Bauknecht CTAR 8640 IN Uživatelská příručka

Značka
Bauknecht
Modelka
CTAR 8640 IN
Typ
Uživatelská příručka
Kompletní návod k obsluze si stáhněte na stránce
http: // docs. bauknecht . eu nebo zavolejte na
telefonní číslo uvedené v záručním listě.
Před použim spoebiče si přečtěte tyto
bezpečnostní pokyny. Uschovejte si je po ruce pro
další použití.
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou
uvedena důležitá bezpečnostní upozorně, která je
nutné si příst ařídit se jimi. Výrobce odtá nést
jakoukoli zodpovědnost za nedodržení těchto
bezpečnostních pokynů, za nevhodné použí
spoebiče nebo za nespvné nastavení ovladačů.
Velmi malé děti (0-3 roky) by se neměly ke
spoebiči přiblovat. Malé děti (3-8 let) by se
neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod
dozorem. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým,
smyslovým či devním postižem nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí mohou tento
spotřebič používat pouze pod dohledem nebo
tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném
použití spoebiče apokud rozují rizim, která
s používáním spotřebiče souvisejí. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebem hrály. Nedovolte
dětem, aby bez dohledu prováděly čištění ažnou
údržbu spotřebiče.
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Spotřebič a jeho
přístupné součásti se při použití zahřívají. Je třeba
dbát opatrnosti, abyste se nedotkli topných těles.
Děti mladší 8let se nesmějí ke spoebi přiblovat,
pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud je povrch
varné desky popraskaný, zařízení nepoužívejte.
Riziko elektrického šoku!
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí požáru:
Neskladujte položky na varném povrchu.
UPOZORNĚNÍ: Proces vaření musí prohat pod
kontrolou. Krátké vaření musít neustále
monitorováno.
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Vaření pokrmů
s obsahem tuku nebo oleje bez dozoru na varné
desce může být nebezpečné. Riziko požáru! NIKDY
se nepokoušejte požár uhasit vodou: Namísto toho
spoebič vypněte aplamen přikryjte, na. poklicí
nebo žáruvzdornou dekou.
Varnou desku nepoužívejte jako pracovní plochu
nebo podstavec. Do blízkosti spoebiče
nepokládejte oděvy nebo jiné hořlavé materiály,
dokud veškeré součásti zcela nevychladnou. Riziko
požáru!
POVOLENÉ POUŽITÍ
UPOZORNĚ: Tento spotřebič není určen křízení
pomocí externího zařízení, jako je na. časovač,
nebo samostatného systému dálkového ovládání.
Tento spotřebič je určen kpoužití vdomácnosti
apodobných zařízeních jako: kuchské kouty pro
zaměstnance vobchodech, kancelářích ana jiných
pracovištích; farmy; klienty hotelů, motelů, penzionů
ajiných ubytovací zařízení.
Není přípustné používat jej jiným způsobem
(např. kvytápění místností).
Tento spotřebič není určen pro profesionál
použití. Nepoužívejte spotřebič venku.
INSTALACE
Kpřemiování ainstalaci spotřebiče jsou nutné
minilně dvě osoby - nebezpečí zranění. Při
rozbaloní ainstalaci používejte ochranné rukavice
- nebezpečí pořezání.
Instalaci, včetně připojení přívodu vody (pokud
nějaký existuje) aelektřiny, aopravy musí provádět
kvalikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte
žádnou část spoebiče, pokud to není výslovně
uvedeno vvodu kpoužití. Nedovolte dětem, aby
se přiblovaly k stu instalace. Po vybalení
spoebiče se přesvědčte, že nebyl při dopravě
poškozen. V případě problémů se obraťte se na
svého prodejce nebo na nejbližší servisní středisko.
Po instalaci musí být obalový materiál (plasty,
polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah dětí -
nebezpečí udušení. Před zahájem instalace je
nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě - nebezpečí
úrazu elektrickým proudem. Během instalace se
ujistěte, že zařízení nepoškozuje najecí kabel -
nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
Zařízení nezapínejte, dokud nebyla řádně ukončena
instalace.
Je-li nutné skříňku přiříznout, provte tyto práce
ještě před zasunum spoebe na místo apečlivě
odstraňte všechny dřevěné třísky apiliny.
Pokud není spotřebič nainstalován nad troubou,
do umístění pod spotřebičem je třeba nainstalovat
ioddělovací panel (není součástí).
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE
ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
Vsouladu snárodními bezpečnostními normami
týkajími se elektrických zařízení musí být možné
odpojit spoebič od elektrické sítě vytažením
zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo,
vsouladu spravidly pro zapojo, prostřednictvím
vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou
aspoebič musí být uzemn.
Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené
zásuvky nebo adaptéry. Po provedení montáže
nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele
přístupné. Nepoužívejte spoebič, pokud jste mokří
nebo bo. Tento spoebič nezapínejte, pokud je
poškozený napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud
nefunguje správně nebo byl poškozen či došlo
kjeho pádu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
JE DŮLEŽITÉ SI POKYNY DŮKLADNĚ PŘEČÍST
AŘÍDIT SE JIMI
CS
Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identic
ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik
nebo osoba spodobnou příslušnou kvalikací, jinak
by mohlo dot kúrazu - riziko elektrického šoku!
ČIŠTĚNÍ AÚDRŽBA
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Než zahájíte jakoukoli
údržbovou operaci, ujistěte se, že je spotřebič
vypnutý a odpojený od zdroje napáje; nikdy
nepoužívejte parní čistič - riziko elektrického šoku!
Nepoužívejte abrazivní ani agresivní produkty,
čisticí prostředky sobsahem chloru ani drátěnky.
LIKVIDACE OBALOHO MATERIÁLU
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu aje označen recyklačním
znakem .
Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle
platných místních předpisů.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně
použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro
likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci
elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, v podniku pro sběr
domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
Tento spotřebič je označen vsouladu sevropskou směrnicí 2012/19/EU
oodpadních elektrických aelektronických zařízeních(OEEZ).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním vlivům na životní prostředí alidské zdraví.
Symbol na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento
výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, nýbrž
je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci
elektrických aelektronických zařízení.
RADY KÚSPOŘE ELEKTRICKÉ ENERGIE
Vytěžte maximum ize zbytkového tepla, ato tak, že ploténku vypnete
několik minut před dokončením vaření.
Dno hrnce či pánve by mělo zakrývat celou plochu ploténky; při použití
nádoby, jejíž dno je menší než ploténka, dochází kplýtvání energií.
Během vaření přikrývejte hrnce a pánve dobře těsnicí pokličkou
a používejte co nejméně vody. Vařením bez pokličky se citelně zvýší
spotřeba energie.
Používejte pouze hrnce apánve splochým dnem.
PROHLÁŠENÍ OSHODĚ
Tento spotřebič splňuje požadavky na ekodesign podle evropského
nařízení č.66/2014 vsouladu sevropskou normou EN60350-2.
INSTALACE
CS
• Varná deska musí být usazena do pracovní desky vhloubce mezi 20 a50mm.
• Mezi varnou deskou atroubou se nesmí nacházet žádné jiné součásti (příčné lišty, svorky
atd.).
• Vzdálenost mezi spodní plochou sklokeramické varné desky askříňkou či dělicím panelem
musí být alespoň 20mm.
• Jestliže má být varná deska nainstalovaná do vysokého modulu kuchyňské sestavy, pak od
okraje varné desky kboku modulu ponechejte volný prostor alespoň 100mm.
• Informace orozměrech pro vestavbu ainstalaci naleznete na obrázku vtomto odstavci.
• Je třeba dodržet minimální vzdálenost mezi varnou deskou a nad ní se nacházející digestoří. Více informací získáte v íručce pro uživatele
digestoře.
• Po očištění povrchu varnou desku opatřete dodaným těsněním (pokud již nebylo nasazeno).
• Nikdy varnou desku neinstalujte do blízkosti myčky nádobí či pračky. Elektrické rozvody by vtakovém případě mohly přijít do kontaktu
spárou nebo vlhkostí amohlo by je to poškodit.
• Pokud je pod varnou deskou nainstalována trouba, ujistěte se, že je vybavena systémem chlazení. Pokud totiž teplota elektronických obvodů
překročí maximální přípustnou teplotu, varná deska se automaticky vypíná; vtakovém případě vyčkejte několik minut, dokud vnitřní teplota
elektronických obvodů neklesne na přijatelnou úroveň avarnou desku bude možné opět zapnout.
VESTAVBA VARNÉ DESKY
Po zapojení elektrické instalace (viz kapitolu „Elektrická instalace“) umístěte jednotlivé příponky na příslušné otvory po stranách varné desky, jak je
znázorněno na obrázku. Poté varnou desku zasuňte do výřezu azkontrolujte, zda je sklo ploché arovnoběžné spracovní deskou. Tyto příponky jsou
určeny pro všechny typy materiálů pracovních desek (dřevo, mramor atd.).
4x
1
2
ROZRY AVZDÁLENOSTI, KTERÉ JE TŘEBA DODRŽET
Min. 40 cm
L
Min. 7 cm
Min.10 cm
i
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
490 mm
560 mm
0
+2
0
+2
Min. 70 mm
min 20 mm
482 mm
552 mm
42/46 mm
510 mm
580 mm
580 X 510 mm
min. 20 mm
POPIS PRODUKTU
PŘIPOJENÍ KELEKTRICKÉ SÍTI
Připojení kelektrické síti musí být provedeno ještě před připojením spotřebiče ke zdroji elektřiny.
Instalaci musí provést kvalikovaný pracovník obeznámený splatnými bezpečnostními předpisy apředpisy oelektrické instalaci. Instalace se musí
provádět výslovně podle předpisů lokálního dodavatele elektrické energie.
Zkontrolujte, zda údaj onapětí uvedený na typovém štítku na spodní straně spotřebiče odpovídá napětí vdomácí síti.
Předpisy vadují, aby byl spotřebič uzemněn: použijte pouze vodiče (včetně zemnicího), které mají odpovídající délku.
PŘIPOJENÍ KE SVORKOVNICI
Pro připojení kelektrické síti použijte typ kabelu H05RR-F podle níže uvedené tabulky.
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
VODIČE
POČET x VELIKOST
230V ~ +
3 x 4 mm
2
230-240V ~ +
3 x 4 mm
2
(pouze Austrálie)
230V 3~ +
4 x 1,5 mm
2
400V 3N~ +
5 x 1,5 mm
2
400V 2N~ +
4 x 1,5 mm
2
Spotřebič musí být ke zdroji el. napájení připojen pomocí všepólového odpojovacího zařízení sminimální vzdáleností mezi kontakty 3mm.
POZOR: Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby umožnil vyjmutí varné desky zpracovní desky, amusí být umístěn tak, aby nemohlo dojít
kpoškození nebo přehřátí způsobenému kontaktem se základnou.
POZMKA: Žlutý/zelený zemnicí vodič musí být připojen kvýstupu označenému symbolem amusí být delší než ostatní vodiče.
• Znapájecího kabelu (B) odstraňte asi 70mm dlouhou část pláště.
• Zvodičů odstraňte plášť vdélce přibližně 10mm. Poté napájecí kabel zasuňte do kabelové svorky avodiče připojte ke svorkovnici, jak je vyznačeno
ve schématu zapojení umístěném poblíž samotné svorkovnice.
• Napájecí kabel (B) zajistěte pomocí kabelové svorky.
• Uzavřete svorkovnici krytem (A) azajistěte dodanými šrouby.
• Po připojení kelektrické síti varnou desku shora naste apodle obrázku ji připevněte kupevňovacím pružinám.
A
B
210 mm
180 mm
145 mm
145 mm
OVLÁDACÍ PANEL
KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ VARNÉ DESKY
Chcete-li zapnout varnou desku, podržte stisknuté tlačítko „A“ po
dobu přibližně 2 sekund. Na všech 4 displejích ve varné zóně se rozsvítí
hodnota „0“. Pokud do 20 sekund nedojde k aktivaci žádné z varných
zón, varná deska se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne.
ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ VARNÝCH ZÓN
Stiskněte tlačítko „B“ příslušné varné zóny, kterou chcete použít. Pomocí
tlačítek „E“ a „C“ zvolte požadovanou úroveň výkonu. Při vaření můžete
zvolit nastavení od 1 do 9. Všechna nastavení můžete zrušit současným
stisknutím tlačítek
+/−
.
Stisknutím tlačítka „+“ při nastavené úrovni 9 dojde k aktivaci funkce
rychlého varu „Booster. Na displeji se zobrazí písmeno „A“.
DŮLEŽITÉ:
Tento ovládací prvek se deaktivuje 10 sekund po
po nastavení
požadované úrovně výkonu.
Chcete-li změnit nastavení
výkonu
, stiskněte nejprve tlačítko volby „B“ a
následně změňte nastavení pomocí tlačítek „E“ a „C“.
ČASOVAČ
Chcete-li nastavit funkci časovače, zvolte požadovanou varnou zónu
a stupeň výkonu a stiskněte znovu tlačítko varné zóny. Na displeji této
varné zóny řízené časovačem se rozsvítí tečka. Na obou displejích bude
blikat hodnota „00“. Požadovaný čas od 1 do 99 nastavte pomocí tlačítek
C“ a „E
DŮLEŽITÉ: Po 10 sekundách se na displeji časovače zobrazí nastavení
stupně výkonu ostatních varných zón.
Chcete-li zobrazit zbývající čas vaření, stiskněte dvakrát tlačítko varné
zóny řízené časovačem.
ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK
Funkci Zablokování ovládacích tlačítek zapnete tak, že podržíte stisknuté
tlačítko „D“ tak dlouho, dokud se nad tlačítkem této funkce nerozsvítí
tečka. Funkce Zablokování ovládacích tlačítek uzamkne všechny ostatní
funkce varné desky kromě tlačítka Zapnutí/vypnutí „A“. Funkce zůstává
zapnutá dokonce i po vypnutí a opětovném zapnutí varné desky.
Deaktivovat ji můžete tak, že opět podržíte tlačítko „D“ stisknuté tak
dlouho, dokud tečka nad tlačítkem funkce nezhasne.
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
Po vypnutí varné zóny zůstává ukazatel zbytkového tepla „H“ zapnutý
nebo bliká střídavě s hodnotou „0“, dokud teplota varné desky
nepoklesne na bezpečnou úroveň.
DŮLEŽITÉ: Mezi bezpečnostní prvky varné desky patří také funkce
automatického vypnutí. Delší vaření při stejném nastavení
výkonu
spouští automatické vypnutí varné zóny (varná zóna se například vypne
přibližně po 1 hodině vaření s maximálním nastavení
výkonu
).
DŮLEŽITÉ: Aby nedošlo ktrvalému poškození varné desky:
• nepoužívejte nádoby, které nemají ploché dno,
• nepoužívejte kovové hrnce se smaltovaným dnem,
• na ovládací panel nepokládejte horké hrnce/pánve.
ED PRVNÍM POUŽITÍM
Po prvotní montáži provede ovládací panel test funkčnosti, který bude
trvat asi 1 sekundu. Následně bude automaticky aktivována funkce
“Zablokování ovládacích tlačítek.
Chcete-li tuto funkci deaktivovat, podržte stisknuté tlačítko „D. Ozve se
zvukový signál a zhasne příslušná kontrolka led.
POZMKA: Pokud dojde k resetování spotřebiče, opakujte výše popsaný
postup.
B
E
C D
A
A Zapnutí/vypnutí
B Varná zóna a výběr časovače
C-E
Zvýšení a snížení úrovně výkonu
D Zablokování ovládacích tlačítek
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Nepoužívejte parní čistič.
• K čištění nepoužívejte hrubé houbičky ani drátěnky, protože ty
mohou poškodit sklo.
• Po každém použití varnou desku vyčistěte (po zchladnutí), aby se
odstranily usazeniny askvrny od zbytků pokrmů.
• Cukr nebo potraviny s vysokým obsahem cukru mohou poškodit
varnou desku aje nutné je ihned odstranit.
• Sůl, cukr apísek mohou poškrábat skleněný povrch desky.
• Kčistění desky používejte jemný hadřík, absorpční kuchyňské utěrky nebo
speciální čisticí pomůcky na varnou desku (respektujte pokyny výrobce).
• Rozlitá tekutina ve varných zónách může být příčinou pohybu nebo
vibrací hrnců.
• Po vyčištění varnou desku důkladně vysušte.
CS
ODSTROVÁNÍ ZÁVAD
Pokud varná deska nepracuje správně, před kontaktováním servisního
střediska se pokuste určit příčinu problému podle následujících pokynů.
• Přečtěte si adodržujte pokyny uvedené včásti „Každodenní používání“.
• Zkontrolujte, zda nedošlo kvýpadku proudu.
• Po vyčištění varnou desku důkladně vysušte.
• Pokud zvolíte plotýnku a na displeji se objeví „F“ nebo „ER“ a nějaké číslo,
obrat’te se na servisní středisko (s výjimkou zprávy hlášení „F03“ nebo
„ER03“, které identikuje nesprávné očištění ovládací zóny. Pro vyřešení
problému postupujte podle pokynů v části „Údržba a čištění“ odstavci.
• Jestliže varná deska nefunguje po intenzivním používání, je vnitřní
teplota varné desky příliš vysoká. Počkejte několik minut, až varná
deska vychladne.
Jestliže problém přetrvává i po provedení výše uvedených kroků,
kontaktujte nejbližší servisní středisko.
SERVISNÍ STŘEDISKO
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na
www . bauknecht. eu/ register.
NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISNÍHO STŘEDISKA POPRODEJNÍCH
SLUŽEB:
1. Ověřte si, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí doporučení
popsaných v oddílu ODSTRAŇONÍ ZÁVAD.
2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále
trvá.
JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH
KROKŮ, ZAVOLEJTE DO NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA.
Pro asistenční služby volejte na číslo uvedené v záruční knížce nebo
postupujte podle pokynů na webových stránkách www . bauknecht. eu.
Pokud se obracíte na náš zákaznický poprodejní servis, vždy upřesněte:
• stručný popis poruchy;
• přesný typ a model spotřebiče;
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
Type: XXXMod.: XXX
01
XXXX XXX XXXXXXX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• servisní číslo (číslo za slovem „Service“ na typovém štítku). Servisní
číslo je uvedeno i v záruční knížce;
• svou úplnou adresu;
• své telefonní číslo.
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizované servisní středisko,
abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a oprava
bude provedena správně).
400011341773
/