Black & Decker ADV1210 Uživatelský manuál

Značka
Black & Decker
Kategorie
vysavače
Modelka
ADV1210
Typ
Uživatelský manuál
2
English (Original instructions) 4
Deutsch (Übersetzung der Originalanleitung) 8
Français (Traduction des instructions d'origine) 12
Česky (Přeloženo z původního návodu) 16
Magyar (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) 20
Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) 25
Slovenčina (Preložené z pôvodného návodu) 30
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 34
Українська (Переклад оригінальних інструкцій) 39
Türkçe (Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır) 44
16
ČEŠTINA
Použití výrobku
Váš příruční akumulátorový vysavač
Black & Decker Dustbuster
®
je určen pro
jednoduché suché vysávání. Tento výrobek
je určen pouze pro spotřebitelské použití
v domácnostech.
Bezpečnostní pokyny
Varování! Prostudujte si všechny bez-
pečnostní výstrahy a pokyny. Nedodr-
žení níže uvedených pokynů může mít za
následek úraz elektricm proudem, vznik
požáru nebo vážné poranění.
Varoní! Při použití elektrického nářadí
napájeného z akumulátorů by měly být
vždy dodržovány základní bezpečnostní
pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků
kapaliny z akumulátorů, riziko zraně
nebo materiálních škod.
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte
tento návod.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je doporučeno tímto
návodem, může způsobit poranění obsluhy.
Uschovejte tento návod pro případné další
použití.
Použití výrobku
Nepoužívejte tento vysavač, je-li jakákoli jeho
část poškozena.
Nepoužívejte tento vysavač v blízkosti
vznětlivých výparů.
Nepoužívejte tento vysavač v blízkosti vody.
Výrobek nenamáčejte.
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
palubní sítě vozu tahem za přívodní kabel.
Veďte kabel tak, aby nepřecházel přes ostré
hrany nebo horké a mastné povrchy.
Dejte pozor, aby se kabel nepřiskřípl ve
dveřích vozidla, oknech nebo spínacími
čkami.
Tento výrobek není vhodný k vysávání
cigaretových nedopalků nebo obsahu
popelníku.
Dbejte na to, aby proud vzduchu z vysavače
nemířil na vaše oči a tř.
Tento výrobek mohou používat osoby
starší 8 let a osoby se sníženými fyzicmi,
smyslovými či duševními schopnostmi či
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
budou pod dozorem nebo pokud byly
seznámeni s bezpečným použitím výrobku
a pochopili, jaké nebezpečí při jeho použití
hrozí. S výrobkem by si neměly hrát děti.
Čištění a uživatelská údržba by neměly být
prováděny dě
tmi bez dozoru.
Kontroly a opravy
Před použitím zkontrolujte, zda se na výrobku
nevyskytují žádné poškozené nebo vadné
části. Zkontrolujte, zda nejsou jeho části
rozbity a zda nejsou poškozeny spínače nebo
jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho provoz.
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho
část poškozena.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit či
vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
Pravidelně kontrolujte, zda nejsou napájecí
kabel a zástrčka poškozeny. Je-li pkozen
napájecí kabel nebo zástrčka, musí být
s ohledem na možná rizika vyměněny
výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo
vyměnit jiné díly než ty, které jsou uvedeny
v tomto návodu.
Doplňkové bezpečnostní pokyny
Po použi
Před čištěním nabíječky nebo nabíje
kladny odpojte nabíječku od sítě.
Není-li zařízení používáno, mělo byt
uloženo na suchém místě.
K uloženému zařízení by neměly mít přístup
děti.
Zbytková rizika
Je-li zařízení používáno jiným způsobem,
než je uvedeno v přiložených bezpečnostních
varováních, mohou se objevit dodatečná zbytko
rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku
nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
Zraně způsobená kontaktem s jakoukoli
rotující nebo pohybující se částí.
Zraně způsobená při výměně dílů,
pracovního nástroje nebo příslušenství.
Zraně způsobená dlouhodobým použitím
řadí. Používáte-li jakékoli zařízení delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné
přestávky.
17
ČEŠTINA
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytřeného při použití nářadí
(například: - práce se dřevem, zejména
s dubovým, bukovým a materiálem MDF).
Elektrická bezpečnost
Tento výrobek je určen pro napájení 12 V
akumulátory vozidel s uzemněným záporným
pólem.
Varoní! Zástrčka určena do zásuvky palub
sítě vozidla je osazena bezpečnostní pojistkou,
kterou nelze opravit. Pojistka může být průchozí
i v případě závady. Pokud nastane tento případ,
pojistka musí být vyměněna s ohledem na
možná rizika výrobcem nebo v autorizovaném
servisu Black & Decker společně se zástrčkou
a přívodním kabelem.
Varoní! Neprovozujte tento výrobek ve
vozidlech, kde mají akumulátory uzemněn kladný
pól, nebo kde mají akumulátory jiné napětí.
Symboly vyznačené na výrobku
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte
tento návod.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze
ech následujících částí.
1. Hlavní spínač
2. Uvolňovací západka zásobníku
3. sobník na prach
4. Hubice (pouze pro model ADV1220)
5. Zástrčka 12V do zásuvky vozidla
Obr. A (pouze pro model ADV1210)
6. Kartáčová hlavice
7. Štěrbinovýstavec
Obr. B (pouze pro model ADV1220)
8. Velká karčová hlavice
9. Velký štěrbinový nástavec
10. Ohebhadice
Sestavení
Příslušenství (obr. A a B)
Tyto modely jsou dodávány s některým, nebo se
vším následujícím příslušenstvím:
Karčová hlavice (6) (pouze pro model
ADV1210).
Štěrbinový nástavec (7) (pouze pro model
ADV1210).
Velká karčová hlavice (8) (pouze pro model
ADV1220).
Velký štěrbinový nástavec (9) (pouze pro
model ADV1220).
Ohebná hadice (10) (pouze pro model
ADV1220).
Nasazení příslušenství (obr. A) (pouze pro
model ADV1210)
Nasaďte na přední část vysavače vhodné
příslušenství. Ujistěte se, zda je nástavec plně
nasunut.
Nasazení příslušenství (obr. B) (pouze pro
model ADV1220)
Na kratší konec ohebné hadice (10) nasaďte
vhodné příslušenství. Ujistěte se, zda je
příslušenství plně nasunuto.
Delší konec ohebné hadice (10) připojte
k přední straně vysavače. Ujistěte se, zda je
ohebná hadice plně nasunuta.
Použití
Připojení k napájecí zásuvce vozidla
Ujistěte se, zda je vysavač vypnutý.
Ze zásuvky vozidla vyjměte zapalovač cigaret.
Zástrčku 12 V (5) zasuňte do zásuvky vozidla.
Zapnutí a vypnutí (obr. C)
Chcete-li vysavač zapnout, přesuňte hlavní
spínač (1) dopředu do polohy 1.
Chcete-li vysavač vypnout, přesuňte hlavní
spínač (1) vzad do polohy 0.
Optimalizace sacího výkonu
Pokud chcete udržet optimální sací výkon, musíte
během používání pravidelně čistit ltr.
Vyprázdnění zásobníku na prach
a čištění vysavače.
Rychlé vyprázdnění zásobníku na prach
(obr. D) (pouze pro model ADV1220)
Stlačte uvolňovací západky (11) a hubici (4)
vysuňte v přímém směru ven.
sobník na prach vysypejte.
Chcete-li hubici nasadit zpět, zasuňte ji zpět
do rukojeti, až ve své poloze zaskočí.
Sejmutí sběrného zásobníku a ltrů
(obr. E)
Varoní! Filtry mohou být opakovaně použity
a měly by být pravidelně čištěny.
Stlačte uvolňovací západku (2) a zásobník na
prach (3) vysuňte v přímém směru ven.
sobník na prach držte nad odpadkovým
košem, vytáhněte ven ltr a obsah zásobníku
vyprázdněte.
18
ČEŠTINA
Chcete-li zásobník na prach nasadit zpět,
zasuňte jej zpět do rukojeti, až ve své poloze
zaskočí.
Varoní! Nikdy nepoužívejte vysavač bez
ltrů. Optimálního vysátí prachu je dosaženo jen
s čistými ltry.
Předběžný ltr (obr. F) (pouze pro model
ADV1220)
Filtr a předběžný ltr lze pro lepší vyčištění od
sebe oddělit.
Předběžný ltr (12) otočte ve směru chodu
hodinových ručiček a z ltru (13) jej vyjměte.
Čištění zásobníků na prach a ltrů
Podle potřeby zásobníky na prach a ltry
opláchněte teplou vodou s mýdlem.
Před nasazením zpět se ujistěte, zda jsou
ltry a zásobník na prach vysušeny.
Výměna ltrů
Výměna ltrů by se měla provádět každých
6 až 9 měsíců nebo vždy, když dojde k jejich
poškození.
Výměnné ltry si můžete zakoupit u vašeho
prodejce Black & Decker:
Pro modely: ADV1210 používejte ltr s kódovým
označením VF110-XJ
Pro modely: ADV1220 používejte ltr s kódovým
označením VF110FC-XJ
Údržba
Vašeřadí Black & Decker bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o výrobek a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
Varoní! Před prováděním jakékoli údržby
akumulátorového nářadí nebo nářadí opatřeného
napájecím kabelem:
Vypněte zařízení / nářadí a odpojte napájecí
kabel od sítě.
Nebo zařízení / nářadí vypněte a vyjměte
z něj akumulátor, je-li zařízení / nářadí
napájeno snímatelným akumulátorem.
Nebo nelze-li akumulátor vyjmout, nechejte
řadí v chodu, dokud nedojde k jeho
úplnému vybití.
Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku
od sítě. Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou
údržbu mimo pravidelné čištění.
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně
čistěte měkkým kartáčem nebo suchým
hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní
čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném komunálním odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku
v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použi
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu
sběru a recyklace výrobků Black & Decker po
skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš
výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci
servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho
recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Technické údaje
ADV1210 ADV1220
(Typ 1) (Typ 1)
Napájecí napě Vdc 12 12
Hmotnost kg 1,03 1,29
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena
o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou
záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch
zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruč
práva. Tato záruka platí ve všech členských
státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
19
ČEŠTINA
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové
či výrobní vady, společnost Black & Decker
garantuje ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu
nebo výměnu celého výrobku za níže uvedených
podmínek:
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo k jeho
pronájmu;
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba;
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněm;
Opravy nebyly prováděny jinými osobami,
než autorizovanými opraváři nebo mechaniky
autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset
prodejci nebo zástupci autorizovaného
servisu předložit doklad o zakoupení výrobku.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.cz, kde můžete
zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker
a kde můžete získat informace o našich nových
výrobcích a speclních nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.cz jsou k dispozici další
informace o značce Black & Decker a o celé řadě
našich dalších výrobků.
/

Tato příručka je také vhodná pro