Remington HC5780 Uživatelský manuál

Značka
Remington
Kategorie
zastřihovače vlasů
Modelka
HC5780
Typ
Uživatelský manuál
79
ČESKY
Děkujeme,žejstesizakoupilinovýproduktRemingto.
Předpoužimsi,prosím,pečlivěpřečtětetytoinstrukceauložtejenabezpnémísto.Před
použitímodstraňteveškerýobal.
A POZOR
• Tentospotřebičnesmíbýtovládánexternímčasovačemnebosysmemdálkového
ovládání.
• Nepoužívejtespotřeb,je-lipoškozenneboseobjevujíporuchy.
C KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
1 TlačítkoOn/O
2 Sadačepe
3 2 nástavce vodicích hřebenů
4 Hřebennastrniš
5Tlačítkouvolněníprorychléumytí
6 Mechanizmusprostříhávánívlasů
7 Ukazatelnabíjení
8 Mikro port USB
9 Mikro kabel USB
10 Nabíjecístojánek
11Adaptér
  •3rokyzáruka
C ZAČÍNÁME
, NABÍJENÍ PŘÍSTROJE
• Předprvnímpoužitímstrojeknabíjejtepodobu14-16hodin.
• Ujistětese,žejepřístrojvypnutý.
• Připojtestojánekknabíjecímuadapruatenzapojtedosítě.
 Rozstísekontrolkanabíjení.
• Pokudhovšaknebudetedelšídobupoužívat(2-3měsíce),vypojtejejzesítěaulte.
• Předdalšímpoužitímstrojekplnědobijte.
• Prozachováníživotnostibateriíjenechtekaždých6měsícůvytapotéjeznovu
nabíjejtepodobu4.5hodin.
, NABÍJENÍVNAJECÍMSTOJÁNKU
• Ujistětese,žejepřístrojvypnutý.
• Připojtestojánekknabíjecímuadapruatenzapojtedosítě.
• PřinajeníbudestitkontrolkaLED
• Proúplnénabitínabíjejte4.5hodin.
HC5780 -INT-T22-amended.indd 79 11/19/2012 12:09:41 PM
80
ČESKY
, NABÍJENÍPOMOCÍSTANDARDNÍELEKTRICKÉZÁSUVKY
• Ujistětese,žejepřístrojvypnutý.
• Připojtestojánekknabíjecímuadapruatenzapojtedosítě.
• PřinajeníbudestitkontrolkaLED
• Proúplnénabitínabíjejte4.5hodin.
, USB
• PřipojteUSBkabelkUSBportunazdrojinapájení(pítačnebonabíjecíadaptér)
• PřipojteUSBkabelkpřístroji.
Rychlý čas nabíjení 10
minut
30
minut
1
hodina
2
hodiny
Doba běhu 5 15 30 45
, PŘIPOJENÍ POMOCÍ KABELU
• Připojtestojánekknabíjecímuadapruatenzapojtedosítě.
• Je-lišňůrapřipojenadoelektrickésítě,nastrojkusezobrazíčíslicový
displej.
A POZOR
• Dlouhodobépoívánípřístrojepouzesnajecímkabelempovedekesnížení
životnostibaterie.
, UPOZORNĚNÍ
• Strojeknemůžefungovatvrežimupřipojeníksíti,kdyžjepřipojenkpočítipomocí
USB portu.
, BEZKABELOVÉ POUŽITÍ
• Kdyžjejednotkazapnutáaplněnabitá,lzeproduktpoužívatbezkabeluaž150minut
F NÁVOD K POUŽITÍ
, Než začnete stříhat
• Strojekprohlédněteaujistese,ževněmnejsouvlasyanistoty.
• Stříhanouosobupostetak,abystemělijejíhlavupřibližněvevýšiočí.
• Předstříhánímvlasyvždyrozčešte,abynebylyzacuchané.Musíbýtsuché.
HC5780 -INT-T22-amended.indd 80 11/19/2012 12:09:41 PM
81
ČESKY
Poloha hřebene Krátký hřeben Dlouhý hřeben
1 3mm 24mm
2 6mm 27mm
3 9mm 30mm
4 12mm 33mm
5 15mm 36mm
6 18mm 39mm
7 21mm 42mm
, Nasazení hřebenu
• Držtehřebenzubynahoru
• Zasunujtejejpodélčepelestrojku,dokudčelnístranahřebenupevněnesedínaproti
ostřístrojku.
, ODSTRANĚNÍ HŘEBENOVÉHO NÁSTAVCE
• Podržtestrojeksčepelemiodvrácenýmiodvás,pevněvytlačtehřebensměremnahoru
avenzčepe.
F POKYNY PRO STŘÍHÁNÍ VLA
, Prodosaženírovnoměrnéhoostříní,nechtehřebenovýnástavec/čepelvolně
procházetvlasy.Pokudstříhátepoprvé,začnětenástavcemsnejvětšímhřebenem.
KROK 1 – Zátylek
• Hřebennastavtena3mmnebo6mm.
• Držtestrojektak,abyzubyčepelesměřovalynahoru.Začněteuprostředhlavyna
spodníčástikrku.
• Pomalustrojekzvedejte,postupujtevlasysměremnahoruaven,vždyzastřihtejen
kousek.
KROK 2 – Zadní část hlavy
• Hřebensnastavenímna12mmnebo18mmsloíkestřínívlasůnazadníčásthlavy.
KROK 3 – Bní strana hlavy
• Hřebennastavtena3mmnebo6mmaprovtezásihkotlet.Pakzměňtenastavení
na9mmapokračujtevesíhánínahorníčástihlavy
KROK 4 – Vršek hlavy
• Použijtedelšíhřebenovýnástavecanastavtehonadélku24mmnebo27mmapak
ostříhejtehorníčásthlavyprotisměruběžhorůstuvlasů.
• Kdyžjsounahorníčástihlavyvlasydelší,správnéhovýsledkudocítepoužitímdelšího
HC5780 -INT-T22-amended.indd 81 11/19/2012 12:09:42 PM
82
ČESKY
hřebenovéhonástavce(24mm–42mm).
• Vždypostupujteodzadníčástihlavy.
KROK 5 – konečná úprava
• Projemnézastřihnutíkolemkrkuzestrojkuhřebenovýnástavecsejměte.
• Prorovnéohraničeníkotletstříhacístrojekottedruhoustranou.Otočenýstrojek
umístepodpravýmúhlemkhlavětak,žešpičkybřitůsebudoujemnědotýkatkůže,a
potompostupujtesměremdolů.
, KRÁTKÉ ZUŽUJÍCÍ STYLY – “NA JKA” & KRÁTKÉ SESTŘIHY
• Začnětesnejdelšímhřebenovýmnástavcem(24–42mm)apostupujteodzadníčásti
krkuktemeni.Hřebenovýnástavecmusíbýtkekůžipřiložencelouplochouastrojkem
jetřebapostupovatpomalu.
• Stejněpostupujteodspodnístranykhornístraněhlavy,dleobzku.Potézastřihte
vlasyprotisměrurůstuazarovnejtestrany.
• Chcete-liosíhat„naježka“,jetřebavlasyosíhatnavrchhlavypřesplochýhřeben.
• Pomocíužšíhovodícíhohřebenesesihnětevlasysměremkekrku.
C MECHANISMUS TEXTURY VLA
• Nastavenímechanismutexturyvlasůjejednoduché.Stačíposunouttlačítkovhorní
částistrojku.
• Prosíhávánímístsrůznoudélkou.Vybertesprávnědlouhýnástaveckprosíhávání.
Vysuňtemechanismustexturyvlasů(nástavec),kterývámumožňujedanémísto
prostříhávat.
• Změnatexturyvlasů–vysuňtemechanismustexturyvlasů(nástavec)aupravtetexturu
vlasů celistvě.
F DUÁLNÍ SYSTÉM BOOST
•UduálníhosysmuBoostjsou3nastavení:O(Vypnuto),On(Zapnuto),Boost.
•Pokudjestrojekvpoloze(On),budefungovatsběžnýmvýkonem.
•PokudjestrojekvpolozeBoost,budefungovatnamaximálnívýkon.
C PÉČE O STŘIHACÍ STROJEK
• Vášstrojekjevybavenvysocekvalitnímititanovýmičepelemi,kteréjsouneustále
promazávány.
• Prozajištěnídlouhéživotnostistrojku,čepeleajednotkupravidelněčiste.
• Hřebenovýnástavecnechávejtenasíhacíliště(břitech)vždyupevněný.
E POKAŽDÉMPOUŽITÍ
• Ujistětese,žejeholícístrojekvypnutýavytaženýzesítě.
• Kartáčkemodstraňteneboopláchnětenahromanévlasyzčepelí.Neponujte
strojekdovody.
• Jednotkuočistětevlhkýmhadříkem,potéihnedosušte.
HC5780 -INT-T22-amended.indd 82 11/19/2012 12:09:42 PM
83
ČESKY
C ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA
• QUICKWASHSYSTEM(systémrychléhomy)mázaúkolmaximalizovatefektivitu
umývání.
• Stisknětetlačítka,kterájsouumísnapostranáchhlavysihahostrojku.Břityse
uvolníapakjelzesnadnoutpodkohoutkem.
• Poumytídejtebřityzpět.Toprovedetetak,žebřitynatlačítenahlavusihaho
strojku,ažzacvaknounamísto.
• Neomývejtepodkohoutkemcelýstrojek–namáčetdovodysemohoujenbřity.
 Poznámka:Ujistětese,žestrojekjepřiunívypnutý.
, KAŽDÝCH ŠEST MĚSÍCŮ
• Vpravidelnýchintervalechbysemělasadačepelívyjmoutavyčistit.
• Šroubovákemodstraňte2šrouby,kterédržípevnoučepel.Neodstraňujtecelousadu
čepelí.
• Měkkýmkarčkemodstraňtevlasymezičepelemi.Neodstraňujtezčepelímazivo.
Maloupohyblivoučepelnenítřebazjednotkyvyjímat.
• Jestližebylpohyblivýbřitsejmut,lzehoumístitzpětpomocídržákubřitu,který
nasunetepřeszávlačkuvestředuvnitřníhlavystrojku.Žlábeknabřitu,hnedpodzuby,
spočinenakovovédestičcenaprotějšístraněotvorůprošrouby.
• Nežplněutáhnete2šroubky,upravtešpičatoupáčkudonšípoziceasrovnejte
čepeletak,abystřihacíokrajebylyparalelní.Utáhněte2šroubky.
, Pokudnebudoučepelesprávněvyrovny,snížíseúčinnoststříhání.
• Načepelekápnětepárkapekolejedořezacíchnebošicíchstrojů.Přebytečnýolej
otřete
A UPOZORNĚNÍ PRO ČISTĚNÍ
• Načistěnílzezvýrobkuodstranitpouzehřebenovýnástavecačepelzasihovače.
• robekjemožnéčistitpouzejemnýmkartáčkemjakojekartáčekdodávanýs
produktem.
• Pročistěníjednotlivýchčástípřístrojenebobřitůnepoužívejtesilnáakorozivní
čistidla.
F DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Varování – k prevenci nebezpečí popálení, zasení elektrickým proudem nebo zra
osob:
•Pokudjepřístrojvzásuvce,nenechávejtehobezdozoru.
•Přístrojpokládejtepouzenažáruvzdornýpovrch.
•Ujistětese,žesezástrčkaakabelnedostanoudokontaktusvodou.
• Nepřipojujteaneodpojujtezastřihovačzesítěmokrýmarukama.
• Nepoužívejtespotřeb,je-lipoškozenneboseobjevujíporuchy.Pokudjepoškozený
kabel,musíjejvyměnitvýrobce,jehoservisnízástupceneboosobapodobně
kvalikovaná,abynedošlokriziku.
•Nestáčejteanezamotávejtekabelaneotáčejtejejokolozařízení.
•Přístrojskladujtepřiteplotěmezi15°Ca35°C.
HC5780 -INT-T22-amended.indd 83 11/19/2012 12:09:42 PM
84
• Nepoužívejtepříslušenstvínebopřídavnéprvkymimotěch,kterédodávámemy.
• Používání,čistěníaúdržbazízenídítětemstaršímosmiletneboosobous
nedostatečnýmiinformacemi,zkušenostminebosesníženýmifyzickými,smyslovými
nebomentálnímischopnostmimůžebýtrealizovánopouzepoté,codanáosobadostane
příslušnéinstrukceapoddohledemodpovědnédosléosoby,kterázkontroluje,že
danéčinnostijsouprováděnybezpečněažeprovájícíosobajepoučenaomožných
rizicíchapředcházíjim.
• Nedávejtepřístrojdovody,nepoívejtejivblízkostivodyvevaně,
umyvadlenebojinénádoběanepoívejtejivenku.
H OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Abynedošlokohroženízdravíaživothoprosedívlivemnebezpečnýchlátekobsaženýchv
elektrickýchaelektronickýchproduktech,spotřebiče
označenétímtosymbolemnesmějíbýtvhazoványdossnéhoodpadu,
alejenutnojeobnovit,znovupoužítneborecyklovat.
^ VYNDÁNÍ BATERIÍ
• Neždojdeklikvidacipřístroje,jetřebaznějprvněvyndatbaterii.
• Přivyndáváníbateriímusíbýtpřístrojvypojenzezásuvky.
• Zajistěte,abybylzastřihovačzcelavybitýaodpojenýodnapáje
• OtevřetenebovyloupnětekrytkuportuUSBumístěnounaspodnístraněstrojku
• Otevřetenebovyloupnětedekoračníkrytkunaspodníčástistrojkuaodšroubujte1šroub
umísnýnazadnímkrytustrojku
• Kbateriímsedostanetetak,žeotevřetenebovyloupneteoběpůlky.
• OtevřetenebovyloupnětekonektorUSBaoteetenebovyloupnětekrytkunaspodní
straně přihrádky pro baterie.
• Zbateriovépřihdkyvyjmětebateriiaplošnýspoj.
• Odsihnětekontaktynaoboustrachbaterieavyjmětejizplošnéhospoje.
• Bateriemusíbýtbezpečněodstraněna.
ČESKY
HC5780 -INT-T22-amended.indd 84 11/19/2012 12:09:42 PM
85
E SERVIS A ZÁRUKA
Tentovýrobekbylzkontrolovánanevykazuježádnévady.
Ručímezato,žetentovýrobeknevykazuježádnédefektyvdůsledkuvadymateriálůnebo
neprofesionálnívýroby,atopodobuzáruky,ježsepočítáodpůvodníhodatakoupě.
Pokuddojdekezjištěnízávadběhemzáručnídoby,popředloženíúčtenkyvšechnyzávady
opravímenebozdarmavyměnímevýrobekneboněkterouzjehočástí.
Toaleneznamená,žetímseprodloužízáručnídoba.
Vpřípadězárukystačízavolatservisnícentrumvevemregionu.
Tatozárukajeposkytovánanadrámecvašichzákonnýchpráv.
Tutozárukulzeuplatnitvevšechzemích,kdebylvýrobekprodávánprosednictvím
autorizovanéhoprodejce.
Tatozárukasenevztahujenaškodyzsobenénehodounebonesprávmpoužim,
zneitím,poškozenímnebopoitímvrozporustechnickýmia/nebobezpnostními
instrukcemi.
Tutozárukunelzerovněžuplatnitvpřípa,ževýrobekbylrozděnneboopravenosobou
nemajícínašeoprávnění.
PokudzavolátedosvéhoServisníhocentra,mějte,prosím,přirucečíslomodelu,jinakvám
nebudeme schopni pomoct.
Najdetejejnavýkonovémštítku.
ČESKY
HC5780 -INT-T22-amended.indd 85 11/19/2012 12:09:42 PM
/