Genius KB-M205 Uživatelský manuál

Značka
Genius
Kategorie
klávesnice
Modelka
KB-M205
Typ
Uživatelský manuál
Symbol for Separate Collection in European Countries
This symbol indicates that this product is to be collected
separately.
The following apply only to users in European countries:
This product is designated for separate collection at an
appropriate collection point. Do not dispose of as
household waste.
For more information, contact the retailer or the local
authorities in charge of waste management.
Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union
Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat
entsorgt werden muss.
Fo
Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz
angeliefert werden.
Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltmüll.
lgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:
Weitere Information erhalten Sie von Ihrem
Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen
örtlichen Behörde.
Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei
Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere
separatamente.
Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:
Questo prodotto è stato progettato per la raccolta
differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non
gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o
all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.
Símbolo de recogida selectiva en países europeos
Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por
separado.
Las cláusulas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de
países europeos:
Este producto debe recogerse separadamente en un punto de
recogida adecuado. No elimine este producto con la basura
normal.
Para más información, póngase en contacto con el vendedor
o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.
Símbolo para a recolha separada em países da Europa
Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido
separadamente.
Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países
europeus:
Este produto está designado para a recolha separada num
ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como
lixo doméstico.
Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades
locais responsáveis pela gestão do lixo.
Symbool voor gescheiden afvalophaling
in Europese landen
Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet
worden opgehaald.
Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese
landen:
Dit product werd ontworpen voor gescheiden
inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort
niet bij het huishoudelijk afval.
Neem voor meer informatie contact op met de verkoper
of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.
Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích
Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat
jako tříděný odpad.
Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:
Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v
příslušné sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním
odpadem.
Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány
zodpovědné za likvidaci odpadu.
Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az
A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön
hulladéklerakókban kell gyűjteni.
A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra
vonatkozik:
A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve
tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
További információkért vegye fel a kapcsolatot a
viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős
hatósággal.
európai országokban
Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich
Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany
selektywnie.
Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach
europejskich:
Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w
odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go
razem z odpadami gospodarstw domowych.
W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować
się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami
odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.
Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν
πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.
Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές
χώρες:
Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε
κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής
απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό
απόρριμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το
κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με
τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση
απορριμμάτων.
Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades
See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:
Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas
kogumispunktis. Ärge likvideerige seda kui olmejääki.
Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja
või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav
jäätmekorralduse teeninduse eest.
Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs
Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no
citiem atkritumiem
Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:
Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem
atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To
nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar
mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild
par atkritumu apsaimniekošanu.
Simbolis atskiram atliekų išmetimui įvairiose Europos šalyse
Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas
atskirai.
Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams:
Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame
atliekų surinkimo taške. Neišmeskite kaip buitinių
šiukšlių.
Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su
mažmenininku arba vietinės valdžios organais
atsakingais atliekų tvarkymą.
Symbole de collecte séparée dans les pays européens
Ce symbole indique que ce produit doit faire l’objet d’une collecte
séparée.
Ce qui suit ne s’applique qu’aux utilisateurs résidant dans les pays
européens :
Ce produit a été conçu afin de faire l’objet d’une collecte
séparée dans un centre de tri adéquat. Ne vous débarrassez pas
de ce produit avec vos ordures ménagères.
Pour plus d’informations, contactez votre revendeur ou le service
assurant l’élimination des déchets.
Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich
Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany
selektywnie.
Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach
europejskich:
Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w
odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go
razem z odpadami gospodarstw domowych.
W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować
się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami
odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.
Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν
πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.
Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές
χώρες:
Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε
κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής
απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό
απόρριμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το
κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με
τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση
απορριμμάτων.
Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades
See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:
Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas
kogumispunktis. Ärge likvideerige seda kui olmejääki.
Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja
või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav
jäätmekorralduse teeninduse eest.
Simbolis atskiram atliekų išmetimui įvairiose Europos šalyse
Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas
atskirai.
Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams:
Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame
atliekų surinkimo taške. Neišmeskite kaip buitinių
šiukšlių.
Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su
mažmenininku arba vietinės valdžios organais
atsakingais atliekų tvarkymą.
Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető
szimbólum az
A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön
hulladéklerakókban kell gyűjteni.
A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra
vonatkozik:
A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve
tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
További információkért vegye fel a kapcsolatot a
viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős
hatósággal.
európai országokban
Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs
Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no
citiem atkritumiem
Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:
Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem
atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To
nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar
mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild
par atkritumu apsaimniekošanu.
Federal Communications Commission (FCC) Notice
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15
of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance
with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in particular installations, if this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:
1. Reorient / Relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.
CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could
void the user’s authority to operate the equipment.
Disclaimer
The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: KYE Systems
Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied. All material is
provided “as is”. This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness is for a
particular purpose. The information covered in this document is subject to change without notice.
KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.
All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
Copyright © 2012 KYE Systems Corp. All rights reserved.
Table of Contents
English ……………………………………………………………………………………..1
Pусский ……………………………………………..……………………………………..2
Deutsch ……………………………………………...……………………………………..3
Français ……………………………………………..……………………………………..4
Italiano……………………………………………………………………………………..5
Español………………………………………………...….………………………………..6
Português/Brasil…………………………………….……………………………………..7
Nederlands…………………………………………….…………………………………...8
Česky………………………………………………….……..……………………………..9
Magyar……………………………………………………..……………………………..10
Polsk…………………………………………………………..…………………………..11
Slovensko…………………………………………………..……………………………...12
Slovenčina……………………………….………………………………………………..13
Hrvatski/Bosanski/Srpski…………………………………………………...…………...14
Română………………………………….……………………………….….…….……...15
Български....……………………………………………………………………………..16
Türkçe ……………………………………………......…………………………………..17
Українська……………………………………….……...…………..…………………..18
Eesti…………………………………………………………...........……………………..19
Latviešu…………………………………………………….....…………………………..20
Lietuviškai. ……………………………………………...………………………………..21
Қазақшa……………………………………………………..…………………………...22
عربي…………………………………………………………..........……………………...23
Bahasa Indonesia…………………………………….……….…………………………..24
Thai…………………………………………………………....……………………..........25
ENGLISH
1
Hardware Installation
Plug the USB keyboard into your PC USB port.
Keyboard hotkey definition
Internet Explorer
My Favorite
Back Page
Turn up the volume
Turn down the volume
Mute
PУССКИЙ
2
Установка оборудования
Подключите USB-клавиатуру к порту USB
компьютера.
Клавиши быстрого доступа
Обозреватель Internet
Избранное
На страницу назад
Повышение уровня звука
Понижение уровня звука
Отключение звука
DEUTSCH
3
Installation der Hardware
Verbinden Sie die USB-Tastatur mit dem USB-Anschluss
an Ihrem PC.
Erklärung der Tastatur-Hotkeys
Internet Explorer
Favoriten
Seite zurück
Lautstärke erhöhen
Lautstärke verringern
Stumm
FRANÇAIS
4
Installation du matériel
Branchez le clavier USB sur le port USB de votre PC.
Définition des touches d’accès rapide du clavier
Ouvre Internet Explorer
Mes favoris
Page précédente
Augmente le volume
Diminue le volume
Sourdine
ITALIANO
5
Installazione Hardware
Collegare la tastiera USB all’ USB port del vostro PC.
Definizione dei tasti rapidi della Tastiera
Internet Explorer
Miei Preferiti
Indietro Pagina
Aumenta il volume
Diminuisce il volume
Muto
ESPAÑOL
6
Instalación de hardware
Conecte el teclado USB en el puerto USB de su PC.
Definición de teclas de acceso directo
Internet Explorer
Mis favoritos
Página anterior:
Sube el volumen.
Baja el volumen.
Función silencio
PORTUGUÊS/BRASIL
7
Instalação de Hardware
Conecte o teclado USB na porta USB do seu PC.
Definição das teclas de atalho do teclado
Internet Explorer
Meus favoritos
Voltar página
Aumentar o volume
Diminuir o volume
S/ som
NEDERLANDS
8
Hardware installatie
Plug het USB-toetsenbord in de USB-poort van uw PC.
Sneltoetsen toetsenbord
Internet Explorer
Mijn favorieten
Vorige pagina
Volume hoger
Volume lager
Geluid stil schakelen
ČESKY
9
Instalace hardwaru
USB klávesnici připojte k USB vstupu vašeho počítače.
Definice klávesoch zkratek
Internet Explorer
Mé oblíbe
O stranu zpět
Zvýší hlasitost
Ztlumí hlasitost
Tlumení
MAGYAR
10
A hardver telepítése
Csatlakoztassa az USB-billentyűzetet a PC USB-portjára.
A billentyűzet gyorsgombjainak leírása
Internet Explorer
Kedvencek
Vissza
Növeli a hangerőt
Hangerő csökkentése
Néma
POLSKI
11
Instalacja sprzętu
Podłączyć klawiaturę USB do portu USB komputera PC.
Definicja klawiszy specjalnych klawiatury
Internet Explorer
Moje ulubione
Strona wstecz
Podgłaśnianie
Ściszanie
Wyciszanie
SLOVENSKO
12
Namestitev strojne opreme
Vključite USB-kabel tipkovnice v prosto režo USB na
PC-ju.
Določitev vročih tipk na tipkovnici
Internet Explorer
Moji priljubljeni
Predhodna stran
Povečaj glasnost
Zmanjšaj glasnost
Utišaj
SLOVENČINA
13
Inštalácia hardvéru
Zapojte USB klávesnicu do vášho PC USB port
Definícia funkčných tlačidiel klávesnice
Internet Explorer
Moje obľúbe
Strana dozadu
Zvýšenie hlasitosti
Zníženie hlasitosti
Stíšiť
HRVATSKI/BOSANSKI/SRPSKI
14
Instalacija hardvera
Priključite USB tastaturu preko USB ulaza na PC
računaru.
Definicija namenskih tastera na tastaturi
Internet Explorer
Moje omiljeno
Stranica natrag
Pojačavanje zvuka
Utišavanje zvuka
Prigušenje
ROMÂNĂ
15
Instalare hardware
Conectati tastatura USB la portul USB al PC-ului dvs.
Definirea tastelor rapide
Internet Explorer
Favorite
Pagina inapoi
Crestere volum
Descrestere volum
Mut
БЪЛГАРСКИ
16
Инсталация на хардуер
Включете USB клавиатурата към вашия компютър
през USB порт.
Описание на бързите клавиши на клавиатурата
Internet Explorer
Предпочитани
Задна страница
Увеличава нивото на звука
Намалява нивото на звука
Без звук
/