ZANKER ZKT623LX 67C Důležitá informace

Značka
ZANKER
Modelka
ZKT623LX 67C
Typ
Důležitá informace
Obsluha nastavené dìtské pojistky
Dìtská pojistka brání nežádoucímu použití spotøebièe.
3 Dìtskou pojistku lze zapnout jen bezprostøednì po zapnutí spotøebièe.
Zapnutí dìtské pojistky
3 Chcete-li dìtskou pojistku doèasnì nebo úplnì vypnout, je nutné provést
bezprostøednì po sobì následující kroky. Mezi jednotlivými popsanými kroky se
nesmíte dotknout žádného jiného senzorového tlaèítka.
Doèasné vypnutí dìtské pojistky
Tímto postupem mùžete dìtskou pojistku vypnout pouze pro jedno vaøení - pak
bude opìt aktivní.
Vypnutí dìtské pojistky
Krok Ovládací panel Displej
1.
Zapnìte spotøebiè
(nenastavujte žádný varný
stupeò).
/ (pokud horké)
2.
5 vteøin tisknout Zobrazí se .
Spotøebiè se vypne.
Krok Ovládací panel Displej
1.
Zapnìte spotøebiè. / (pokud horké)
2.
obì pøedních varných zón
souèasnì stisknìte
nebo
desetinné teèky blikají
Až do dalšího vypnutí spotøebièe mùže být normálnì používán.
Krok Ovládací panel Displej
1.
Zapnìte spotøebiè. / (pokud horké)
2.
5 vteøin tisknout nebo
desetinné teèky blikají
Spotøebiè se vypne.
/