Facom 921 A1 Uživatelský manuál

Značka
Facom
Kategorie
Elektrické nářadí
Modelka
921 A1
Typ
Uživatelský manuál
CS
POZOR
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘILOŽENY. PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE.
NENIČTE JE. ZAMĚSTNAVATEL JE POVINEN SDĚLIT INFORMACE Z TÉTO PŘÍRUČKY ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAJÍ.
NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH UPOZORNĚNÍ MŮŽE VÉST KE ZRANĚNÍ.
UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO CHODU
BRUSKY VYBAVENÉ ODŘEZÁVACÍMI NEBO ROZŘEZÁVACÍMI BRUSNÝMI
KOTOUČI JSOU URČENY POUZE K ODŘEZÁVÁNÍ NEBO ROZŘEZÁVÁNÍ
KOVOVÝCH DÍLŮ NEBO DÍLŮ ZE SLITINY (HLINÍK, MOSAZ, BRONZ atd.). V PŘÍPADĚ
JAKÉHOKOLI JINÉHO POUŽITÍ NENESE FACOM ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.
Zbytková rizika
Navzdory uplatňování příslušných bezpečnostních předpisů a zavádění bezpečnostních
zařízení nelze předejít určitým zbytkovým rizikům. Jsou to:
- Poškození sluchu.
- Riziko osobních zranění od odlétávajících částic.
- Riziko popálení z důvodu zahřívání příslušenství během provozu.
- Riziko osobních zranění kvůli dlouhodobému používání.
- Riziko prašnosti nebezpečných látek.
TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ KONSTRUOVÁNO PRO POUŽITÍ VE VÝBUŠNÉM PROSTŘEDÍ.
Bruska byla navržena pro profesionální řezání a broušení.
NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek za vlhka nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tato bruska je profesionální poháněný nástroj.
NENECHTE děti přijít do styku s nástrojem. Dohled je nezbytný, pokud nástroj používají
nezkušení pracovníci.
- Malé děti a nezpůsobilé osoby. Tento spotřebič není určen pro použití malými dětmi
nebo nezpůsobilými osobami bez dozoru.
- Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí), které trpí sníženými
tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi; nedostatkem zkušeností, znalostí
nebo dovedností, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
Děti by nikdy neměly zůstat samotné s tímto výrobkem.
Použití toho zařízení a příslušenství musí odpovídat pokynům v tomto návodu. Použití
tohoto zařízení k jiným operacím může znamenat riziko nebezpečné situace pro osoby
i okolní prostředí.
Toto zařízení musí být vždy používáno, kontrolováno a udržováno v souladu s
veškerými předpisy (místními, oblastními, federálními a vnitrostátními), které se vztahují na
pneumatická zařízení držená/ovládaná rukou.
Pro zajištění bezpečnosti, optimálních výkonů a maximální životnosti dílů musí být toto
zařízení připojeno k napájení stlačeného vzduchu maximálně 6,2 bar (620 kPa) na
vstupu, pomocí pružné hadice o vnitřním průměru 10 mm.
Překročení tohoto maximálního provozního tlaku 6,2 bar znamená riziko
nebezpečných situací jako je nadměrná rychlost, roztržení dílů, vyšší točivý moment
nebo vyšší síla, která by mohla zničit zařízení a jeho příslušenství nebo díl, na kterém je
práce prováděna.
Ujistěte se, že všechny hadice a všechny spojky mají správné rozměry a jsou dobře
utažené.
Nezatěžujte nadměrně hadice ani konektory.
Vždy používejte suchý, čistý a namazaný vzduch s maximálním tlakem 6,2 bar. Prach,
korozivní výpary a/nebo nadměrná vlhkost mohou poškodit motor pneumatického
zařízení.
Zařízení nikdy nemažte hořlavými nebo těkavými kapalinami jako je kerosin, nafta
nebo benzín.
Neodstraňujte žádné etikety. Poškozenou etiketu vyměňte.
Doporučuje se použití zavěšené hadice.
Rychlospojka připojená přímo na přívodní přípojku zvyšuje hmotnost zařízení a snižuje
tak jeho ovladatelnost.
Pneumatické zařízení musí být vybaveno a připojeno k síti stlačeného vzduchu pomocí
rychlospojek, aby se usnadnilo jeho vypnutí v případě nebezpečí.
Na konci životnosti se doporučuje zařízení demontovat, zbavit díly mastnoty a roztřídit
je podle materiálu tak, aby bylo možné je recyklovat.
• Z důvodu různých nebezpečí si přečtěte a osvojte bezpečnostní pokyny před instalací,
spuštěním, opravou, údržbou, výměnou příslušenství na brusce nebo před prací v blízkosti
brusky. Pokud by tak neučiníte, hrozí vážná zranění.
• Instalovat, seřizovat nebo používat brusku mohou pouze kvalifikovaní a zkušení
pracovníci.
• Tuto brusku neupravujte. Změny mohou snížit účinnost bezpečnostních opatření a zvýšit
rizika pro obsluhu.
• Bezpečnostní pokyny nevyhazujte; předejte je obsluze.
• Nepoužívejte brusku, pokud byla jakkoli poškozena.
• Nezapomínejte, že porucha obráběného dílu nebo příslušenství nebo dokonce samot-
ného vloženého nástroje může vytvořit projektily s vysokou rychlostí.
• Ověřte, zda je obráběný díl pevně zajištěn.
• Zkontrolujte bezpečné upnutí brusného přípravku na brusce.
• Zkontrolujte, zda je ochrana na místě, v dobrém stavu a správně namontovaná;
zajistěte pravidelnou kontrolu ochrany.
• Ověřte, zda příruby stanovené výrobcem jsou používány a v dobrém stavu, tzn. bez
prasklin a otřepů a jsou rovné.
• Zkontrolujte, zda vřeteno a závity vřetena nejsou poškozené či opotřebené.
• Zajistěte, aby jiskry a odpad vzniklý při používání nezpůsobí ohrožení.
• Předcházejte kontaktu s otáčejícím se vřetenem a namontovaným kolem, aby nedošlo k
pořezání rukou a jiných částí těla.
• Pracovníci obsluhy a údržby by měli mít tělesné schopnosti pro manipulaci s nástrojem
v jeho podobě (rozměry, hmotnost a výkon).
• Zachovávejte vyváženou polohu těla a bezpečný postoj.
• Při práci nad hlavou používejte bezpečnostní helmu.
• Při odřezávání by měl být obráběný díl podepřen tak, aby řez byl stejné nebo
zvětšující se šířky po celou dobu činnosti.
• Pokud se brusný přípravek zasekne v řezu, vypněte brusku a uvolněte kotouč. Zkontro-
lujte, zda je kotouč stále správně upevněn a není poškozen, než budete pokračovat v
činnosti.
• Brusné kotouče a řezací kotouče nepoužívejte pro boční broušení. Brusky by se neměly
používat nad maximální periferní rychlost brusného přípravku.
• Obsluha musí dávat pozor, aby v okolí nebyly žádné přihlížející osoby.
• Jiskry od broušení mohou zapálit oblečení a způsobit vážná popálení. Zajistěte, aby
jiskry nedopadaly na oblečení. Používejte oblečení zpomalující hoření a připravte si
nádobu s vodou.
• Před použitím zkontrolujte brusný přípravek. Nepoužívejte brusné přípravky, které by
mohly spadnout nebo které jsou popraskané, otřepené nebo jinak vadné.
• Zajistěte, aby byl brusný výrobek řádně namontován a utažen před použitím brusky a
1 minutu nechte nástroj běžet na prázdno v bezpečné pozici; pokud dochází ke značné
vibraci či zjistíte jiné závady, okamžitě přestaňte a zjistěte příčinu těchto závad.
• Zabraňte tomu, aby se konec vřetene dotýkal dna otvorů krytek, kuželů nebo zátek
se závitovými otvory, které se mají montovat na vřetena strojů, je tedy nutno ověřit jejich
rozměry a další příslušné údaje.
• Pokud se brusné přípravky dodávají nebo používají s redukčními adaptéry nebo kryty,
měl by uživatel zajistit, aby adaptér nebo kryt nebyl v kontaktu s čelní stranou příruby a
aby upínací síla zajistila dostatečný rotační pohon, aby nedošlo ke sklouznutí brusného
přípravku.
• Pokud se příruby dodávají pro různé velikosti nebo typy brusiv, vždy upevňujte správné
příruby pro používané brusné přípravky.
• Předejděte přímému kontaktu se zasunutým nástrojem během a po použití, jelik
může být horký nebo ostrý.
• Uskladněte a manipulujte s brusným přípravkem opatrně v souladu s pokyny
společnosti FACOM.
• Sklouznutí, pády a zakopnutí jsou závažné příčiny zranění na pracovišti. Dávejte
pozor na kluzké povrchy způsobené použitím nástroje a také na nebezpečí zakopnutí o
vzduchová vedení nebo hydraulické hadice.
NU-V.AG50F_0616.indd 39 17/06/2016 13:27:35
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ
Před použitím zařízení zkontrolujte, zda nedochází k nebezpečné interakci s bezprostředním
okolím (výbušný plyn, hořlavá nebo nebezpečná kapalina, neznámé potrubí, elektrický kabel
atd.).
Před připojením zařízení k přívodu vzduchu zkontrolujte, zda kohoutek není zablokovaný v
zapnuté poloze nějakou překážkou a zda žádný nástroj pro seřízení nebo montáž nezůstal
na místě.
Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti pomocí rychlospojky a zda je ventil pro uzavření
vzduchu v blízkosti, aby bylo možné v případě zablokování, roztržení nebo jiné nehody vzduch
okamžitě uzavřít.
Ruce, volný oděv a dlouhé vlasy se nesmí dostat do blízkosti rotujícího konce zařízení.
• Pro zapnutí nástroje uvolněte zajišťovací páčku. Dbejte, aby maximální
bezpečné provozní otáčky nepřekročily hodnoty uvedené na štítku nás-
troje.
Než nástroj zapnete, ověřte, zda je řezací kotouč správně namontován a správně
utažen. Používejte pouze řezací kotouče s hodnotou nad 20 000 ot/min a s průměrem
50 mm a průměrem středového otvoru max 10 mm
. Nepřekračujte doporučený
průměr kotouče. Kotouče s větším průměrem otvoru mohou začít kmitat.
Pokud ani při řádném stavu přívodu vzduchu, hadic a konektorů nástroj
nefunguje správně, svěřte jej nejbližšímu autorizovanému servisnímu
středisku značky FACOM.
Mějte na paměti a nezapomínejte, že každé zařízení s motorem se může při
spuštění a během používání prudce pohnout.
Ujistěte se, že celek, na němž se pracuje, je řádně znehybněný.
V případě zablokování okamžitě uvolněte kohoutek a odpojte přístroj od sítě
stlačeného vzduchu.
Používejte příslušenství doporučené společností FACOM.
Použití jiných náhradních dílů než originálních od firmy FACOM může vést ke snížení
bezpečnosti, snížit výkon zařízení a rovněž ruší veškeré záruky.
Opravy smí provádět pouze oprávněný kvalifikovaný odborník. Za tímto účelem kontaktujte
svého nejbližšího prodejce FACOM.
Pomocí plochého šroubováku otočte nastavovací šroub a snižte/zvyšte rychlost.
Nepoužívejte poškozené, roztržené nebo zničené hadice či spojky.
Pneumatická zařízení mohou během použití vibrovat.
Vibrace, opakované pohyby a nepohodlná poloha mohou způsobit bolesti
v rukou a pažích.
V případě nepohodlí, mravenčení nebo bolesti zařízení dále nepoužívejte.
Než budete pokračovat v práci, vyhledejte lékaře.
Zařízení nepřenášejte za hadici.
Zachovávejte vyváženou a pevnou polohu. Při používání tohoto zařízení se
nepředklánějte příliš dopředu. Zařízení nepoužívejte, pokud jste pod vlivem
drog, léků nebo pokud jste unavení.
Používejte ochranné vybavení, jako jsou brýle, rukavice, bezpečnostní obuv
a ochrana sluchu.
Buďte ostražití, zkontrolujte správný směr a při používání zařízení dávejte
pozor.
Před instalací, sejmutím nebo přidáním příslušenství na zařízení nebo
prováděním jakékoli údržby vždy odpojte přívod stlačeného vzduchu a
odpojte přívodní hadici.
Při práci s určitými materiály může být expozice prachu nebezpečná pro
zdraví.
Seznamte se se složením zpracovávaného materiálu a použijte vhodné
bezpečnostní prvky. V případě pochybností použijte maximální ochranu.
POZOR
• V neznámém prostředí pracujte opatrně. Mohou zde existovat skrytá rizika, jako jsou
elektrická či jiná vedení.
• Zkontrolujte, zda neexistují žádné elektrické kabely, plynové trubky atd., které by mohly
způsobit nebezpečí při poškození nástrojem.
• Brusku používejte a udržujte podle doporučení v těchto pokynech, abyste minimalizovali
emise prachu nebo páry.
• Nasměrujte odlétávání tak, abyste snížili rušení prostředí plného prachu.
• Pokud vzniká prach nebo páry, je nutno je prioritně kontrolovat v místě vzniku emise.
• Veškeré funkce nebo příslušenství pro sběr, odsávání nebo eliminaci prachu nebo par v
atmosféře je nutno používat a udržovat správně v souladu s pokyny výrobce.
• Zvolte, udržujte a vyměňujte spotřební díly/vložené nástroje podle doporučení v poky-
nech, abyste předešli zbytečnému zvyšování množství prachu nebo par.
• Při práci s některými materiály vznikají emise prachu a par, které mohou způsobit výbušné
prostředí.
• Vystavení vysoké hlučnosti může způsobit stálou ztrátu sluchu a další problémy, jako je
tinnitus (bzučení, zvonění, pískání nebo hučení v uších). Proto je nezbytné provést hodnocení
rizik a zavedení příslušných kontrol v souvislosti s těmito riziky.
• Vhodné kontroly pro snížení rizika mohou zahrnovat kroky, jako jsou tlumicí materiály, aby
obráběné díly „nezvonily“.
• Používejte a udržujte brusku podle doporučení v příručce s pokyny, aby nedocházelo ke
zbytečnému zvýšení hlučnosti.
• Zvolte, udržujte a vyměňujte spotřební díly/vložené nástroje podle doporučení v návodu,
abyste předešli zbytečnému zvyšování hlučnosti.
• Používejte teplé oděvy, kdykoli pracujete v chladu, ruce mějte stále teplé a suché.
• Používejte a udržujte brusku podle doporučení v příručce s pokyny, aby nedocházelo ke
zbytečnému zvýšení vibrací.
• Nedovolte, aby zasunutý nástroj narážel na obráběný díl, jelikož tím může vzniknout
značné zvýšení vibrací.
• Zvolte, udržujte a vyměňujte spotřební díly/vložené nástroje podle doporučení v návodu,
abyste předešli zbytečnému zvyšování vibrací.
• Nástroj přidržujte lehkým, ale bezpečným úchopem, nezapomínejte na nezbytné síly pro
reakci rukou, protože riziko vyplývající z vibrací je obvykle vyšší, když je síla uchopení vyšší.
• Ochranné listy, pokud jsou dodávány s lepeným brusným přípravkem.
• Nikdy nemiřte vzduch na sebe ani jiné osoby.
• Poskakující hadice mohou způsobit vážná zranění. Vždy kontrolujte poškozené nebo
volné hadice a spoje.
• Kdykoli používáte univerzální spoje (čelistní spoje), je nutno nainstalovat závlačky a
bezpečnostní lanka je nutno použít pro ochranu před možnými vadami spojení hadice k
nástroji a hadice k hadici.
ÚDRŽBA
Vaše bruska FACOM je navržena na dlouhodobé používání s minimální údržbou. Trvalé
uspokojivé používání závisí na správné péči o nástroj a pravidelném čištění.
Mazání
Pokud se v síti stlačeného vzduchu nepoužívá mazací zařízení, vstříkněte do vstupního
spojení stroje 1/2 až 1 cm3 maziva každých osm hodin provozu.
Čištění
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani jiné silné chemikálie na čištění nekovo-
vých částí nástroje. Tyto látky mohou oslabit plastové materiály používané v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený ve vodě a mýdle. Nikdy nedovolte průnik kapalin do
nástroje; nikdy neponořujte žádnou část nástroje do kapalin.
NU-V.AG50F_0616.indd 40 17/06/2016 13:27:36
1/4 NPT
Ø 10 mm
3/8 "
Model Rychlost naprázdno Spotřeba vzduchu Provozní tlak Hmotnost Rozměry
ot/min l/min bar kg mm
V.AG50F 20000 113 6,2 0,55 138 x 59 x 85
UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO CHODU
HLAVNÍ POTRUBÍ MINIMÁLNĚ
3NÁSOBEK ROZMĚRU PŘÍVODU
VZDUCHU DO ZAŘÍZENÍ
K SÍTI
STLAČENÉHO
VZDUCHU
K PNEUMATICKÉMU
ZAŘÍZENÍ
NOUZOVÉ UZAVÍRACÍ
ŠOUPÁTKO
MAZNICE
FILTR
REGULÁTOR
VEDLEJŠÍ POTRUBÍ MINIMÁLNĚ
2NÁSOBEK ROZMĚRU PŘÍVODU
VZDUCHU DO ZAŘÍZENÍ
PRAVIDELNĚ
VYPRAZDŇUJTE
KOMPRESOR
MAZÁNÍ
Vždy používejte se zařízením maznici. Doporučujeme použití následující
filtru-regulátoru-maznice: FACOM N.580.
Každých osm hodin provozu, pokud v síti stlačeného vzduchu není
používána maznice, vstříkněte 1/2 až 1 cm
3
přes přívodní přípojku zařízení.
Markus Rompel
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
MY, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, PROHLAŠUJEME NA SVOU ODPOVĚDNOST, ŽE VÝROBEK
V.AG50F
– MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA
Ø
50 mm Značka FACOM
- ODPOVÍDÁ USTANOVENÍM STROJNÍ SMĚRNICE 2006/42/ES
- A JE V SOULADU S USTANOVENÍMI HARMONIZOVANÉ EVROPSKÉ NORMY
EN ISO 11148-7: 2012
Níže podepsaný pracovník je odpovědný za vyhotovení technického souboru a činí toto prohlášení jménem společnosti Facom.
20.03.2016
Technický ředitel
* k = nejistota měření v dB ** k = nejistota měření v m/s
²
Model Odřezávací
brusný kotouč
Výkon
motoru
Průměr
středového
otvoru
max. šířka
kotouče
Hladina hluku Úroveň vibrací
m/s²
Tlak dB(A) Výkon dB(A) Tlak dB(C)
mm kW
mm mm
k* k* k* k**
V.AG50F Ø 50
0,3 max. 10 max. 5 81 3 92 3 130 3 1,7 1,02
ÚHLOVOU BRUSKU NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BEZ OCHRANNÉHO
KRYTU
10 mm
NU-V.AG50F_0616.indd 41 17/06/2016 13:27:37
/

Tato příručka je také vhodná pro