell. Tento software
automaticky rozpozná počítač a operační systém
a nainstaluje aktualizace, které odpovídají individuální
konfiguraci.
Web odborné pomoci společnosti Dell —
support.dell.com
POZNÁMKA: Po vybrání oblasti nebo obchodního
segmentu se zobrazí příslušná stránka odborné pomoci.
Stažení softwaru Notebook System Software:
1
Přejděte na web
support.dell.com
, vyberte oblast nebo
obchodní segment a zadejte údaj servisního označení.
2
Vyberte položku
Drivers & Downloads
(Ovladače a soubory ke
stažení) a klepněte na tlačítko
Go
(Přejít).
3
Klepněte na příslušný operační systém a najděte klíčové
slovo
Notebook System Software
.
POZNÁMKA: Uživatelské rozhraní webu
support.dell.com se může v závislosti na vybraných
položkách lišit.
Aktualizace softwaru a tipy pro odstraňování problémů
časté dotazy, aktuální témata a celkový stav prostředí počítače
Nástroj Dell Support Utility
Nástroj Dell Support Utility je systém automatických aktualizací
a oznamování nainstalovaný v počítači. Tato podpora sleduje
v reálném čase stav prostředí počítače a poskytuje aktualizace
softwaru a odpovídající informace o podpoře. Nástroj Dell
Support Utility lze spouštět prostřednictvím
ikony na
hlavním panelu. Další informace najdete v
Uživatelské příručce
v části „Dell Support Utility“ (Nástroj Dell Support Utility).
Práce se systémem Windows XP
Práce s programy a soubory
Přizpůsobení pracovní plochy
Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc
1
Klepněte na tlačítko
Start
Nápověda a odborná pomoc
.
2
Napište slovo nebo frázi popisující vzniklé potíže a klepněte na
ikonu se šipkou.
3
Klepněte na téma popisující vaše potíže.
4
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Hledané informace Kde je naleznete
32 Stručná referenční příručka
Informace o sítové aktivitě, průvodci řízením spotřeby,
klávesových zkratkách a dalších položkách řízených
nástrojem Dell QuickSet
Nápověda pro nástroj Dell QuickSet
Chcete-li zobrazit nápovědu pro nástroj
Dell QuickSet
,
klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu panelu
nástrojů Microsoft
®
Windows
®
.
Další informace o nástroji Dell QuickSet najdete
v Uživatelské příručce v části „Dell QuickSet“
(Nástroj Dell™ QuickSet).
Přeinstalování operačního systému
Disk CD s operačním systémem
POZNÁMKA: Disk CD s
opera
č
ním systémem
je
volitelný a nemusel být s tímto počítačem dodán.
Operační systém je již v počítači nainstalován. Chcete-li
stávající operační systém přeinstalovat, použijte disk CD
s operačním systémem. Viz část „Reinstalling Microsoft
®
Windows
®
XP“ (Přeinstalování systému Microsoft
Windows) v Uživatelské příručce.
Po přeinstalování operačního
systému použijte doplňkový
disk Drivers and Utilities CD
(Disk s ovladači a nástroji)
(ResourceCD /Zdrojový
disk/) k přeinstalování
ovladačů zařízení dodaných
s počítačem.
Štítek s kódem product key
operačního systému se
nachází na počítači.
POZNÁMKA: Barva disku CD závisí na operačním
systému, který jste si objednali.
Hledané informace Kde je naleznete
Stručná referenční příručka 33
Instalace počítače
VAROVÁNÍ: Před prováděním jakéhokoli z postupů uvedených v této části si přečtěte
bezpečnostní pokyny v
P
ř
íru
č
ce s informacemi o produktu
a řiďte se jimi.
1
Rozbalte krabici s příslušenstvím.
2
Obsah krabice s příslušenstvím budete používat při instalaci počítače.
V krabici s příslušenstvím je i dokumentace a objednaný software či doplňkový hardware (například karty
PC Card, jednotky a baterie).
3
Ke konektoru napájení počítače a do zásuvky napájení připojte napájecí adaptér.
4
Otevřete displej počítače a stisknutím vypínače zapněte počítač (viz „Čelní pohled“ na str. 34).
POZNÁMKA: Před instalací karet nebo připojení počítače k dokovacímu zařízení nebo jinému externímu
zařízení, například k tiskárně, doporučujeme počítač alespoň jednou zapnout a vypnout.
34 Stručná referenční příručka
Počítač Dell
Čelní pohled
1 Displej 2 Indikátory stavu zařízení 3 Klávesnice
4 Dotyková podložka 5 Pojistka displeje 6 Reproduktory
7 Tlačítka dotykové podložky 8 Indikátory stavu klávesnice 9 Vypínač
4
1
3
8
7
2
6
9
5
Stručná referenční příručka 35
Pohled zleva
Pohled zprava
Pohled zezadu
VAROVÁNÍ: Nezakrývejte větrací otvory. Dejte pozor, aby se do nich nedostaly žádné předměty,
a dbejte, aby se v nich nehromadil prach. Spuštěný počítač neuchovávejte v prostředí
s nedostatečným větráním, například v uzavřeném kufříku. Při nedostatečném proudě
vzduchu hrozí poškození počítače nebo požár.
1 Otvor pro bezpečnostní kabel 2 Konektor IEEE 1394 3 Zásuvka karty PC Card nebo
ExpressCard
4 Infračervený snímač 5 Audiokonektory (2) 6 Pevný disk
1 Přihrádka pro média 2 Uvolnění pojistky zařízení 3 Konektory USB (2)
352 41 6
1 23
36 Stručná referenční příručka
Pohled zespodu
1 Konektory USB (2) 2 Konektor modemu (RJ-11) 3 Sítový konektor (RJ-45)
4 Konektor S-video
(televizní výstup)
5 Konektor sériového rozhraní 6 Konektor zobrazovacího
zařízení
7 Konektor adaptéru napájení 8 Větrací otvory
1 Kryt pamětového modulu/
modemu/sítové karty WLAN
Mini-Card/baterie
2 Pojistka přihrádky baterie 3 Ukazatel nabití baterie
4 Baterie 5 Zásuvka dokovacího zařízení 6 Větrací otvory
7 Pevný disk
8123 4 5 6 7
1
5
4
2
7
3
6
Stručná referenční příručka 37
Používání baterie
Výkon baterie
POZNÁMKA: Informace o záruce společnosti Dell na tento počítač najdete v
P
ř
íru
č
ce s informacemi
o produktu
nebo v samostatném dokumentu se zněním záruky, který byl dodán s počítačem.
Pro dosažení optimálního výkonu počítače a zachování nastavení systému BIOS používejte tento přenosný počítač
Dell™ vždy s nainstalovanou hlavní baterií. Standardně je v přihrádce baterie dodávána jedna baterie.
POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že baterie nemusí být zcela nabitá, před prvním použitím připojte
nový počítač pomocí napájecího adaptéru k elektrické zásuvce. Chcete-li dosáhnout optimálního
výsledku, používejte počítač s napájecím adaptérem, dokud nebude baterie zcela nabitá. Chcete-li
zobrazit stav baterie, klepněte na položku Start NastaveníOvládací panelyMožnosti
napájení Měřič napájení.
POZNÁMKA: Délka provozu baterie (doba udržení napětí) se časem snižuje. V závislosti na frekvenci
a podmínkách používání baterie bude během životnosti počítače pravděpodobně nutné zakoupit novou
baterii.
Provozní délka baterie se liší v závislosti na provozních podmínkách. Provozní dobu počítače lze významně
prodloužit, pokud do přihrádky baterie nainstalujete volitelnou druhou baterii.
Provozní doba se mimo jiné značně snižuje při provádění následujících operací:
Používání optických jednotek.
Používání zařízení pro bezdrátovou komunikaci, karet PC Card, ExpressCards, pamětových karet nebo
zařízení USB.
Používání vysokého jasu displeje, trojrozměrných spořičů obrazovky nebo jiných programů náročných na
spotřebu, jako například náročných aplikací s trojrozměrnou grafikou.
Používání počítače v režimu maximálního výkonu (viz „Konfigurování nastavení řízení spotřeby“
v
Uživatelské příručce
).
POZNÁMKA: Před zápisem na disk CD nebo DVD doporučujeme připojit počítač k elektrické zásuvce.
Před vložením baterie do počítače můžete zkontrolovat stav baterie (viz „Kontrola nabití baterie“ na str. 38).
Můžete rovněž nastavit možnosti řízení spotřeby, abyste byli upozorněni na vybití baterie
(viz „Configuring
Power Management Settings“ (Konfigurování nastavení řízení spotřeby) v
Uživatelské příručce
).
VAROVÁNÍ: V případě používání nevhodné baterie hrozí zvýšené nebezpečí požáru nebo
výbuchu. Baterii nahraďte pouze kompatibilní baterií zakoupenou u prodejce produktů Dell.
Baterie typu Li-Ion je určena pro napájení tohoto počítače Dell. V tomto počítači nepoužívejte
baterie z jiných počítačů.
VAROVÁNÍ: Baterie nevhazujte do domácího odpadu. Pokud baterii již nelze nabít, informujte
se o možnosti likvidace baterií Li-Ion u místní organizace pro likvidaci odpadu nebo ochranu
životního prostředí. Viz část „Likvidace baterie“ v
P
ř
íru
č
ce s informacemi o produktu
.
38 Stručná referenční příručka
VAROVÁNÍ: V případě nevhodné manipulace s baterii hrozí zvýšené nebezpečí požáru nebo
popálení chemikáliemi. Baterii neperforujte, nespalujte, nedemontujte ani nevystavujte teplotě
nad 60 °C. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí. Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími
bateriemi postupujte s maximální opatrností. Z poškozených baterií mohou vytékat chemické
látky, které mohou způsobit zranění osob nebo poškození zařízení.
Kontrola nabití baterie
Nástroj Dell QuickSet Battery Meter, dialogové okno Měřič napájení systému Microsoft Windows a ikona ,
ukazatel nabití baterie, měřidlo stavu a upozornění na vybití baterie poskytují informace o stavu nabití baterie.
Nástroj Dell™ QuickSet Battery Meter
Je-li nainstalován nástroj Dell QuickSet, stisknutím klávesy <Fn> <F3> zobrazíte nástroj QuickSet Battery Meter.
V okně měřiče baterie je zobrazen stav, kapacita baterie a doba do dokončení nabíjení baterie v počítači.
Chcete-li získat další informace o nástroji QuickSet, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu na hlavním
panelu a potom klepněte na položku Help (Nápověda).
Systém Microsoft
®
Windows
®
– Měřič napájení
Měřič napájení systému Windows ukazuje stav nabití baterie. Měřič napájení zobrazíte poklepáním na ikonu na
hlavním panelu.
Pokud je počítač připojen k elektrické zásuvce, zobrazí se ikona .
Měřidlo nabití
Stisknutím nebo stisknutím a přidržením stavového tlačítka na měřidle nabití na baterii můžete zjistit
následující informace:
Stav nabití baterie (zkontrolujte stisknutím a
uvolněním
stavového tlačítka)
Kapacita baterie (zkontrolujte stisknutím a
přidržením
stavového tlačítka)
Na délku provozu baterie má z velké části vliv četnost cyklů nabíjení. Po stovkách cyklů nabití a vybití se
snižuje kapacita baterie. To znamená, že baterie může indikovat stav „nabitá“, její kapacita nebo „výdrž“
může však být snížená.
Kontrola stavu nabití baterie
Chcete-li zkontrolovat stav nabití baterie, stiskněte a uvolněte stavové tlačítko na ukazateli nabití baterie.
Zobrazí se indikátory úrovně nabití. Každý indikátor představuje přibližně 20 procent stavu úplného nabití
baterie. Pokud například baterii zbývá 80 procent energie, budou svítit čtyři indikátory. Pokud nesvítí žádný
indikátor, baterie je vybitá.
Stručná referenční příručka 39
Kontrola kapacity baterie
POZNÁMKA: Kapacitu baterie lze zkontrolovat dvěma způsoby: pomocí měřidla nabití na baterii (popsáno
níže) nebo pomocí měřiče baterie nástroje Dell QuickSet. Chcete-li získat další informace o nástroji QuickSet,
klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu na hlavním panelu a potom klepněte na položku Help
(Nápověda).
Chcete-li zkontrolovat kapacitu pomocí měřiče baterie, stiskněte a podržte stavové tlačítko na měřidle nabití
baterie alespoň 3 sekundy. Pokud se nezobrazí žádné indikátory, baterie je v dobrém stavu a má k dispozici
více než 80 procent původní kapacity. Osm indikátorů představuje postupné snižování. Pokud se zobrazí pět
indikátorů, zbývá méně než 60 procent kapacity baterie a je třeba zvážit pořízení nové baterie. Další
informace o délce provozu baterie najdete v části „Specifikace“ v Uživatelské příručce.
Upozornění na vybití baterie
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo ke ztrátě nebo poškození dat, ihned po zobrazení upozornění na vybití
baterie uložte práci. Potom připojte počítač do elektrické zásuvky. Pokud se baterie zcela vybije, počítač
přejde automaticky do režimu spánku.
Standardně se zobrazí upozornění na to, že baterie je z 90 procent vybitá. Nastavení výstrah týkajících se
baterie můžete nastavit v nástroji QuickSet nebo v okně Možnosti napájení – vlastnosti. Informace
o spuštění nástroje QuickSet nebo otevření okna Možnosti napájení – vlastnosti najdete v části
„Configuring Power Management Settings“ (Konfigurování nastavení řízení spotřeby) v
Uživatelské příručce.
Dobíjení baterie
POZNÁMKA: Je-li počítač vypnutý, s nabíječkou Dell™ ExpressCharge™ napájecí adaptér nabije zcela
vybitou baterii na 80 procent přibližně za 1 hodinu a na 100 procent přibližně za 2 hodiny. Je-li počítač zapnutý,
je doba nabíjení delší. Baterii můžete ponechat v počítači libovolně dlouho. Vnitřní okruh baterie zabraňuje
jejímu nadměrnému nabití.
Když připojíte počítač k elektrické zásuvce nebo když nainstalujete baterii do počítače, který je připojený
k elektrické zásuvce, počítač zkontroluje nabití baterie a teplotu. Napájecí adaptér potom podle potřeby nabije baterii
a bude ji udržovat nabitou.
Pokud je baterie horká, protože byla používána v tomto počítači nebo byla v horkém prostředí, po připojení počítače
do elektrické zásuvky se baterie nemusí nabít.
Pokud indikátor bliká střídavě zeleně a oranžově, baterie je příliš horká a nabíjení se nezahájí. Odpojte počítač
z elektrické zásuvky a nechte počítač a baterii vychladnout na pokojovou teplotu. Potom připojte počítač k elektrické
zásuvce a pokračujte v nabíjení baterie.
Další informace o řešení problémů s baterií najdete v Uživatelské př íručce v části „Power Problems“
(Problémy s napájením).
40 Stručná referenční příručka
Vyjmutí baterie
VAROVÁNÍ: Před prováděním těchto postupů vypněte počítač, odpojte napájecí adaptér
z elektrické zásuvky a od počítače, odpojte modem od konektoru v místnosti a od počítače
a odpojte ostatní externí kabely od počítače.
VAROVÁNÍ: V případě používání nevhodné baterie hrozí zvýšené nebezpečí požáru nebo
výbuchu. Baterii nahraďte pouze kompatibilní baterií zakoupenou u prodejce produktů Dell. Tato
baterie je určena pro napájení tohoto počítače Dell™. V tomto počítači nepoužívejte baterie
z jiných počítačů.
UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo možnému poškození kabelů, musíte od počítače odpojit všechny
externí kabely. Informace o výměně druhé baterie nacházející se v přihrádce baterie najdete v části
„Using Multimedia“ (Použití multimédií) v
Uživatelské p
ř
íru
č
ce
.
Postup při vyjmutí baterie:
1
Je-li počítač připojen k dokovacímu zařízení, odpojte jej. Pokyny naleznete v dokumentaci dodané
s dokovacím zařízením.
2
Ověřte, že je počítač vypnutý.
3
Posuňte a přidržte pojistku přihrádky baterie na spodní straně počítače.
4
Vyj měte baterii z přihrádky.
Chcete-li baterii nainstalovat, vložte ji do přihrádky a tlačte na ni dolů, dokud pojistka přihrádky baterie nezaklapne.
Skladování baterie
Před dlouhodobým uložením počítače vyjměte baterii. Během dlouhodobého skladování se baterie vybije.
Po dlouhodobém skladování baterii před používáním znovu zcela nabijte (viz „Dobíjení baterie“ na str. 39).
1 Pojistka přihrádky baterie 2 Baterie
1 2
Stručná referenční příručka 41
Odstraňování problémů
Zablokování a problémy se softwarem
VAROVÁNÍ: Před prováděním jakéhokoli z postupů uvedených v této části si přečtěte bezpečnostní
pokyny v
P
ř
íru
č
ce s informacemi o produktu
a řiďte se jimi.
Počítač nelze spustit
ZKONTROLUJTE, ZDA JE NAPÁJECÍ ADAPTÉR ŘÁDNĚ PŘIPOJEN K POČÍTAČI A K ELEKTRICKÉ ZÁSUVCE.
Počítač přestal reagovat
UPOZORNĚNÍ: Pokud řádně neukončíte operační systém, může dojít je ztrátě dat.
V
YPNĚ TE POČ ÍTAČ Pokud počítač nereaguje na stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo na
pohyb myši, stiskněte a podržte vypínač alespoň 8 až 10 sekund, dokud se počítač nevypne. Potom počítač
znovu zapněte.
Program přestal reagovat nebo se opakovaně zhroutil
POZNÁMKA: V dokumentaci k softwaru, na disketě nebo na disku CD jsou obvykle uvedeny pokyny
pro instalaci.
U
KONČ ETE PROGRAM
1
Současně stiskněte klávesy <Ctrl> <Shift> <Esc>.
2
Klepněte na tlačítko
Správce úloh
.
3
Klepněte na program, který přestal reagovat.
4
Klepněte na tlačítko
Ukončit úlohu
.
ZKONTROLUJTE DOKUMENTACI K SOFTWARU V případě potřeby software odinstalujte a znovu
nainstalujte.
Program je určen pro starší verzi operačního systému Microsoft
®
Windows
®
SPUSTTE PRŮVODCE OVĚŘENÍM KOMPATIBILITY PROGRAMU Průvodce ověřením kompatibility
programu nakonfiguruje program tak, aby jej bylo možné spustit v prostředí, které je podobné prostředí
operačních systémů jiných systémů než Windows XP.
1
Klepněte na položku
Start
Všechny programy
Příslušenství
Průvodce kompatibilitou
programů
Další
.
2
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zobrazí se modrá obrazovka
VYPNĚ TE POČ ÍTAČ Pokud počítač nereaguje na stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo na
pohyb myši, stiskněte a podržte vypínač alespoň 8 až 10 sekund, dokud se počítač nevypne. Potom počítač
znovu zapněte.
42 Stručná referenční příručka
Jiné problémy se softwarem
POKYNY PRO ODSTRANĚ PROBLÉMŮ VYHLEDEJTE V DOKUMENTACI K SOFTWARU NEBO SE
OBRATTE NA ROBCE SOFTWARU
Přesvědčte se, zda je program kompatibilní s operačním systémem nainstalovaným v počítači.
Přesvědčte se, zda počítač splňuje minimální požadavky na hardware, který je nezbytný pro spuštění softwaru.
Další informace najdete v dokumentaci k softwaru.
Přesvědčte se, zda je program řádně nainstalován a nakonfigurován.
Ověřte, zda nedochází ke konfliktu ovladačů zařízení s programem.
V případě potřeby software odinstalujte a znovu nainstalujte.
IHNED ZAZÁLOHUJTE SOUBORY.
P
ROVĚŘTE PEVNÝ DISK, DISKETY NEBO DISKY CD ANTIVIROVÝM SOFTWAREM.
U
LOŽTE A ZAVŘ ETE ECHNY OTEVŘ ENÉ SOUBORY, UKONČETE ECHNY SPUŠTĚ PROGRAMY
A VYPNĚ TE POČÍTAČ PROSTŘ EDNICTVÍM NABÍDKY Start.
P
ROVĚŘTE, ZDA SE V POČ ÍTAČ I NEVYSKYTUJE SPYWARE Pokud je výkon počítače nízký, často se
zobrazují místní okna s reklamním obsahem nebo máte problémy s připojením k internetu; počítač je
pravděpodobně zasažen spywarem. Prověřte počítač antivirovým programem, který obsahuje ochranu před
spywarem (pravděpodobně bude třeba program aktualizovat), a odstraňte spyware. Chcete-li získat další
informace, přejděte na web support.dell.com a vyhledejte klíčové slovo spyware.
SPUSTTE NÁSTROJ DELL DIAGNOSTICS Viz „Diagnostický nástroj Dell Diagnostics“ na str. 42. Pokud
všechny testy proběhnou úspěšně, chyba souvisí se softwarovým problémem.
Diagnostický nástroj Dell Diagnostics
VAROVÁNÍ: Před prováděním jakéhokoli z postupů uvedených v této části si přečtěte
bezpečnostní pokyny v
P
ř
íru
č
ce s informacemi o produktu
a řiďte se jimi.
Kdy použít nástroj Dell Diagnostics
Dojde-li k problémům s počítačem, před kontaktováním odborné pomoci společnosti Dell proveďte kontrolu
popsanou v části „Zablokování a problémy se softwarem“ na str. 41 a spustte nástroj Dell Diagnostics.
Doporučujeme tyto postupy před zahájením práce vytisknout.
UPOZORNĚNÍ: Nástroj Dell Diagnostics funguje pouze v počítačích Dell™.
POZNÁMKA: Disk
Drivers and Utilities CD
(Disk s ovladači a nástroji) je doplňkový a s tímto
počítačem nemusel být dodán.
Spust’te nástroj Dell Diagnostics z pevného disku nebo z disku Drivers and Utilities CD (Disk s ovladači a nástroji)
(též známý pod názvem ResourceCD /Zdrojový disk/).
Stručná referenční příručka 43
Spuštění nástroje Dell Diagnostics z pevného disku
Nástroj Dell Diagnostics je umístěn ve skrytém oddílu diagnostických nástrojů na pevném disku.
POZNÁMKA: Pokud se obrazovce počítače nezobrazuje žádný obraz, obratte se na společnost Dell
(viz „Contacting Dell“ /Kontaktování společnosti Dell/ v
Uživatelské p
ř
íru
č
ce
).
1
Vypněte počítač.
2
Je-li počítač připojen k dokovacímu zařízení, odpojte jej. Pokyny naleznete v dokumentaci dodané
s dokovacím zařízením.
3
Připojte počítač do zásuvky.
4
Nástroj Dell Diagnostics lze spustit dvěma způsoby:
a
Zapněte počítač. Ihned po zobrazení loga DELL™ stiskněte klávesu <F12>. V nabídce po spuště
vyberte možnost Diagnostics (Diagnostika) a stiskněte klávesu <Enter>.
POZNÁMKA: Pokud čekáte příliš dlouho a objeví se logo operačního systému, počkejte, dokud
se nezobrazí plocha Microsoft
®
Windows
®
. Poté vypněte počítač a opakujte akci.
b
Během spouštění počítače stiskněte a podržte klávesu <Fn>.
POZNÁMKA: Jestliže se zobrazí zpráva, že nelze nalézt žádný oddíl s diagnostickými nástroji,
spustte nástroj Dell Diagnostics z disku
Drivers and Utilities CD
(Disk s ovladači a nástroji).
Počítač spustí kontrolu systému ve stavu před spuštěním zahrnující různé testy základní desky, klávesnice,
pevného disku a zobrazovacího zařízení.
Během zkoušek odpovězte na všechny kladené otázky.
Pokud bude zjištěna nějaká chyba, počítač se zastaví a vydá zvukový signál. Chcete-li kontrolu zastavit
a počítač restartovat, stiskněte klávesu <Esc>; chcete-li pokračovat v dalším testu, stiskněte <y>; chcete-li
znovu otestovat součást, která selhala, stiskněte <r>.
Pokud jsou během kontroly systému před spuštěním nalezeny chyby, zapište chybové kódy a obratte
se na společnost Dell (viz „Contacting Dell“ /Kontaktování společnosti Dell/ v
Uživatelské příručce).
Pokud kontrola systému ve stavu před spuštěním proběhne úspěšně, zobrazí se zpráva
Booting Dell
Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue
. (Zavádí se oddíl
diagnostických nástrojů Dell. Pokračujte stisknutím libovolné klávesy).
5
Stisknutím libovolné klávesy spustíte nástroj Dell Diagnostics z oddílu s diagnostickými nástroji na pevném disku.
Spuštění nástroje Dell Diagnostics z disku Drivers and Utilities CD (Disk s ovladači a nástroji)
1
Vložte disk
Drivers and Utilities CD
(Disk s ovladači a nástroji).
2
Vypněte a restartujte počítač.
Ihned po zobrazení loga DELL stiskněte klávesu <F12>.
Pokud čekáte příliš dlouho a zobrazí se logo systému Windows, čekejte dále, dokud se nezobrazí pracovní plocha
systému Windows. Poté vypněte počítač a opakujte akci.
44 Stručná referenční příručka
POZNÁMKA: Další kroky změní zaváděcí sekvenci, a to jednorázově. Při příštím spuštění se
počítač spustí podle toho, jaká zařízení jsou zadána v nastavení systému.
3
Když se zobrazí seznam zařízení k zavedení, vyberte položku
CD/DVD/CD-RW Drive
(Jednotka
CD/DVD/CD-RW) a stiskněte klávesu <Enter>.
4
V zobrazené nabídce vyberte položku
Boot from CD-ROM
(Spustit z jednotky CD-ROM) a stiskněte
klávesu <Enter>.
5
Zadáním hodnoty 1 otevřete nabídku. Potom pokračujte stisknutím klávesy <Enter>.
6
Z očíslovaného seznamu zvolte položku
Run the 32 Bit Dell Diagnostics
(Spustit 32bitový nástroj Dell
Diagnostics). Je-li v seznamu uvedeno několik verzí, zvolte verzi odpovídající pro daný počítač.
7
Když se zobrazí položka
Main Menu
(Hlavní nabídka) nástroje Dell Diagnostics, zvolte test, který chcete spustit.
Nabídka Main Menu (Hlavní nabídka) nástroje Dell Diagnostics
1
Po spuštění nástroje Dell Diagnostics a zobrazení obrazovky
Main
Menu
(Hlavní nabídka) klepněte na tlačítko
požadované možnosti.
2
Pokud na problém narazíte během testu, zobrazí se hlášení s chybovým kódem a popisem daného problému. Kód
chyby a popis problému si opište a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud chybu nedokážete odstranit, kontaktujte společnost Dell (viz část „Contacting Dell“ /Kontaktování
společnosti Dell/ v
Uživatelské příručce
).
POZNÁMKA: Servisní označení počítače se nachází v horní části obrazovky při každém testu.
Servisní označení budou při kontaktování společnosti Dell vyžadovat pracovníci technické
podpory.
3
Pokud použijete možnost
Custom Test
(Vlastní test) nebo
Symptom Tree
(Strom příznaků), klepnutím
na příslušnou kartu popsanou v následující tabulce získáte další informace.
Možnost Funkce
Express Test
(Rychlý test)
Provede rychlý test zařízení. Tento test obvykle trvá 10 až 20
minut a není nutné, abyste do něj zasahovali. Test Express Test
(Rychlý test), který umožňuje rychlé odstranění potíží, je
vhodné spustit jako první.
Extended Test
(Podrobný test)
Provede důkladný test zařízení. Tento test obvykle trvá
1 hodinu nebo déle a vyžaduje, aby uživatel během něj
odpověděl na řadu otázek.
Custom Test
(Vlastní test)
Otestuje konkrétní zařízení. Testy, které chcete spustit, lze
přizpůsobit.
Symptom Tree
(Strom příznaků)
Uvádí seznam nejběžnějších příznaků a umožňuje výběr
testu na základě příznaku problému, který máte.
Stručná referenční příručka 45
4
Po dokončení testů a v případě, že jste nástroj Dell Diagnostics spustili z disku
Drivers and Utilities CD
(Disk s ovladači a nástroji), vyjměte disk CD.
5
Po skončení testů zavřete obrazovku testů. Znovu se objeví obrazovka
Main
Menu
(Hlavní nabídka). Chcete-li
nástroj Dell Diagnostics ukončit a restartovat počítač, zavřete obrazovku
Main
Menu
(Hlavní nabídka).
Karta Funkce
Results (Výsledky) Zobrazuje výsledky testu a případně zjištěné chyby.
Errors (Chyby) Zobrazí zjištěné chybové stavy, chybové kódy a popis
daného problému.
Help (Nápověda) Popisuje testy a může obsahovat požadavky pro
spuštění testu.
Configuration
(Konfigurace)
Zobrazí konfiguraci hardwaru pro vybrané zařízení.
Nástroj Dell Diagnostics zjistí konfigurační údaje pro všechna
zařízení ze systémového nastavení, z paměti a z různých
interních testů a zobrazí příslušné údaje v seznamu zařízení
v levé části obrazovky. V seznamu nemusí být uvedeny
všechny názvy součástí nainstalovaných v počítači nebo
k němu připojených.
Parameters (Parametry) Umožňuje přizpůsobovat parametry testů.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124

Dell D520 Uživatelský manuál

Kategorie
Notebooky
Typ
Uživatelský manuál