Dell Latitude C800 Rychlý návod

Kategorie
Notebooky
Typ
Rychlý návod
Poznámky, upozornění a výstrahy:
V této příručce mohou být bloky textu doprovázeny ikonou a vytištěny tuč nebo
kurzívou. Tyto bloky obsahují poznámky, upozornění a varování, a používají se takto:
POZNÁMKA: POZNÁMKA obsahuje důleži informace, které vám pomohou lépe
využívat počítačový systém.
UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ obsahuje okolnosti související s nebezpečím
poškození hardwaru nebo ztráty dat a popisuje, jak se problému vyhnout.
VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na nebezpečí poranění osob a popisuje, jak
se problému vyhnout.
____________________
Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího oznámení.
© 2000 Dell Computer Corporation. Veškerá práva vyhrazena.
Kopírování textu jakýmkoliv způsobem bez písemného povolení společnosti Dell Computer
Corporation je přísně zakázáno.
Obchodní známky použité v textu: Dell, Latitude, AccessDirect a logo DELL E COM jsou
obchodními známkami společnosti Dell Computer Corporation; názvy Microsoft a Windows jsou
registrovanými obchodními známkami společnosti Microsoft Corporation. Intel a Pentium jsou
registrované obchod známky, a Celeron je obchodní známkou společnosti Intel Corporation.
V tomto dokumentu mohou být použity i jiné obchodní značky a obchodní názvy produktů
s odkazem na právní osoby a organizace, které vlastní práva na obchodní značky a názvy nebo
na své výrobky. Společnost Dell Computer Corporation se vzdává jakýchkoliv vlastnických nároků
na uvedené obchodní značky a obchodní názvy jiné než své vlastní.
Březen 2001 P/N 773MR verze A01
support.dell.com Dell Latitude - informace o systému 2-1
DELL - DÙVÌRNÉ - pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
Dell Latitude Informace
osystému
Krabice s příslušenstvím přenosného počítače Dell Latitude obsahuje redukovanou
sadu tištěné dokumentace. Tento dokument obsahuje pokyny k zahájení práce,
informace o dodržování bezpečnosti a informace o počítači Dell stejně jako
informace o dalších dokumentech Dell, které jsou k dispozici, a o způsobu jejich
získání.
Další dostupné dokumenty
Spolu s počítačem jsou dodány tyto dokumenty:
Příručka Začínáme kteráobsahujepokynyktomujakkrokzakrokempřipojit
počítač.
POZNÁMKA: Příručka Začínáme nemusí být k dispozici ve všech regionech.
Příručka uživatele, kterou tvoří dokument ve formátu HTML obsahující popis
funkcí počítače, pokyny k instalaci a konfiguraci ovladačů a utilit, informace
o programu pro nastavení systému, a dále pokyny pro připoje zařízení
ke konektorům na zadním panelu počítače. íručka uživatele je umístěna
na vašem pevném disku.
Dále můžete obdržet jeden nebo několik následujících dokumentů:
Aktualizace dokumentace, které někdy vají připojeny k počítači, v nichž jsou
popsány změny provedené na počítači a softwaru. Tyto aktualizace si přečtěte
ještě předtím, než začnete studovat ostatní dokumentaci, protože aktualizace
obsahují nejnovější informace.
Dokumentacekoperačnímusystému,kterájepřiloženavpřípadě,žejstesi
objednali software operačního systému u firmy Dell.
Dokumentace související s volitelnými komponentami, které jste si objednali
nezávisle na počítači. Tato dokumentace obsahuje informace, které budete
potřebovat ke konfiguraci a instalaci volitelných komponent na počítači Dell.
2-2 Dell Latitude - informace o systému
DELL - DÙVÌRNÉ -pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
Dokumenty na síti WWW
Nejnovější verze jakéhokoliv dokumentu, který je na vašem pevném disku, stejně
jako další informace o odstraňování závad, můžete získat na adrese
http://support.dell.com.
Bezpečnostní pokyny
Následující bezpečnostní pokyny vám pomohou chránit počítač před potenciálním
nebezpečím poškození a zajistí vám vaši vlastní bezpečnost.
V průběhu používání počítače dodržujte následující bezpečnostní směrnice:
Nenechávejte přenosný počítač Latitude pracovat se základnou položenou
přímo na nechráněnou pokožku. Při déletrvajících operacích vzniká možnost
vyvíjení tepla na straně základny. Trvalý kontakt s pokožkou by mohl působit
nepříjemně a v krajním případě způsobit popálení.
Nepokoušejte se sami provádět servis počítače. dy postupujte v souladu
spokynyproinstalaci.
Baterii nenoste v kapse, kabelce nebo na jiném podobném místě, kde by kovové
předměty (např. klíče od auta) mohly náhodně spojit oba póly a způsobit tak
zkratování baterie. Vzniklý nadměr elektrický proud může vyvolat vysoké
teploty, což by mohlo t za následek zranění popálením.
Ujistěte se, že na napájecím kabelu adaptéru nic neleží a je veden tak, aby o něj
nikdo nemohl klopýtnout nebo na něj šlápnout.
V době, kdy síový adaptér napájí počítač nebo dobíjí baterii, uložte ho na dobře
větrané místo, jako je pracovní stůl nebo podlaha. Na adaptér nepokládejte
papíry nebo jiné předměty, které by mohly omezit jeho chlazení a nepoužívejte
adaptér, je-li uložen v přepravním kufříku.
Počítačnepoužívejtevevlhkémprostředí,napříkladvblízkostivany,výlevky,
bazénu nebo ve vlhkých suterénních prostorech.
Do větracích mřížek a jiných otvorů počítače nezasunujte žádné edměty.
Zkratování vnitřních součástek tímto způsobem bylo mohlo vyvolat požár nebo
způsobit úraz elektrickým proudem.
Používejte výhrad adaptér Dell PA 6 AC schválený pro použití s tímto
počítačem. Při použití jiných typů síových adaptérů může hrozit požár.
Používejte výhrad baterie Dell schválené pro použití s tímto počítačem.
Při použití jiných typů může hrozit požár nebo výbuch.
Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, připojujte napájecí kabely síového
adaptéru a periférií k řádně uzemněným zdrojům napětí. Tyto kabely jsou
opatřeny zástrčkami se třemi kolíky, které zajišují řádné uzemnění. Nepoužívejte
neuzemněné zástrčky adaptéru a neodstraňujte uzemňovací kolík z kabelu. Je-li
nutné použít prodlužovací kabel, použijte třížilový kabel s řádně uzemněnými
kolíky.
Použijete-li prodlužovací kabel se síovým adaptérem, zajistěte, aby celkový
odebíraný proud spotřebičů ipojených k prodlužovacímu kabelu nepřesáhl
přípustný proud prodlužovacího kabelu.
support.dell.com Dell Latitude - informace o systému 2-3
DELL - DÙVÌRNÉ -pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
Chcete-li zcela odpojit počítač od napájení, vypněte ho, vyjměte sadu baterií
a odpojte adaptér střídavého proudu od síové zásuvky.
Jestliže je v počítači zabudován modem nebo je modem (PC karta) k počítači
připojen, měl by být kabel použitý s modemem z vodičů o minimálním průměru
drátu odpovídajícím hodnotě 26 amerických jednotek AWG (American wire
gauge) a modulár zástrčkou RJ-11 vyhovující předpisu FCC.
Jestliže je v počítači zabudován modem nebo je modem (PC karta) k počítači
připojen, odpojte během bouřky kabel modemu, abyste vyloučili určité
nebezpečí úrazu elektrickým proudem bleskem svedeným po telefon lince.
K zabránění možného nebezpečí úrazu elektrickým proudem během bouřky
nepřipojujte k počítači ani od něho neodpojujte žádné kabely a neprovádějte
jeho údržbu nebo rekonfiguraci.
PCkartysemohouizanormálníhoprovozuznačnězahřívat.Buteprotoopatrní
při vyjímání PC karet po delším provozu.
Bloky lithium-iontových baterií neodhazujte do ohně a nelikvidujte je společ
s domovním odpadem. Mohly by explodovat. Použité baterie zlikvidujte
v souladu s pokyny výrobce nebo se v otázce tohoto odpadu obrate na místní
středisko pro likvidaci odpadu.
Počítač čistěte měkkým hadříkem navlhčeným vodou, nikoli tekutými nebo
aerosolovými přípravky, kte mohou obsahovat hořlavé substance.
Příprava k práci uvnitř počítače
Při práci uvnitř počítače dodržujte následující bezpečnost předpisy.
UPOZORNĚNÍ: Instalace paměových modulů je jediným případem, kdy smíte
zasahovat do vnitřního zařízení počítače.
UPOZORNĚNÍ: Po vypnutí počítače vyčkejte 5 vteřin než začnete odpojovat
periferní zařízení nebo vyjímat paměový modul, abyste zabránili možnému
poškození základní desky.
POZNÁMKA:PodrobnépokynyobsahujePříručkauživatele.
Vypnětepočítačavšechnapřipojenáperifernízařízení.
Od zdroje střídavého proudu odpojte počítač a periferní zařízení, abyste vyloučili
nebezpečí zranění osob elektrickým proudem.
Jestliže je počítač v pevné stanici, vyjměte jej.
Odpojte veškerá připojená perifer zařízení včetně telefonu a telekomunikačních
linek.
Z bateriové šachty počítače vyjměte hlavní baterii a případně také sekundár
baterii, kterou může být počítač vybaven.
Odstraňte svůj vlastní statický potenciál tak, že se dotknete nenalakovaného
kovového povrchu vstupního nebo výstupního konektoru na zadní části
počítače.
Při práci se pravidelně dotýkejte panelu vstu a výstupů, abyste odvedli
statickou elektřinu, která by mohla poškodit vnitřní součástky počítače.
2-4 Dell Latitude - informace o systému
DELL - DÙVÌRNÉ -pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
Všeobecné směrnice EMC
Stíně signální kabely: Použití stíněných kabelů zajistí zachování odpovídající
klasifikace EMC pro dané zařízení. Kabel pro tiskárny připoje k paralelnímu
portu lze objednat u společnosti Dell. Chcete-li, můžete si kabel objednat
u společnosti Dell Computer Corporation na adrese http://www.dell.com.
Ochrana proti vybití elektrostatického náboje: Statická elektřina může nepříznivě
působit na elektronické komponenty uvni počítače. K tomu, abyste zabránili
poškození statickou elektřinou, nechejte vybít náboj statické elektřiny z vašeho
těla ješ předtím, než se dotknete jakékoliv elektronické komponenty počítače,
například paměových modulů. To provedete tak, že se dotknete kovové plochy
na panelu vstupů a výstupů počítače, která není opatřena nátěrem.
Elektromagnetické rušení (EMI) je jakýkoliv signál nebo záření vyzařované
do volného prostoru nebo vznikají podél napájecích nebo signálových vedení,
které ohrožují funkci rádiové navigace nebo vážně znehodnocují, znemožňují
nebo opakovaně ruší služby rádiové komunikace poskytované na základě
licence. Počítač Dell je navržen tak, aby vyhovoval příslušným požadavkům
s ohledem na EMI. Změny a úpravy, které nejsou výslovně ověřené firmou Dell,
mohou zapříčinit nik práva na používání tohoto zařízení. Další informace
týkající se předpisů o rušení lze najít v online Příručce uživatele.
support.dell.com Dell Latitude - informace o systému 2-5
DELL - DÙVÌRNÉ -pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
Začínáme
Při sestavení počítače postupujte podle sledujících kroků:
1. Vybalte krabici s příslušenstvím (viz obr. 2-1).
2. Odložte stranou obsah krabice s příslušenstvím, které budete potřebovat
při dokončení instalace počítače.
Krabice s příslušenstvím obsahuje rovněž dokumentaci pro uživatele a software nebo
přídavný hardware (PC karty, ovladače nebo baterie), které jste si objednali.
Obr. 2-1. Obsah krabice s íslušenstvím
1 Síový adaptér 5 Kabel pro volitelný modem
2 Koncovky pro track stick 6 Kabel TV nebo digitálního
audio adaptéru
3 Napájecí kabel síového adaptéru 7 Cestovní modul
4 Dokumentace k operačnímu
systému
8 ResourceCD
2-6 Dell Latitude - informace o systému
DELL - DÙVÌRNÉ -pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
Připojení síového adaptéru
Obr. 2-2. Připojení síového adaptéru
support.dell.com Dell Latitude - informace o systému 2-7
DELL - DÙVÌRNÉ -pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
Zapnutí počítače
Po otevře displeje zapněte počítač stisknutím tlačítka vypínače (viz obr. 2-3).
POZNÁMKA: Počítač nezapojujte do pev stanice (doku), dokud jste ho alesp
jednou nezapnuli a nevypnuli.
Obr. 2-3. Zapnutí počítače
2-8 Dell Latitude - informace o systému
DELL - DÙVÌRNÉ -pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
Komponenty počítače
Na obr. 2-4, 2-5, 2-6 a 2-7 je vidět umístění komponent počítače.
Obr. 2-4. Pohled zpředu
1 Západka displeje 8 Touch pad
2 Obrazovka 9 Baterie
3 Kontrolky stavu systému 10 Šachta pro moduly
4 Vstup vzduchu 11 Tlačítka track sticku a touch
padu
5 Kontrolky stavu klávesnice 12 Klávesa Dell AccessDirect
6 Klávesnice 13 Hlavní vypínač
7 Track stick 14 Interní mikrofon
support.dell.com Dell Latitude - informace o systému 2-9
DELL - DÙVÌRNÉ -pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
Obr. 2-5. Pohled zprava
1 Reproduktor 6 Infračervený snímač
2 Volitelný síový konektor 7 Konektor IEEE 1394
3 Konektor volitelného
modemu
8 Sloty pro PC karty
4 Slot kabelu zabezpečení 9 Konektory audio
5 Šachta pevného disku 10 Vstup vzduchu
2-10 Dell Latitude - informace o systému
DELL - DÙVÌRNÉ -pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
Obr. 2-6. Pohled zezadu
1 Větráky 5 Konektor pevné stanice
2 Síový konektor 6 Konektor paralelního portu
3 Konektor PS/2 (pro myš, klávesnici
nebo keypad)
7 Konektor sériového portu
4 Konektor pro připojení monitoru 8 Konektory USB
support.dell.com Dell Latitude - informace o systému 2-11
DELL - DÙVÌRNÉ -pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
Obr. 2-7. Pohled zleva
Výměna hlavní baterie
VAROVÁNÍ: Použití nesprávného typu baterie může způsobit riziko požáru nebo
výbuchu. Baterii nahrazujte stejným nebo zaměnitelným typem baterie, kterou
jste zakoupili u firmy Dell. Baterii z vašeho počítače můžete použít v kterémkoli
počítači řady C Latitude svýjimkoupočítačů Latitude CS nebo CSx.
Nepokoušejte se o použití baterie v CS nebo CSx a baterie z těchto počítačů
nepoužívejte ve svém počítači.
UPOZORNĚNÍ: Aby se vyloučila případná ztráta dat, nevyjímejte baterii v době,
kdy je počítač zapnut a není připojen k elektrické síti nebo není instalována
druhá baterie.
UPOZORNĚNÍ: V počítači používejte výhradně lithio-iontové baterie. Počítač
nepodporuje použití baterií typu NiMH.
1 Tlačítko pro vysunutí pevného
optického disku
4 Slot kabelu zabezpeče
2 Pevný optický disk 5 Reproduktor
3 Konektor výstupu S-Video TV
2-12 Dell Latitude - informace o systému
DELL - DÙVÌRNÉ -pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
Před instalací nové baterie zkontrolujte stav nabití baterie, a to stisknutím tlačítka
testu baterie. Stupnice baterie se nerozsvítí, jestliže je baterie zcela vybita.
Při výměně baterie v šachtě pro baterii provete následující kroky.
POZNÁMKA:PodrobnépokynyobsahujePříručkauživatele.
1. Uložte svou práci, uzavřete všechny otevřené soubory a ukončete běžící
aplikace.
2. Jestliže je počítač v pevné stanici, vyjměte jej.
3. Jestliže šachta modulu obsahuje baterii, přejděte ke kroku 5.
UPOZORNĚNÍ: Pokud jste se rozhodli vyměňovat baterii u počítače, který je
ve stavu úsporného režimu nebo v pohotovostním stavu, máte na celou výměnu
baterie 4 minuty. Po 2 minutách se počítač vypne a ztratíte všechna neuložená
data.
4. Je-li jedinou baterií v počítači baterie v šachtě, a je to baterie, kterou chcete
vyměnit, připojte počítač k napájení ze sítě
nebo
chraňte svá data jedním
ztěchtozpůsobů.
Použijte režim pozastavení
Použijte úsporný režim
POZNÁMKA: Podrobné informace o režimu pozastavení a úsporném režimu
obsahuje Příručka uživatele.
5. Zavřete displej počítače a obrate počít a vyjměte baterii.
Obr. 2-8. Vyjmutí baterie ze šachty pro baterii
support.dell.com Dell Latitude - informace o systému 2-13
DELL - DÙVÌRNÉ -pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
6. Baterii zasuňte rovně do šachty pro baterii. Jakmile baterie řádně dosedne,
uslyšíte zvuk zaklapnutí.
7. V závislosti na režimu napájení, v němž se počítač právě nachází, stiskněte
hlavnívypínačnebootevřetedisplej,abystesevrátiliknormálníčinnosti.
2-14 Dell Latitude - informace o systému
DELL - DÙVÌRNÉ -pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
Informace NOM (pouze pro Mexiko)
Následující informace je pro zařízení popsané (popsaná) v tomto dokumentu
dodávána v souladu s požadavky oficiálních mexických standardů (NOM):
Exportér: Dell Computer Corporation
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
Importér: Dell Computer de México,
S.A. de C.V.
Rio Lerma No. 302 - Piso
Col. Cuauhtemoc
16500 México, D.F.
Příjemce: Dell Computer de México,
S.A. de C.V. al Cuidado de Kuehne
& Nagel de
México S. de R.I.
Avenida Soles No. 55
Col. Peńon de los Bańos
15520 México, D.F.
Napájecí napětí: 100-240 VAC
Frekvence: 50-60 Hz
Proud (max.): 3,5 A
Výstup napětí: 20 V ss
Výstupní proud (max.): 3,5 A
2-16 Dell Latitude - informace o systému
DELL - DÙVÌRNÉ -pøedbì¾ná verze 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMÍSTÌNÍ SOUBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRzb1.fm
Nápověda
Dell poskytuje řadu nástrojů, které vám pomohou v případě, že počítač řádně
nepracuje. Podrobné pokyny o těchto pomocných nástrojích obsahuje Příručka
uživatele
.
Pokud máte s počítačem problémy a nemáte možnost přístupu k Příručce uživatele
online, použijte program Dell Diagnostics, který vám pomůže s určením příčiny
problému a pomůže vám s jeho vyřešením. Program Diagnostics je na disku
ResourceCD dodaném spolu s počítačem.
POZNÁMKA: Ješ předtím, než zavoláte technickou podporu firmy Dell, spuste
program Diagnostics, protože diagnostické testy vám poskytnou informace, které
můžete pro technickou podporu potřebovat.
Při spuštění diagnostiky provete následující kroky:
1. Vypněte počítač.
2. Vyjměte počít z pevné stanice, pokud je v umístěn.
3. Zapněte počítač.
4. Stisknutím klávesy <F2> při startu procedury zavádění systému se dostanete
k nabídce nastavení systému.
POZNÁMKA: Zapište si aktuální pořadí jednotek při zavádění systému, protože je
budete muset po proběhnutí programu Dell Diagnostics obnovit.
5. Zvolte následující pořadí zavádění systému:
POZNÁMKA: Systém lze zavést pouze z CD-ROM, CD-RW nebo jednotky
DVD-ROM instalované jako pevný optický disk. Systém nelze zavést z některého
z těchto modulů instalovaných v šachtě pro moduly.
Boot First Device: Diskette Drive
Boot Second Device: CD/DVD/CD-RW Drive
Boot Third Device: Internal HDD
6. Vložte Dell disk
ResourceCD
do jednotky CD-ROM.
7. Vypněte počítač.
8. Zapněte počítač.
Po spuštění počítače se automaticky zahájí program Dell Diagnostics.
9. Jakmile diagnostický program dokončí svou činnost, vyjměte ResourceCD
zjednotkyCD-ROM.
Chcete-li změnit pořadí jednotek při zavádění systému, opakujte kroky 1 6
a přizpůsobte sekvenci zavádění systému tak, aby vyhovovala vašim požadavkům.
Potom restartujte počítač.
Po spuštění diagnostického programu se objeví obrazovka s logem Dell, za ž
následuje hlášení o zavádění diagnostického programu. Po zavedení diagnostiky se
zobrazí nabídka Diagnostics.
Chcete-li v této nabídce vybrat některou volbu, označte ji a stiskněte <Enter> nebo
klávesu, která odpovídá zvýrazněnému písmenu ve zvolené položce nabídky.
9-8 Dell Latitude - systémové informácie
DELL - DÔVERNÉ - Úvod 3/19/01
(Rev. 11/3/98) UMIESTNENIE SÚBORU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRxb1.fm
Komponenty počítača
Na obrázkoch 9 - 4, 9 - 5, 9 - 6 a 9 - 7 je zobrazené rozmiestnenie komponentov
počítača.
Obrázok 9 - 4. Pohad spredu
1 západka obrazovky 8 dotyko panel
2 obrazovka 9 batéria
3 kontrolky stavu systému 10 modulárna kazeta
4 prívod vzduchu 11 polohova kolík a tlačidlá
dotykového panela
5 kontrolky stavu klávesnice 12 kláves Dell AccessDirect
6 klávesnica 13 tlačidlo napájania
7 polohovací kolík 14 interný mikrofón
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215

Dell Latitude C800 Rychlý návod

Kategorie
Notebooky
Typ
Rychlý návod