Optoma LH150 Uživatelská příručka

Značka
Optoma
Kategorie
Hračky
Modelka
LH150
Typ
Uživatelská příručka
www.optoma.com
Safety information
 Before operating the projector, it is essential to read the full safety information in
the user manual.
 Do not block any ventilation openings.
 Do not place the projector on an unstable surface. The projector may be damaged if
it falls over the edge, and can potentially injure the user.
 Do not look straight into the projector lens during operation. The bright light may
harm your eyes.
 Disconnect the power plug from the AC outlet if the product is not being used for a
long period of time.
 Remove battery/batteries from the remote control before storage. If the battery/
batteries are left in the remote for long periods of times, they may leak.
 *Use a power strip and or surge protector. As power outages and blown-outs can
DESTROY devices.
Note:
• Forwarrantyinformation,pleasevisitourwebsite:www.optoma.com
• Fordetailedinstructions,pleasescantheQRcodeorvisittheURL:https://www.optoma.com/support/download


 

 
 

 

 

 

 

Poznámka:
• Informaceozárucejsoukdispozicinanašichwebovýchstránkách:www.optoma.com
• PodrobnépokynyzískáteoskenovánímkóduQRnebopřejdětenawebovouadresu:
https://www.optoma.com/support/download
Grundlegende Bedienungsanleitung Basishandleiding
Sicherheitshinweise
 
in der Bedienungsanleitung lesen.
 
 

 Blicken Sie im Betrieb nicht direkt in das Projektorobjektiv. Das helle Licht kann
Ihren Augen schaden.
 

 Entfernen Sie vor der Lagerung die Batterie(n) aus der Fernbedienung. Falls die

auslaufen.
 

Hinweis:
• GarantieinformationenndenSieaufunsererWebseite:www.optoma.com
• FürdetaillierteAnweisungenscannenSiebittedenQR-CodeoderbesuchenSiedieURL:
https://www.optoma.com/support/download
Veiligheidsinformatie
 
veiligheidsinformatie in de handleiding leest.
 De ventilatiegaten niet blokkeren.
 Plaats de projector niet op een onstabiel oppervlak. De projector kan kantelen en

 Kijk tijdens het gebruik niet direct in de projectorlens. Het heldere licht kan uw ogen
beschadigen.
 Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het product
gedurende langere tijd niet gebruikt.
 

lekken.
 

Opmerking:
• Gavoorgarantiegegevensnaaronzewebsite:www.optoma.com
• VoorgedetailleerdeinstructieskuntudeQR-codescannenofgaannaardeURL:
https://www.optoma.com/support/download
 Manual del usuario básico
Sikkerhedsoplysninger
 Før du bruger projektoren, skal du læse alle sikkerhedsinformationerne i
denne brugervejledning.
 Bloker ikke ventilationsåbningerne.
 
kan medføre personskader eller beskadigelse af projektoren.
 Se ikke direkte ind i objektivet, når projektoren er tændt. Det skarpe lys kan
skade dine øjne.
 Tag stikket ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
 Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges i længere tid.
Hvis batterierne efterlades i fjernbetjeningen i længere tid, kan de lække.
 *Brug en strømskinne eller en overspændingsbeskyttelse. Strømsvigt og

Bemærk:
• Forgarantioplysningerhenvisestilvoreswebsted:www.optoma.com
• Foryderligereinstruktioner,bedesduscanneQR-kodenellerbesøgwebsiden:
https://www.optoma.com/support/download
Información de seguridad
 Antes de operar el proyector, es esencial leer toda la información de
seguridad del manual del usuario.
 No bloquee ninguna abertura de ventilación.
 
caerse, provocando daños a personas o al proyector.
 

 Desconecte el enchufe de alimentación de la toma de pared CA si no se va a

 


 
de tensión pueden DAÑAR los dispositivos.
Nota:
• Paraobtenerinformaciónsobrelagarantía,visitenuestrositioweb:www.optoma.com
• Parainstruccionesdetalladas,escaneeelcódigoQRovisiteelURL:
https://www.optoma.com/support/download
Manuale dell'utente di base Manuel d'utilisation de base
Informazioni sulla sicurezza
 
contenute nel manuale dell’utente.
 
 
cadere, causando lesioni o danni al proiettore stesso.
 Non guardare direttamente nell'obiettivo del proiettore durante l'uso. La luce
abbagliante potrebbe danneggiare la vista.
 
prolungati.
 Rimuovere le batterie dal telecomando prima di conservarlo. Se si lasciano le
batterie nel telecomando per lunghi periodo, potrebbero presentare perdite.
 

Nota:
• Perinformazionisullagaranzia,visitareilnostrositoweb:www.optoma.com
• Peristruzionidettagliate,eseguirelascansionedelcodiceQRovisitarel’URL:
https://www.optoma.com/support/download
Informations de sécurité
 

 
 

 
lumineuse est nuisible à vos yeux.
 

 

 
les baisses de tension peuvent DÉTRUIRE les appareils.
Remarque :
• Pourdesinformationssurlagarantie,veuillezvousrendresurnotresiteWeb:www.optoma.com
• Pourdesinstructionsdétaillées,veuilleznumériserlecodeQRouaccéderàl’URL:
https://www.optoma.com/support/download
Peruskäyttöopas 

 

 
 
vamman tai projektori voi vahingoittua.
 

 
 

 
RIKKOA laitteita.
Huomautus:
• Katsotakuutiedotweb-sivustoltamme:www.optoma.com
• VoitkatsoatarkemmatohjeetskannaamallaQR-koodintaikäymälläseuraavassaosoitteessa:
https://www.optoma.com/support/download
Biztonsági információ
 

 
 

 

 

 

 


• Agaranciávalkapcsolatostudnivalókértlátogassonelakövetkezőwebhelyre:www.optoma.com
• ArészletesutasításokértolvassaleaQR-kódot,vagylátogassonelakövetkezőURL-címre:
https://www.optoma.com/support/download
/