Bauknecht W55ZM 111 W Uživatelská příručka

Značka
Bauknecht
Kategorie
lednice s mrazákem
Modelka
W55ZM 111 W
Typ
Uživatelská příručka
ФРИЗЕР
Инструкции за използване
MRAZNIČKA
Návod k použití
GEFRIERSCHRANK
Gebrauchsanweisung
FREEZER
Instructions for use
SÜGAVKÜLMIK
Kasutusjuhen did
CONGÉLATEUR
Mode d’emploi
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
Οδηγίες χρήοης
ZAMRZIV
Uputstvo za uporabu
CONGELATORE
Istruzioni per l’uso
3
БЪЛГAРCКИ Инcтpyкция зa yпoтpeбa Cтpaницa 4
ČESKY Návod k použití Strana 15
DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 25
ENGLISH Instructions for use Page 36
EESTI Kasutusjuhendid Lehekülg 46
FRANÇAIS Mode d’emploi Page 56
ΕΛΛΑΣ Οδηγίες χρήοης Σελίδα 67
HRVATSKI Uputstvo za uporabu Stranica 78
ITALIANO Istruzioni per l’uso Pagina 88
BG - 4
Указания за безопасност
Важно е да ги прочетете и да ги спазвате
Преди използването на уреда
прочетете внимателно тези
указания за безопасност.
Дръжте ги на удобно място за
бъдещи справки.
В тези указания и на
самия уред са представени
важни предупреждения за
безопасността, които трябва да
се прочетат и да се съблюдават
винаги. Производителят отказва
всякаква отговорност при
неспазване на тези указания
за безопасността, във връзка с
неподходяща употреба на уреда
или неправилна настройка на
органите за управление.
Много малки деца (0-3
год.) трябва да стоят далеч от
уреда. Малки деца (3-8 год.)
трябва да стоят далеч от уреда,
освен ако не са под постоянно
наблюдение. Този уред може да
се използва от деца на 8 години
и по-големи, както и от лица с
ограничени физически, сетивни
или умствени възможности или
с недостатъчен опит и познания
само ако са под надзор или
са им дадени инструкции за
употребата на уреда по безопасен
начин и разбират възможните
опасности. Децата не трябва да
си играят с уреда. Почистването
и поддръжката от потребителя
не трябва да се извършва от деца
без надзор.
Децата на възраст от 3 до 8
години могат да поставят и
изваждат продукти от хладилни
уреди.
ПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: Уредът не е
предназначен да се използва с
външен таймер или с отделна
система с дистанционно
управление.
Този уред е предназначен за
употреба в домашни условия
и подобни приложения, като:
кухни за служители в магазини,
офиси и други работни среди;
в стопанства; от клиенти в
хотели, мотели и други места за
настаняване.
Този уред не е предназначен
за професионална употреба.
Не използвайте този уред на
открито.
Крушката, използвана в уреда,
е специално проектирана за
домашни уреди и не е подходяща
за осветяване на помещения в
дома (Регламент на ЕО 244/2009).
Уредът е предназначен за
употреба на места, където
температурата е в следните
диапазони в съответствие с
климатичния клас, посочен на
табелката с номиналните данни.
Уредът може да не функционира
правилно, ако бъде оставен
за продължителен период при
температура, извън указания
диапазон.
Температура на околната среда за
нормална работа на уреда според
климатичния клас:
SN: 10 °C до 32 °C
ST: 16 °C до 38 °C;
N: 16 °C до 32 °C
T: 16 °C до 43 °C
Този уред не съдържа
хлорофлуоровъглероди
(CFC).
Хладилната система
съдържа R600a (HC).
Устройства с изобутан
(R600a): изобутанът
е природен газ без
въздействие върху околната
BG - 5
среда, но е запалим. Поради
това се уверявайте, че
тръбите на хладилната
система не са повредени,
особено по време на нейното
изпразване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Внимавайте да не повредите
тръбите на хладилната система
на уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
запушвайте вентилационните
отвори в корпуса на уреда или
във вградената конструкция.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте механични,
електрически или химически
средства, различни
от препоръчваните от
производителя, за ускоряване на
процеса на обезскрежаване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте и не поставяйте
електрически устройства в
отделенията на уреда, ако те не
са от вида, изрично одобрен от
производителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Устройствата за лед и/или
диспенсърите за вода, които
не са директно свързани към
водоснабдителната мрежа,
трябва да се пълнят само с
питейна вода.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Автоматичните ледогенератори
и/или диспенсърите за вода
трябва да бъдат свързани към
водоснабдителна мрежа, която
подава само питейна вода с
налягане между 0,17 и 0,81 MPa
(1,7 и 8,1 bar).
Не съхранявайте избухливи
вещества като кутии с аерозоли и
не поставяйте, нито използвайте
бензин или други запалими
материали във или в близост до
уреда.
Не поглъщайте съдържанието
(нетоксично) на опаковките за
лед (при някои модели).
Не консумирайте ледени
кубчета или ледени близалки
веднага след изваждането им от
фризера, тъй като това може да
предизвика студени изгаряния.
За уреди, проектирани за
използване на въздушен филтър,
намиращ се под достъпен капак
на вентилатора, филтърът винаги
трябва да е поставен, когато
уредът работи.
Не съхранявайте стъклени
контейнери, съдържащи течности,
в отделението на фризера, тъй
като те могат да се счупят. Не
закривайте вентилатора (ако има
такъв) с храни.
След като поставите храните,
проверете дали вратата на
фризера се затваря добре.
Повредените уплътнения
трябва да се подменят възможно
най-скоро.
Използвайте отделението на
фризера само за съхраняване на
замразени храни, за замразяване
на пресни храни и за направата на
кубчета лед.
Избягвайте съхраняването на
необвити храни в пряк контакт
с вътрешните повърхности на
отделенията на фризера.
C-пентан се използва като
газообразуващ агент в
изолационната пяна и е
запалим газ.
Изброените по-долу отделения
на уреда са най-подходящи за
съхранение на определени типове
храни, като се има предвид
различното разпределение на
температурата в тях:
Отделението “Зона 4 звездички
(****) е подходящо за замразяване
BG - 6
на хранителни продукти със
стайна температура и за
съхранение на замразени храни,
тъй като температурата се
разпределя поравно в цялото
отделение. Срокът на годност на
закупените замразени храни е
посочен на опаковката им.
Тази дата е определена в
зависимост от типа на храната,
която ще се съхранява във
фризера, затова следва да се
спазва. Пресните храни трябва да
се съхраняват за следния период
от време: 1-3 месеца за сирене,
черупести мекотели, сладолед,
шунка/наденици, мляко, пресни
напитки; 4 месеца за стекове
или пържоли (говежди, агнешки,
свински); 6 месеца за масло или
маргарин и птиче месо (пилешко,
пуешко); 8-12 месеца за плодове
(с изключение на цитрусови),
печено месо (говеждо, свинско,
агнешко), зеленчуци. За храните,
съхранявани в зоната с 2
звездички, спазвайте посочения
на опаковката срок на годност.
За избягване на разваляне на
храните спазвайте следните
указания:
- Оставянето на вратата отворена
за продължителен период
от време може да доведе до
значително повишаване на
температурата в отделенията на
уреда.
- Почиствайте редовно
повърхностите, които могат
да влязат в контакт с храните
и достъпните системи за
източване.
- Почиствайте резервоарите за
вода, ако не са били използвани
в продължение на 48 часа;
пуснете вода през системата,
свързана към водоподаването,
ако не сте източвали вода в
продължение на 5 дни.
- Съхранявайте сурово месо
и риба в подходящи съдове
в хладилника, така че да не
влизат в контакт с други храни
или да протекат върху тях.
- Отделенията за замразени
храни, маркирани с две
звездички, са подходящи за
съхранение на предварително
замразени храни, съхранение
и приготвяне на сладолед и
правене на кубчета лед.
- Не замразявайте пресни храни в
отделенията, маркирани с една,
две или три звездички.
- Ако хладилникът е оставен
празен за продължителен
период от време, изключете го,
обезскрежете го, почистете го и
го подсушете и оставете вратата
отворена, за да предотвратите
образуването на плесен в него.
МОНТИРАНЕ
Боравенето и монтажът на
уреда трябва да се извършват
от две или повече лица – има
опасност от наранявания.
Използвайте предпазни ръкавици
за разопаковането и монтажа
на уреда – има опасност от
порязвания.
Монтирането, включително
подаването на вода (ако е
приложимо) и електрическото
свързване и ремонт трябва да
се извършват от квалифициран
техник. Не поправяйте и не
подменяйте части от уреда, ако
това не е изрично посочено в
ръководството на потребителя.
Пазете децата далеч от мястото,
където се извършва монтажът.
След като разопаковате уреда,
проверете дали не е повреден
по време на транспортирането.
При проблеми се обърнете към
търговеца или към най-близкия
сервиз за следпродажбено
BG - 7
обслужване. След като уредът
бъде монтиран, отпадъците от
опаковката (пластмаса, стиропор
и др.) трябва да стоят далеч от
обсега на деца - има опасност от
задушаване. Уредът трябва да
бъде изключен от захранването
преди монтажа – има опасност от
електрически удар. По време на
монтажа внимавайте уредът да
не повреди захранващия кабел
– има опасност от електрически
удар. Включете уреда едва след
завършване на монтажа.
Внимавайте да не повредите
подовите настилки (например
паркета), когато премествате
уреда. Монтирайте уреда върху
под, който е достатъчно здрав
за поддържане на тежестта,
и на място, подходящо за
размера и употребата на уреда.
При монтажа се уверете, че
уредът не е близо до източник
на топлина и четирите крачета
се опират плътно на пода, като
при необходимост ги нагласете,
и след това проверете дали
уредът е нивелиран безупречно с
помощта на нивелир. Изчакайте
поне два часа, преди да включите
уреда, за да се гарантира, че
хладилната система е напълно
функционална.
За да се гарантира
подходяща вентилация, оставете
пространство от двете страни
и над уреда. Разстоянието
между задната част на уреда
и стената зад него трябва
да е 50 mm, за да се избегне
съприкосновение с горещи
повърхности. Намаляването на
това пространство ще увеличи
разхода на енергия на уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато
поставяте уреда на мястото му, се
уверете, че захранващият кабел
не е притиснат или повреден.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за
избягване на опасност, породена
от нестабилност, поставянето
или закрепянето на уреда
трябва да се извършва в
съответствие с инструкциите
на производителя. Забранено
е да се поставя фризерът така,
че металната тръба на газова
бутилка, метални тръби за газ или
вода, или електрически кабели
да са в контакт със задната
стена на фризера (намотката на
кондензатора).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
Трябва да е възможно уредът
да се изключи от захранването
чрез изваждане на щепсела, ако
е достъпен, или чрез достъпен
многополюсен превключвател,
монтиран след контакта,
както и уредът да е заземен в
съответствие с националните
стандарти за електрическа
безопасност.
Не използвайте удължители,
разклонители с няколко гнезда
или адаптери. След монтирането
електрическите компоненти не
трябва да бъдат достъпни за
потребителя. Не използвайте
уреда, когато сте с мокри или
боси крака. Не използвайте този
уред, ако захранващият му кабел
или щепсел е повреден, ако не
работи правилно или ако е бил
повреден или е падал.
Ако захранващият кабел
е повреден, той трябва да
се смени с еднакъв такъв от
производителя, негов сервизен
агент или лице с достатъчна
квалификация, за да се избегне
опасна ситуация, например
електрически удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
поставяйте разклонители с
BG - 8
няколко гнезда или преносими
захранващи устройства в задната
част на уреда.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди
извършване на каквато и да
било дейност по поддръжката
на уреда, се уверете, че той
е изключен и не е свързан
към захранването; никога не
използвайте уреди за почистване
с пара - има опасност от
електрически удар.
Не използвайте абразивни или
груби почистващи средства, като
спрейове за прозорци, стъргалки,
запалими течности, почистващи
вакси, концентрирани препарати,
белина или почистващи средства,
съдържащи петролни продукти,
върху пластмасовите части,
вътрешността и уплътненията
или изолацията на вратичката.
Не използвайте хартиени кърпи,
стъргалки или други груби
почистващи средства.
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА
ОПАКОВЪЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ
Опаковъчният материал е 100% годен за
рециклиране и е маркиран със символа за
рециклиране .
Различните опаковъчни материали трябва да
бъдат изхвърлени отговорно и в съответствие
с наредбите на местните органи за изхвърляне
на отпадъци.
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ДОМАКИНСКИ
ЕЛЕКТРОУРЕДИ
Този уред е произведен с материали,
годни за рециклиране или за повторно
използване. При изхвърлянето му спазвайте
местните разпоредби за изхвърляне на
отпадъци. За допълнителна информация
относно третирането, оползотворяването и
рециклирането на домакински електроуреди
се обърнете към компетентните местни
органи, службата за битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили уреда.
Този уред е маркиран в съответствие с
Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците
от електрическо и електронно оборудване
(WEEE). Като се погрижите уредът да бъде
изхвърлен по правилен начин, Вие ще
помогнете за предотвратяване на възможните
негативни последствия за околната среда и
здравето на хората. Символът
, поставен на
изделието или придружаващите документи,
показва, че този уред не бива да се третира
като битов отпадък, а трябва да се предаде
в специализиран пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА
ЕНЕРГИЯ
Инсталирайте уреда в сухо, добре проветриво
помещение, далеч от топлинни източници
(напр. радиатор, готварска печка и т.н.) и на
място, което не е изложено на пряка слънчева
светлина. Ако е необходимо, използвайте
изолационна пластина.
За да се гарантира правилната вентилация,
следвайте инструкциите за инсталиране.
Недостатъчната вентилация в задната част
на уреда увеличава разхода на енергия и
намалява ефективността на охлаждането.
Честото отваряне на вратата може да увеличи
разхода на енергия. Вътрешната температура
на уреда и разходът на енергия може да се
повлияят от околната температура, както и от
разположението на уреда. При настройването
на температурата трябва да се имат
предвид тези фактори. Сведете до минимум
отварянето на вратата. Можете да увеличите
капацитета за съхранение на замразени храни,
като махнете кошниците и рафта Stop Frost
(ако има такъв).
Шумовете, които издава компресорът по
време на работа, са нормални и не бива да Ви
притесняват.
Дръжте уреда далеч от източници на топлина.
Ако е налична, функцията Fast Freeze (“Бързо
замразяване”) може да се използва за
осигуряване на оптимална производителност
на уреда, 24 часа преди да поставите пресните
храни във фризера.
Следвайте инструкциите в ръководството за
бърз старт, за да активирате/деактивирате
функцията.
Като правило за ускорено замразяване са
достатъчни около 24 часа след поставянето
на храните; след изтичане на този период
изключете функцията с бутона Fast Freeze
(ако им такъв). За уреди, при които този
бутон липсва, завъртете термостата до
първоначалното му положение.
Внимание:
За да се спести енергия, когато се замразяват
малки количества храни, функцията за бързо
замразяване може да се деактивира след
няколко часа.
Потребителят трябва да поддържа хладилника
съгласно инструкциите, дадени в глава
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
BG - 9
Настройване на термостата
Термостатът на фризера регулира автоматично температурата в отделенията. Чрез
завъртане на ключа от положение 1 на 3 се задават по-ниски температури.
Важна забележка: Не се опитвайте да въртите ключа до положение преди 1, тъй
като по този начин ще спрете уреда.
Настройване на термостата на фризера
1. За съхранение на храни за кратък период в отделението на фризера може да
зададете ключа в положение между минимално и средно.
2. За съхранение на храни за дълъг период в отделението на фризера може да зададете ключа в
средно положение.
3. Положение за максимално охлаждане. Уредът ще работи по-дълго време.
Забележка: Околната температура, температурата на прясно съхранената храна и честотата на
отваряне на вратата влияят на температурата във фризера. Ако е необходимо, променете настройката на
температурата.
Принадлежности
Форма за лед
Напълнете формата за лед с вода и я поставете в
отделението на фризера.
След като водата е напълно замръзнала, можете да завъртите формата, както е показано по-долу, за
да извадите кубчетата лед.
Пластмасова стъргалка
След известен период от време в някои зони на отделението на фризера ще се натрупа скреж.
Натрупаният във фризера скреж трябва да се отстранява периодично. Ако е необходимо,
използвайте предоставената пластмасова стъргалка. Не използвайте остри метални предмети
за премахване на скрежа.
Те биха могли да пробият хладилния контур и да причинят непоправима повреда на уреда.
Предупреждения относно настройките на температурата
Преди да сте завършили дадена настройка, не преминавайте към следващата.
Околната температура, температурата на прясно съхранената храна и честотата на отваряне на
вратата влияят на температурата във фризера. Ако е необходимо, променете настройката на
температурата.
Не е препоръчително фризерът да работи в помещения с околна температура, по-ниска от 10°C.
Настройката на температурата трябва да се извършва, като се има предвид колко често се отваря и
затваря вратата на фризера, какво количество храни се съхранява във фризера, както и работната
среда и разположението на уреда.
При първоначална употреба Ви препоръчваме да оставите фризера да работи 24 часа без
прекъсване, за да е сигурно, че се е охладил напълно. През този период не отваряйте вратата на
фризера и не поставяйте храни в него.
Фризерът има вградена функция за 5-минутно отлагане с цел предотвратяване на повреда на
компресора. Когато фризерът бъде включен, той ще
започне да работи нормално след 5 минути.
Фризерът е проектиран да работи в среда с околна
температура, посочена в стандартите в зависимост от
климатичния клас, написан на информационната табелка.
Не се препоръчва фризерът да работи в среда с околна
температура извън посочената, за да не се нарушава
ефективността на охлаждането.
Уредът е проектиран за използване в среда с околна
температура в диапазона 10°C - 43°C.
РАЗЛИЧНИ ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
НА УРЕДА
Климатичен
клас
Ок. темп. (°C)
SN: От 10 до 32°C
ST: От 16 до 38°C;
N: От 16 до 32°C
T: От 16 до 43°C
BG - 10
Отделението на фризера се използва за замразяване на пресни храни, за съхранение на замразени
храни за период, посочен на опаковката им, и за правене на кубчета лед.
Не поставяйте пресни и топли храни в близост до замразените храни, тъй като биха могли да ги
размразят.
Когато замразявате пресни храни (напр. месо, риба и кайма), разделяйте ги на порции, така че да ги
използвате за едно готвене.
Когато съхранявате замразени храни, винаги следвайте внимателно инструкциите, дадени на опаков-
ката им. В случай че не е дадена информация, храните не бива да се съхраняват по-дълго от 3 месеца
от датата на закупуване.
Когато купувате замразени храни, винаги се уверявайте, че те са стояли замразени на подходяща
температура и опаковката им е здрава.
Замразените храни трябва да се пренасят в подходящи съдове, за да се поддържа качеството на
храната, и трябва да се поставят във фризер възможно най-бързо.
Ако по опаковката на замразените храни се виждат следи от влага или необичайно надуване, вероят-
но храните са стояли на неподходяща температура и хранителните им качества са се влошили.
Срокът на годност на замразените храни зависи от температурата в помещението, настройката на
термостата, честотата на отваряне на вратата, типа на храните и времето, за което са били пренесе-
ни от магазина до дома Ви. Винаги следвайте инструкциите, отпечатани на опаковките на храните, и
не превишавайте максималният посочен срок на годност.
Използвайте рафта за бързо замразяване, за да замразите домашно приготвени храни (и всякакви
други храни, които трябва бързо да се замразят) по-бързо поради по-високата мощност на замразява-
не на този рафт.
Рафтовете за бързо замразяване са в долните чекмеджета на отделението на фризера.
Когато замразявате храни, използвайте долното чекмедже.
На страници 9, 10 и 11 са дадени някои препоръки за подреждането и
съхранението на храните в отделението за дълбоко замразяване.
Месо и риба Подготовка
Максимален срок на
съхранение (месеци)
Стек Увиване във фолио 6 – 8
Агнешко месо Увиване във фолио 6 – 8
Говеждо печено Увиване във фолио 6 – 8
Парчета говеждо На малки парчета 6 – 8
Парчета агнешко На парчета 4 - 8
Кайма В опаковки, без подправки 1 - 3
Дреболии (парчета) На парчета 1 - 3
Болонска наденица/салам
Трябва да е в опаковка, дори ако
е в черво
Пилешко и пуешко Увиване във фолио 4 – 6
Гъше и патешко Увиване във фолио 4 – 6
Еленско, заешко, диво прасе На порции от по 2,5 kg и на филета 6 – 8
Сладководни риби (сьомга,
шаран, пъстърва, сом)
След почистване на вътрешностите и
люспите на рибата я измийте и подсушете;
ако е необходимо, отрежете опашката и
главата.
2
Нетлъсти риби; костур, калкан, писия 4
Тлъсти риби (тон, скумрия, лефер,
аншоа)
2 - 4
Черупести мекотели Почистени и в пликове 4 – 6
Хайвер
В собствена опаковка, алуминиев или
пластмасов съд
2 – 3
Охлюви
В солена вода, в алуминиев или пластмасов
съд
3
ЗАБЕЛЕЖКА: Замразеното месо след размразяване трябва да се готви като прясно месо. Ако месото не
бъде сготвено след размразяване, не бива да го замразявате повторно.
ПОДРЕЖДАНЕ НА ХРАНИТЕ В УРЕДА
BG - 11
Плодове и зеленчуци Подготовка
Максимален срок на
съхранение (месеци)
Зелен боб и фасул
Измийте, нарежете на малки парчета и
сварете във вода
10 - 13
Бобови
Махнете шушулките, измийте и сварете във
вода
12
Зеле Почистете и сварете във вода 6 – 8
Моркови
Почистете, нарежете на резени и сварете
във вода
12
Пипер
Отрежете ствола, срежете на две,
премахнете сърцевината и сварете във вода
8 – 10
Спанак Измийте и сварете във вода 6 – 9
Карфиол
Отстранете листата, нарежете сърцевината
на парчета и оставете да преседи във вода с
малко лимонов сок за известно време
10 – 12
Патладжан След измиване нарежете на парчета по 2 cm 10 – 12
Царевица
Почистете и сложете в опаковка с кочана или
като сладка царевица
12
Ябълки и круши Обелете и нарежете 8 – 10
Кайсии и праскови Срежете наполовина и извадете костилката 4 – 6
Ягоди и къпини Измийте и почистете 8 – 12
Сготвени плодове Добавете 10% захар в съда за съхранение 12
Черупести мекотели Почистени и в пликове 4 – 6
Сливи, череши, вишни Измийте и почистете от дръжките 12
Млечни продукти Подготовка
Максимален срок на
съхранение (месеци)
Условия на съхранение
Пакетирано
(хомогенизирано) мляко
В собствената си
опаковка
2 – 3
Прясно мляко – в собствената
си опаковка
Сирене - с изключение на
бяло сирене
На резени 6 – 8
Оригиналната опаковка може
да се използва за кратък
период на съхранение. За по-
дълъг период на съхранение
увийте във фолио.
Масло, маргарин
В собствената си
опаковка
6
Максимален срок на
съхранение (месеци)
Време за размразяване на
стайна температура
(часа)
Време за размразяване във
фурна
(минути)
Хляб 4 – 6 2 – 3 4-5 (220-225°C)
Бисквити 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200°C)
Сладки 1 - 3 2 – 3 5-10 (200-225°C)
Пай 1 - 1,5 3 – 4 5-8 (190-200°C)
Кори за баница 2 – 3 1 - 1,5 5-8 (190-200°C)
Пица 2 – 3 2 - 4 15-20 (200°C)
BG - 12
Изключете уреда от електрозахранването, преди да го почистите.
Не почиствайте уреда с течаща вода.
Уверете се, че водата не навлиза в корпуса на лампата и останалите електрически компоненти.
Хладилникът трябва да се почиства периодично с разтвор от сода бикарбонат и хладка вода.
Почиствайте принадлежностите поотделно със сапун и вода. Не ги слагайте в съдомиялна машина.
Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители или сапуни. След измиване ги
изплакнете с чиста вода и ги подсушете внимателно. След завършване на почистването, включете
щепсела на уреда в захранването със сухи ръце.
Почиствайте кондензатора най-малко два пъти в годината с помощта на четка. Това ще Ви помогне
да спестите енергия и да увеличите производителността на уреда.
!! Захранването трябва да бъде изключено.
Обезскрежаване на фризера
В зависимост от това колко дълго е оставена вратата отворена и количеството на навлязлата влага,
във фризера може да се натрупа известно количество скреж. Важно е да не допускате лед или скреж
да се образуват на места, така че да пречат на плътното прилягане на уплътнението на вратата. По
този начин във фризера ще навлиза въздух, който ще кара компресорът да работи непрекъснато. Об-
разувалият се скреж е доста мек и може да бъде отстранен с четка или с пластмасовата стъргалка.
Не използвайте метални или остри стъргалки, механични устройства или други средства, ускоряващи
процеса на обезскрежаване. Отстранете падналия скреж от дъното на фризера. Не е необходимо да
изключвате уреда от захранването, за да отстраните тънкия скреж.
За отстраняване на тежки натрупвания от лед изключете уреда от захранването и изпразнете съдър-
жанието на фризера в картонени кутии, като го увиете в тънки одеяла или пластове хартия, за да го
поддържате студено. Размразяването ще бъде най-ефективно, ако се извършва, когато фризерът
е почти празен, и трябва да се извърши по най-бързия възможен начин, за да се избегне нежелано
покачване на температурата на изваденото съдържание.
Не използвайте метални или остри стъргалки, механични устройства или други средства, ускоряващи
процеса на обезскрежаване. Увеличаването на температурата на замразените храни по време на
размразяването може да намали срока им на годност. Ако съдържанието на фризера е добре увито с
цел изолация и поставено на хладно място, то би трябвало да издържи няколко часа.
Подсушете вътрешността на отделението с гъба или чиста кърпа.
За да ускорите процеса на размразяване, поставете една или няколко купи с топла вода в отделение-
то на фризера.
Огледайте съдържанието, преди да го поставите обратно във фризера; ако някои от опаковките са
се размразили, храните в тях трябва да бъдат консумирани в рамките на 24 часа или да се сготвят и
отново да се замразят.
След завършване на размразяването почистете вътрешността на уреда с разтвор от топла вода и
малко сода бикарбонат, след което подсушете добре. Измийте изваждащите се части със същия раз-
твор и ги сглобете на местата им. Свържете уреда към захранването и изчакайте 2 до 3 часа с ключ,
завъртян в положение 3, преди да поставите храните обратно във фризера.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Транспортиране и промяна на мястото на инсталиране
Ако е необходимо, запазете оригиналната опаковка и полистиреновата пяна (PS).
По време на транспортиране уредът трябва да бъде подсигурен с широка връв или здраво въже.
По време на транспортиране следвайте инструкциите, написани върху кашона.
Преди транспортиране или промяна на мястото на инсталиране всички движещи се части (чекмедже-
та, формата за лед и др.) трябва да се извадят или да се закрепят със залепящи ленти, за да не се
повредят.
!! По време на пренасяне фризерът трябва да стои изправен.
Промяна на позицията на вратата
Ако дръжките на вратата на хладилника са поставени откъм предната повърхност на вратата, не е
възможно да промените нейната посока на отваряне.
Промяната на посоката на отваряне на вратата е възможна само при модели без никакви дръжки.
Ако посоката на отваряне на вратата на хладилника може да бъде променена, свържете се с
най-близкия упълномощен сервиз, който да извърши промяната на посоката на отваряне на вратата.
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРОМЯНА НА
МЯСТОТО НА ИНСТАЛИРАНЕ
BG - 13
Ако Вашият хладилник не работи според очакванията, проверете изброените по-долу решения, преди да
се обадите на електротехник или на отдела за следпродажбено обслужване.
Какво да направите, ако хладилникът не работи:
Проверете дали:
Фризерът е свързан към захранването и е включен,
Електрическият прекъсвач в дома Ви не е изключен,
Термостатът е настроен в положение “•”,
Контактът функционира нормално. За да проверите това, свържете в същия контакт уред, за който
сте сигурни, че работи.
Какво да направите, ако хладилникът не е ефективен:
Проверете дали:
Не сте препълнили уреда,
Термостатът е настроен в положение “1” (ако е така, задайте го в подходящо положение),
Вратата е добре затворена,
Няма натрупан прах по кондензатора,
Има достатъчно място за циркулация на въздуха зад и отстрани на уреда.
Ако чувате шум;
Охлаждащият газ, който циркулира в хладилния контур, може да издава лек шум (бълбукащ звук), дори
когато компресорът не работи. Това е нормално. Ако звуците са по-различни, проверете дали:
Уредът е добре нивелиран,
Нещо не докосва задната част на уреда,
Нещо върху или вътре в уреда не вибрира.
Препоръки
Ако уредът не се използва за продължителен период от време (например по време на ваканция),
обезскрежете и почистете хладилника, като оставите вратата отворена, за да предотвратите
появата на плесен и неприятни миризми.
За да изключите уреда напълно, извадете щепсела от контакта (при почистване и когато оставяте
вратите отворени).
Ако проблемът не бъде отстранен, въпреки че сте следвали всички изброени по-горе инструкции,
свържете се с най-близкия упълномощен сервиз.
Уредът, който сте закупили, е проектиран за домашна употреба и може да се използва само в дома
Ви и за посочените цели. Той не е предназначен за търговско или обществено ползване.
Ако потребителят използва уреда по начин, който не отговаря на тези предписания, държим да
отбележим, че производителят и търговецът не носят отговорност за ремонти или неизправности,
възникнали в рамките на гаранционния период.
Съвети за пестене на енергия
1. Инсталирайте уреда в хладно, добре проветриво помещение, но не изложен на пряка слънчева
светлина и не в близост до източник на топлина (радиатор, готварска печка и др.). В противен случай
използвайте изолираща плоча.
2. Оставете горещите храни и напитки да се охладят, преди да ги поставите в уреда.
3. Покривайте напитките и останалите течности, когато ги поставяте в уреда. В противен случай влаж-
ността вътре в уреда ще се увеличи. Това, от своя страна, ще увеличи времето на работа. Освен това
с покриването на напитките и останалите течности запазвате аромата и вкуса им.
4. Избягвайте да оставяте вратите на уреда отворени твърде дълго време или да ги отваряте прекалено
често, тъй като топлият въздух ще навлезе в уреда и ще кара компресорът да се включва ненужно
често.
5. Дръжте затворени капаците на отделенията с различна температура (чекмедже crisper, чилър и др.)
6. Уплътненията на вратите трябва да бъдат чисти и еластични. Сменете уплътненията, ако са износе-
ни.
7. Възможно е да съхранявате по-голямо количество храни, като извадите рафта на фризера. Посочени-
ят разход на енергия е за максимално пълен уред без рафт на фризера.
ПРЕДИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ОТДЕЛА ЗА
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
BG - 14
ЧАСТИ НА УРЕДА И ОТДЕЛЕНИЯТА
Относно стъклените рафтове на фризера: Когато фризерът бъде изваден от опаковката си,
и двата стъклени рафта може да бъдат в по-ниската позиция на рафта на фризера. В такъв
случай извадете по-големия рафт и го поставете в по-горната позиция.
Това представяне служи само за информация относно частите на уреда.
Частите могат да се различават в зависимост от модела на уреда.
Горен капак на фризера /
Горно чекмедже на фризера
Ключ на
термостата
Форма за лед
Пластмасова
стъргалка за лед
Стъклени рафтове на
фризера
Отделение на
фризера
чекмеджетата
Нивелиращи крачета
CS - 15
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Je důležité si je důkladně přečíst a řídit se jimi
Před použitím spotřebiče si přečtěte tento
návod k použití. Uschovejte si jej pro
pozdější použití.
V tomto návodu a na samotném
spotřebiči jsou uvedena důležitá
bezpečnostní upozornění, která je nutné
si přečíst a řídit se jimi. Výrobce se zříká
jakékoli odpovědnosti za nedodržení
těchto bezpečnostních pokynů, nevhodné
používání spotřebiče nebo nesprávné
nastavení ovladačů.
Velmi malé děti (0−3 roky) je třeba
držet v bezpečné vzdálenosti od
spotřebiče. Nejsou-li malé děti (3−8
let) pod dohledem, je třeba je držet v
bezpečné vzdálenosti od spotřebiče.
Děti starší 8 let a osoby s fyzickým,
smyslovým či duševním postižením nebo
bez patřičných zkušeností a znalostí
mohou tento spotřebič používat pouze
pod dohledem nebo tehdy, pokud
obdržely informace o bezpečném použití
spotřebiče a pokud rozumějí rizikům,
která s používáním spotřebiče souvisejí.
Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem
hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu
prováděly čištění a běžnou údržbu
spotřebiče.
Děti od 3 do 8 let mohou dávat a
vyndávat věci z chladicích spotřebičů.
POVOLENÉ POUŽITÍ
POZOR: Tento spotřebič není
určen k ovládání pomocí externího
spínacího zařízení, jako je časovač,
či samostatného systému dálkového
ovládání.
Tento spotřebič je určen k použití v
domácnostech a zařízeních, jako jsou:
kuchyňské kouty pro zaměstnance v
obchodech, kancelářích a na jiných
pracovištích; statky; klienty hotelů,
motelů, zařízení typu bed & breakfast a
jiných rezidenčních prostředích.
Tento spotřebič není určen k
profesionálnímu použití. Spotřebič
nepoužívejte venku.
Žárovka použitá uvnitř spotřebiče
je speciálně navržena pro domácí
spotřebiče a není vhodná pro všeobecné
osvětlení místnosti v domácnosti
(nařízení ES 244/2009).
Spotřebič je určen k provozu v
prostředích, ve kterých se teplota
pohybuje v následujícím rozmezí v
závislosti na klimatické třídě uvedené
na výrobním štítku. Při dlouhodobém
ponechání spotřebiče v nižší či vyšší
teplotě nemusí spotřebič správně
fungovat.
Teploty prostředí pro klimatickou třídu:
SN: 10 až 32 °C
ST: 16 až 38 °C;
N: 16 až 32 °C
T: 16 až 43 °C
Tento spotřebič neobsahuje CFC.
Chladicí okruh obsahuje látku
R600a (HC). Spotřebiče obsahující
isobutan (R600a): isobutan je
přírodní plyn bez škodlivých
účinků na životní prostředí, který je
nicméně hořlavý. Je tedy třeba se
přesvědčit, že nedošlo k poškození
trubek chladicího okruhu, zvláště
při vypouštění chladicí kapaliny.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte potrubí
chladicího okruhu kapaliny.
VAROVÁNÍ: Větrací otvory v plášti
spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci
nesmí být zakryty.
VAROVÁNÍ: Neurychlujte
odmrazování jinými mechanickými,
elektrickými a chemickými postupy, než
jaké doporučuje výrobce.
CS - 16
VAROVÁNÍ: Do oddílů spotřebiče
neumisťujte, ani v nich nepoužívejte
elektrické přístroje, které nejsou výslovně
schváleny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Výrobníky ledu a
dávkovače vody, které nejsou přímo
připojeny k přívodu vody, musí být plněny
pouze pitnou vodou.
VAROVÁNÍ: Automatické tvořiče
ledu a/nebo nádobky na vodu musí být
připojeny výhradně k přívodu pitné vody
s tlakem v rozmezí 0,17 až 0,81 MPa (1,7
až 8,1 bar).
Neumisťujte do zařízení nebo v
jeho blízkosti výbušné látky, jako např.
plechovky s aerosoly, a neskladujte ani
nemanipulujte zde s benzínem či jinými
hořlavými materiály.
Je-li váš model vybaven chladicími
vložkami, nepijte kapalinu, která je v
nich obsažena (není toxická). Nejezte
ledové kostky nebo ledová lízátka ihned
po vyjmutí z mrazničky, mohly by vám
způsobit omrzliny v ústech.
Je-li výrobek určen k použití se
vzduchovým ltrem v přístupném krytu
ventilátoru, musí být ltr vložen vždy, když
je spotřebič zapnutý.
Do mrazničky nedávejte skleněné
nádoby s tekutinami, protože by mohly
prasknout. Nezakrývejte ventilátor (je-li
jím spotřebič vybaven) potravinami. Po
uložení do mrazničky zkontrolujte, zda
jsou řádně uzavřená dvířka.
Poškozená těsnění je nutné co
nejdříve vyměnit.
Mrazicí oddíl používejte pouze pro
ukládání mražených potravin, zmrazování
čerstvých potravin a k přípravě ledových
kostek.
Vyvarujte se skladování nezabalených
potravin v přímém kontaktu s vnitřními
povrchy oddílů mrazničky.
Cyklopentan se používá jako
nadouvadlo v izolační pěně a je
hořlav
Nejvhodnější oddíly spotřebiče pro
skladování různých druhů potravin s
ohledem na distribuci tepla v oddílech
spotřebiče jsou následující:
Oddíl se čtyřmi hvězdičkami (****)
je vhodný pro zmrazování potravin
z pokojové teploty a pro skladování
mražených potravin, jelikož je zde teplota
rovnoměrně distribuovaná napříč celým
oddílem. Koupené mražené potraviny
mají skladovací datum expirace uvedené
na obalu. Toto datum bere v potaz typ
potraviny a její vhodnou dobu skladování,
a tudíž by se mělo dodržovat.
Čerstvé potraviny by se měly ukládat
následovně: sýry, měkkýše, zmrzlina,
šunky/klobásy, mléko, čerstvé tekutiny
po dobu 1‒3 měsíce; steaky a kotlety
(hovězí, jehněčí, vepřové) 4 měsíce;
máslo a rostlinný tuk, drůbež (kuře, krůtí
maso) 6 měsíců; ovoce (kromě citrusů),
pečené maso (hovězí, vepřové, jehněčí),
zeleninu po dobu 8‒12 měsíců. V oddílu
se 2 hvězdičkami je třeba dodržovat
datum exspirace uvedené na balení
potravin.
Dbejte následujících opatření k zamezení
kontaminace potravin:
- Dveře otevřené dlouhou dobu mohou
způsobit zvýšení teploty uvnitř oddílů
spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mají
kontakt s potravinami a také přístupné
odtokové systémy.
- Vypláchněte a vyčistěte zásobníky
vody, pokud nebyly používány déle než
48 hodin; propláchněte vodní systém
napojený na přívod vody, pokud jste
vodu nečerpali déle než 5 dní.
- Skladujte syrová masa a ryby v
chladničce ve vhodných kontejnerech,
aby se nedotýkaly jiných potravin a aby
CS - 17
na ně nekapaly.
- Oddíly na mražené potraviny se 2
hvězdičkami jsou vhodné pro skladování
předem mražených potravin, skladování
a vyrábění zmrzliny a ledových kostek.
- Nezmrazujte čerstvé jídlo v oddílech s 1,
2 či 3 hvězdičkami.
- Pokud je chladnička delší dobu prázdná,
vypněte ji, umyjte, osušte a nechte její
dvířka otevřená k zamezení růstu plísní
uvnitř spotřebiče.
INSTALACE
Stěhování a instalaci spotřebiče
musejí provádět minimálně dvě osoby
– nebezpečí zranění! Při rozbalování a
instalaci používejte ochranné rukavice –
nebezpečí pořezání!
IInstalaci, včetně případného připojení
k přívodu vody a elektřiny, a opravy
musí provádět kvalikovaný technik.
Neopravujte ani nevyměňujte žádnou
část spotřebiče, pokud to není výslovně
uvedeno v návodu k použití. Nedovolte
dětem, aby se přibližovaly k místu
instalace. Po vybalení spotřebiče se
přesvědčte, že během přepravy nedošlo
k jeho poškození. V případě problémů
se obraťte na prodejce nebo na nejbližší
servisní středisko. Po instalaci musí být
obalový materiál (plasty, polystyrenová
pěna atd.) uložen mimo dosah dětí –
nebezpečí udušení. Před zahájením
instalace je nutné spotřebič odpojit
od elektrické sítě – nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Během instalace se
ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí
kabel – nebezpečí požáru a úrazu
elektrickým proudem. Spotřebič zapněte
až po dokončení jeho instalace.
Při přemísťování spotřebiče dejte
pozor, abyste nepoškodili podlahu (např.
parkety). Spotřebič umístěte na podlahu
či podložku, která unese jeho hmotnost,
na místo vhodné s ohledem na velikost
a způsob použití spotřebiče. Přesvědčte
se, že spotřebič není umístěn do blízkosti
zdroje tepla a že všechny čtyři nožky
stojí pevně na zemi. Podle potřeby nožky
nastavte a pomocí vodováhy zkontrolujte,
zda je spotřebič dokonale vodorovný.
Doporučujeme vám, abyste se zapojením
spotřebiče počkali nejméně dvě hodiny,
aby chladicí okruh mohl dokonale
fungovat.
Všechny rozměry a vzdálenosti, které je
třeba při instalaci spotřebiče dodržet, jsou
uvedeny v instalační příručce.
Aby bylo zajištěno dostatečné větrání,
ponechte prostor na obou stranách a
nad spotřebičem. Za účelem zamezení
přístupu k horkému povrchu by měla
mezera mezi zadní stranou spotřebiče a
stěnou za spotřebičem být 50 mm. Menší
mezera zvyšuje spotřebu energie
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: Při umisťování spotřebiče
na místo určení se ujistěte, že napájecí
kabel není někde zachycen nebo zda
nedošlo k jeho poškození.
VAROVÁNÍ: Aby se předešlo
nebezpečí
v důsledku nestability, musí být spotřebič
umístěn nebo upevněn v souladu s
pokyny výrobce. Je zakázáno umisťovat
mrazničku tak, aby se kovová hadice
plynového sporáku, kovové plynové nebo
vodní potrubí či elektrické vedení dotýkaly
zadní stěny mrazničky (výparníku).
UPOZORNĚNÍ NA PŘERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
V souladu s národními
bezpečnostními normami týkajícími se
elektrických zařízení musí být možné
odpojit spotřebič od elektrické sítě
vytažením zástrčky, pokud je zástrčka
přístupná, nebo, v souladu s pravidly pro
zapojování, prostřednictvím vícepólového
CS - 18
vypínače umístěného před zásuvkou a
spotřebič musí být uzemněn.
Nepoužívejte prodlužovací kabely,
sdružené zásuvky nebo adaptéry. Po
provedení montáže nesmí být elektrické
prvky spotřebiče pro uživatele přístupné.
Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří
nebo naboso.
Tento spotřebič nezapínejte, pokud
je poškozen napájecí síťový kabel či
zástrčka, pokud správně nefunguje nebo
byl poškozen či spadl.
Jestliže je poškozen napájecí kabel,
výměnu za identický díl smí provádět
pouze výrobce, jeho servisní technik nebo
osoba s obdobnou kvalikací.
V opačném případě by mohlo dojít k
úrazu − riziko elektrického šoku.
VAROVÁNÍ: Zezadu spotřebiče
neumisťujte přenosné vícezásuvkové
prodlužovací přívody nebo přenosné
napájecí zdroje.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ: Před zahájením jakékoli
údržby musí být spotřebič odpojen od
elektrického napájení; nikdy nepoužívejte
parní čističe – riziko elektrického šoku!
Na plastové části, vnitřek spotřebiče
a obložení dvířek či těsnění nepoužívejte
abrazivní nebo nešetrné čisticí prostředky,
jako jsou např. spreje na okna, žíravé
odmašťovací přípravky, hořlavé kapaliny,
čisticí vosky, koncentrované čisticí
prostředky, bělidla nebo čističe obsahující
ropné látky. K čištění nepoužívejte
papírové utěrky, abrazivní houbičky nebo
jiné nešetrné nástroje.
LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen
recyklačním znakem .
Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte
odpovědně podle platných místních předpisů upravujících
nakládání s odpady.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo
opakovaně použitelných materiálů.
Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro likvidaci
odpadu.
Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci
elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, ve
středisku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě,
kde jste spotřebič zakoupili. Tento spotřebič je označen v
souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
zabránit negativním vlivům na životní prostředí a lidské
zdraví.
Symbol na výrobku nebo příslušných dokladech
udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu
s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do
příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a
elektronických zařízení.
RADY K ÚSPOŘE ELEKTRICKÉ
ENERGIE
Spotřebič umístěte do suché a dobře větrané místnosti v
dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (např. radiátoru,
sporáku) a tak, aby nebyl vystaven přímému slunci. V
případě potřeby použijte izolační desku.
Pro zajištění adekvátní ventilace dodržujte pokyny k
instalaci spotřebiče. Nedostatečné větrání na zadní
straně spotřebiče zvyšuje spotřebu energie a snižuje
účinnost chlazení.
Časté otevírání dvířek může navyšovat spotřebu energie.
Na teplotu uvnitř spotřebiče a spotřebu energie může
mít vliv i pokojová teplota a umístění spotřebiče. Při
nastavení teploty musíte brát tyto faktory v úvahu.
Omezte otevírání dveří na minimum. Úložnou kapacitu
pro mražené potraviny můžete zvýšit tak, že odstraníte
koše a přihrádku „Stop Frost“, je-li u modelu. Nenechte
se znepokojovat hlukem kompresoru. Jedná se o běžný
provozní zvuk.
Chraňte výrobek před zdroji tepla.
Funkci „Rychlé mražení“ (je-li k dispozici) lze použít pro
dosažení optimálního výkonu spotřebiče, a to 24 hodin
před uložením čerstvých potravin do mrazničky. Chcete-li
funkci aktivovat/deaktivovat, postupujte podle pokynů
obsažených v příslušném stručném návodu k použití.
Po vložení potravin do mrazničky k jejich zmrazení
většinou postačí 24 hodin rychlého zmrazování; po
uplynutí této doby tlačítko funkce rychlého zamrazování
(Fast Freeze), je-li k dispozici, dezaktivujte. U spotřebičů,
které tímto tlačítkem opatřeny nejsou, otočte kolečkem
termostatu do původní polohy.
Upozornění:
Chcete-li ušetřit energii, můžete při zamrazování malého
množství potravin funkci rychlého mražení po několika
hodinách deaktivovat. Uživatel je povinen provádět
údržbu chladicího zařízení podle kapitoly ČIŠTĚNÍ A
ÚDRŽBA
CS - 19
Nastavení termostatu
Termostat v mrazničce automaticky reguluje vnitřní teplotu všech oddílů. Pro
chladnější teplotu otočte ovladačem z polohy 1 do polohy 3.
Důležité upozornění: Nepokoušejte se otočit ovladač za polohu 1, jinak se váš
spotřebič vypne.
Nastavení termostatu mrazničky
1. Nastavte ovladač mezi minimální a střední polohu pro krátkodobé uložení
potravin v mrazicím oddílu.
2. Nastavte ovladač do maximální polohy pro dlouhodobé uložení potravin v mrazicím oddílu.
3. Maximální poloha pro chlazení. Spotřebič bude chladit delší dobu.
Poznámka:
Okolní teplota, teplota čerstvě uložených potravin i jak často se otevírají dveře, to vše
ovlivňuje teplotu uvnitř mrazničky. Pokud je to potřeba, změňte nastavení teploty.
Příslušenství
Nádobka na ledové kostky
Nádobku na ledové kostky naplňte vodou a postavte ji
do mrazicího oddílu.
Poté, co se vytvoří led, zakruťte nádobkou podle
obrázku níže pro vyjmutí ledových kostek.
Plastová škrabka
Časem se na částech mrazicího oddílu vytvoří námraza.
Námrazu je třeba čas od času odstranit. Za tímto účelem použijte plastovou škrabku.
V žádném případě za tímto účelem nepoužívejte kovové pomůcky.
Ty by mohly propíchnout chladicí okruh a spotřebič nevratně poškodit.
Varování ohledně nastavování teploty
Nepokračujte s dalším nastavením dříve, než provedete jedno nastavení.
Okolní teplota, teplota čerstvě uložených potravin i jak často se otevírají dveře, to vše ovlivňuje
teplotu uvnitř mrazničky. Pokud je to potřeba, změňte nastavení teploty.
Nedoporučujeme, aby mraznička fungovala v prostředí, kde je méně než 10 °C.
Nastavení teploty proveďte s ohledem na to, jak často se dveře mrazničky otevírají a zavírají, kolik
jídla je v ní uloženo a v jakém prostředí se spotřebič nachází.
Při prvním použití mrazničky doporučujeme nechat spotřebič zapnutý 24 hodin v kuse, aby se celý
kompletně ochladil. Po tuto dobu neotevírejte dveře mrazničky a nedávejte do ní potraviny.
Vaše mraznička je vybavena funkcí 5minutového zpoždění, která chrání kompresor před
poškozením. Mraznička bude fungovat normálně 5 minut po zapnutí.
Váše mraznička je navržena pro fungování při okolní teplotě v rozmezí podle stanovených
standardů, a to podle klimatické třídy uvedené na
informačním štítku. Nedoporučujeme, aby mraznička
fungovala v prostředích, která jsou mimo stanovené
rozmezí teploty s ohledem na efektivitu chlazení.
Tento spotřebič je navržen pro použití při okolní teplotě
mezi 10 °C a 43 °C.
FUNKCE A MOŽNOSTI
Klimatická
třída
Pokojová T. (°C)
SN:
od 10 do 32 °C
ST: od 16 do 38 °C;
N: od 16 do 32 °C
T: od 16 do 43 °C
CS - 20
Mrazicí oddíl se používá pro zmrazování čerstvých potravin, pro uložení mražených potravin po
dobu uvedenou na obalu a pro přípravu ledových kostek.
Neukládejte čerstvé a teplé potraviny vedle mražených potravin, jelikož by mohly způsobit tání
mražených potravin.
Při zmrazování čerstvých potravin (např. masa, ryb a mletého masa) je rozdělte na jednotlivé porce.
Při skladováni mražených potravin vždy postupujte podle instrukcí uvedených na obalu. Pokud
nejsou k dispozici žádné informace, neměly by být potraviny skladovány déle než 3 měsíce od data
nákupu.
Při nákupu mražených potravin se ujistěte, že byly zamrazeny při vhodné teplotě a že balení není
poškozeno.
Mražené potraviny by měly být přepravovány ve vhodných kontejnerech pro udržení kvality potravin
a měly by být v co nejkratší době vráceny na zmrazený povrch jednotky.
Pokud balení mražených potravin vykazuje známky zapaření a je nafouknuté, je možné, že bylo
uloženo při nevhodné teplotě a jeho obsah je zkažený.
Doba skladování mražených potravin záleží na pokojové teplotě, na nastavení termostatu, jak často
se otevírají dveře, na typu jídla a na době potřebné k přepravě výrobku z obchodu k vám domů.
Vždy se řiďte instrukcemi uvedenými na balení a nikdy nepřekračujte uvedenou maximální dobu
skladování potravin.
Použijte přihrádku pro rychlé mrazení k rychlému zamrazení doma uvařených jídel (i jakýchkoli jídel,
které je třeba rychle zmrazit), díky vlastnostem rychlého mrazení přihrádky.
Přihrádky rychlého mrazení jsou dolní zásuvky mrazicího oddílu.
Používejte dolní zásuvky pro zmrazení potravin.
Na stránkách 9, 10 a 11 byla uvedena některá doporučení pro umístění
a uložení vašich potravin v oddílu hlubokého zamrazení.
Maso a ryby Příprava
Maximální doba
skladování (měsíce)
Steak Zabalené ve fólii 6–8
Jehněčí maso Zabalené ve fólii 6–8
Pečené telecí Zabalené ve fólii 6–8
Telecí kostky Malé kousky 6–8
Jehněčí kostky Kousky 4–8
Mleté maso
V balení bez koření 1–3
Droby (kousky) Kousky 1–3
Boloňská klobása/salám
Měly by být zabaleny, i když jsou
ve vlastním obalu
Kuře a krůtí maso Zabalené ve fólii 4–6
Husa a kachna Zabalené ve fólii 4–6
Jelen, králík, divočák
Porce po 2,5 kg a jako plátky 6–8
Sladkovodní ryby (losos,
kapr, pstruh, sumec)
Po vyčištění od vnitřností
a šupin ryby umyjte a osušte;
pokud je to nutné, uřízněte ocas
a hlavu.
2
Libové ryby; okoun, kambala,
platýs
4
Tučné ryby (tuňák, makrela,
lufara, ančovička)
2–4
Korýši
Očištěné v sáčcích 4–6
Kaviár
V samostatném balení, v hliníkové či
plastové nádobě
2–3
Šnek
Ve slané vodě, v hliníkové či plastové
nádobě
3
POZNÁMKA: Zmrazené maso by se mělo po rozmrazení vařit stejně jako maso syrové. Pokud se maso
po rozmrazení neuvaří, nemělo by se znovu zmrazit.
UKLÁDÁNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI
/