Widex (language pack 1) User Instructions

Značka
Widex
Modelka
(language pack 1)
Typ
User Instructions
VÍTEJTE
Blahopřejeme vám k nákupu nového streamovacího zařízení.
Obsah balení – viz obrázek 1
1. Zařízení
2. Mikro USB kabel
3. Montážní konzola s držákem kabelu
4. Optický zvukový kabel (Toslink)
5. Čisticí sáček
6. Náhradní oboustranná lepicí páska pro montáž
7. Analogový zvukový kabel (mini jack na cinch)
POZNÁMKA
Než začnete toto zařízení používat, pozorně si přečtěte tuto brožuru a návod k použití.
Zamýšlené použití
Toto zařízení slouží jako bezdrátový vysílač zvuku z televize do podporovaných slu-
chadel.
Důležité bezpečnostní informace
Než začnete zařízení používat, tuto část si pečlivě přečtěte.
Ukládejte mimo dosah dětí mladších tří let.
Zařízení nepoužívejte venku.
Nikdy se zařízení nesnažte rozebírat ani opravovat sami. Potřebujete-li jej opravit,
obraťte se na odborníka.
Chraňte zařízení před přímým slunečním světlem a neumísťujte jej poblíž zařízení,
které jej může zahřívat.
Televizor nebo nástěnná nabíječka s USB musí splňovat normy IEC 60601-1, IEC
60950-1, IEC 62368-1 nebo ekvivalentní bezpečnostní normy.
Zařízení je třeba skladovat a přepravovat při teplotách v rozmezí -20 °C až +55 °C
(-4 °F až 131 °F) a relativní vlhkosti v rozmezí 10 až 90 %.
Zařízení bylo navrženo pro použití při teplotách od 0 °C (32 °F) do 45 °C (113 °F), při
relativní vlhkosti 10 %–90 % a tlaku 500 až 1 500 mbar.
152
ZAČÍNÁME
Připojení zařízení k televizoru
Možnost A: pomocí optického kabelu – viz obrázek 2
Pro audio připojení doporučujeme pro propojení zařízení a televizoru použít optický
kabel (modrý), protože přináší nejlepší kvalitu zvuku.
1. Odstraňte ochranné krytky z obou konců optického kabelu.
2. Zapojte optický kabel (modrý) do odpovídající zdířky „Optical IN“ (modrá) na za-
dní straně zařízení a poté jej zapojte do zdířky „Optical OUT“ na zadní straně tele-
vizoru.
POZNÁMKA
Nenechávejte zařízení v šuplíku, jelikož by se mohl zkrátit dosah vysílání – viz obrázek
9.
POZNÁMKA
Při použití optického kabelu k připojení zařízení k televizoru jsou podporovány tyto di-
gitální formáty:
Digitální stereo (PCM)
Dolby Audio™
Je možné, že bude třeba televizor, přehrávač DVD či domácí kino nakonfigurovat
a zvolit některý z podporovaných zvukových formátů. Upozorňujeme, že zařízení
nemusí přenášet zvuk z nepodporovaných zvukových formátů.
Varianta B: pomocí analogového zvukového kabelu – viz obrázek 3
K připojení zařízení k televizoru lze použít také analogový kabel. Postupujte takto:
1. Připojte zástrčku (fialovou) analogového kabelu do zdířky na zadní straně
zařízení.
2. Poté připojte analogový zvukový kabel do odpovídajících zdířek na zadní straně
televizoru.
POZNÁMKA
K připojení zařízení k televizoru použijte optický nebo analogový kabel. Není nutné
použít obojí.
POZNÁMKA
Pokud jste zapojili oba kabely, zařízení vždy zvolí zdroj z optického připojení.
Nabíjení zařízení
Chcete-li zařízení nabít, zapojte kabel Micro USB do zařízení a druhým koncem do zá-
suvky USB na zadní straně televizoru.
Poté zapněte televizor.
153
POZNÁMKA
Pokud televizor nemá zásuvku USB, můžete použít standardní nástěnnou nabíječku s USB
(není součástí balení). Nabíječka by měla dodávat alespoň 500 mA (2,5 W).
Nastavení zařízení pro jedno nebo dvě sluchadla – viz obrázek 5
Zařízení můžete nastavit podle své potřeby pomocí posuvníku ve spodní části zařízení.
Pokud máte jedno sluchadlo, vyberte nastavení monofonní, a pokud používáte dvě
sluchadla, vyberte nastavení stereofonní.
Mono zvuk
Stereo zvuk
Párování zařízení se sluchadly – viz obrázek 6
Než začnete přenášet zvuk z televizoru, je třeba zařízení a sluchadla spárovat. Postu-
pujte následovně:
1. Zařízení napájejte tím, že zapnete televizor (viz obrázek 4), nebo nahlédněte do
části „Napájení zařízení“.
2. Sluchadla restartujte otevřením a zavřením prostoru pro baterie.
3. Během párování musí být sluchadla v dosahu zařízení (1–2 metry).
4. Jakmile se sluchadla spárují se zařízením, vydají potvrzovací tón.
POZNÁMKA
Sluchadla jsou v režimu párování pouze po dobu tří minut od restartování. Pokud jste
je včas nespárovali, musíte je opět restartovat.
POZNÁMKA
Zařízení lze použít pro přenášení zvuku k více než jednomu uživateli najednou. Bude-
te-li tuto možnost potřebovat, postupujte dle pokynů pro párování výše.
Zrušení párování
Párování lze zrušit pouze pomocí aplikace. Postupujte takto:
1. Spusťte v aplikaci program TV PLAY a otevřete nabídku Zvuk.
2. Klepněte na tři tečky v pravém horním rohu nabídky Zvuk.
3. Stiskněte tlačítko Zrušit párování a zrušení párování potvrďte.
154
POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ S APLIKACÍ – VIZ OBRÁZEK 7
Používání zařízení
Po spárování se sluchadly bude zařízení připraveno k použití prostřednictvím aplikace.
Chcete-li začít poslouchat televizor, postupujte následovně:
1. Zkontrolujte, že jsou sluchadla spárována s telefonem.
2. Otevřete aplikaci a vyberte poslechový program pro televizi. Začnete poslouchat
zvuk z televize.
3. Chcete-li přestat poslouchat zvuk z televize, jednoduše přepněte na jiný poslecho-
vý program.
POZNÁMKA
Při prvním použití aplikace po spárování sluchadel se zařízením se na obrazovce zo-
brazí text s informací, že do seznamu programů byl přidán program TV PLAY. Tato
zpráva zmizí, jakmile klepnete kdekoli na obrazovce.
POZNÁMKA
Pokud se v aplikaci nezobrazí ikona programu TV PLAY, zařízení a sluchadla nejsou správ-
ně spárována.
Nastavení hlasitosti zvuku televize
Hlasitost zvuku z televize nebo sluchadel lze snadno nastavit pomocí posuvníků hlasi-
tosti na obrazovce aplikace.
POZNÁMKA
Budete-li se chtít soustředit na zvuk z televize a neposlouchat zvuky z okolí, můžete v apli-
kaci použít funkci pro potlačení okolních zvuků.
Telefonní hovory během používání zařízení
Pokud máte iPhone, příchozí volání zvedejte na telefonu jako obvykle.
Pokud máte smartphone se systémem Android, budete potřebovat COM-DEX, abyste
mohli používat toto zařízení a zároveň telefonovat. Při příjmu hovoru postupujte ná-
sledovně:
1. Hovor přijměte stisknutím tlačítka na zařízení COM-DEX.
POZNÁMKA
Nebude-li telefonní hovor přenášen do sluchadel, zkuste pomocí aplikace přepnout na
jiný poslechový program.
155
VOLITELNĚ: PŘIPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ NA ZADNÍ STRANU
TELEVIZORU – VIZ OBRÁZEK 8
Chcete-li zařízení připevnit k jednomu z horních rohů televizoru, buďte opatrní a po-
stupujte takto:
1. Očistěte povrch na zadní straně televizoru pomocí obsahu čisticího sáčku. Několik
vteřin nechte povrch oschnout.
2. Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky na montážní konzole.
3. Přitiskněte montážní konzolu lepicí páskou na zadní stranu televizoru a podržte ji
tam po dobu 5 vteřin.
4. Držákem kabelů na montážní konzole protáhněte kabely.
5. Zasuňte zařízení do montážní konzoly a kabely zajistěte kabelovou sponou.
POZNÁMKA
Nepřipevňujte zařízení přímo na větrací systém televizoru. Umístění větracího systému
závisí na konkrétním televizoru.
POZNÁMKA
Nenechávejte zařízení v šuplíku, jelikož by to mohlo negativně ovlivnit bezdrátový
přenos dat – viz obrázek 9.
POZNÁMKA
Pro delší dosah vysílání umístěte zařízení do svého zorného pole.
156
DALŠÍ INFORMACE
Údržba
Čistěte zařízení měkkým, suchým hadříkem nebo vysavačem s jemným nástavcem.
POZNÁMKA
Zařízení neumývejte vodou ani jinou kapalinou ani jej do ní neponořujte.
LED kontrolky
LED kontrolka VÝZNAM
Slábnoucí bílé světlo Rozsvítí se po prvním zapnutí zařízení nebo po rese-
tování.
Jedno modré bliknutí pro každé
sluchadlo
Zařízení odesílá informace do sluchadel kvůli spáro-
vání.
Slábnoucí modré světlo Pokud krátce stisknete tlačítko reset, LED kontrolka
bude blikat modře a přenos se na 30 vteřin zastaví.
Na zařízení to vliv mít nebude.
Slábnoucí zelené světlo Zařízení je zapnuté, ale přenos neprobíhá.
Stálé zelené světlo Zařízení je zapnuté a probíhá přenos.
Blikající červené světlo Neznámý zvukový formát
Slábnoucí červené světlo Zařízení je přehřáté. Před dalším používáním jej ne-
chte vychladnout.
LED kontrolka může takto svítit i v případě, že kabel
USB zařízení dostatečně nenabíjí.
Stálé červené světlo Zařízení nefunguje. Obraťte se na odborníka.
Resetování zařízení
Na zadní straně zařízení najdete tlačítko. Tímto tlačítkem zařízení resetujete, pokud jej
stisknete a 5 vteřin podržíte. Zařízení se restartuje a veškerá stávající párování budou
ze zařízení odstraněna.
POZNÁMKA
Pokud zařízení zresetujete, budete muset sluchadla se zařízením znovu spárovat.
Řešení potíží
Tyto stránky obsahují rady, jak postupovat, pokud zařízení přestane fungovat nebo
nefunguje dle očekávání. Pokud problém přetrvává, obraťte se na odborníka.
157
Problém Možná příčina Řešení
Ve sluchadlech není slyšet
žádný zvuk z televize.
a. Sluchadla nejsou se
zařízením spárována.
b. Zařízení není správně
připojeno k televizoru.
c. Není zapnutý zdroj zvuku.
d. Baterie sluchadel jsou
téměř vybité.
e. Sluchadla nejsou nasta-
vena na program TV PLAY.
f. Hlasitost je příliš nízká.
a. Spárujte zařízení se slu-
chadly.
b. Zkontrolujte, zda je
zařízení správně připojeno
k televizoru.
c. Zapněte zdroj zvuku.
d. Vyměňte baterie slucha-
dla.
e. Vyberte v aplikaci pro-
gram TV PLAY.
f. Zvyšte hlasitost v aplikaci.
Ostatní zvuk z TV neslyší. a. Zapojili jste zařízení do
zdířky pro sluchátka.
a1. Zapojte analogový kabel
dle pokynů v kapitole
Připojení.
a2. Použijte jiný výstup na
televizoru.
a3. Zkontrolujte nastavení
zvuku na televizoru a na-
stavte reproduktory na pa-
ralelní použití.
Slyším zvuk pouze v jed-
nom sluchadle.
a. Baterie ve druhém slu-
chadle je vybitá.
b. Se zařízením je spárová-
no pouze jedno sluchadlo.
a. Vyměňte baterii slucha-
dla.
b. Proveďte nové párování.
Zapojil jsem do televizoru
optický kabel, ale ve slucha-
dlech není žádný zvuk.
a. Televizor není nakonfigu-
rován na vysílání audia přes
optický výstupní konektor.
a. Zkontrolujte nastavení
výstupu zvuku na televizoru
(pokročilé nastavení).
Zapojil jsem do televizoru
analogový kabel, ale ve slu-
chadlech není žádný zvuk.
Analogové konektory na te-
levizoru slouží pouze pro
vstup zvuku.
a. Použijte optický kabel,
který byl dodán se
zařízením.
b. Použijte kabel mini jack
na mini jack a konektor slu-
chátek na televizoru.
c. Televizor možná není se
zařízením kompatibilní.
Hlasitost nevyhovuje. a. Nastavte hlasitost pomo-
cí aplikace nebo dálkového
ovládání.
b. Zkontrolujte na televizo-
ru pokročilé nastavení, kde
lze zobrazit nastavení hlasi-
tosti.
158
Problém Možná příčina Řešení
Zvuk z televizoru zní v jed-
nom nebo obou sluchadlech
přerušovaně.
a. Zařízení je umístěno v šu-
plíku nebo za zdí.
b. Zařízení je mimo dosah.
c. Dochází k rušení jinými
zdroji rádiového vysílání.
a. Umístěte zařízení do zor-
ného pole.
b. Umístěte zařízení tak,
aby bylo v dosahu.
c. Přesuňte se od jiných
zdrojů rádiového vysílání.
LED kontrolka bliká červeně
a ve sluchadlech není žádný
zvuk.
a. Přístroj je přehřátý.
b. Televizor zařízení dosta-
tečně nenabíjí.
a. Nevystavujte zařízení slu-
nečnímu světlu. Neumisťuj-
te jej do šuplíku ani k větra-
címu systému na zadní stra-
ně televizoru.
b. Odpojte ostatní zařízení
připojené k televizoru přes
USB nebo připojte zařízení
do elektrické zásuvky.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na odborníka.
159
INFORMACE O PŘEDPISECH
Směrnice EU
Směrnice 2014/53/EU
Společnost Widex A/S tímto prohlašuje, že výrobek WIDEX TV PLAY je v souladu se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES.
Výrobek WIDEX TV PLAY obsahuje rádiové vysílače pracující při: 2,4 GHz, 10,0 mW
EIRP.
Kopie dokumentu „Prohlášení o shodě“ podle směrnice 2014/53/EU je dostupná na
adrese:
http:global.widex.com/doc
N26346
Informace týkající se likvidace
Sluchadla, příslušenství a baterie se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpa-
du.
Sluchadla, baterie a příslušenství sluchadel je nutné odevzdat na místo určené k likvi-
daci elektrických a elektronických zařízení nebo vrátit prodejci sluchadel za účelem
bezpečné likvidace.
160
SYMBOLY
Symboly používané v k lékařským přístrojům (štítky, návody k použití apod.)
Symbol Název/Popis
Výrobce
Název a adresa výrobce produktu jsou uvedeny u symbolu. V případě potřeby může
být také uvedeno datum výroby.
Katalogové číslo
Katalogové číslo (číslo položky) produktu.
Přečtěte si návod k použití
Návod k použití obsahuje důležitá upozornění (varování / bezpečnostní
opatření) a je nutné si jej před použitím produktu prostudovat.
Varování
Text označený symbolem varování je nutné před použitím produktu prostudo-
vat.
Značka WEEE
„Nevyhazovat do komunálního odpadu“. Je-li výrobek nutné zlikvidovat, musí
být odeslán na určené sběrné místo k recyklaci a obnově, aby se zabránilo riziku
znečištění životního prostředí nebo poškození lidského zdraví v důsledku
přítomnosti nebezpečných látek.
Značka CE
Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských směrnicích, které se tý-
kají označení CE.
Značka C-Tick
Produkt vyhovuje požadavkům předpisů o elektrické bezpečnosti, elektromagnetické
kompatibilitě a rádiovém spektru, jež platí pro produkty dodávané na australský a no-
vozélandský trh.
Rušení
V blízkosti produktu může docházet k elektromagnetickému rušení.
161
/