König CMP-SPLITDVI10 Uživatelský manuál

Značka
König
Kategorie
rozdělovače videa
Modelka
CMP-SPLITDVI10
Typ
Uživatelský manuál
39
CMP-SPLITDVI20
1. 4x výstupní konektor DVI
2. Konektor pro připojení
síťového adaptéru
3. Vstupní konektor DVI
4. LED indikátor napájení
5. Tlačítko Reset
(Obnovení)
Zapojení a obsluha převaděče:
Před instalací si ověřte, jsou-li všechna zařízení uená k připojení vypnuta.
Vstupní zařízení připojte k rozbočovači (propojovací kabely lze objednat zvlášť).
ipojte monitory do výstupních konektorů na zadní straně přístroje.
Nejdříve připojte stejnosměrný konec kabelu od 5V napájecího zdroje k rozbočovači a
pak teprve zapojte síťový adaptér do zásuvky s 220 V.
40
Prohlášení o shodě
Společnost
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC ’s-Hertogenbosch
Nizoze
Tel.: 0031 73 599 1055
E-mail: i[email protected]nedis.com
prohlašuje, že výrobek:
Značka: CMP-SPLITDVI10 a CMP-SPLITDVI20
Model: 2 a 4násobný rozbočovač DVI
Popis: 2 a 4násobné rozbočovače DVI fi rmy KÖNIG
splňuje následující normy:
Elektromagnetická kompatibilita:
EN 55022(1998+A1:2000+A2:2003)
EN61000-3-2(2006)
EN61000-3-3(1995+A1:2001+A2:2005)
EN55024(1998+A1:2001+A2:2003)
EN61000-4-2(1995+A1:1998+A2:2001) /-3(2002+A1:2002)/
-4(2004)/-5(1995+A1:2001)/-6(1996+A1:2001)/-11(2004)
Elektronická zařízení napájená ze sítě:
IEC 60950-1:2001
a odpovídá ustanovením směrnice 2004/108/EEC.
‘s-Hertogenbosch, 01 červenec 2008
Mrs. J. Gilad
Obchodní ředitel
41
Bezpečnostní opatření:
UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICM PROUDEM
NEOTEVÍRAT
Abyste zabránili nebezpí úrazu elektrickým
proudem, svěřte opravu zařízení POUZE
kvalifi kovanému servisnímu technikovi/středisku. Při
výskytu probmu vždy odpojte zařízení od přívodu elektrické energie a od dalších
zařízení, která mohou být s vaším zařízením propojena. Nevystavujte výrobek působení
vody nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte rozpoušdla ani abrazivní
materiály.
Záruka:
Jakékoli změny, modi kace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávho zacházení
se zařízením ruší platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a speci kace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a názvy výrobků jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky
příslušných vlastků a jsou chráněny příslnými zákony.
Upozornění:
Tento výrobek je označen následujícím symbolem. To znamená, že s výrobkem
je nutné zaczet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a
nelze jej po skončení životnosti vhazovat do běžného domácího odpadu. Existují
zvštní sběrná střediska pro likvidaci těchto produktů.
Copyright © (Autorská práva)
/

Tato příručka je také vhodná pro