Clatronic BS 1215 Návod k obsluze

Kategorie
Vysavače
Typ
Návod k obsluze
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před uvedením tohoto přístroje do provozu pročtěte pečlivě návod k
použití!
Uschovejte dobře tento návod k použití, záruční list, pokladní stvrzenku a
pokud možno i krabici s vnitřním obalem!
Přístroj je určen výhradně pro soukromé a nikoliv řemeslné použití.
Vytáhněte vždy zástrčku ze sítě, když spotřebič nepoužíváte, čistíte, nasazu-
jete příslušenství, nebo když se vyskytne porucha. Předem přístroj vypněte.
Zástrčku vytáhněte ze sítě uchopením zástrčky, nikdy ne tahem síúové
šňůry.
Abychom chránili děti před nebezpečím úrazu elektrickým proudem,
nenechte je nikdy bez dozoru s elektrickým spotřebičem. Zvolte umístění
Vašeho spotřebiče tak, aby byl z dosahu dětí. Dbejte na to, aby nevisela
síúová šňůra dolů.
Kontrolujte pravidelně síúovou šňůru a vlastní přístroj. Při výskytu jakéhokoliv
poškození se nesmí přístroj používat.
Neprovádějte žádné opravy na Vašem spotřebiči, pověřte opravou odborníka.
Vadný síťový kabel smí být vyměňován jen výrobcem, naším servisním tech-
nikem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou a musí být nahrazen rov-
nocenným kabelem, aby se zamezilo případnému ohrožení.
Nevystavujte přístroj a sít’ovou šňůru horku, přímému působení slunce,
vlhkosti, mechanickému poškození ostrými předměty a podobným účinkům.
Nepoužívejte nikdy přístroj bez dohledu! Přístroj vždy vypněte, když ho
nepoužíváte, i kdyby se jednalo jen o malž okamžik.
Používejte jen původní příslušenství.
Nepoužívejte přístroj venku.
Přístroj se nesmí v žádném případě dostat do styku s vodou nebo jinou teku-
tinou nebo být do nich zanořen. Nepoužívejte přístroj, jestliže máte vlhké
nebo mokré ruce.
Jestliže přístroj zvlhnul nebo je mokrý, vytáhněte okamžitě sít’ovou zástrčku
ze sítě. Nesahejte do vody!
Používejte přístroj výhradně pro stanovený účel.
Speciální bezpečnostní pokyny
Nikdy nevysávejte vlhkost nebo dokonce tekutiny !
Nevysávejte horký popel, špičaté nebo ostré předměty.
Nepoužívejte vysavač ve vlhkých prostorech.
Nikdy nevysávejte bez filtru. Po nasazení filtru vždy zkontrolujte jeho správné
usazení.
30
CZ
29782-05-BS 1215 04.12.2002 14:07 Uhr Seite 30
Uvedení do provozu
Zastrčte vysávací hadici do otvoru v prostoru pro umístění sáčku pro zachy-
cování prachu tak, až mechanicky zaklapne. Chcete-li hadici opět vyjmout,
stiskněte obě spony směrem dovnitř při současném vytahování hadice.
Nastrčte vysávací hadici nebo jinou část příslušenství do držadla.
Používání přístroje
1. Namontujte požadované příslušenství. Eventuálně přestavte do požadované
pozice teleskopickou trubku.
2. Odviňte kabel na potřebnou délku, zastrčte zástrčku do zásuvky 230 V, 50
Hz, a zapněte vysavač.
3. Pomocí regulátoru sacího výkonu nastavte požadovaný sací výkon.
4. Vysávejte nyní rovnoměrnou rychlostí. Přitlačování není nutné. Mějte na
paměti, že dosah Vašeho vysavače je omezen délkou kabelu.
Regulátor sacího výkonu (vodítka pro nastavení podle účelu použití):
malý sací výkon: pro vysávání záclon, citlivých materiálů
střední sací výkon: pro vysávání velurových koberců s vysokým vlasem, textilní
podlahové krytiny
vysoký sací výkon: pro vysávání silných koberců a podlah
Teleskopická trubka:
Umožňuje individuální přizpůsobení velikosti Vaší postavy. Chcete-li její délku
změnit, stiskněte knoflík na trubce a vytahujte obě trubky do požadované délky.
Prostor pro uložení příslušenství:
Zatáhněte za hranu víka nad přípojkou hadice vysavače směrem nahoru a víko
odklopte. Zde se nachází nástavec pro vysávání spár a nástavec s kartáčem.
Nástavec s kartáčem může být používán i bez kartáče jako plochý nástavec.
Chcete-li kartáč namontovat, přiložte dlouhou hranu k nasazovací trubce a zat-
lačte druhý konec kartáče, až se ozve kliknutí.
Samonavíjecí mechanismus pro síťový kabel:
Odvíjení: Vytáhněte kabel na potřebnou délku. Jeho maximální délka je na něm
vyznačena značkou. Dále již kabel nevytahujte ! Jinak by totiž mohlo dojít k
poškození navíjecího mechanismu.
Navíjení: Kabel pevně přidržujte, aby jste předešli jeho přehození, stiskněte
tlačítko pro samonavíjení kabelu a kabel zaveďte dovnitř.
31
CZ
29782-05-BS 1215 04.12.2002 14:07 Uhr Seite 31
Nástavce:
- Nástavec pro vysávání špatně přístupných prostor: k vysávání např. v
rozích a mezerách.
- Nástavec s kartáčem: pro vysávání měkkých materiálů, jako jsou čalo-
uněné části nábytku, sedadla v automobilu, záclony.
- Nástavec pro vysávání podlahy: k vysávání koberců nebo hladkých ploch.
Tento nástavec je použitelný pro jakýkoliv provoz.
Koberec: Nohou stlačte dolů páčku se symbolem drsného podkladu.
Hladká podlaha: Stlačte druhou páčku. Poloha páček se vymění.
Sejmutí nástavce: Vytáhněte jej za současného lehkého otáčení.
Indikátor naplnění sáčku pro zachycování prachu:
Podržte sací hadici volně ve vzduchu. Jestliže se na indikátoru naplnění sáčku
objeví červená barva, je sáček plný a je nutno jej vyměnit.
Výměna sáčku pro zachycování prachu:
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Přihrádku pro sáček na prach otevřete tak, že
vytáhnete víko nad držadlem směrem nahoru. Poté lze sáček vytáhnout. Protože
sáček je zajištěn, musíte ze začátku táhnout poněkud silněji. Sáček vytáhněte
dopředu a na jeho místo vložte sáček nový. Víko zavřete tak, aby zaklaplo.
Filtr pro čištění vystupujícího vzduchu:
Při každé desáté výměně sáčku pro zachycování prachu vyměňte také filtr na
výstupu vzduchu. Vyklopte černé víko směrem nahoru, vyjměte filtr a vložte
nový. Víko zatlačte zpět, až zaklapne.
Čištění & uložení
Čištění
Před čištěním vždy nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky !
Těleso vysavače čistěte jen suchým hadříkem.
Při každé desáté výměně sáčku pro zachycování prachu vyměňte
ochranný
filtr motoru.
Tento filtr se nachází za sáčkem pro zachycování prachu.
Uložení
Kabel kompletně naviňte.
Vysavač postavte kolmo a háček sací trubky zastrčte do úchytu na zadní
straně.
32
CZ
29782-05-BS 1215 04.12.2002 14:07 Uhr Seite 32
Tento přístroj odpovídá směrnicím Evropské společnosti pro odrušení a níz-
kovoltovou bezpečnost a je sestaven podle nejnovějších předpisů bezpeč-
nostní techniky.
Vyhrazujeme si technické změny!
Záruka
Záruka na náš přístroj má platnost 12 měsíců ode dne nákupu (pokladní doklad).
Během této záruky opravíme zdarma závady na přístroji, které byly
způsobeny špatnżm materiálem nebo vznikly přístroj vyměníme.
Záruka zaniká, dojde-li k neodbornému zásahu třetí osoby.
Budete-li uplatňovat právo na záruku, předejte svému prodejci celż přístroj
spolu s pokladním dokladem.
33
CZ
29782-05-BS 1215 04.12.2002 14:07 Uhr Seite 33
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42

Clatronic BS 1215 Návod k obsluze

Kategorie
Vysavače
Typ
Návod k obsluze