Electrolux EMS30301OX Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
EMS30301
CS Mikrovlnná trouba Návod k použití 2
EN Microwave Oven User Manual 18
ET Mikrolaineahi Kasutusjuhend 34
LV Mikroviļņu krāsns Lietošanas instrukcija 50
LT Mikrobangų krosnelė Naudojimo instrukcija 66
PL Kuchenka mikrofalowa Instrukcja obsługi 82
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................6
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................9
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 9
6. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................12
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 13
8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE....................................................................................14
9. TIPY A RADY................................................................................................... 14
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 15
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 15
12. INSTALACE....................................................................................................16
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
www.electrolux.com2
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Děti mladší tří let nesmí být ponechány v blízkosti
spotřebiče bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Držte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí
mladších osmi let.
ČESKY 3
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků. Děti mladší osmi let
bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Jsou-li poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí
se spotřebič používat, dokud jej neopraví kvalifikovaná
osoba.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Opravy či údržbu, které zahrnují sejmutí krytu
chránícího před vystavením mikrovlnné energii, může
provádět pouze k tomu kvalifikovaná osoba.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
Tekutiny či jiné potraviny neohřívejte v hermeticky
uzavřených nádobách. Mohou explodovat.
Pro přípravu pokrmů a nápojů v mikrovlnné troubě
nesmí být použity kovové nádoby. Tento požadavek
neplatí, pokud výrobce stanoví velikost a tvar
kovových nádob, které jsou vhodné pro přípravu v
mikrovlnné troubě.
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mikrovlnných
troubách.
www.electrolux.com4
Při ohřívání potravin v plastových či papírových
nádobách sledujte spotřebič z důvodu jejich možného
vznícení.
Tento spotřebič je určen k ohřevu potravin a nápojů.
Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích
podložek, pantoflů, hub, vlhkých hadrů a podobných
předmětů může způsobit poranění, vznícení či požár.
Pokud ze spotřebiče vychází kouř, spotřebič vypněte
nebo odpojte od sítě a nechte dvířka zavřená, aby se
případné plameny uhasily.
Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést
k utajenému varu a pozdějšímu prudkému vystříknutí
kapaliny. S nádobou je proto nutné zacházet opatrně.
Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou
byste měli zamíchat nebo protřepat, a před podáním si
ještě ověřit jejich teplotu, aby se dítě nespálilo.
Vajíčka ve skořápce a vajíčka vařená natvrdo by se
neměla ve spotřebiči ohřívat, protože mohou
explodovat i po dokončení mikrovlnného ohřevu.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit a odstraňovat
jakékoliv zbytky potravin.
Pokud není spotřebič udržován v čistém stavu, může
jeho povrch zkorodovat, a ovlivnit tak celkovou
životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.
Přístupné části trouby se při provozu zahřívají na
vysokou teplotu.
Mikrovlnná trouba nesmí být umístěna ve skříni,
nebyla-li ve skříni testována.
Zadní plocha spotřebiče by měla být umístěna
směrem ke zdi.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Pokud je spotřebič prázdný, nezapínejte jej. Kovové
součásti uvnitř spotřebiče mohou způsobit elektrický
oblouk.
ČESKY 5
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Tento spotřebič můžete v kuchyni
postavit téměř kamkoliv. Zkontrolujte,
zda je trouba umístěna na rovném
vodorovném povrchu a větrací otvory i
plocha pod spotřebičem nejsou ničím
zakryté (pro dostatečné větrání).
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Pokud je spotřebič spojen se
zásuvkou pomocí prodlužovacího
kabelu, přesvědčte se, že je kabel
uzemněný.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Pro výměnu napájecího kabelu se
obraťte na autorizované servisní
středisko nebo kvalifikovaného
elektrikáře.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
2.3 Použití
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
plochu nebo k odkládání předmětů v
jeho vnitřku.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Dbejte na to, aby na povrchu dveřního
těsnění nezůstávaly zbytky jídel nebo
čisticích prostředků.
Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči
mohou při chodu mikrovlnné funkce
způsobit požár a elektrický oblouk.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
2.5 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
www.electrolux.com6
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1 3 4
9 78 6 5
2
1
Osvětlení
2
Bezpečnostní blokovací zámek
3
Displej
4
Ovládací panel
5
Ovladač
6
Otvírání dvířek
7
Kryt vlnovodu
8
Gril
9
Hřídel otočného talíře
3.2 Ovládací panel
2
1
3
4
5
6
11
10
8
7
9
Symbol Funkce Popis
1
Displej Ukazuje nastavení a aktuální
čas.
2
Mikrovlny Slouží k nastavení výkonu.
3
Gril Slouží k nastavení výkonu gri‐
lu.
ČESKY 7
Symbol Funkce Popis
4
Kombinovaná
příprava
Slouží ke společnému použití
režimu grilu a mikrovlnné
přípravy.
5
Automatické rozmra‐
zování
Slouží k automatickému roz‐
mrazování zvoleného druhu
potravin.
6
Automatická příprava Slouží k přípravě nebo opětov‐
nému ohřátí zvoleného druhu
jídla.
7
Rychlá nabídka Slouží k přípravě či ohřátí spe‐
cifického množství potravin.
8
Hodiny Slouží k nastavení času.
9
Ovladač nastavení Slouží k nastavení času nebo
hmotnosti.
10
Stop / Vymazat Slouží k vypnutí mikrovlnné
trouby nebo vymazání nasta‐
vení přípravy jídel.
11
Start / +30 sekund Slouží ke spuštění spotřebiče
nebo prodloužení času
přípravy o 30 sekund při
plném výkonu.
3.3 Příslušenství
Souprava otočného talíře
Při přípravě jídla v
mikrovlnné troubě vždy
používejte soupravu
otočného talíře.
Skleněná varná podložka a vodicí lišta
válečků.
Plech na pečení
K pečení a ohřevu jídel.
www.electrolux.com8
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 První čištění
VAROVÁNÍ!
Viz část „Čištění a údržba“.
Vyjměte z mikrovlnné trouby všechno
příslušenství.
Před prvním použitím spotřebič
vyčistěte.
4.2 Nastavení času
Nejsou-li hodiny nastaveny, nefungují,
když mikrovlnná trouba není používána.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti
nebo po výpadku elektrického proudu na
displeji se zobrazuje 0:00 a zní zvuková
signalizace.
Čas lze nastavit v systému
24 hodin.
1. Dvakrát stiskněte .
2. Otočením ovladače nastavení
nastavte požadovanou hodinu.
3. Potvrďte stisknutím .
4. Otočením ovladače nastavení
nastavte minuty.
5. Potvrďte stisknutím
.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Všeobecné informace o
používání spotřebiče
Po vypnutí spotřebiče nechte jídlo
několik minut odstát.
Před přípravou pokrmu sejměte obal z
hliníkové fólie, kovové nádoby atd.
Vaření
Pokud to je možné, vařte pokrm
zakrytý materiálem vhodným pro
mikrovlnou troubu. Nezakryté
potraviny připravujte pouze tehdy,
chcete-li uchovat kůrčičku.
Neohřívejte potraviny příliš dlouho a
na příliš vysoký výkon. Potraviny by
mohly vyschnout, spálit se nebo se na
některých místech vznítit.
Ve spotřebiči nepřipravujte vejce ve
skořápkách a šneky, protože mohou
vybouchnout. V případě smažených
vajec nejprve propíchněte žloutek.
Potraviny se slupkou nebo kůžičkou -
např. brambory, rajčata, uzeniny a
podobně - před vařením propíchněte
několikrát vidličkou, aby nepraskly.
Chlazené nebo zmrazené pokrmy
vyžadují delší dobu přípravy.
Pokrmy obsahující omáčku by měly
být občas zamíchány.
Zelenina mající pevnou strukturu,
například mrkev, hrách nebo květák,
musí být vařena ve vodě.
V polovině přípravy vždy větší kousky
otočte.
Pokud to je možné, rozřízněte
zeleninu na podobně velké kusy.
Použijte ploché, široké mísy.
Nepoužívejte nádobí z porcelánu,
keramiky nebo hlíny s neglazovaným
dnem nebo malými otvory, například
na rukojetích. Do otvorů může
proniknout vlhkost a způsobit
prasknutí nádobí po jeho zahřátí.
Skleněná varná podložka je důležitá
pro chod mikrovlnné trouby.
Pokládejte na ni jídlo nebo tekutiny.
Plech na pečení je důležitý pro chod
mikrovlnné trouby. Pokládejte na ni
jídlo nebo tekutiny.
Rozmrazování masa, drůbeže, ryb
Umístěte zmražené, rozbalené
potraviny na malý hluboký talíř s
nádobkou umístěnou vespodu, aby se
při rozmrazování mohla zachytávat
odtékající tekutina.
V polovině doby rozmrazování
potraviny otočte. Pokud to je možné,
rozdělte je na kusy, které postupně
odebírejte, jakmile se rozmrazí.
ČESKY 9
Rozmrazování másla, částí dortů,
tvarohu
Tyto potraviny nerozmrazujte zcela ve
spotřebiči, ale nechte dokončit jejich
rozmrazování při pokojové teplotě.
Dosáhnete tím rovnoměrnějších
výsledků. Před rozmrazováním
odstraňte veškerý kovový nebo
hliníkový obal.
Rozmrazování ovoce a zeleniny
Ovoce a zeleninu nerozmrazujte ve
spotřebiči úplně, pokud by měla
zůstat čerstvá. Nechte dokončit jejich
rozmrazování při pokojové teplotě.
Vyšší mikrovlnný výkon můžete použít
k vaření ovoce a zeleniny bez jejich
předchozího rozmrazení.
Hotová jídla
Ve spotřebiči můžete připravovat
hotová jídla, pouze pokud je jejich
balení vhodné k použití v mikrovlnné
troubě.
Je nutné se řídit pokyny výrobce
uvedenými na obalu (například
sejmutí kovového obalu a propíchnutí
plastové fólie).
Vhodné nádobí a materiály
Nádobí / materiál Mikrovlnná trouba Gril
Rozmra‐
zování
Ohřev Vaření
Žáruvzdorné sklo a porcelán bez ko‐
vových dílů, například Pyrex, žáru‐
vzdorné sklo
Nežáruvzdorné sklo a porcelán
1)
X X X
Sklo a sklokeramika ze žáruvzdorné‐
ho a mrazuvzdorného materiálu
(například Arcoflam), grilovací rošt
Keramika
2)
, kamenina
2)
X
Plast, žáruvzdorný do 200 °C
3)
X
Kartón, papír X X X
Fólie X X X
Fólie na pečení s uzávěrem vhodným
pro mikrovlnnou troubu
3)
X
Pečicí misky zhotovené z kovu,
například smaltované, litinové
X X X
Formy na pečení, černě lakované ne‐
bo se silikonovou vrstvou
3)
X X X
Plech na pečení X X X
Opékací nádoby, například pražicí
pánvičky nebo zapékací formy
X X
www.electrolux.com10
Nádobí / materiál Mikrovlnná trouba Gril
Rozmra‐
zování
Ohřev Vaření
Hotová jídla v obalech
3)
1)
Bez stříbrné, zlaté, platinové nebo kovové vrstvy/dekorace
2)
Bez skleněných nebo kovových částí, bez glazury s obsahem kovu
3)
Je nutné řídit se pokyny výrobce ohledně maximálních teplot.
vhodný
X nevhodný
5.2 Zapnutí a vypnutí
mikrovlnné trouby
POZOR!
Nenechte mikrovlnnou
troubu pracovat, když v ní
není žádné jídlo.
1. Stiskněte tlačítko funkce nebo .
2. V případě potřeby opakovaným
stisknutím zvolte výkon.
3. Otočením ovladače nastavení
nastavte požadovanou dobu.
4. Stisknutím potvrďte nastavení a
spusťte mikrovlnnou troubu.
Vypnutí mikrovlnné trouby:
vyčkáním, dokud se mikrovlnná
trouba nevypne automaticky, když
uplyne doba přípravy.
otevřením dvířek spotřebiče.
Mikrovlnná trouba automaticky
přestane pracovat. Zavřením dvířek a
stisknutím pokračujte v přípravě
jídla. Tuto funkci používejte ke
kontrole jídel.
stiskněte .
Když se mikrovlnná trouba
automaticky vypne, zazní
zvukový signál.
5.3 Tabulky nastavení výkonu
Mikrovlny
Stiskněte
Nastavení výkonu
jedenkrát 180 W
dvakrát 360 W
třikrát 540 W
čtyřikrát 720 W
pětkrát 900 W
5.4 Rychlý start
Maximální doba přípravy je
95 minut.
Stisknutím zapnete mikrovlnnou
troubu na 30 sekund při plném výkonu.
Každé další stisknutí tohoto tlačítka
zvyšuje dobu přípravy o 30 sekund.
V pohotovostním režimu nastavte dobu
přípravy otočením ovladače nastavení
ČESKY 11
proti směru hodinových ručiček a poté
spusťte mikrovlnnou troubu při plném
výkonu stisknutím .
5.5 Rozmrazování
Můžete zvolit funkci automatického
rozmrazování nebo zvolit druh potravin.
K rozmrazení méně než 200
g potravin tyto potraviny
umístěte na okraj otočného
talíře.
1. Opětovným stisknutím zvolte druh
potravin.
2. Otočením ovladače nastavení
nastavte požadovanou hmotnost.
U rozmrazování dle hmotnosti se čas
nastavuje automaticky.
3. Stisknutím potvrďte nastavení a
spusťte mikrovlnnou troubu.
5.6 Gril
1. Opakovaným stisknutím nastavte
výkon grilu.
2. Otočením ovladače nastavení
nastavte požadovanou dobu.
3. Stisknutím potvrďte nastavení a
spusťte mikrovlnnou troubu.
5.7 Kombinovaná příprava
1. Opakovaným stisknutím nastavte
požadovanou funkci.
2. Otočením ovladače nastavení
nastavte požadovanou dobu.
3. Stisknutím potvrďte nastavení a
spusťte mikrovlnnou troubu.
Při provozu v režimu kombinované
přípravy je možné změnit nastavení
výkonu a dobu přípravy.
Kombinovaná příprava
Stiskněte Nastavení výkonu
jedenkrát Mikrovlny 30 %, Gril 70
%
dvakrát Mikrovlny 55 %, Gril 45
%
5.8 Vícefázová příprava jídla
Pokud je jednou z fází
rozmrazování, nastavte ji
jako fázi první.
Připravovat jídla lze maximálně ve třech
fázích.
Veškerá zmrazená jídla se připravují ve
dvou fázích.
1. Stisknutím nastavte režim
rozmrazování.
2. Otočením ovladače nastavení
nastavte požadovanou hmotnost
nebo dobu rozmrazování.
3. Opakovaným stisknutím
nastavte
výkon.
4. Otočením ovladače nastavení
nastavte požadovanou dobu.
5. Stisknutím potvrďte nastavení a
spusťte mikrovlnnou troubu.
Po každé fázi zazní zvuková
signalizace.
6. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Rychlá nabídka
Tuto funkci používejte k rychlé a snadné
přípravě oblíbených jídel. Mikrovlnná
trouba automaticky zvolí optimální
nastavení.
Stisknutím nebo mikrovlnnou
troubu automaticky spustíte.
Po dokončení programu zkontrolujte
výsledky. V případě potřeby opět
stiskněte příslušné tlačítko.
www.electrolux.com12
Automatická příprava
Tuto funkci používejte k snadné přípravě
oblíbených jídel. Mikrovlnná trouba
automaticky zvolí optimální nastavení.
1. Opakovaným stisknutím zvolte
druh jídla.
2. Otočením ovladače nastavení
nastavte požadovanou hmotnost
nebo množství.
3. Stisknutím potvrďte nastavení a
spusťte mikrovlnnou troubu.
Displej Druh jídla Množství
Nápoje 200 ml
250 ml
400 ml
500 ml
Nudle 50 g
100 g
150 g
200 g
Ryby 250 g
350 g
450 g
550 g
650 g
Kuře 200 g
300 g
400 g
500 g
600 g
Zelenina 100 g
250 g
500 g
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Vložení soupravy otočného
talíře
POZOR!
Nepřipravujte pokrmy bez
soupravy otočného talíře.
Používejte pouze soupravu
otočného talíře dodávanou s
mikrovlnnou troubou.
Nikdy nepřipravujte
potraviny přímo na skleněné
varné podložce.
1. Vodicí lištu válečků položte okolo
hřídele otočného talíře.
2. Skleněnou varnou podložku položte
na vodicí lištu válečků.
ČESKY 13
7.2 Vložení grilovacího roštu
Vložení grilovacího roštu na soupravu
otočného talíře.
8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
8.1 Dětská bezpečnostní
pojistka
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití mikrovlnné
trouby.
Stiskněte a podržte
po dobu tří
sekund.
Zazní zvukový signál.
Když je dětská bezpečnostní pojistka
zapnutá, na displeji se zobrazuje .
K vypnutí dětské bezpečnostní pojistky
Stiskněte a podržte po dobu tří
sekund.
9. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Tipy pro mikrovlnou troubu
Problém Řešení
Pro připravované množství jídla ne‐
najdete žádné údaje.
Vyhledejte podobný pokrm. Prodlužte nebo
zkraťte čas vaření podle následujícího pravi‐
dla: Dvojnásobné množství jídla = téměř
dvojnásobný čas, Poloviční množství jídla
= poloviční čas
Pokrm je příliš suchý. Nastavte kratší dobu přípravy nebo nižší výkon
mikrovln.
Pokrm stále není rozmrazený, horký
nebo uvařený ani po uplynutí nasta‐
veného času.
Nastavte delší dobu přípravy nebo vyšší vý‐
kon. Berte na vědomí, že větší pokrmy
potřebují více času.
Po uplynutí doby přípravy je pokrm
na okrajích přehřátý, ale uprostřed
není hotový.
Příště zvolte nižší výkon a delší čas. Tekutiny,
např. polévky, v polovině doby přípravy zamí‐
chejte.
V případě rýže dosáhnete lepších
výsledků při použití plochých a širších
misek.
9.2 Rozmrazování
Pečeni vždy rozmrazujte tučnou stranou
směrem dolů.
www.electrolux.com14
Nerozmrazujte zakryté maso, protože by
mohlo dojít k jeho vaření místo
rozmrazování.
Drůbež vždy rozmrazujte prsy směrem
dolů.
9.3 Vaření
Chlazené maso a drůbež vždy vyndejte z
chladničky alespoň 30 minut před
přípravou.
Po dokončení přípravy nechte maso,
drůbež, ryby a zeleninu zakrytou odstát.
Ryby potřete trochou oleje či
rozpuštěného másla.
Veškerou zeleninu je třeba vařit při
plném výkonu mikrovlnné trouby.
Přidejte 30 - 45 ml studené vody na
každých 250 g zeleniny.
Před přípravou zeleninu nakrájejte na
kousky o stejné velikosti. Všechnu
zeleninu připravujte zakrytou.
9.4 Opakovaný ohřev
Když ohříváte hotová jídla, vždy se řiďte
pokyny na jejich balení.
9.5 Gril
Ploché kusy potravin grilujte uprostřed
grilovacího roštu.
V polovině nastavené doby přípravy
potraviny obraťte a pokračujte v
grilování.
9.6 Kombinovaná příprava
Kombinovanou přípravu používejte k
uchování chrupavosti určitých potravin.
V polovině doby potraviny obraťte a
pokračujte v přípravě.
K dispozici jsou dva režimy kombinované
přípravy. Každý režim kombinuje
mikrovlnnou a grilovací funkci při různých
časových intervalech a výkonech.
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
10.1 Poznámky a tipy k čištění
Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
běžný čisticí prostředek.
Po každém použití vyčistěte vnitřek
spotřebiče. Nečistoty se nepřipálí a
lze je snadno odstranit.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku.
Všechno příslušenství pravidelně
myjte a nechte vyschnout. Použijte
měkký hadr a vlažnou vodu s mycím
prostředkem.
Ke změkčení obtížně odstranitelných
zbytků nechte vařit sklenici vody při
plném mikrovlnném výkonu po dobu
dvou až tří minut.
Zápachu se zbavíte vařením sklenice
vody s dvěma lžičkami citronové
šťávy při plném mikrovlnném výkonu
po dobu pěti minut.
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Co dělat, když...
Problém Možná příčina Řešení
Spotřebič nefunguje. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič.
ČESKY 15
Problém Možná příčina Řešení
Spotřebič nefunguje. Spotřebič není zapojen do zá‐
suvky.
Zapojte spotřebič do zásuvky.
Spotřebič nefunguje. Spálená pojistka v pojistkové
skříňce.
Zkontrolujte pojistku. Jestliže
se pojistka spálí vícekrát, ob‐
raťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Spotřebič nefunguje. Dvířka nejsou správně
zavřená.
Ujistěte se, že dvířka nic ne‐
blokuje.
Osvětlení nefunguje. Vadná žárovka. Je nutné vyměnit žárovku.
Uvnitř spotřebiče
dochází k jiskření.
Je vloženo kovové nádobí ne‐
bo nádobí s kovovým zdobe‐
ním.
Vyjměte nádobí ze spotřebiče.
Uvnitř spotřebiče
dochází k jiskření.
Kovové vidlice nebo hliníková
fólie se dotýkají vnitřních stěn
spotřebiče.
Ujistěte se, že se vidlice nebo
fólie nedotýkají vnitřních stěn.
Souprava otočného
talíře vydává škrá‐
bavé zvuky.
Pod skleněnou varnou podlož‐
kou je cizí předmět nebo neči‐
stoty.
Vyčistěte oblast pod skleně‐
nou varnou podložkou.
Spotřebič přestal
pracovat bez jasné‐
ho důvodu.
Došlo k poruše. Pokud se situace opakuje, ob‐
raťte se na autorizované se‐
rvisní středisko.
11.2 Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
je umístěn na spotřebiči. Nesundávejte
typový štítek ze spotřebiče.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.) ........................................
Výrobní číslo (PNC) ........................................
Sériové číslo (SN) ........................................
12. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Všeobecné informace
POZOR!
Nezakrývejte ventilační
otvory. Učiníte-li tak,
spotřebič se může přehřívat.
www.electrolux.com16
POZOR!
Nezapojujte spotřebič do
adaptérů či prodlužovacích
kabelů. Mohlo by dojít k
přetížení a riziku požáru.
POZOR!
Minimální výška instalace je
85 cm.
Mikrovlnná trouba je určena pouze k
použití na kuchyňské pracovní desce.
Musí být umístěna na stabilní a
plochý povrch.
Mikrovlnnou troubu umístěte mimo
oblast, kde se nachází pára, horký
vzduch či stříkající voda.
Je-li mikrovlnná trouba umístěna v
blízkosti televizního nebo
rozhlasového přijímače, může
způsobit rušení přijímaného signálu.
Když mikrovlnnou troubu přepravujete
za chladného počasí, nespouštějte ji
okamžitě po instalaci. Nechte jej stát
při pokojové teplotě a absorbovat
teplo.
12.2 Elektrická instalace
VAROVÁNÍ!
Elektrickou instalaci smí
provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Výrobce nenese
odpovědnost za úrazy či
škody způsobené
nedodržením
bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitole
„Bezpečnostní informace“.
Mikrovlnná trouba se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
Kabel je vybaven zemnicím vodičem se
zemnicí zástrčkou. Zástrčku je nutné
zapojit do zásuvky, která je řádně
nainstalována a uzemněna. V případě
zkratu snižuje uzemnění riziko úrazu
elektrickým proudem.
12.3 Minimální vzdálenosti
C
A
B
Rozměry mm
A
1)
200
B 50
C 100
1)
Minimální výška volného prostoru
potřebného nad horní stranou trouby.
13. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
ČESKY 17
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION..................................................................................18
2. SAFETY INSTRUCTIONS................................................................................21
3. PRODUCT DESCRIPTION.............................................................................. 23
4. BEFORE FIRST USE....................................................................................... 24
5. DAILY USE.......................................................................................................25
6. AUTOMATIC PROGRAMMES......................................................................... 28
7. USING THE ACCESSORIES........................................................................... 29
8. ADDITIONAL FUNCTIONS.............................................................................. 29
9. HINTS AND TIPS............................................................................................. 29
10. CARE AND CLEANING..................................................................................30
11. TROUBLESHOOTING....................................................................................31
12. INSTALLATION.............................................................................................. 32
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that
brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and
stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can
be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com/webselfservice
Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
1. SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
www.electrolux.com18
responsible for any injuries or damages that are the
result of incorrect installation or usage. Always keep the
instructions in a safe and accessible location for future
reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent
disability.
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Children under 3 years must not be left unsupervised
in the vicinity of the appliance.
Keep all packaging away from children and dispose of
it appropriately.
Keep children and pets away from the appliance when
it operates or when it cools down. Accessible parts are
hot.
If the appliance has a child safety device, this should
be activated.
Children shall not carry out cleaning and user
maintenance of the appliance without supervision.
Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.
1.2 General Safety
This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
Farm houses, staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
By clients in hotels, motels, bed and breakfast and
other residential type environments.
ENGLISH 19
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to avoid
touching heating elements. Children less than 8 years
of age shall be kept away unless continuously
supervised.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
Before any maintenance operation, deactivate the
appliance and disconnect the mains plug from the
socket.
If the door or door seals are damaged, the appliance
must not be operated until it has been repaired by a
qualified person.
If the mains power supply cable is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its Authorised
Service Centre or similarly qualified persons to avoid
an electrical hazard.
Only a qualified person can carry out any service or
repair operation that involves the removal of a cover
which gives protection against exposure to microwave
energy.
Do not operate the appliance by means of an external
timer or separate remote-control system.
Do not heat liquids and other foods in sealed
containers. They are liable to explode.
Metallic containers for food and beverages are not
allowed during microwave cooking. This requirement
is not applicable if the manufacturer specifies size and
shape of metallic containers suitable for microwave
cooking.
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep
an eye on the appliance due to the possibility of
ignition.
The appliance is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of
www.electrolux.com20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100

Electrolux EMS30301OX Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál