Dell 1100 Uživatelský manuál

Kategorie
Notebooky
Typ
Uživatelský manuál
www.dell.com | support.euro.dell.com
Dell™ Inspiron™ 1100/5100/5150
System Information Guide
íručka k zařízení
Οδηγός Πληροφοριών Συστήµατος
Rendszerinformációs kézikönyv
Model PP07L and PP08L
www.dell.com | support.euro.dell.com
Dell™ Inspiron™ 1100
Příručka k zařízení
Model PP07L a PP08L
Poznámky, upozornění a výstrahy
POZNÁMKA: POZNÁMKA obsahuje dležité informace, které vám pomohou počítač lépe
využívat.
UPOZORNĚNÍ: UPOZORNNÍ ukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat
a sdluje vám, jak se problému vyhnout.
POZOR: Odstavec uvozený slovem POZOR označuje možnost poškození
majetku, zranění či smrtelného úrazu.
Zkratky a značky
Podrobný seznam zkratek a značek naleznete v souboru nápovdy
Pracovní postupy
.
Chcete-li tento soubor nápovdy otevít, klepnte na tlačítko Start, klepnte na položku Help
and Support (Nápovda a odborná pomoc), klepnte na položku User and system guides
(Uživatelské píručky a píručky k zaízení), klepnte na položku User's Guides (Uživatels
píručky) a klepnte na položku Tell Me How (Pracovní postupy).
____________________
Informace v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění.
© 2003 Dell Computer Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Jakákoli reprodukce bez písemného svolení společnosti Dell Computer Corporation je přísně zakázána.
Ochranné známky použité v textu: Dell, logo DELL, Inspiron, TrueMobile a AccessDirect, jsou ochranné známky
společnosti Dell Computer Corporation; Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation.
Jiné ochranné známky a obchodní názvy případně použité v tomto dokumentu mohou odkazovat na subjekty držící práva
k těmto známkám a názvy jejich výrobků. Společnost Dell Computer Corporation odmítá vlastnické zájmy k ochranným
známkám a obchodním názvům mimo svých vlastních.
Model PP07L a PP08L
květen 2003 P/N P1521 Rev. A00
Obsah 23
Obsah
POZOR: Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Obecné
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Napájení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Baterie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Letecká doprava
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pokyny k elektromagnetické kompatibilit (EMC)
. . . . . . . . . 28
Pro obyvatele Kalifornie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Práce s počítačem
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ergonomické zásady pi práci s počítačem
. . . . . . . . . . . 30
Práce uvnit počítače
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ochrana ped elektrostatickými výboji
. . . . . . . . . . . . . 31
Likvidace baterií
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Získání informací a podpory
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Instalace počítače
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Součásti počítače
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pohled zleva
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pohled zprava
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pohled zezadu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Vyjímání baterií
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Instalace baterií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Optimalizace systému a výdrže baterií
. . . . . . . . . . . . . 39
Pehled výkonu systému
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Optimalizace spoteby energie a doby napájení baterie
. . . . . 39
Ventilátor s promnlivou rychlostí
. . . . . . . . . . . . . . . . 40
Právní předpisy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Píručka k zaíze 25
POZOR:
Bezpečnostní pokyny
Následující bezpečnostní pokyny slouží k zajištní bezpečnosti osob a k ochran počítače
a pracovišt ped možným poškozením.
Obecné
Nejste-li školeným servisním technikem, nepokoušejte se počítač opravovat vlastními silami.
Vždy postupujte dsledn podle pokyn pro instalaci.
Pokud je ped napájecím adaptérem prodlužovací kabel, zkontrolujte, zda celkový proud
odebíraný zaízeními pipojenými k prodlužovacímu kabelu nepekračuje povolenou
hodnotu.
Dejte pozor, aby se do vtracích ani jiných otvor počítače nedostaly žádné pedmty.
Mohlo by dojít ke zkratu vnitních součástí a následnému požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
Vtrací ani jiné otvory počítače neblokujte žádnými pedmty. Pokud se tmito pokyny
nebudete ídit, hrozí poškození počítače nebo požár.
Zapnutý nebo k napájecímu adaptéru pipojený počítač neponechávejte v prostedí
s nedostatečným proudním vzduchu, napíklad v obalu nebo v zavené aktovce. Pi
nedostatečném proudní vzduchu hrozí poškození počítače nebo požár.
Pi napájení počítače nebo nabíjení baterie umístte napájecí adaptér na místo
s pohybem vzduchu, napíklad na stl nebo na podlahu. Nezakrývejte ho papíry ani
jinými pedmty znemožujícími chlazení. Adaptér nepoužívejte v obalu.
Adaptér se pi bžném provozu počítače mže značn zahát. Pi manipulaci s adaptérem
za provozu nebo bezprostedn po jeho ukončení postupujte opatrn.
Pi práci nepokládejte penosný počítač na dlouhou dobu pímo na nechránnou kži.
Teplota povrchu základny pi bžném provozu roste (zvlášt pi napájení ze sít). Trvalý
kontakt s kží mže zpsobit nepíjemné pocity a pípadn i spáleniny.
Počítač nepoužívejte ve vlhkém prostedí, napíklad v blízkosti vany, dezu či bazénu, ani
ve vlhkém suterénu.
Pokud váš počítač obsahuje integrovaný nebo pídavný modem (PC Card), odpojte ped
boukou kabel modemu, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem po penesení blesku
telefonním vedením.
26 Píručka k zaízení
www.dell.com | support.euro.dell.com
Pro zamezení riziku úrazu elektrickým proudem nepipojujte ani neodpojujte kabely
a zaízení neopravujte ani nekonfigurujte bhem bouky. Počítač nepoužívejte za bouky
jinak než po odpojení všech kabel a pi napájení z baterií.
Pokud váš počítač obsahuje modem, musí mít kabel modemu minimální prez vodič
26 AWG (0,13 mm
2
) a modulární zástrčku RJ-11 splující normy FCC.
Ped otevením krytu pamt'ových modul, adaptéru Mini PCI nebo modemu ve spodní
části počítače odpojte všechny kabely z konektor a odpojte telefonní kabel.
Je-li v počítači konektor RJ-11 pro modem a sít'ový konektor RJ-45, zapojujte telefonní kabel
do konektoru RJ-11 a nikoli do konektoru RJ-45.
Karty PC Card mohou být za provozu velmi teplé. Pi vyjímání karet PC Card po dlouhém
používání postupujte opatrn.
Ped čištním odpojte počítač ze zásuvky. Počítač čistte mkkým hadíkem navlhčeným
vodou. Nepoužívejte tekuté čisticí prostedky ani spreje. Ty mohou obsahovat holavé látky.
Napájení
Používejte pouze adaptér dodávaný společností Dell, schválený pro použití s tímto
počítačem. Použití jiného adaptéru mže zpsobit požár nebo výbuch.
Ped pipojením počítače do zásuvky zkontrolujte, zda naptí a frekvence zdroje souhlasí
s hodnotami uvedenými na adaptéru.
Chcete-li počítač odpojit od všech zdroj napájení, vypnte počítač, odpojte baterie
a odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.
Napájecí kabely adaptéru a periferních zaízení zapojujte do ádn uzemnného zdroje
napájení, abyste pedešli úrazu elektrickým proudem. Tyto napájecí kabely mohou mít
tívodičové zástrčky zajišt'ující uzemnní. Nepoužívejte adaptéry zástrček ani
neodstraujte zemnicí kolík. Používáte-li prodlužovací kabel, použijte vhodný dvojvodičový
nebo tívodičový typ odpovídající napájecímu kabelu adaptéru.
POZOR:
Bezpečnostní pokyny (pokračování)
Píručka k zaíze 27
Zkontrolujte, zda na kabelu napájecího adaptéru nic neleží a zda kabel není umístn tak,
že by o nj mohl nkdo zakopnout nebo na nj stoupnout.
Používáte-li prodlužovací kabel s více zásuvkami, zapojujte napájecí kabel adaptéru
opatrn. Nkteré zásuvky prodlužovacích kabel umožují nesprávné zapojení zástrčky.
Nesprávné zapojení zástrčky napájení mže zpsobit trvalé poškození počítače, úraz
elektrickým proudem či požár. Zkontrolujte, zda se zemnicí kolík zástrčky zasouvá do
odpovídajícího zemnicího kontaktu prodlužovacího kabelu.
Baterie
Používejte pouze baterie Dell schválené pro použití s tímto počítačem. Používání jiných
typ mže zvýšit riziko požáru či výbuchu.
Baterie nepenášejte v kapse, kabelce ani na jiném míst, kde by kovové pedmty
(napíklad klíče nebo sponky) mohly zkratovat svorky baterie. Vznikající velký proud mže
vyvolat extrémn vysoké teploty a zpsobit poškození baterie, požár či popáleniny.
Pi nesprávném zacházení s bateriemi hrozí popálení. Baterie nerozebírejte.
S poškozenými nebo prosakujícími bateriemi zacházejte zvlášt opatrn. Je-li baterie
poškozena, mže z článk unikat elektrolyt, který zpsobuje zranní.
Baterie udržujte mimo dosah dtí.
Počítač ani baterie neskladujte ani neponechávejte v blízkosti zdroj tepla jako jsou
radiátory, krby, kamna, elektrické pímotopy nebo jiná zaízení, ani je jinak nevystavujte
teplotám vyšším než 60°C. Peháté baterie mohou vybuchnout nebo z nich mže unikat
horký plyn či kapalina. Hrozí tak nebezpečí požáru.
Baterie z počítače nevyhazujte do ohn ani s bžným domovním odpadem. Mohly by
vybuchnout. Použité baterie zlikvidujte podle pokyn výrobce nebo požádejte o pokyny
místní úad pro nakládání s odpady. Vybité či poškozené baterie zlikvidujte bez
zbytečného odkladu.
POZOR:
Bezpečnostní pokyny (pokračování)
28 Píručka k zaízení
www.dell.com | support.euro.dell.com
Letecká doprava
Provoz počítač Dell na palubách letadel mohou usmrovat nkteré pedpisy letec
organizace FAA a omezení pepravc. Takové pedpisy mohou na palub letadel
napíklad zakazovat používání osobních elektronických zaízení, která jsou schopna ízen
penášet radiové frekvence nebo jiné elektromagnetické signály.
Tmto omezením nejlépe vyhovíte, když ped nástupem do letadla vypnete na
penosném počítači Dell zaízení jako je Dell TrueMobile™ nebo jiné zaízení pro
bezdrátovou komunikaci (pokud je jím počítač vybaven), a dále se budete ídit pokyny
letového personálu týkajícími se takových zaízení.
Používání osobních elektronických zaízení, napíklad penosných počítač, mže být
na palub zakázáno bhem kritických fází letu, tedy pi startu a pistání. Nkte
letecké společnosti mohou kritickou fázi letu definovat jako veškerou dobu, kdy se
letadlo nachází pod letovou hladinou 3 050 m (10 000 stop). Dodržujte pokyny
leteckých společností týkající se používání osobních elektronických zaízení.
Pokyny k elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
Používejte stínné kabely, které zajišt'ují dodržení píslušné klasifikace EMC v daném prostedí.
Kabel pro paralelní tiskárny mžete získat od společnosti Dell. Kabel mžete objednat na
webovém serveru společnosti Dell na adrese www.dell.com.
Statická elektina mže ohrozit elektronické součástky uvnit počítače. Ped dotykem
elektronických součástí uvnit počítače (napíklad pamt'ového modulu) vybijte statickou elektinu
ze svého tla, aby jejím psobením nedošlo k poškození součástek. Statickou elektinu mžete
vybít dotykem nenateného kovového povrchu V/V panelu počítače.
Pro obyvatele Kalifornie
VAROVÁNÍ: Práce s kabelem k tomuto výrobku nebo s kabely k píslušenství prodávanému
s tímto výrobkem vás vystavuje olovu. O této chemické látce je státu Kalifornie známo, že
zpsobuje poškození novorozenc nebo jiná reprodukční rizika.
Po práci s kabelem si umyjte
ruce
.
POZOR:
Bezpečnostní pokyny (pokračování)
Píručka k zaíze 29
Práce s počítačem
Dodržováním následujících bezpečnostních pokyn chrate počítač ped poškozením:
Počítač ped zahájením práce umístte na rovný povrch.
Pi cestách neodbavujte počítač jako zavazadlo. Počítač mžete poslat rentgenovým
bezpečnostním zaízením, ale nikdy ho nepronášejte detektorem kov. Pokud počítač
odbavujete jako píruční zavazadlo, mjte pipraveny nabité baterie, abyste ho mohli na
požádání zapnout.
Pokud máte pi cestování vyjmutý pevný disk, zabalte ho do nevodivého materiálu,
napíklad do látky nebo papíru. Pokud disk odbavujete jako píruční zavazadlo, pipravte
se na možnost, že ho budete muset nainstalovat do počítače. Pevný disk mžete poslat
rentgenovým bezpečnostním zaízením, ale nikdy ho nepronášejte detektorem kov.
Pi cestách neodkládejte počítač do úložných prostor nad hlavou, kde by mohl klouzat.
Počítač nepouštjte na zem ani nevystavujte mechanickým otesm.
Chrate počítač, baterie a pevný disk ped nepíznivými vlivy prostedí, jako jsou nečistoty,
prach, potraviny, kapaliny, teplotní extrémy a dlouhodobé vystavení slunečnímu záení.
Pi pemist'ování počítače mezi prostedími s velkými rozdíly teplot či vlhkosti mže na
počítači nebo v počítači vzniknout kondenzační vlhkost. Ta mže počítač poškodit. Ped
uvedením počítače do provozu vyčkejte, než se vzniklá vlhkost vypaí.
UPOZORNĚNÍ: Pokud počítač pemist'ujete z chladného prostedí do teplejšího nebo z velmi
teplého prostedí do chladnjšího, vyčkejte ped zapnutím, než se počítač aklimatizuje na teplotu
místnosti.
Pi odpojování vytahujte kabely za konektor nebo za píslušné očko, nikdy netahejte za
kabel. Konektory vytahujte rovn, abyste neohnuli vývody. Ped pipojováním kabelu
zkontrolujte, zda jsou oba konektory správn orientovány a nasazeny.
Se součástmi zacházejte opatrn. Součástky, napíklad pamt'ové moduly, držte za hrany,
nikoli za vývody.
Pi vyjímání pamt'ového modulu ze základní desky nebo pi odpojování periferního
zaízení vypnte počítač, odpojte kabel napájecího adaptéru a vyčkejte nejmén
5 sekund. Zabráníte tak možnému poškození základní desky.
30 Píručka k zaízení
www.dell.com | support.euro.dell.com
Displej čistte mkkým čistým hadíkem a vodou. Vodu naneste na hadík a stírejte jím
displej shora dol. Displej poté rychle osušte a udržujte ho v suchu. Dlouhodobé psobení
vlhkosti mže displej poškodit. Displej
nečistte
bžn dostupnými čisticími prostedky na
sklo.
Pi namočení nebo poškození počítače postupujte podle pokyn uvedených v
píručce
majitele
počítače Dell. Pokud provedete tyto postupy a zjistíte, že počítač nefunguje
správn, obrat'te se na společnost Dell (píslušné kontaktní informace naleznete v
píručce
majitele
počítače Dell).
Ergonomické zásady při práci s počítačem
POZOR: Nesprávné nebo dlouhodobé používání klávesnice může vést k újmě
na zdraví.
POZOR: Dlouhodobé sledování obrazovky nebo externího monitoru může
namáhat zrak.
Pro své pohodlí a zachování produktivity práce dodržujte pi nastavování počítače a práci s ním
ergonomické pokyny uvedené v nápovd
Pracovní postupy
.
Tento penosný počítač není konstruován pro trvalé používání ve funkci kanceláského zaízení.
Pi častjší práci v kancelái doporučujeme používat externí klávesnici.
Práce uvnitř počítače
Ped vyjímáním či instalací pamt'ových modul, adaptér Mini PCI nebo modemu použijte
následující postup:
UPOZORNĚNÍ: Jediný pípad, kdy mžete zasahovat dovnit počítače, je instalace pamt'ových
modul, adaptéru Mini PCI nebo modemu.
UPOZORNĚNÍ: Pi vyjímání pamt'ového modulu, adaptéru Mini PCI nebo modemu ze základní
desky nebo pi odpojování periferního zaízení vyčkejte po vypnutí počítače nejmén 5 sekund.
Zabráníte tak možnému poškození základní desky.
1
Vypnte počítač a vypnte všechna pipojená zaízení.
2 Odpojte
počítač a zaízení ze zásuvek. Zabráníte tak riziku úrazu elektrickým proudem.
Od počítače odpojte i všechny telefonní a komunikační linky.
Práce s počítačem (pokračování)
Píručka k zaíze 31
3 Ze zásuvky pro baterii vyjmte hlavní baterii. Je-li použita, vyjmte také sekundární baterii
z modulární jednotky.
4 Uzemnte se dotykem nenateného kovového povrchu V/V panelu v zadní části počítače.
Bhem práce se pravideln dotýkejte V/V panelu, abyste vybili statickou elektinu, která by
mohla poškodit vnitní součásti počítače.
Ochrana před elektrostatickými výboji
Statická elektina mže ohrozit elektronické součástky uvnit počítače. Ped dotykem
elektronických součástí uvnit počítače (napíklad pamt'ového modulu) vybijte statickou elektinu
ze svého tla, aby jejím psobením nedošlo k poškození součástek. Statickou elektinu mžete
vybít dotykem nenateného kovového povrchu V/V panelu počítače.
Bhem další práce uvnit počítače se opakovan dotýkejte zadní strany V/V panelu, abyste
dokonale vybili elektrostatický náboj, který mohlo nakumulovat vaše tlo.
Poškození elektrostatickým výbojem mžete zabránit také následujícím postupem:
Pi vybalování nevyjímejte citlivé součásti z antistatického obalu, dokud nejste pipraveni na
instalaci. Než otevete antistatický obal, vybijte elektrostatický náboj z tla.
Pi peprav nejprve citlivé součásti uložte do antistatické nádoby nebo obalu.
Se všemi citlivými součástmi pracujte na pracovišti chránném ped statickou elektinou.
V pípad poteby používejte antistatické podložky na podlahu a pracovní plochu.
Likvidace baterií
Váš počítač používá lithium iontovou a záložní baterii. Pokyny k výmn lithium iontové baterie
v počítači naleznete v dokumentaci k počítači Dell v části vnované výmn baterií. Záložní
baterie má velmi dlouhou životnost a je velmi pravdpodobné, že ji nikdy nebudete muset
vymovat. Pokud by však pesto bylo teba ji vymnit, musí tak učinit oprávnný servisní technik.
Baterie nelikvidujte jako domovní odpad. Informace o nejbližší sbrn starých baterií vám
poskytne nejbližší podnik zabývající se likvidací odpad.
Práce s počítačem (pokračování)
32 Píručka k zaízení
www.dell.com | support.euro.dell.com
Získání informací a podpory
V následující tabulce jsou uvedeny zdroje podpory společnosti Dell. Další zdroje informací
mohou být dodány s počítačem.
Obsah Práce se zdrojem
Disk CD Drivers and Utilities
s ovladači a pomocným
programovým vybavením
•Diagnostika počítač Dell
•Ovladače
Pomocné programy
Dokumentace k počítači
a zaízením
Prohlédnte si hlavní nabídku kompaktního disku
Drivers and
Utilities
s ovladači a pomocnými programy, který jste obdrželi
s počítačem. V rozevírací nabídce vyberte položky odpovídající
vašemu počítači.
Dokumentace a ovladače jsou v počítači nainstalovány již pi
odeslání ze společnosti Dell. Tento disk CD umožuje pístup
k dokumentaci a peinstalování ovladač. Z disku CD mžete
také spustit diagnostické programy (pokud nelze spustit
diagnostické programy uložené na pevném disku).
Další informace naleznete v nápovd
Pracovní postupy
.
Servisní a registrační nálepky
•Kód pro expresní servis
aservisní kód
•Číslo výrobku (také
nazývané identifikátor
produktu nebo certifikát
pravosti [Certificate of
Authenticity, COA])
Kód pro expresní servis a servisní kód jsou jednoznačnými
identifikátory počítače Dell™.
Číslo výrobku (neboli identifikátor produktu) potebujete
k dokončení instalace operačního systému.
Disk CD
Operating System
Chcete-li peinstalovat operační systém, použijte disk CD
Operating System
dodaný s počítačem.
POZNÁMKA: Na disku CD
Operating System
nemusí být
umístny nejnovjší ovladače pro váš počítač. Pi peinstalování
operačního systému použijte disk CD
Drivers and Utilities
a nainstalujte z nj ovladače pro zaízení dodaná s počítačem.
Nejnovjší ovladače mžete získat také na adrese
support.dell.com.
Další informace o peinstalování operačního systému naleznete
v
instalační píručce
ksystému Microsoft
Windows
nainstalovanému společností Dell do vašeho počítače.
Píručka k zaíze 33
Práce s operačním
systémem Windows XP
Dokumentace k počítači
•Dokumentace kzaízení
(napíklad k modemu)
1 Klepnte na tlačítko Start a klepnte na položku Help and
Support (Nápovda a odborná pomoc).
2 Napište slovo nebo frázi popisující vzniklé potíže a klepnte
na ikonu se šipkou.
3 Klepnte na téma popisující vaše potíže.
4 Postupujte podle pokyn na obrazovce.
Webový server Dell | Support
•Často kladené otázky
Stahování program pro
počítač
•dokumentace
Diskuse o vašem počítači
•Databáze smožností
vyhledávání
Pejdte na server support.dell.com a vyplte jednorázovou
registraci. Získáte:
obecnou nápovdu k práci s počítačem, instalaci a ešení
problém (Tech Support FAQs),
pístup k nejnovjším verzím ovladač pro váš počítač a
zaízení (Reference),
pístup k nejnovjším verzím ovladač pro váš počítač
(Downloads for Your Dell),
pístup k diskusím s ostatními zákazníky a technickými
odborníky společnosti Dell (Community Forum),
seznam odkaz na primární prodejce společnosti Dell.
Obsah Práce se zdrojem
34 Píručka k zaízení
www.dell.com | support.euro.dell.com
Instalace počítače
1 Vybalte počítač a píslušenství.
2 Odložte si píslušenství, které budete potebovat pro dokončení instalace.
V balení počítače je i dokumentace a objednaný software či doplkový hardware
(napíklad karty PC Card, jednotky a baterie).
POZOR: Při napájení počítače nebo nabíjení baterie umístěte napájecí
adaptér na místo s pohybem vzduchu, například na stůl nebo na podlahu.
Nezakrývejte ho papíry ani jinými předměty znemožňujícími chlazení.
Adaptér nepoužívejte v obalu.
UPOZORNĚNÍ: Konektor napájení vašeho počítače mže vypadat jinak než konektor na
obrázku
3
Ke konektoru napájení počítače a do zásuvky napájení pipojte napájecí adaptér.
konektor napájení
sít'ový adaptér
Píručka k zaíze 35
4 Otevením displeje a stisknutím tlačítka napájení zapnte počítač.
36 Píručka k zaízení
www.dell.com | support.euro.dell.com
Součásti počítače
Pohled zepředu
POZOR: Větrací otvory počítače nezakrývejte, dejte pozor, aby se do nich
nedostaly žádné předměty, a zabraňte shromažďování prachu v nich. Pokud
se těmito pokyny nebudete řídit, hrozí poškození počítače nebo požár.
západka displeje
obrazovka
reproduktor
kontrolky
klávesnice
klávesnice
kontrolky zaízení
dotyko
podložka
reproduktor
tlačítka dotyko
podložky
vypín
tlačítko Dell™
AccessDirect™
Píručka k zaíze 37
Pohled zleva
Pohled zprava
Pohled zezadu
POZOR: Větrací otvory počítače nezakrývejte, dejte pozor, aby se do nich
nedostaly žádné předměty, a zabraňte shromažďování prachu v nich. Pokud
se těmito pokyny nebudete řídit, hrozí poškození počítače nebo požár.
UPOZORNĚNÍ: Pi odpojování periferního zaízení vyčkejte po vypnutí počítače nejmén 5
sekund. Zabráníte tak možnému poškození počítače.
pozice pro kartu PC Card
konektory pro zvuk (2)
modulární jednotka
zásuvka pro baterii konektor modemu
vtrací otvory
bezpečnostní oko
38 Píručka k zaízení
www.dell.com | support.euro.dell.com
POZNÁMKA: Konektor IEEE 1394 je dodáván pouze s modely Inspiron™ 5100 a
Inspiron 5150, nikoli s modelem Inspiron 1100.
Vyjímání baterií
POZOR: Před zahájením těchto postupů vypněte počítač, odpojte ho ze
zásuvky a odpojte modem ze zásuvky.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li vymovat baterie v počítači v úsporném režimu, máte na výmnu
baterie nejvýše 4 minuty. Po této dob se počítač vypne a ztratíte veškerá neuložená data.
1
Ujistte se, že je počítač vypnut, v úsporném režimu nebo pipojen k elektrické zásuvce.
2 Odsute a podržte západku baterie.
3 Vyjmte baterii.
2 konektory USB
výstupní televizní konektor S-video
sít'ový konektor
konektor zobrazovacího zaízení
konektor napájení
vtrací otvory
konektor IEEE 1394
západka
baterie
baterie
Píručka k zaíze 39
Instalace bater
Novou baterii zatlačte do zásuvky, až uslyšíte zacvaknutí západky.
Optimalizace systému a výdrže bater
Přehled výkonu systému
Za určitých podmínek se mže výkon systému snížit, aby nemuselo dojít k automatickému
vypnutí systému a možné ztrát dat. K takovým situacím patí:
ZVÝŠE TEPLOTA PROCESORU Výkon počítače se sníží, jakmile teplota systému pekročí
určené parametry. Snížení výkonu pispívá k regulaci teploty systému i povrchu počítače. Počítač se pak
nevypne z dvodu pehátí.
V
ÝKON NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU Výkon počítače napájeného z adaptér se sníží, pokud
píkon pekročí parametry napájecího adaptéru. Toto snížení výkonu zajišt'uje, aby systém nezkoušel
spotebovat více energie, než mže napájecí adaptér poskytnout.
K
APACITA BATERIE Výkon počítače napájeného z baterie se sníží, pokud píkon pekročí
jmenovitou kapacitu baterie nebo povolené hodnoty pro bezpečné vybíjení nebo pokud teplota
povrchu baterie pekročí 60°C.
Optimalizace spotřeby energie a doby napájení baterie
Napájecí adaptér nabije zcela vybitou baterii ve vypnutém počítači za pibližn 3 hodiny.
Pi zapnutém počítači pracujícím s vysokými rychlostmi procesoru a intenzivní práci systému je
doba nabíjení podstatn delší. Pokud počítač dlouhodob velmi intenzivn používáte
a baterie se nenabíjí, zkuste použít režim nízké spoteby. Režim nízké spoteby mže zlepšit
dobu nabíjení a životnost baterie. V závislosti na intenzit práce systému mže být snížen
výkon. Nastavení režimu nízké spoteby:
1 Klepnte na tlačítko Start, klepnte na možnost Control Panel (Ovládací panely),
klepnte na možnost Performance and Maintenance (Výkon a údržba) a klepnte na
možnost Power Options (Možnosti napájení).
POZNÁMKA: Mžete také klepnout na ikonu indikátoru napájení na hlavním panelu.
2
Klepnte na kartu Power Schemes (Schémata nastavení napájení).
3 V rozevírací nabídce Power schemes (Schémata nastavení napájení) klepnte na
možnost Low Power Mode (Režim nízké spoteby).
Chcete-li tento soubor nápovdy otevít, klepnte na tlačítko Start, klepnte na položku Help
and Support (Nápovda a odborná pomoc), klepnte na položku User and system guides
(Uživatelské píručky a píručky k zaízení), klepnte na položku User’s Guides (Uživatelské
píručky) a klepnte na možnost Tell Me How (Pracovní postupy).
40 Píručka k zaízení
www.dell.com | support.euro.dell.com
Ventilátor s proměnlivou rychlostí
Počítač se brání proti pehátí pomocí ventilátoru s promnnou rychlostí. Ventilátor pracuje
trvale, ale podle míry využívání systému se mže mnit jeho rychlost. Hluk ventilátoru je
normální a není píznakem potíží s ventilátorem nebo počítačem.
Právní předpisy
Elektromagnetické rušení (EMI) jsou jakékoli signály nebo záení vyzaované do volného
prostoru nebo vedené podél napájecích či signálových vodič, které ohrožují funkci rádiové
navigace nebo jiných bezpečnostních služeb nebo vážn snižují, zhoršují, nebo opakovan
perušují licencované radiokomunikační služby. Radiokomunikační služby zahrnují napíklad
komerční rozhlasové vysílání AM/FM, televizi, služby mobilních telefon, radary, ízení
letového provozu, služby operátor a osobní komunikační služby. Tyto licencované služby
spolu s dalšími neúmyslnými záiči (včetn počítač) pispívají k elektromagnetickému
prostedí.
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) je schopnost součástí elektronických zaízení pracovat
správn v daném elektronickém prostedí. Tento počítač byl konstruován a je určen k provozu
v souladu s pedpisy o limitních hodnotách EMI podle platných zákonných ustanovení,
neexistují však žádné záruky, že se u jednotlivých instalací neobjeví rušení. Pokud zaíze
zpsobuje interference s radiokomunikačními službami (což lze zjistit zapnutím a vypnutím
zaízení), mžete se pokusit zjednat nápravu pomocí nkterého z následujících opatení:
Zmte orientaci pijímací antény.
Pemístte počítač vzhledem k pijímači.
Pemístte počítač od pijímače.
Zapojte počítač do jiné zásuvky, aby počítač a pijímač byly pipojeny k rzným
okruhm.
V pípad poteby se porate s pracovníky technické podpory společnosti Dell nebo se
zkušeným televizním či rozhlasovým technikem.
Další informace o právních pedpisech naleznete v nápovd
Pracovní postupy
dodané
s počítačem. Chcete-li tento soubor nápovdy otevít, klepnte na tlačítko Start, klepnte na
položku Help and Support (Nápovda a odborná pomoc), klepnte na položku User and
system guides (Uživatelské píručky a píručky k zaízení), klepnte na položku User’s
Guides (Uživatelské píručky) a klepnte na možnost Tell Me How (Pracovní postupy).
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110

Dell 1100 Uživatelský manuál

Kategorie
Notebooky
Typ
Uživatelský manuál

v jiných jazycích