Clatronic KA 2426 Návod k obsluze

Kategorie
Kávovary
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

R
Bedienungsanleitung/Garantie
Gebruiksaanwijzing/Garantie • Mode d’emploi/Garantie
Instrucciones de servicio/Garantía • Manual de instruções/Garantia
Instruction Manual/Guarantee Instrukcja obsługi/Gwarancja
Návod k použití/Záruka A használati utasítás/garancia
Руководство по эксплуатации/Гарантия
δηγίες ειρισµών/Εγγύηση Kullanma kılavuzu / Garanti
KA 2426 • KA 2427
Kaffeeautomat
Koffie automaat • Cafetière automatique
Máquina automática de café • Maquina de café
Coffee Machine • Automat do kawy
Kávovar Automata kávéfőző
Автоматическая кофеварка
Αυτµατη µηανή τυ καέ Kahve Otomatı
30439-05-KA 2426/2427 04.05.2001 8:33 Uhr Seite 1
Niniejsze urządzenie odpowiada normom CE sieci tradiowo-telewizyjnej i
bezpieczeństwa niskonapięciowego oraz zbudowane jest według najnowszej
techniki bezpieczeństwa pracy.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych!
Gwarancja
Na nasze urządzenie otrzymują Państwo gwarancję na okres 12 miesięcy od
daty kupna (pokwitowanie z kasy).
W czasie trwania gwarancji usuwamy bezpłatnie na drodze naprawy lub
wymiany usterki urządzenia, które wynikają z błędów materiałowych lub
produkcyjnych.
Gwarancja wygasa w przypadku prób naprawy przez osoby nieupoważnione.
W przypadku korzystania z usług gwarancyjnych proszę oddać całe urządzenie
wraz z pokwitowaniem kasowym w sklepie, w którym dokonany został zakup.
23
PL
30439-05-KA 2426/2427 04.05.2001 8:33 Uhr Seite 23
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před uvedením tohoto přístroje do provozu pročtěte pečlivě návod k
použití!
Uschovejte dobře tento návod k použití, záruční list, pokladní stvrzenku a
pokud možno i krabici s vnitřním obalem!
Přístroj je určen výhradně pro soukromé a nikoliv řemeslné použití.
Vytáhněte vždy zástrčku ze sítě, když spotřebič nepoužíváte, čistíte, nasazu-
jete příslušenství, nebo když se vyskytne porucha. Předem přístroj vypněte.
Zástrčku vytáhněte ze sítě uchopením zástrčky, nikdy ne tahem síúové šňůry.
Abychom chránili děti před nebezpečím úrazu elektrickým proudem,
nenechte je nikdy bez dozoru s elektrickým spotřebičem. Zvolte umístění
Vašeho spotřebiče tak, aby byl z dosahu dětí. Dbejte na to, aby nevisela
síúová šňůra dolů.
Kontrolujte pravidelně síúovou šňůru a vlastní přístroj. Při výskytu jakéhokoliv
poškození se nesmí přístroj používat.
Neprovádějte žádné opravy na Vašem spotřebiči, pověřte opravou odborníka.
Vadný síťový kabel smí být vyměňován jen výrobcem, naším servisním tech-
nikem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou a musí být nahrazen rov-
nocenným kabelem, aby se zamezilo případnému ohrožení.
Nevystavujte přístroj a sít’ovou šňůru horku, přímému působení slunce,
vlhkosti, mechanickému poškození ostrými předměty a podobným účinkům.
Nepoužívejte nikdy přístroj bez dohledu! Přístroj vždy vypněte, když ho
nepoužíváte, i kdyby se jednalo jen o malž okamžik.
Používejte jen původní příslušenství.
Nepoužívejte přístroj venku.
Přístroj se nesmí v žádném případě dostat do styku s vodou nebo jinou teku-
tinou nebo být do nich zanořen. Nepoužívejte přístroj, jestliže máte vlhké
nebo mokré ruce.
Jestliže přístroj zvlhnul nebo je mokrý, vytáhněte okamžitě sít’ovou zástrčku
ze sítě. Nesahejte do vody!
Používejte přístroj výhradně pro stanovený účel.
Speciální bezpečnostní předpisy
Vodní nádržku naplňte výlučně studenou vodou!
Neotvírejte víko nádrÏky na vodu, dokud je pfiístroj v provozu. Mohlo by dojít k
opafiení !
NádrÏku na vodu plÀte maximálnû ke znaãce pro nejvût‰í poãet ‰álkÛ.
Topní deska a konvice se moc zahřejí. NEBEZPEČÍ OPAŘENí!
Uvedení do provozu
Před prvním vařením kávy, propustěte přístrojem asi 2-3-krát jenom stude-
nou vodu, aby se přečistil.
Filter a skleněnou konev poumývejte.
24
CZ
30439-05-KA 2426/2427 04.05.2001 8:33 Uhr Seite 24
Elektrické připojení
Dbejte na to, aby byl přístroj vypnutý. (vypínač “AUS/0”)
Před zapnutím přístroje do zásuvky skontrolujte, jestli je sít’ové napětí, které
chcete použít, shodné s napětím přístroje. Potřební údaje najdete na typové
značce.
Přístroj zapněte jenom do zásuvky o 230 V / 50 Hz, s ochranním kontaktem,
instalované podle předpisů.
Provoz přístrojů vybavených časovým spínačem
1. Víko vodní nádržky vyklápněte dopředu. Do vodní nádržky nalijte studenou
vodu, podle toho, kolik šálek kávy si přejete. Označení je na ukazovateli
vodní hladiny.
2. Do kužele filtru vložte filter z papíru (o valikosti 1x4) a potom mletou kávu
(ca. 1 kávovou lžičku na 2 šálky).
3. Konvici postavte na topní desku a zavřete víko vodní nádržky.
4. Vypínač posuňte do pozice “EIN/1”. Doba vaření je asi tak 10-15 minut. Když
káva přestane téci do konvice, můžete ji odebrat.
Jestli chcete kávu udržovati teplou, vypínač musí zůstat v pozici “EIN/1”. Topní
deska udržuje kávu teplou, dokud přístroj nepřepněte na “AUS/0”.
Vypnutí
Přístroj je vypnutý, když je vypínač v pozici “AUS/0”.
Provoz přístrojů bez časového spínače
Body 1 - 3 jsou identické s body pro přístroje bez časového spínače.
4. Stiskněte tlačítko "ON/OFF". Kontrolka se rozsvítí. Doba vaření je asi tak 10-
15 minut. Když káva přestane téci do konvice, můžete ji odebrat.
Nastavení času / časového spínače (přístroje s časovým spínačem)
Není-li čas nastaven, bliká "0:00".
Nastavení hodin: Podržte tlačítko "MIN" nebo "HOUR" stisknuté ca. 3 sekun-
dy, až se dvojtečka zastaví. Poté pomocí tlačítek nastavte čas. Po uplynutí 5
sekund bez stisknutí tlačítka přístroj automaticky ukončí fázi nastavování.
Dvojtečka opět bliká.
Nastavení časového spínače: K nastavení automatické času zapnutí (provoz s
časovým spínačem) postupujte stejně jako při nastavování času, avšak s tím
rozdílem, že během oněch 3 sekund, kdy držíte stisknuté tlačítko "MIN" nebo
"HOUR", podržte stlačené ještě tlačítko "PROGRAM". Poté musíte aktivovat
časový spínač.
25
CZ
30439-05-KA 2426/2427 04.05.2001 8:33 Uhr Seite 25
Aktivace/deaktivace časového spínače
Stiskněte tlačítko "PROGRAM". Objeví-li se na displeji symbol hodin, je časový
spínač aktivován.
Nastavení doby přihřívání (jen přístroje s časovým spínačem)
Dobu přihřívání, resp. udržování nápoje v teplém stavu, můžete nastavit od 0 do
4 hodin. K tomuto účelu podržte stisknuté tlačítko "ON/OFF" a změňte dobu
přihřívání, zobrazenou na displeji, pomocí tlačítek "HOUR/MIN".
Odstraňování vápenních nánosů
Když se doba přípravy kávy výrazně prodlouží, je nutné odstranění vápenních
nánosů. Používejte k tomu pouze obvyklé odstraňovače na báze kyseliny
citrónové, které jsou k dostání.
Čuštění
Před čistěním přístroj vždy vytáhněte ze zásuvky a počkejte, až se ochladí.
Přístroj čistěte pouze lehce vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádných silných
čistících prostředků a rozpouštědel. Konvici a filtrový nástavek umývejte
obvyklým spůsobem.
Tento přístroj odpovídá směrnicím Evropské společnosti pro odrušení a
nízkovoltovou bezpečnost a je sestaven podle nejnovějších předpisů bezpeč-
nostní techniky.
Vyhrazujeme si technické změny!
Záruka
Záruka na náš přístroj má platnost 12 měsíců ode dne nákupu (pokladní doklad).
Během této záruky opravíme zdarma závady na přístroji, které byly
způsobeny špatnżm materiálem nebo vznikly přístroj vyměníme.
Záruka zaniká, dojde-li k neodbornému zásahu třetí osoby.
Budete-li uplatňovat právo na záruku, předejte svému prodejci celż přístroj
spolu s pokladním dokladem.
26
CZ
30439-05-KA 2426/2427 04.05.2001 8:33 Uhr Seite 26
Garancia
A berendezésünkre 12 honapos garanciát adunk –a berendezés megvásárolási
dátumtól számítva (számla).
A garancia alatt ingyen elharítjuk a berendezés hibait, amelyek az anyagi vagy
gyártmányi okokból származnak. A hibák elharítása a berendezés jávításából
vagy a berendezés kicserélésből áll.
A garancia lejár, ha a harmadik személy foglalkozik a berendezés javításával.
Ha Önök akarják felhasznalni a garancia jogát, tessék a berendezés a szamlával
együtt átadni erre a helyre, ahol vásároltak.
30
H
30439-05-KA 2426/2427 04.05.2001 8:33 Uhr Seite 30
Этот прибор соответствует директивам СЕ по искрозащите и технике
безопасности для низковольтных приборов; он сконструирован в
соответствии с новейшими предписаниями по технике безопасности.
Мы оставляем за собой право на технические изменения!
Гарантия
На наш прибор мы берем на себя гарантийные обязательства в течение 12
месяцев со дня продажи (кассовый чек).
В течение гарантийного срока мы безвозмездно устраняем дефекты прибора,
которые являются следствием ошибок в материале или ошибок в процессе
изготовления (либо производится ремонт прибора, либо он заменяется на новый).
Эта гарантия теряет силу, если имели место попытки устранения дефекта со
стороны посторонних лиц.
Если Вы хотите отремонтировать прибор во время гарантийного срока, то,
пожалуйста, дайте Вашему продавцу прибор в комплекте вместе с кассовым
чеком.
34
RUS
30439-05-KA 2426/2427 04.05.2001 8:33 Uhr Seite 34
D-47906 Kempen/Germany · Industriering-Ost 40
Internet: http://www.clatronic.de · email: clatronic@t-online.de
Technische Daten
Modell: KA 2426, KA 2427
Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1000 Watt
Schutzklasse:
ΙΙ
Dieses Gerät entspricht den CE-Richtlinien.
Bitte führen Sie das ausgediente Gerät
einer umweltgerechten Entsorgung zu.
30439-05-KA 2426/2427 04.05.2001 8:34 Uhr Seite 42
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42

Clatronic KA 2426 Návod k obsluze

Kategorie
Kávovary
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro